Імені бориса грінченкаСторінка8/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Кузьменко В. І. ГОЛОДНИЙ Михайло /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.117.

Кузьменко В. І. ГОРДЄЄВ Семен Мойсейович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.135.

Кузьменко В. І. ЕПІСТОЛЯРНА форма /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.502–506.

Кузьменко В. І. ЗВЯГІНЦЕВА Віра Клавдіївна /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.714.

Кузьменчук І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі підвищення кваліфікації вчителя світової літератури // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 70-73

Кузьменчук І.В. Форма передачі концепції й технології досвіду. Про особливості діяльності педагогічної майстерні / Кузьменчук І.В. // Всесвітня література в сучасній школі. — 2013. — №3. — С.19-24.

Купрій Т.Г. Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності //Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць /Т.Г. Купрій – Дрогобич - Перемишль: Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С.181-186

Купрій Т.Г. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». Серія «Соціологія» /Т.Г. Купрій – Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2013. - № 6 (98). – С.112-117

Купрій Т.Г. Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики //Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Випуск 75 (№8) /Т.Г. Купрій – К.:ВІР УАН, 2013. – С. 336-338

Купрій Т.Г. Метафоричне мислення як ознака креативності студента Неперервна професійна освіта і практика // Науково-методичний журнал /Т.Г. Купрій – 2013 – Випуск 3 - 4 – С. 25-31

Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів / О.В. Курбан. // Інформаційне суспільство. - №17. - 2013. -C. 41-43/

Куришев Є.В. «Риголетто»: взгляд из ХХІ века / Є.В. Куришев // День. – К.: Поліпринт, 4 липня 2013 р. – Вип. 114. – С. 10.

Курышев Е.В. Ода пианисту. Гранд-фестиваль Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского / Е.В. Курышев // День. – К.: Полипринт, 2013. – Вып. 178. – С. 11.

Кушнірова Г. П. Формування програм підвищення кваліфікації публічних службовців як основа розвитку їх професійної компетентності / Г. П. Кушнірова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : пленар. засідання, рек. та матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Одеса, 25 жовт. 2013 р. – Одеса : [б. в.], 2013. – С.

Лавриненко О.В. Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. - К. : Інститут педагогіки, 2013.-C-33-35

Лавриненко О.В. Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко //Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи:зб.наук.пр./Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин;Видавець П.П. Лисенко., 2013. – Вип.6. – С.115-123

Лавриненко О.В. Організація самоосвітньої діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу/ О.В.Лавриненко// Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2013 року. – К.: Арт Економі, 2013. –С. 185-188 200с.

Лавриненко О.В. Самоосвітня діяльність – провідний вид навчальної діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко // Педагогічний процес: теорія і практика: зб.наук.пр./ Київський університет імені Бориса Грінченка:. К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2013. - Вип.2. – С. 119-129

Лавриненко О.В. Самоосвітня діяльність учня вечірньої школи як умова становлення його особистості / О.В.Лавриненко //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – 36.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.41. – Ч.3 –С. 463-469

Лагутіна А.К.Интерактивные информационные технологии в обучении английскому языку в высшем учебном заведении / А.К. Лагутіна // TheInternationalSeminar «Innovationsinteachingforeignlanguages», March 28 – June 28, 2013, Saransk, Russia. (international registration number – ISSN 2079-4517. Key title: NOVOE V PREPODAVANII INOSTRANNYH ĂZYKOV). Режимдоступа: http://foreign.mordgpi.ru/?p=850

Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа як стратегічний напрямок правової політики в Україні //Митна справа. – 2012. - №1 (79). – Ч.2, книга 2. – С. 194-198.

Лапка О.Я. Стан наукової розробки та тенденції розвитку категорії «правова політика» у сучасній юридичній науці //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 1. - Ч.1. – С. 167-172.

Лапка О.Я. Теоретико-правовий аналіз факторів, які обумовлюють термінологічну невизначеність та впливають на характер правової політики в Україні //Право і суспільство. – 2012. - №2. – С. 10-15

Лапка О.Я. Сучасні принципи державного контролю у сфері правоохоронної діяльності України //Митна справа. – 2012. - № 5 (83). – Ч.2, книга 1. – С.227 – 231.

Лахтадир О.В. Комунікативна компетентність особистості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – том 5: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. - Випуск 13.- К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – 261 с.

Лахтадир О.В. Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості. Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лужашевич О.М., 2013. – 128 с.

Лашко М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Педагогічний дискурс – збірник наукових праць – Вип. 15 – С. 411 – 416 / гол. ред. М. Торобурда. – Хмельницький: ХГПА. – 2013. – 812 с.

Леонтьєва І. В. До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. /Леонтьєва І.В.// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 43. – Ч.2. – С. 279 – 287.

Леонтьєва І. В. Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття). /Леонтьєва І.В.// Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 12. - Кам’янець – Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. - 536 с. – С.85-92.

Леонтьєва І. В. О.Ф.Лазурський про феномен формування та розвиток особистості. /Леонтьєва І.В.// Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки. 2013. – 352с. – С. 62-63.

Леонтьєва І. В Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О.Ф.Лазурського за його листуванням / Інна Василівна Леонтьєва // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА. – 2013. – Вип.15. – 812 с. – С. 414 – 421.

Лєвіт Д. Філософія організації культурного простору університету / Д. Лєвіт // Гілея. Науковий вісник : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – Вип. 74 (№7). – 2013. – С. 335–337.

Лєвіт Д. Денаціоналізація та «мілітаризація» університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві / Д. Лєвіт // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Вин. 22. – К., 2013. – с. 183–189.Левітас Ф. Л. Роль учителя історії у морально-етичному вихованні учнів // Шлях освіти. – 2013. - №2. – С.38-40.

Левітас Ф. Л. Біобібліографічний покажчик / Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, ІППО., Б-к / упоряд. Н.М. Демченко, В.А. Зотова. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. - вип.18. – 32 с.

Линьова І. О. Забезпечення якості вищої освіти – стратегічний пріоритет розвитку системи освіти України/ І. О. Линьова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40. –Ч.2. – С. 115-122.

Линьова І. О. Запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ / І. О. Линьова // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» №3 (дод.2) – 2013. – Тем. вип.: “Європейська інтеграція вищої освітиУкраїни в контексті Болонського процесу”. – К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2013. – С. 157-160.

Линьов К.О. З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби): наук. журнал. – № 1(3). – 2012. – С. 44 – 51.

Линьов К.О. Розвиток методологічної культури керівника бюджетної установи // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби): наук. журнал. – № 1(5). – 2013. – С. 27 – 33.

Линьов К.О. Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу // Освітологія: польсько-український щорічник / За ред.: В. Огнев’юка, Т. Левовицького, С.Сисоєвої. – Варшава-Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 93-96.

Линьов К.О. Управлінський вплив керівника щодо впровадження інформатизації навчального закладу // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 5. – С. 163-168.

Линьов К.О. Інформатизація навчального закладу: організаційно-управлінський аспект // Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал. – № 2. – 2013. – С. 230-233.

Липова Л. А. Вивчення рівня фундаментальних знань в учнів ЗНЗ / Л. А. Липова, М. Ф. Войцехівський, П. І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 5. – С. 16 – 23.

Липова Л. А. Фундаменталізація знань із природничих предметів – основа компетентнісної освіти / Л. А. Липова, М. Ф. Войцехівський, П. І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 1 – 2. С. 20 – 27.

Лишенко Г.П.Активізація пізнавальної діяльності – основа формування математичних компетенцій школярів/ Г.В. Верещак., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.76-83.

Лишенко Г.П. Розвиток умінь майбутніх учителів початкових класів та роботи з творчим завданнями з математики/ А.В. Нестеренко., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95.

Лісецький С. Й. «Солоспіви» на поезії Тараса Шевченка (Виконує народний артист України Ф. Мустафаєв)/ Шлях перемоги, № 45, 2013 р., 13 листопада.

Лісецький С. Й. Грає Олег Криштальський/ С. Й. Лісецький// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – № 2. – С. 116–119.

Лісецький С. Й. І серце відпочине… (Про вокальну симфонію на слова Т. Шевченка і камерну кантату № 3 на слова П. Тичини композитора Олега Киви)/ Шлях перемоги, № 39, 2013 р. 2 жовтня.

Лісецький С. Й. Піаніст і час/ Шлях перемоги, № 23, 2013 р. 12 червня.

Лісецький С. Й. Цей митець вніс свою частку в розбудову української музичної культури (Нове про композитора М. Вербицького)/ С. Й. Лісецький// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2013. – Вип. 30. – С. 268–272.

Лісецький С. Невідомий Анатолій Кос-Анатольський/ Шлях перемоги, № 15, 2013 р. 17 квітня.

Лобчук О. Г. Ознайомлення школярів зі стильовим забарвленням тексту / О. Г. Лобчук // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 8–11.

Лобчук О.Г. Составление сочинения по наблюдению: совет методиста / О.Г. Лобчук // Начальная школа. – 2013. №10. С. 32 – 35.Лозова О.М. Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії / О.М. Лозова // Проблеми сучасної психології: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Вип. 12. – С.109-116.

Лозова О.М., Нікода К. Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов / О.М. Лозова, К. Нікода // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 12. – С. 102-110.

Луцюк М.В. Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 1 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/14

Луцюк М.В. Дописемна доба розвитку літератури / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 2 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/44

Лях Т. Л. Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи / Т. Л. Лях // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. / [за ред. : А. С. Нісімчука, В. Є. Бенери]. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 2. –– С. 121 –126. – (Серія «Педагогіка»).

Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко). – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 23 (282). Ч. І. –С. 206–213. – (Серія «Педагогічні науки»).

Лях Т. Л. Професійна ідентичність соціальних працівників / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, , С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 96–101. – (Серія «Педагогічні науки»).

Лях Т. Л. Формування професійної культури фахівців соціальної сфери / Т. Л. Лях, Т. П. Спіріна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 123–128.

Мазур Н.П. Поняття «готовності» та визначення структурних
компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики / Н. П. Мазур // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – № 121, серія: Педагогічні науки. Ч. 2. – 2013.– С. 283–287.

Макарова М.В. Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства/ М.В.Макарова // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія у двох томах.- Т.1.- 2013- 412с.-С.193-198.

Маланьїна Т. М. Уявлення про людину з почуттям власної гідності у студентів з різним рівнем триавоги / Т. М. Маланьїна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.29, Том ІV : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К: Гнозис, 2013. – С.200-206.

Малахова М.О. Соціально-психологічні аспекти сценічного хвилювання у професійно-виконавській діяльності майбутнього вчителя музики / М.О. Малахова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Випуск 13. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 300 – 305.

Малихін О. В. Суть і дидактичні умови формування стилю навчальної діяльності учнів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Малихін // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. Ред.. проф.. В. І. Сипченка]. – Вип. LXI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 358-365.

Малихін О. В. Компетентнісний підхід як методологічна основа досліджень із теорії навчання (у вищій школі) / О. В. Малихін // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 203. Т. 215. Педагогіка. – С. 7-11. 

Мамченко О. М. Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п’ятої симфонії П. Чайковського / О. М. Мамченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль, Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 1. – С. 53-59.

Мартиненко С. М. Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності /  С. М. Мартиненко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 44–47.

Мартиненко С. М. Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи / С. М. Мартиненко // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 49–50.

Мартиненко С. М. Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкової школи / С. М. Мартиненко, Н. С. Кипиченко // Початкова школа. – 2013. –№ 5. – С. 54–56.

Мартиненко С. М. Діагностична методика визначення стратегії педагогічного спілкування вчителів початкової школи / С. М. Мартиненко,   Н. С. Кипиченко // Початкова школа – 2013. – № 7 – С. 45–47.

Мартиненко С. М. Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону / С. М. Мартиненко // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – №8–9. – С.90–93.

Мартинчук О.В. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої інтеграції дітей з особливими потребами / О.В. Мартинчук // Science and education a new dimension : pedagogy and psychology. – Vol. 3. – Budapest, 2013. – С. 101-107.

Мартинчук О.В. Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження / О.В. Мартинчук // Гуманітарний випуск ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29. – Том II: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С.249-254.

Мартинчук О.В. Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання / О.В. Мартинчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака]. – Вип. XXIII в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С. 114-124.

Мартинчук О.В. Особливості розвитку ігрової діяльності дітей з особливими освітніми потребами / В.М. Вертугіна, О.В. Мартинчук // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, В.М. Вертугіна, Ю.О. Волинець та ін.; за заг. ред. Н.В. Кудикіної. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 197-216.

Мартинчук О.В. Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями / О.В. Мартинчук // Науковий Часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 19. – Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 23. – С. 150-155.

Мартынчук Е.В. Особенности организации и обеспечения инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях Украины [Электронный ресурс] / Е.В. Мартынчук // Педагогика и психология: [научно-методический журнал] / [глав. ред. С.Ж. Пралиев] / Казахский Национальный педагогический университет имени Абая.– Алматы. – №1 (14). – 2013. – С. 6-10. – Режим доступа: http://www.kaznpu.kz/docs/1._2013.pdf#page=6. – Заглавие с экрана.

Мазур Н. П. Поняття «готовності» та визначення структурнихкомпонентів готовності майбутніх вчителів інформатики / Н. П. Мазур // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, –№ 121, серія: Педагогічні науки. Ч. 2. – 2013.– С. 283–287.

Марчун В.О. Розвиток особистості вчителя у процесі педагогічної практики / В.О. Марчун// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К. : Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.187-193

МасімоваЛ. Г.Візуальнаграмотністьвсистемімедіаосвіти/ Л. Г. Масімова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". - 2013. - Т. 26 (65), № 3 - С. 172 - 176.

Матвійчук О. Є. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах / О. Є. Матвійчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 11–13.

Матвійчук О. Є. Бібліотечна підтримка виховної функції школи / О. Є. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11–12. – 128 с.

Меленець Л. І. Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) / Л. Меленець // Наукові записки. – Вип. 121. – Серія: Педагогічні науки. Ч. ІІ. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 332 с. – С. 102–105.

Меленець Л. І. Здоров’я дітей та фізичне виховання у сільських дошкільних закладах України: історичний аспект / Л. Меленець //  Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди”: Зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 29. – 596 с. – С. 489-494. – (Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”).

Меленець Л. І. Дошкільні заклади сільської місцевості України (ІІ пол. ХХ ст.): огляд положень та визначення понять / Л. І. Меленець // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : Зб. наук. пр. – Черкаси, 2013. – № 21 (274) – 152 с. – С. 63-68.

Мельник В. І. Лінгвокульторологічний аспект кольороназви «чорний» на матеріалі фразеологізмів французької мови / В.І.Мельник, Л.О.Федорова , О.Ю.Качан // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 284-288.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал