Імені бориса грінченкаСторінка7/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Ковальчук В.І. Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 30(83). – С. 555-563.

Ковальчук Н. Д. Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури / Ковальчук Н. Д. //Гілея. – №75 (8). – К., 2013. с. 396-397

Ковальчук Н. Д. Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії / Ковальчук Н. Д. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: 2013. – Вип 3-4. – с. 7-12

Ковальчук Н. Д. Основи християнської етики: 7 кл / Жуковський В. Зоринська Т. Ковальчук Н. КлимченкоД. Кобернюк Ліснича В.Маклюк В. // К.: Літера ЛТД, 2013. – 208 с.

Ковальчук Н. Д. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі / Ковальчук Н. Д. // Зб.наук.пр. третьої Всеукраїнської наукової конференції К.: 2013. – Ч. – С. 308-314.

Котенко О. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан освіти і перспективи / О. Котенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава: «АСМІ», 2013. – № 4 (133). – С.15–18.Котенко О. В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності / О. В. Котенко, Ю. І. Веклич // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74. – Ч.2 – С. 144 –149.

Ковбасенко Ю.І. Євген Маланюк (нарис життя та творчості) // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Академія. – 2013. – С. 259-268. – 1, 0 др. арк.

Ковбасенко Ю.І. Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості) // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Академія. – 2013. – С. 320-330. – 1, 0 др. арк..

Кожанова О.С. Сумісність спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням їх технічної та спеціальної фізичної підготовленості / О.С. Кожанова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харьків, 2013. - № 2. – С. 34 - 37. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Кожанова О.С. Совместимость спортсменок при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики с учетом их функционального состояния / О.С. Кожанова // Физическое воспитание студентов: сб. науч. трудов. – Харьков, 2013. - № 1. – С. 33 - 36. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, CABI (CAB Direct), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Кожанова О.С. Значимость видов совместимости спортсменок при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики / О.С. Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» /: зб. наук. праць. – Київ, 2013. - № 1. – С. 40 – 45.

Кожанова О.С. Комплексное применение критериев совместимости при отборе спортсменок в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики / О.С. Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт » / : зб. наук. праць. – Київ, 2013. - № 2. – С. 56 – 60.

Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності у педагогічній теорії / Л. В. Козак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. / КНАЦ у-т ім.. Тараса Шевченка: ред. кол.: в. і. Судаков (від.-п. ред. [та ін.]). - К.: Логос, 2013. - Вип. 18.- 2013. - С. 208 - 215.

Козак Л. В. Викладач як суб’єкт інноваційної діяльності / Л. В. Козак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ: Тематичний випуск « Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».- К.: Гнозис, 2013. - С. 170 - 175.

Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні підход / Л. В. Козак // Педагогічний дискурс: - зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. - Хмельницький: ХГПА - Вип. 14., 2013. - С. 234 - 239.

Козак Л. В. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць. - 2013. - Випуск 1. - С. 54 - 64.

Козак Л. В. Формування комунікативної компетенції майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2013. - Випуск 1 - 2. - С. 64 - 71.

Козачук А.М. Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози) / А.М.Козачук // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Випуск 15 Козлова О.С. Конфлікт максим спілкування як причина конфлікту в англомовному діалозі / О.С.Козлова // Наукові записки. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С.241-247.

Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Іноземна філологія. Український науковий збірник Львівського національного імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 115. – С.120 – 127.

Козлова О.С. Недотримання принципів спілкування в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр./ Київ. нац. лінгв. ун-т; Відп.ред. Н.М.Кобозерова. – К.: Вид. Центр КНЛУ. – Вип.13. – 2005. – С.150-155.

Козлова О.С. Конфліктогенне недотримання принципу ввічливості в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Вісник Сумського державного університету. – Суми: Видавництво СумДУ, 2005. – 6(78). – С.11 – 16. – (Серія “Філологічні науки”).

Козлова О.С. Навмисне та ненавмисне порушення принципів кооперативності та ввічливості в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2005. – Вип. 11. Т. 2. – С.247 – 252. – (Серія “Мовознавство”).

Козлова О.С. Альтернативні принципи спілкування / О.С.Козлова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. №6(231). Луцьк:Вид-во Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012. – С.35 – 38.

Козлова О.С. Характеристики ідеального комуніканта / О.С.Козлова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 15. Т 2. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – С.178 – 182.  

Козлова О.С. Дія комунікативного принципу в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Наукові записки. Вип. 96(1).– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С.193 – 196. (Серія: Філологічні науки (мовознавство)).

Козлова О.С. Теоретичні основи дослідження недотримання принципів спілкування у діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Чорноморський державний університет імені Петра Могили. "Новітня філологія", №39. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.21-28.

Козлова О.С. Методы исследования нарушений принципов общения / О.С.Козлова // Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, proceedings of the 2nd International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart, 2013.

. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – С. 204-213.Кондратенко Г.Г. Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності / Г.Г.Кондратенко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Вип.14 (19). – Ч. 2. – С. 59 – 63.

Корзун В.В. Формування професійної майстерності студентів-музикантів в умовах особистісно-орієнтованого навчання / В.В. Корзун // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 108. – С. 94 – 103.

Костенко І.В. Історичні традиції та сучасні тенденції динамиці системи наукової титулатури в Україні / І.В. Костенко// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №3 (15). – С.180 - 185

Костенко І.В. Давні українські університети - носії Болонських традицій / І.В. Костенко// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №4 (16). – С.51-56

Костенко І.В. Склад джерельної бази аналізу інституту наукової атестації й титулатури в Україні на тлі історії та права / І.В. Костенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 20–24

Котенко О. В. Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі / О. В. Котенко // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІІІ (45): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. -С.341 – 349.Кочарян Артур. Творчий підхід до використання ІКТ в навчальній діяльності. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №3 (45) 2013. – С. 74–79.

Кочерга О. В. Психофизиологические механизмы чувствительности человека: способы развития / О. В. Кочерга // Innovations in education: ideas, projects, work experience, (May 13–15, Budapest, 2013). – Р. 135–141.

Кошарна Н. В. The Genesis of Pedagogical Education in Sweden / Н. В. Кошарна // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб.наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – № 19. – 132 с. – С. 28–31.

Кочерга О.В. Психофізіологічні особливості діяльності учениць початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 1 — С. – 12-17

Кочерга О.В. Психофізіологічні особливості діяльності учнів початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 2 — С. – 24-28

Кочерга О.В. Динаміка змін діяльності психофізіологічних механізмів чутливості людини /Кочерга О.В. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. - № 20. – С.71-74

Кочерга О.В. Психофізіологічні основи дій учнів початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 4— С. – 22-27

Кошман П.Я Підготовка майбутнього вчителя до проведення уроків трудового навчання у початковій школі/ П.Я. Кошман// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 132-146.

Кошман П.Я. Методичні засади використання студентами моделі «Твоє робоче місце» на уроках трудового навчання/П.Я. Кошман// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 150-160.

Кравчук Л.В. Реализация инновационных подходов в нравственном развитии младших школьников /Innovations in education: ideas, projects, work experience. – Budapest: Akademiai Kiado, May 13 – 15, 2013. – 251 p. – P. 142 – 148.

Кришень І.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики/ І.В. Кришень// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.187-193

Кравченко Т.В. Підготовка вчителя до здійснення позаурочної виховної роботи як фактора соціалізації у початковій школі/ Т.В. Кравченко// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 160-171.

Краткий таджикско-русский энциклопедический словарь по социальной работе / [под общ. ред. проф. И.Д. Зверевой ; кол. авторов : Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Зимовец Н.В.. Лях Т.Л., Петрочко Ж.В., Цюман Т.П. и др.]. – 2-е дополн. изд. – Душанбе : ООО «Контраст», 2013. – 568 с.

Крикун А. Ю. Інклюзивна освіта в Україні та Німеччині - точки дотику//Учитель початкової школи,2013.-№1.-С.61-64

Крикун А. Ю. Формування професійної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2013. – №1(8). – С. 60–62.

Кравченко Т.В. Соціальна компетентність старшокласників у вимірі їх професійного самовизначення / Т.В.Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С. 372–381.

Кравченко Т.В. Сучасні підходи до організації педагогічної підготовки батьків як фактору професійного самовизначення старшокласників / Т.В.Кравченко // Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр. – К. : КиМУ, 2013. – Вип. 4. – С. 218–221.

Кравченко Т.В. Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сімейного життя / Т.В.Кравченко // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С.44–49.

Кравченко Т.В. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї і школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку / Т.В.Кравченко // // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – Вип. – Ч.4. – С.132–137.Кравченко Т.В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти / Т.В.Кравченко, О.М.Ващенко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С.35–37.

Кравченко Т.В. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку / Т.В.Кравченко, Л.В.Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. – Вип. 28. – С. 383–388.

Кравченко Т.В. Здоров’язбережувальний супровід молодших школярів у загальноосвітній школі / Т.В.Кравченко, Л.В.Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. –Вип. 29. – С.118–124.

Кротова Т. Ф. З історії прийомів моделювання одягу британськими кравцями XIX ст. / Т. Ф. Кротова // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганської державної академії культури і мистецтв. Вип.24. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 88-103.

Кротова Т. Ф. Модифікація структури жіночого костюма в контексті практицизму англійської моди кінця XIX ст. / Т. Ф. Кротова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – №2. – С. 133-138.

Кротова Т. Ф. Повсякденна мода у живопису і графіці доби модерну / Т. Ф. Кротова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. Праць; вип. XXX. – К.: Міленіум, 2013. – С.239-245.

Кротова Т. Ф. Традиції академічної школи і новаторство методів у підготовці викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів / Т. Ф. Кротова // Гуманітарний вісник / Тематичний випуск матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (28-30 листопада 2013р., м. Київ). – Додаток 1 до Вип. 31, том ІІІ (45). – К.: Гнозис, 2013. – С.130-138.

Кротова Т. Ф. Формування ідентичності американської моди на межі XІX- XX ст. / Т. Ф. Кротова // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип.23. – К.: Міленіум, 2013. – С. 170-176.

Кравчук Л.В. Ефективний урок. Початкова школа / Л.В.Кравчук. – К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»

Кравчук Л. В. Особливості шкільної адаптації першокласників // Сучасна школа України. – 2013. – № 9 (261), вересень. – С. 4 – 17.

Кравчук Л. В. Викладання інформатики у початкових класах // Сучасна школа України. – 2013. – № 11 (263), листопад. – С. 51 – 57.

Краснейчук А.О. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-управлінських реформ : монографія /І. В. Козюра (кер.), Ю. Г. Іванченко, А. О. Краснейчук, О. М. Руденко, Л. Є. Шкляр та ін.; Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Лубни : Інтер Парк, 2013. – 180 с.

Краснейчук А.О. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України: монографія / за заг. ред.. І.В. Артьомова, О.М. Руденко. – Ужгородський Національний університет, МПП «Гражда», 2013. – 612 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; вип.21)

Крикун А. Ю. Формування професійної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками в системі післядипломної педагогічної освіти// Освіта та розвиток обдарованої особистості,2013.-№1(8)/01/2013.-С.60-62. (0.4 д.а.)

Кряжев П.В. Модель управління освітою в Україні на межі ХХ — ХХІ ст. // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 100-108.

Кряжев П. В. Модель реформування вищої освіти в Україні на межі ХХ - ХХІ століть / П. В. Кряжев // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2013. - Вип. 3-4.- С. 97-102.

Кудінов Ю. М. Стереотипи мислення вчених Північної Америки у дослідженні історії ранньомодерної України / Ю. М. Кудінов // Чорноморський літопис. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Випуск 7. – С. 100–104.

Кузьменко Г. Мистецтво. Державні програми для 5-9 класів / Л. Масол (керівник групи), О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта : наук.-методич. журнал. – 2013. – №1 (67). – С. 2 – 10.

Кузьменко Г. Мистецтво. Державні програми для 5-9 класів // Л. Масол (керівник групи), О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал. – 2013. – №2 (68). – С. 2 – 6.

Кузьменко В. І. Атлант українського літературознавства: До 80-річчя Віталія Дончика //Літ. Чернігів. – 2012. –№1 (57). січень-березень.– С.134-140.

Кузьменко В. І. З вірою в майбутнє! //Літ. Чернігів. – 2012. – №2 (58). квітень-червень.– С.165-168.

Кузьменко В. І. Література – його покликання і життя (Михасю Ткачу – 75) //Літ. Чернігів. – 2012. – №3 (59). вересень – С.130-136.

Кузьменко В. І. Оповідати без марнослів’я найкраще деталями…” // Толока. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – С.180-191.

Кузьменко В. І. Особистість (Михасю Ткачу – 75) /Володимир Кузьменко //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство /За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Вип. 36. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.310–313.

Кузьменко В. І. Крізь призму душі і серця [Рец. на: Колінько Олена «Цілий світ у краплі води…»: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.] /Володимир Кузьменко //Слово і час. – 2012. – №11. – С.95–98.

Кузьменко В. І. Слово – його стихія (Володимиру Яворівському – 70!) /Володимир Кузьменко //Літ. Чернігів. – 2012. – №4 (60). Жовтень – грудень. – С.83–95.

Кузьменко В. І. Особистість (Михасю Ткачу – 75) / В. І. Кузьменко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. №36. – С. 310–313.

Кузьменко В. І. Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача / В. І. Кузьменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – січень. – №2 (261). – С.140–147.

Кузьменко В. І. Мрію про творчий неспокій / Володимир Кузьменко // Літ. Чернігів. – 2013. – № 2 (62). – С. 132–135.

Кузьменко В. І. До глибини джерел / Володимир Кузьменко // Луцюк Л. Срібні дзвони. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2013. – С. 3–5.

Кузьменко В. І. Приватне листування учасників правозахисного руху в Україні в 50–70-х рр. ХХ ст. / В. І. Кузьменко // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – 2013. – Вип. 53. – С. 9–18.

Кузьменко В. І. Праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як «лист у вічність» / В. І. Кузьменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – жовтень. – №4 (264). – С.112–120.

Кузьменко В. І. Специфіка літературно-мистецького життя в Україні наприкінці ХІХ – у перші десятиліття ХХ ст. / В. І. Кузьменко // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – 2013. – Вип. 54. – С. 3–21.

Кузьменко В. І. Борис Грінченко про видання літератури для дітей / Володимир Кузьменко // Літ. Чернігів. – 2013. – № 4 (64). – С. 56–57.

Кузьменко В. І. АНТОКОЛЬСЬКИЙ Павло Григорович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С. 213.

Кузьменко В. І. БЕЗИМЕНСЬКИЙ Олександр Ілліч /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.355.

Кузьменко В. І. БЕЗПОЩАДНИЙ Павло Григорович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.356.

Кузьменко В. І. БРАУН Микола Леопольдович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.505–506.

Кузьменко В. І. ГАТОВ Олександр Борисович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.53.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал