Імені бориса грінченкаСторінка5/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Голованов С. О. Витоки процесу становлення релігійних уявлень античного суспільства / С. О. Голованов // вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. зб. – К. : Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2013. – № 1. С. 112–117.

Гольцов А. Г. Імперська геополітика: сучасні посткласичні тенденції / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал». – 2013. – Вип. 1(36). – С. 5–11.
Гольцов А. Г. Внутрішня імперська геополітика Російської Федерації: сучасні напрями та тенденції / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал». – 2013. – Вип. 2(37). – С. 20−26.

Гольцов А. Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал». – 2013. – Вип. 3(38). – С. 30−35.

Гольцов А. Г. Імперські геополітичні системи в сучасному світі / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал». – 2013. – Вип. 4(39). – С. 151-158.

Гончаренко А. М. Фонетична компетентність як основа розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві / А. М. Гончаренко // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісяч. наук.-методич. журнал. – К. : ІОД. – С. 15–18.

Гончаренко А.М Фонетична компетентність як основа розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві / А.М.Гончаренко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. Щомісячний науково-методичний журнал.- К.: ІОД.- С.15-18. -0.5 д.а.

Гонюкова Л.В. Вплив громадсько-політичних рухів на розвиток громадянського суспільства в Україні / Л. Гонюкова, Ю. Горбань // Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник», 2013 . – Вип. 75. – С.508-510.

Гонюкова Л.В. Політико-адміністративна складова механізму впровадження гендерної рівності в Україні / Л. Гонюкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету, 2013. – Вип. 1(8). – С. 48-54.

Горбенко Г. В. Особливості підготовки PR-фахівців у вищих навчальних закладах / Г. В. Горбенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2013. – Додаток I до Вип. 31, том I (43) – С. 496–504.

Грицеляк Б. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету / Оксана Буйницька, Богдан Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – № 36 (4). – С. 66–83. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/865#.Uo9SpNiHh9U

Грицеляк Б. І. Основні критерії та показники вебометричного рейтингу університетів світу [Електронний ресурс] / А. В. Тютюнник,  Б. І. Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Вип. 6 – С. 75–79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Гріньова О. М. Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології / О. М. Гріньова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХХІ. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013 р. – С. 93-106.

Гріньова О. М. Психологічні особливості смисложиттєвої самореалізації у майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки / О. М. Гріньова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта: Вид-во КГУ, 2013. – С. 85-93.

Гринёва О. М. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и профессионального самоопределения будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки / О. М. Гринёва // Психология переходов: слово-образ-действие: Сборник научных статей (17-22 июня 2013 г.). – Рига: Изд-во SPPA, 2013. – С. 34-39.

Гунька А. М. Київський модерн: творчість Е. Брадтмана крізь призму століть / А. М. Гунька // Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; ред колегія: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А. Л. Зінченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 176 – 183.

Гуржій А. В. Безпека дорожнього руху в сучасній парадигмі національної безпеки / А. В. Гуржій // Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 104-112.

Гуржій А. В. Актуальні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху: витоки та шляхи вирішення / А. В. Гуржій // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 3 (3). – Ч. 3. – С. 37-46.

Гуржій А. В. Теоретико-правові засади визначення підстав адміністративної відповідальності / А. В. Гуржій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 122-132.

Гуржій А. В. Соціально-економічні передумови адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього перевезення вантажів та проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів / А. В. Гуржій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 65-71.

Гуржій А. В. Сутність і значення адміністративно-правової кваліфікації / А. В. Гуржій // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 197-200.

Гуржій А. В. Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних, великоваговагових і великогабаритних вантажів / А. В. Гуржій // Наука і правоохорона. – 2012. - № 1. – С. 181-188.

Гуржій А. В. Відповідальність за адміністративні проступки проти безпеки дорожнього руху як об’єкт наукових досліджень / А. В. Гуржій // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 1. – С. 56-66.

Гуржій А. В. Адміністративно-правові форми та методи реалізації державної політики безпеки дорожнього руху // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 2. – С. 64-69.

Гуржій А. В. Проблеми встановлення суб’єкта порушень правил перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів у процесі адміністративно-парвової кваліфікації / А. В. Гуржій // Вісник запорзького національного університету. Серія : Юридичні науки. – 2012. – № 1. – Ч. 2. – С. 111-117.

Гуржій А. В. Актуальні проблеми встановлення об’єкта правопорушень у сфері перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів / А. В. Гуржій // Вісник прокуратури. – 2012. – № 12. – С. 111-117.

Гуржий А. В. Административно-правовые формы и методы обеспечения безопасности дорожного движения / А. В. Гуржий // The Scientific and Pedagogical News of Odlar Yurdu University. – 2012. – №43. – P. 105-111.

Давидова Н.О. Знайомство з Верховним Судом США // Право США. – 2013. - №1-2.

Давидова Н.О. Право США на правовій карті миру // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : збірн. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка ; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. С. 83-85.

Данько В.А. Эффект фототравления в тонких слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников // В.А. Данько, И.З. Индутный, В.И. Минько, П.Е. Шепелявый, О.В. Березнева, О.С. Литвин // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, вып. 4. – С. 520–524.

Конакова Р.В. Преобразование структуры SiC/por-SiC/TiO2 в процессе быстрого термического отжига / Р.В. Конакова, А.Ф. Коломыс, О.С. Литвин, О.Б. Охрименко, В.В. Стрельчук, А.В. Светличный, Л.Г. Линец // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, вып. 9. – С. 1244–1247.

Даценко Т. О. ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку та ризики, пов'язані з їх впровадженням / Т. О. Даценко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць / За заг. ред. М. А. Журби. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 184-186.

Диба Т.Г., Нестерова Т.В., Радзієвська М.П., Кнотович Я., Радзієвський П.О., Диба Є.В. Аналіз залежності стилю життя і деяких параметрів захворюваності органів дихання дітей 7 – 9 років у Польщі та на Україні// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. – Харків. – 2013. - № 10. – С. 60 – 67. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Дика Н.М. Терміносистема в контексті вивчення граматики на уроках української мови в старших класах ЗНЗ// Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. - Вип. 40. - 298 с. - С.18492-197 (0,5 д.а.) і моя хай буде)) Горохова Т.О. Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів // Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. - Вип. 40. - 298 с. - С.184-188.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з української мови. Морфологія. Іменні частини мови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». – К., – 2013. – С.17-23.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з української мови. Морфологія. Іменні частини мови. (продовження) Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 13-19.

Дика Н.М, Козир М.В. Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 12 – С. 9-12.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з українськоїмови. Морфологія. Іменнічастинимови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 13-19. (0,25 др. арк.)

Довбня С.О. Сучасні тенденції програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні / Софія Олегівна Довбня // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – С.49 – 52

Дружененко Р.С. Використання навчальних диктантів з елементами ліналізу тексту на уроках української мови/ Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 6 – С. 5-8. (0,12 др. арк.)

Динниченко Т. А. Роман як жанр: проблеми інтерпретації у творчості А. Жіда // Літературознавчі студії. Вип. 37. Частина 1 : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 – 480 с.

Динниченко Т. А. Французский литературный канон 18 века в творчестве А Жида // // Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне фахове видання. – 2013. – №1. Режим доступу: http://synopsis.kmpu.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/4. – Заголовок з екрана. (0,6 д.а.)

Драч О. О. Соціальний склад курсисток вищої школи в Російській імперії : перманентна (р)еволюція поч. ХХ ст. / О. О. Драч // Український селянин : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 13. – С. 51 – 54.

Драч О. О. Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: (досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012 – Вип. 5. – С. 109 – 112.

Драч О. О. Предметна система навчання у вищій жіночій школі Російської імперії : досвід упровадження / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 8 (221). – С. 22 – 27.

Драч О. О. Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи / О. О. Драч // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний наук. зб. Серія: Історія / Одеський нац. політех. ун-т. – О., 2012. − Вип. 24. – С. 33 – 43.

Драч О. О. Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 9 (222). – С. 105 – 111.

рач О. О. Студентки з Російської імперії в європейських університетах : новий спосіб представництва держави (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 19 (248). – С. 90 – 95.

Драч О. О. Політика державної влади Російської імперії щодо педагогічної діяльності іноземців у ХІХ ст. / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 29 (242). – С. 15 – 20.

Драч О. О. Харківський університет і вищі освіта жіноцтва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. / ВІР УАН. – К., 2013. – Вип. 68 (№ 1). – С. 29 – 36.

Драч О. О. Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч, А. А. Котиченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 9 (262). – С. 94 – 99.

Драч О. О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) / О. О. Драч // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345 – 348.

Драч О. О. Образ курсистки вищих жіночих курсів Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. / ВІР УАН. – К., 2013. – Вип. 71 (№ 4). – С. 68 – 74.

Драч О. О. Кримчанки на шляху здобуття вищої освіти в другій половині ХІХ ст.: непросте повсякдення / О. О. Драч // Українська орієнталістика : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 36 – 42.

Драч О. О. Высшее женское образование в Российской империи: от оценок очевидцев до историографических образов современников / О. О. Драч // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народау і культур. (Серыя «Гістарыяграфічныя даследванні». – Гродна, 2013. – С. 317 – 329.

Дятленко Н. М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити / Н. М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С. 18 – 20.

Дубовик С. Г. Орієнтовні контрольні роботи з української мови в початковій школі / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36–45.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 9–12.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 3–6.

У статті розглядаються фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках української мови.Дятленко Н.М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити / Н.М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С.18 – 20.

Дятленко Н. М. Педагогічні умови підтримки самоповаги у дошкільників / Н. М. Дятленко / Zbiór raportów naukowych. Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych (29.07.2013 - 31.07.2013 ) – Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 32 – 36.

освіта. – 2013. – № 38–39. – С. 17–24.Дубовик С. Г. Орієнтовні контрольні роботи з української мови в початковій школі / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36–45.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 9–12.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 3–6.

У статті розглядаються фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках української мови.Дятленко Н.М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити /Н.М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С.18 – 20.

Дятленко Н.М. Педагогічні умови підтримки самоповаги у дошкільників / Н.М.Дятленко / Zbiór raportów naukowych. Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych (29.07.2013 - 31.07.2013 ) - Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 32 – 36.

Ежова Т. Е. Предпосылки обеспечения культурных прав умственно отсталых детей в истории развития теории и практики олигофренопедагогики (20-30-е годы ХХ века) / Н. А. Супрун, Т. Е. Ежова // сб. научн. статей участников V Международного теоретико-методологического семинара [«Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологи»], (08-09 апреля 2013 года) / ИСОиКР ГБОУ ВПО МГПУ. – В 2-х т. – Т. 2. – М. : ЛОГОМАГ, 2013 – С.68-72.

Журавель Т. В. Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях / Т. В. Журавель // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 144–152. – (Серія «Педагогічні науки»).

Загарій В. П. Стабильность национальной валюты как монетарная составляющая финансовой безопасности государства / В. П. Загарій // Экономика и предпринимательство. – 2013. – №8. – С. 40–44.

Задніпрянець І. І. Методичні рекомендації до викладання природознавства в 5 класі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. – С. 2 – 5.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Механічні коливання і хвилі (11 клас) / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. – С. 6 – 9.

Задніпрянець І. І. Методи вивчення природи. Методи наукового пізнання (10 клас, рівень стандарту) / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. С. – 22 – 23.

Задніпрянець І. І. Розвиток здатності вчителя до самоаналізу у процесі методичної роботи / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 2 – 4.

Задніпрянець І. І. Календарне планування курсу «Природознавство» в 5 класі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 5 – 8.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Механічні коливання і хвилі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 4. – С. 2 – 3.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Модульна програма теми «Механічні коливання і хвилі»(11 клас) / І. І. Задніпрянець, М. В. Ігнатієва, Ю. Б. Северенчук // Фізична газета. – 2013. – № 4. – С. 3 – 6.

Задніпрянець І. І. Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 3. Перетворення енергії в коливальному русі / І. І. Задніпрянець, І. А. Бойко, А. Г. Горловська, Н. В. Стоянова // Фізична газета. – 2013. – № 6. – С.19 – 22.

Задніпрянець І. І. Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 4. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання / І. І. Задніпрянець, Т. К. Забєла // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 8 – 11.

Заец В. Г. Использование межпредметного дидактического материала в 8-9 классах с углубленным изучением украинского языка // Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации / В.Г Заец // Сборник по филологии №8 . 15 февраля г. г. Астрахань / – Астрахань: Издательский дом : «Астраханский университет», 2013. – № 8. – С.71-74.(0,12 др. арк.)

Заєць В. Г.  Формування мовно-мовленнєвих компетенцій засобами навчального тексту на уроках української мови у 8-9 класах [Електронний ресурс] / В. Г. Заєць // Рідна мова. – Режим доступу до журн.: http://www.interklasa.pl.portal/dokunenty/ridna_mova_uk/index.php?page=rm38_06 Зайченко О.В. Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови). / О.В.Зайченко// Вісник Національного технічного університету «Київський Політехнічний Інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, ISSN 2307-1591, 2013. – №1. С.16-25.

Зайченко О.В. Семантико-поняттєва категорія «якість» у лінгвістичних студіях. / О.В.Зайченко// Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. –  Ч. ІII. – С.54-62.

Зеліско І. М. Біоекономічна парадигма розвитку аграрних формувань України / І. Зеліско //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»/ Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181.Ч. 5. – 247с. – С. 21–26.

Зеліско І. М. Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами / І. Зеліско //  Вісник аграрної науки. – 2013. – №1. – С.22–27.

Зеліско І. М. Сучасні аспекти формування фінансових ресурсів інтеграційних аграрних формувань / І. Зеліско //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»/ Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 177.Ч.3. – С. 219–226.

Зеліско І. М. Фінансова підтримка розвитку інтеграційних аграрних формувань / І. Зеліско // Інноваційна економіка. – 2013. – №8. – С.28–34.

Зеліско І. М. Фінансові потоки аграрних формувань / І. Зеліско // Ефективна економіка. – 2013. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1206.

Захарчук-Дуке О.О.Провідні тенденції створення підручників і посібників з української мови для студентів.//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск сорок. Частина 3. - Ялта: РВНЗ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 2013р. – С. 75-81.(0,25 др. арк.)

Заяць Л.І. Підготовка магістрів в університетах Нідерландів. /Л.І. Заяць // Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». 2013, №3 (додаток 2) - С. 169-172.

Зинченко В.В. Микросоциальное измерение институциональных девиаций общественного развития и идеологемы бессознательного[Текст] /В.В.Зинченко //Креативная экономика и социальные инновации, 2 (3), №2 – 2012.Тематический выпуск «Детали, меняющие мир, от локальных эпизодов к эпохальным событиям». - 175 с. - С.18-28.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал