Імені бориса грінченкаСторінка4/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Бондаренко Л.А. Теоретические аспекты формирования готовности будущего учителя музыки к профессиональному саморазвитию / Л. А. Бондаренко // Теория и практика общественного развития. 2013. – № 9. – С. 175 – 178.


Бондаренко Л. В. «Сказки принца Тэриэля» Л. М. Лихневвсская. © ОАО «Первая Обрацовая типография». Фирма «ИПО «Лев Толстой», 2013 ББК 84(2Рос=Рус)6 Л 6 ст. 112 тираж 2000 – 12 ілюстрацій
Боринець Н. Нові державні стандарти освіти – нові програми трудового навчання для 5–9 кл. / Надія Боринець // Труд. навчання. – 2013. – липень. № 7 (67). – С. 4–6.

Боринець Н. Орієнтовне календарно – тематичне планування занять з трудового навчання. Блок 2. Технологія виготовлення виробів із аплікацією (дівчата) 5 клас / Надія Боринець // Труд. навчання. – 2013. – липень. – № 7. – С. 7–12.

Боринець Н. Трудове навчання і проектно – технологічна діяльність / Труд. навчання. – 2013. – Вересень (№ 9 (69). – С. 6 – 8.

Борисюк І.В. Загадка в поезії вісім десятників / Ірина Борисюк // Слово, яке тебе обирає: Зб. На пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В. Панченко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 31-46.

Бородай О.А., Буйгашева А.Б. Каталог «Монументалісти Києва», 2013. – С. 30.

Большакова І. О. Розвиток критичного мислення молодших школярів/ Інна Олексіївна Большакова // Початкова освіта. Методичний порадник. Вип. 11. – листопад. – № 44 (668). – С. 3–8.

Большакова І. О. Урок у першому класі «В. Сухомлинський «Найледачіший у світі кіт» / Інна Олексіївна Большакова // Початкова освіта. Методичний порадник. Вип.11. – листопад. – №44(668). – С. 12–13.

Бондар Т.І. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді / Т. Бондар // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 75. – С. 419-420.

Бондар Т.І., Бондар Е. Феномен политического лидерства в современной Украине / Т. Бондар, Е. Бондар // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 75. – С. 493-494.

Бондаренко Г. Л. Нетрадиційні форми роботи методичних об’єднань учителів початкової школи / Г. Л. Бондаренко // Початкова освіта. – 2013. – №36. – С. 3 – 8.

Бондаренко Г. Л. Формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. Л. Бондаренко // Початкова освіта. – 2013. – № 38-39. – С. 17–24.Боринець Н. І. Викладання трудового навчання у 2013 – 2014 навч. році : метод. рек. до початку навч. року / Труд. навчання. – 2013. – Вересень. (№ 9). – С. 4–5.

Брайчевська О.А / Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях.// Памятники історії та культури слов`ян. К., 2013 р.- С. 27-34

Бугрий А.С. Зазеркалье как модель инобытия в романистике Айрис Мердок // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Вип. 7. – Част. І. – Сімферополь: Кримський Архів, 2013. – С. 33-38.

Буйницька О. П. Створення смарт-університету – наше стратегічне завдання / Н. В. Морзе, О. П. Буйницька, Л. О. Варченко // Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О. та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В. О]. – 3-є вид., зі змінами. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 157-181. – ISBN 978-966-7548-84-1. – 1,02 д.а. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.2010.

Буйницька О. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету / Оксана Буйницька, Богдан Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – № 36 (4). – С. 66–83. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/865#.Uo9SpNiHh9U

Буйницкая О. П. Ректорский контроль как форма оценки качества обучения. / О. П. Буйницкая // Инновации в науке : сборник научных статей. – Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 99–106.

Буренко В.М. Методичні рекомендації з розвитку творчої особистості учня в процесі вивчення іноземної мови / В.М. Буренко, С.І. Сафарян // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 63-70.

Буніятова І. Р.Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті / І. Р. Буніятова // Магістеріум. Мовознавчі студії. - Вип. 45, 2013. – С.3-12.

Буніятова І. Р. Иррациональное начало в языковом сознании древнегерманских этносов / І. Р. Буніятова // Человек. Язык. Культура. – Сб. науч. статей, посвященных 60-летнему юбилею В.И. Карасика. К.: Изд. дом Д. Бураго, 2013 Часть 2. – С. 401-411.

Буренко В.М. Навчання граматики учнів молодшого шкільного віку / В.М. Буренко // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 18-25.

Бурко О.В. Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії / О.В. Бурко // Українська література в загальноосвітній школі. –2013. – № 6. – С. 14 – 15.

Бурко О.В. Педагогічна технологія навчання барокової і романтичної поезії на уроках української літератури в основній школі // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць / О.В. Бурко. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2013. – Вип.14. – С. 3 – 11.

Бурко О.В. Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії / О.В. Бурко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №6. – С. 14 – 16.

Бутенко Т.М. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього вчителя в умовах професійної освіти в університеті / Т.М. Бутенко, К.О. Волинець // Перлини наукового пошуку : зб. наук. статей / за заг. Ред. Докукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С. 34 – 44.

Вакуліч Т. М. Психологічне дослідження жінок з віктимною поведінкою / Т.М. Вакуліч // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / [за ред. В.О. Моляко]; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Вид-во «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості, вип. 15, ч. ІІ. – С. 299–306.

Василевич Л. Ф. Нечітка фізична економіка та деякі її закони / Л. Ф Василевич, Василевич М. Л // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. / К. УАН ТОВ «ИВП ВІР», 2013.- Вип. 75(№ 8).- С. 454 – 455.

Василенко С. В. Навчальний центр SMART Київського університету імені Бориса Грінченка / Василенко С. В. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 1(43) – С. 51–53.

Василенко С. В. Спільна діяльність Міністерства освіти і науки України та корпорації Intel  з формування ІКТ-компетентностей педагогічних працівників України / Василенко С. В., Гущина Н. І. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № Листопад – С. (здано до друку)

Васьків М.С. Огляд і оцінка західної преси на сторінках «Універсального журналу» (1928-1929 рр.) // Синопсис: текст, контекст, медіа : електронне фахове видання : [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/stkm/index.html

Васьків М.С. Текст как самоизобличение: советско-финская война 1940 года глазами советской медсестры / Николай Васькив // Žmogus kalbos erdveje. – Nr. 7. – Mokslinių straipsnių tęstinis leidinys (Періодичне видання наукових статей). – Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2013. – С. 756-761.

Васьків М.С. Емпірика, статистика й аналітика в «Кубані» Петра Лісового / Микола Васьків // Слово і Час. – 2013. – № 6. – С. 60-68.

Васьків М.С. До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози / Микола Васьків // Синопсис: текст, контекст, медіа : електронне фахове видання : [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/current

Васьків М.С. Наративні особливості «Криничара» М. Дочинця: повчання через розповідь / Микола Васьків // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : зб. наук. праць. – Вип. 1(29). – Ужгород, 2013. – С. 25-29.

Ващенко О. М. Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з курсу «Основи здоров’я» у початковій школі // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт. О. М. Ващенко, К. І. Волинець, З. В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 104-107.

Ващенко О. М. Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи / О. М. Ващенко, Т. О. Роїк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 213. – С. 8-16.

Ващенко О. М. Формування в майбутніх вчителів компетентності використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи // О. М. Ващенко, Н. Б. Буряк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С. 17-24.

Ващенко О. М. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти / О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко // Початкова школа. – 2013. - №1. – С. 35-37.

Веклич Ю. І. Кумулятивна функція мови як засіб збереження культурно-історичної інформації / Ю. Веклич // Імідж сучасного педагога. – № 5 (134). – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 30–35.

Веклич Ю. І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності / О. В. Котенко, Ю. І. Веклич // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74. – Ч.2 – С. 144 –149.

Вембер В.П. Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу «Сходинки до інформатики». // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №4. – С.17-23.

Видайчук Т.Л. Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови // Синопсис - № 2 (2013). Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка / За ред. О.В. Єременко. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/current(0,25 др.арк).

Видайчук Т.Л. «Записки» І. Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст. // Збірник наукових статей Міжнародної наукової конференції«Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика»: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Ред. колегія І. Р. Буніятова, О. Є. Бондарева, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С.100 - 105.(0,25 др.арк).

Видайчук Т.Л.Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження» (продовження) // Українська мова у сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 18 – 22. (0, 2др.арк).

Вишинський В.В. Програма Finale — інструмент сучасного музичного керівника та вчителя музичного мистецтва / В. Вишинський // Музичний керівник. – 2013. – № 10. – С. 4–12.

Вышинский В.В. Темповая прогрессия в музыке ХХ века / В. Вышинский // Науковий вiсник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Механізми новацій у музичній творчості : зб. наук. праць ; [упорядник В. Москаленко].– К., 2013. – Вип. 108. – С. 11–21.

Вишницкая Ю.В. Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 38. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 496 с. – 135-141.

Вишницька Юлія. Ритуал ініціації: теоретичний аспект. // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філолог. науки): № 4 / редкол.: Бондарєва О.Є., Борисенко К. Г.., Буніятова І.Р. та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 180 с. – (Укр. та рос. мовами). – 25-28.

Вишницька Юлія. Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.)). // Наукові записки. – Випуск 111. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КТПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 284 с. – 45-58.

Вышницкая Ю.В. Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока // Актуальні проблеми слов’янської філології. серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз.зб.наук.ст. - Бердянськ: БДПУ, 2012. - Вип.ХХУІ. - Ч.3. - С. 80-88.

Вишницкая Ю.В. Сценарий противостояния как отражение дуалистических мифов // Літературознавчі студії. Вип. 35. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 718 с. – С. 87-92.

Вишницкая Ю.В. Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" // Синопсис: Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інстиут.

№ 1, 2013 р – Режим доступу: http://synopsis.kmpu.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/19/14Вишницкая Ю.В. Современные научные концепции "прочтения"  мифологических сценариев: к проблеме методологии // Літературознавчі студії. Вип. 37. Частина 1 : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 – 480 с. – С. 30-37.

Вишницька Ю. В. Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми / Ю. В. Вишницька // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 33. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. - 400 с. - с. 67-70

Вишнівська Н.В. Емпатія як складова вихованості милосердя молодших школярів шкіл-інтернатів: зміст та рівні сформованості /Н.В.Вишнівська//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць/Інститут проблем виховання НАПН України. – К., 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С.147- 152.

Віннікова Н.М. Літературні пародії Теодора Орисіо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Філологія. – №1048. – Вип.67. – 2013. – С.150-154.

Винникова Н.Н. Литературная пародия в Античности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: Журнал научных публикаций. – Москва, 2013. – №08(55). – С.159-163.

Войцехівський М. Ф. До питання стандартизації професійного розвитку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти / М. Ф. Войцехівський // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / редкол. : В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – К. : КУ імені Бориса Грінченка, 2013. – № 19. – С. 48–52.

Войцехівський М. Ф. Фундаменталізація знань із природничих предметів – основа компетентнісної освіти / Людмила Липова, Михайло Войцехівський, Поліна Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 1-2. – С. 20-27.

Войцехівський М. Ф. Визначення рівня фундаменталізації знань в учнів ЗНЗ / Людмила Липова, Михайло Войцехівський, Поліна Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 5. – С. 16-23.

Волинець К.І. Підготовка вчителя початкової школи до використання ігрових технологій на уроках математики в початковій школі/ К.І. Волинець, Ю. Кравчун// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей /за заг. ред. Докукіної О. М./ упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.24-35.

Волинець К.І. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього вчителя в умовах професійної освіти в університеті /К. І.Волинець, Т. М. Бутенко// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей /за заг. ред. Докукіної О. М./ упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.35-

Волинець К.І. Підготовка майбутнього вчителя до використання ігрових технологій на уроках математики в початковій школі / К.І. Волинець, Ю. Кравчун// Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р./ за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О. Огнев’юк; Л.Л. Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.] . – К.: Київ. Ун-т ім.. Б.Грінченка, 2013.- 288с.- С.116-117.

Волинець К.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті/ К.І. Волинець// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.5-20.

Волинець К.І. Педагогічна практика як складова системи професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи/ К.І. Волинець// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.172-183

Ворначева Л. Ю. «Соціологічні методи дослідження в емпіричній сфері теорії соціальної роботи Мері Елен Річмонд» // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Том 2. – Луганськ, 2012. – 384 с.

Гаєвська Н. Вставав на всяке жниво 6 інтелектуальна гра до 150-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка / Надія Гаєвська, Світлана Дем’яненко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 59–71.

Гевчук Н. С. Поняття типової технології соціальної роботи як алгоритму діяльності / Н.С. Гевчук, Т.І. Сметанюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. :О.М. Вержиховської, В.І. Співака]. – Випуск 4. – Кам'янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2013. – С. 35-40.

Гевчук Н.С. Сутність та характеристика елементів соціально-освітнього середовища/ Н.С. Гевчук // зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. О. В. Гаврилова, В.І. Співака]. – Кам'янець-Подільський : ПП Медобори–2006, 2013. – С. 22-29. – (Серія : соціально-педагогічна).

Гальчук О.В. Олекса Влизько: неоромантичне прочитання античності / О.Гальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 36. – 2013. – С. 118 – 121.

Гальчук О.В. Гомер как собеседник в диалоге о времени и людях (на материале призведений украинских неоклассиков) / О. Гальчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – №1(48). – 2013. – С. 178 – 182.

Гальчук О.В. Рецепція Софоклових традицій в поезії зрілого неоромантизму (на матеріалі лірики Євгена Плужника) / О. Гальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – С. 94 – 98.

Гальчук О.В. Соцреалистическая «коррекция» формирования неоромантической «оптики» античного текста / О. Гальчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – №5(52). – 2013. – С. 237 – 244.

Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського / Оксана Гальчук // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХVII. – Ч. IV. – 2013. – С. 346 – 353.

Гамалія В. М. Розвиток мікології та фітопатології в Київському університеті у другій половині ХІХ століття / В. М. Гамалія// Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2013. – С. 13–21.

Гамалія В. М. Процеси термінотворення і просвітницька діяльність в Україні на зламі XIX – XX століть / В. М. Гамалія // Збірник наукових праць (філологічні науки) «Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції». – К., 2013. – Випуск 2. – С. 51–53.

Гамалія В. М. Термінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої номенклатури // Магістеріум. Мовознавчі студії. – К., 2013. – Вип. 50. – С. 18–22.

Гардашник І. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов / І. Б. Гардашник // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В. І. Ковальчука, Л. О. Базиль; Л. О. Базиль, Н. І. Боринець, І. Б. Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 40–44.
Гладун М, Морзе Н. Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - No. 4, 2013. - с. 41-50

Глазова О.П. Навчання мови та виховання емоцій / О.П. Глазова // Методичні діалоги. – 2013. – № 3 – С. 31–37.

Глазова О.П. Жаргон і сленг: як ставитись до них словеснику? / О.П. Глазова // Методичні діалоги. – 2013. – № 9 – С. 37-42.

Глазова О.П. Вивчення в школі неологізмів / О.П. Глазова // Методичні діалоги. – 2013. – № 10. – С. 23-31.

Глазова О.П. Навчання мови та виховання емоцій (продовження). Словничок почуттів. Вправи на розвиток емоційної сфери школярів / О.П. Глазова // Методичні діалоги. – 2013. – № 4 – С. 37-42

Гмиріна С. В. Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема / С. В. Гмиріна // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – № 14 : Теорія і методика мистецької освіти. – К., 2013. – Ч. І. – С. 46–49.

Гмырина С. В. К проблеме интерпретации музыкального произведения в вокально-исполнительском искусстве / С. В. Гмырина // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. – № 8. – Август. – С. 136–138.

Голованов С. О. Афіни та Спарта напередодні Пелепонеської війни / С. О. Голованов // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова ; Українська академія наук. – К., 2013. – Вип. 72 (№5). – С. 189–195.

Глушак О.М. Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів /О.М. Глушак // Науковий вісник Донбасу, №1(21). – 2013.

Глушак О. М. Критерії та рівні сформованості інформаційної культури бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу / О. М. Глушак // Наукові записки. – Випуск 121. – Серія: Педагогічні науки. Частина І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 252-255.

Глушак О. М. Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ/О. М. Глушак //Інформаційні технології і засоби навчання.– 2013. – Том 37 (№5). – С.81-88.

Гозак С.В. Критерії ефективності фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт» (за ред. Г.М. Артюзова). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 4 (29) 13. – С. 272-277.

Гозак С.В. Особливості формування порушень опорно-рухового апарату у дітей старшого дошкільного віку / С.В. Гозак, А.М.Парац, Т.В. Станкевич [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2013. –№ 3.- С.62-66.

Гозак С.В. Вплив уроку фізичної культури на розумову працездатність школярів / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30 – С. 83-88.

Голованов С.О. Афіни та Спарта напередодні Пелопоннеської війни. // Гілея. Науковий вісник. Вип.72 (№5) с. 189-195. К.2013 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал