Імені бориса грінченкаСторінка19/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Буряк Н. Б. Технологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчально-виховному процесі початкової школи / Н. Б. Буряк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 213. – С. 193-200.

Буряк Н.Б. Формування в майбутніх вчителів компетентності використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи // О. М. Ващенко, Н. Б. Буряк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С. 17-24.

Буханиста О. Алекситимія як чинник впливу на прояв аутогресивної поведінки / О. Буханиста // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 221-223.

Буханиста О. Взаємозв’язок алекситимії та аутоагресивної поведінки у студентів художників [Електронний ресурс] / О. Буханиста // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/18. - Заголовок з екрану.

Верещак Г.В. Активізація пізнавальної діяльності – основа формування математичних компетенцій школярів/ Г.В. Верещак., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.76-83.

Вишнякова А., Куса Н., Забродський М., Даневич Ю., Шуляка Т. Корпоративна культура сучасного університету: комунікативний аспект / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 140-146.

Вітер М. Етнічні стереотипи сприймання рекламного образу жінки японськими та українськими студентами / М. Вітер // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 223-224.

Владикін О., Покотилова Ю. Проблеми виховання толерантності в процесі вивчення історії у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник студентського наукового товариства. Випуск 9. – Ніжин, 2013. – С. 34-41.

Войсевич В. Напрями, форми та методи оптимізації міжособистісних стосунків у організації / В. Войсевич // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 224-225.

Волковська Н. Борис Грінчеко: на шляху до національного відродження. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 140-146.

Вронська О. Специфіка фахової діяльності викладача фортепіано у вищих закладах освіти/ Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 263-264

Гнилишин Я. Депортація українців зі Східної Польщі у 1944-1951 роках. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.167-168.

Головко М. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». Серія «Соціологія» - Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2012. - № 7 (87). – С.71-76.

Гончар Л. Студент XXI століття: структура ціннісних орієнтацій / Л. Гончар // зб. наук. пр. VIII Міжнар. студ. наук.-практ. конф. [«Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті XXI століття»], (м. Полтава, 14-15 березня 2013 року). – Полтава, 2013. – С. 182-184.

Горбатовський Д. Надійність відображення цифрової інформації на семисигментних світлодіодних індикаторах. Збірник тез молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2013» з міжнародною участю, Київ, 2-4 квітня 2013р., Україна. – 280 с., С. 74 – 76.

Горбатовський Д. Дослідження надійності семиелементних знакових алфавітів./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 205-209.

Гражевська Я. Визначні постаті чеської літератури у міжвоєнний період. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 308-312.

Данилюк Г. Вікові особливості сприйняття реального та кінематографічного образу жінки / Г. Данилюк // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 225-227.

Дедкало Ю. Родина Грінченків в контексті українського національного руху другої половини 80-х рр.. ХІХ століття – початку ХХ ст. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.168-169

Денисюк Б. Очікування студентів щодо особистісних і професійних якостей викладачів / Б. Денисюк // зб. матер. Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. – Миколаїв: Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2013. – С. 104-108.

Диба Є.В., Нестерова Т.В., Радзієвська М.П., Кнотович Я., Радзієвський П.О., Диба Т.Г. Аналіз залежності стилю життя і деяких параметрів захворюваності органів дихання дітей 7 – 9 років у Польщі та на Україні // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. – Харків. – 2013. - № 10. – С. 60 – 67. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Добровольська В. Суспільна відповідальність: сутність і походження./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 103-106.

Драчук О. Натюрморт «Теплий ранок» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 282

Дьякончук М. Використання засобів арт-терапії у роботі соціального педагога з розумово відсталими дітьми / М. Дьякончук // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .249-250.

Заворотна О.І. Сутнісні характеристики інтерактиву як методу навчання / Т.В.Кравченко, О.І.Заворотна // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.60–69.

Загоруй О. Система автоматизованого тестування засобами Microsoft Office Excel. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.186-187.

Зубар А. Комп’ютерні стимулятори електронних схем в навчальному процесі та науковій практиці. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.188-189.

Зубко Н. Формування музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації валіфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 264-265

Зубова О. Моделювання в середній школі при викладанні дисципліни «Інформатика». Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С198-199.

Качанюк Н. Формування комунікативних умінь у дітей з синдромом раннього дитячого аутизму засобами ігрової діяльності / Н. Качанюк // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .250-251.

Качанюк Н. Формування комунікативних умінь у дітей з синдромом раннього дитячого аутизму в процесі ігрової діяльності [Електронний ресурс] / Н. Качанюк // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/15. - Заголовок з екрану.

Кайріте К. Теоретичні основи формування художньо-образного мислення як основи інтерпретації музичних творів у студентів/ Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 265-267

Карпенко А. Система підтримки прийняття рішення куратором (тьютором) на основі нечіткої логіки. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.99-201.

Кашуба Т. Сюжетна композиція «Квітуча Україна» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 282

Кириченко С. Психологічні чинники в суїцидальній поведінці підлітків із залежністю від соціальних мереж [Електронний ресурс] / С. Кириченко // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/14. - Заголовок з екрану.

Кириченко С. Психологічні чинники суїцидальної поведінки із залежністю від соціальних мереж / С. Кириченко // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .227-228.

Кисельова А. Дослідження структури та динаміки навчальної мотивації студентів / А. Кисельова // зб. наук. пр. VIII Міжнар. студ. наук.-практ. конф. [«Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті XXI століття»], (м. Полтава, 14-15 березня 2013 року). – Полтава, 2013. – С. 200-202.

Коваленко В. Теоретичні основи формування особистісних якостей вчителя музичного мистецтва / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 267-268

Коваль Я. Працював більше, ніж жив./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 106-109.

Козерецька Ю., Рожанський Р. Основні тенденції розвитку культури Словенії у 20-30-і роки ХХ сторіччя. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 308-312.

Колюхова О. Кількісна оцінка компетентності. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 201-203.

Кот А. Технології підготовки студентів до волонтерської роботи / А. Кот // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .251-252.

Кот А. Технології підготовки студентів до волонтерської роботи [Електронний ресурс] / А. Кот // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/70. - Заголовок з екрану.

Кравчун Ю. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання ігрових технологій на уроках математики в початковій школі / К.І.Волинець, Ю.Кравчун// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.116-117.

Красенькова К. Парадигма розвитку корпоративної форми організації бізнесу. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 220-225.

Красновська М. Інформаційні імперативи функціонування аграрних формувань в Україні. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 209-213.

Кудінов Р. Специфіка OpenGL у сфері комп’ютерної графіки / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 184-189.

Кузнецова Д. Соціально-педагогічна робота з попередження комп’ютерної ігрової залежності у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Д. Кузнецова // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/23. - Заголовок з екрану.

Кузнєцова Д. Соціально-педагогічна робота з попередження комп’ютерної залежності у дітей молодшого шкільного віку / Д. Кузнєцова // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .252-253.

Кукса Д. Методика формування готовності майбутніх естрадних співаків до вокально-педагогічної діяльності / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 268-269

Кульгейко О. Професорсько – викладацький склад Ніжинського інституту 15 вересня 1943 – вересень 1953: соціальний портрет. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.169-170.

Купрієнко В. Державницька, правознавча і суспільствознавча діяльність Левка Лук’яненка: до 85-річчя від дня народження. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 125-131.

Купрієнко В. Інтеграція християнської християнської та язичеської культур у східних слов’ян./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 255-261.

Купрієнко В. Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. Серія «Історія» - К.: «Міленіум», 2012. - № 3. – С.227-230.

Н. Курбонова. Специфіка розвитку сучасного українського суспільства. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 98-100.

Ледвіжко Ю. Повсякденне життя євреїв Подолу другої половини ХІХ століття. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.171.

Линьов В. Віртуальний лабораторний практикум в математичній статистиці. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 213-220.

Літвінов А. Психологічні особливості процесу запам’ятовування інформації студентами / А. Літвінов // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 228-229.

Лабунець Ю. Підготовка вчителя до використання інноваційних технологій на уроках природознавства в початковій школі / Т.В. Кравченко,Ю.Лабунець Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.117-118.

Лабунець Ю.О. Педагогічні інновації як засіб оптимізації вищої педагогічної освіти / Т.В.Кравченко, Ю.О.Лабунець // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.53–60.

Лях. О. Суспільно-культурна ситуація та мода в Україні Х-ХХІ ст. історичний аспект / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 151-157.

Макуха К.С. Образ троянди в англійському сонеті XVI-XIX ст. // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. - С. 587-589 (науковий керівник – Ковбасенко Ю. І., к.філ. н., професор)

Матящук Т. Литовський статут 1529 р. – спроба кодифікації права./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 109-114.

Моргун О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі здійснення екологічного виховання засобами народної педагогіки/ Н.В. Стаднік., О.Моргун// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.118-119.

Макаренко В. Електронні освітні інформаційні ресурси та їх класифікація. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 190- 191.

Максимов Є. Порівняльний аналіз мотивації до навчання студентів-психологів першого та випускового курсів / Є. Максимов // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 229-230.

Маркович І. Еволюція системи університетської освіти в Європі ХІІІ – XVI століття. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.172.

Матасар Є. Аналіз чутливості та стабільності рішень на основі нечіткої логіки./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 198-205.

Медведська Є. «Натюрморт з керамічним слоником» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 283

Митник О. Особливості ставлення підлітків до однолітків з особливими потребами в умовах шкільного навчання / О. Митник // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 232-233.

Мостіпанська А. Психологічна готовність до школи дітей старшого дошкільного віку / А. Мостіпанська // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 230-232.

Мякшило О. Соціальна реабілітація дітей з ДЦП засобами арт-терапії / О. Мякшило // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .254-255.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал