Імені бориса грінченкаСторінка16/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Лісовець С.В. Психологічне благополуччя як професійно значуща характеристика майбутнього психолога // зб. наук. пр. за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою»], (м. Кам’янець-Подільський, 26 червня 2013 р.). – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С. 58-65.

Лісовець С.В. Фактори ризику в психічному розвитку дитини підліткового віку / С.В. Лісовець // зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.145- 149.

Літіченко О.Д. Педагогічна преса як джерело поширення ідей дошкільної освіти / О.Д.Літіченко // “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Мазур Н.П. Деякі підходи щодо визначення готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів / Н.П. Мазур // Матеріали ІІІ щорічної Всеукр. наук. - практ. конф. «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». – К.: [ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 132-142.

Мазур Н. П. Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к проведению мониторинговых исследований с применением информационных технологий: материалы Междунар. Всеукр. наук. - практ. конф «Инновационные информационные технологии» (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.). В 4 т. Т.1 / Гл. ред. С.У. Увайсов. – М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013. – 540 с. – С. 263-266

Мартинчук О.В. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої інтеграції дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / О.В. Мартинчук // The influence of philosophic knowledge on the development of the problem of educational integration of the children with special needs / Scientific and professional conference: Modern science tendencies of development heed in Budapest 5 th -7 th july 2013.. – Режим доступу: http://scaspee.com/conference-bdquomodern-science-tendencies-of-developmentrdquo.html. – Заголовок з екрана.

Мартинчук О.В. Генезис дослідницьких підходів до визначення поняття «освітня інтеграція дітей з психофізичними порушеннями» / О.В. Мартинчук // матер. Міжнародної наук.-практ. конф. [«Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор»], (м. Ялта, 21-22 березня 2013 року). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 265-270.

Мартинчук О.В. Особливості педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з психофізичними порушеннями в загальноосвітньому просторі / О.В. Мартинчук // збір. матеріалів Всеукр. наук.-метод. сем. для наук., практ. прац. та студ. [«Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в умовах інклюзивної освіти»] / [гол. ред. І.П. Рогальська-Яблонська]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 46-49.

Мартинчук О.В. Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання / О.В. Мартинчук // матеріали Міжнар. Кримського педагогічного конгресу [«Інновації та моделі безперервної освіти»], (2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспара, АР Крим). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.229-235.

Мартинчук О.В. Проблема подготовки студентов-дефектологов к интегрированному и инклюзивному обучению детей с нарушениями психофизического развития / О.В. Мартинчук // collected materials of International Distance Scientific and Practical Conference [«Innovations in education: ideas, projects, work experience»] (may 13-15, Budapest 2013) / Proofreaders: J. Horvath, Full Member of Hungarian Academy of Sciences, J. Nemet, DSc, G. Szasz, DSc, A. Fielsend PhD. – Published by Akademiai Kiado Member of Wolters Kluwer Group P.O. Box 245, H – 1519 Budapest, Hungary. – C. 154-160.

Маруненко І. М. Фізіологічні та генетичні проблеми алкоголізму / Ірина Маруненко, Світлана Яценко // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 76-84.

Машкина И.В. Информационные технологии исследования надежности функционирования систем организма людей, выполняющих работу в экстремальных условиях высокогорья /Н.И.Аралова, И.В. Машкина // Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 21-23 берез. 2013 р.) /за ред.. Ємця О.О. / Полтава: ПУЕТ, 2013.-С. 14-16

Машкіна І.В. Дослідження коефіцієнтів чутливості математичної моделі системи дихання/І.Л.Бобрякова, І.В. Машкіна // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції по біоніці і прикладної біофізики/ Київ, 28-29 березня 2013 р. – С. 13.

Машкина И.В. Математические модели функциональной системы дыхания для решения задачи исследования надежности функционирования организма спортсмена в спортивном поединке/ Н.И.Аралова, И.В. Машкина, В.И.Машкин//01 Информационные технологии в управлении сложными системами - 2013 [Электронный ресурс] : научная конференция (19-20 июня 2013 г.) : сборник докладов. Секция 1/ под редакцией академика НАН Украины В. В. Пилипенко. / Днепропетровск : Институт технической механики Национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины, 2013. - Режим доступа к сборнику http://www.itm.dp.ua/

Машкина И.В. Исследование на математических моделях адаптационных возможностей организма к измененным условиям окружающей среды/Н.И.Аралова, И.В. Машкина // Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини: (Конем-2013). Матеріали III Всеукраїнського наукового семінару ( м. Пол-тава, 30-31 серпня 2013р./ за ред. д.ф.-м.н., проф.. О. О. Ємця/Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.-С. 5-7

Машовець М.А. Сучасні технології науково-педагогічної підготовки майбутнього дошкільного педагога в умовах університетської освіти / М.А.Машовець // “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Машовець М.А. Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи / Машовець М.А. // Сучасні п’ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (4 червня 2013 року). – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – С. 26-27.

Меленець Л. І. Сельские дошкольные учреждения Украины во Всесоюзном общественном смотре: исторический контекст // «Наука вчера, сегодня, завтра»: материалы І международной заочной научно-практической конференции. (26 июня 2013 г.) – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – 84 с. – С. 59-65.

Мельник В. І. Образно-символічне в кольороназвах французьких фразеологізмів / В.І. Мельник, Л.О. Федорова // Структурно-семантичні і конгнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ.: Вид-во «Інновація», 2013. – С. 60-62.

Меленець Л. І. Сельские дошкольные учреждения Украины во Всесоюзном общественном смотре: исторический контекст // Наука вчера, сегодня, завтра : матер. І Междунар. заочной науч.-практ. конф., (26 июня 2013 г.) – Новосибирск : СибАК, 2013. – 84 с. – С. 59–65.

Мисяк С.А. Организация реабилитационного процесса и критерии его эффективности у онкологических больных в условиях реабилитационного центра. Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации при злокачественных новообразованиях», посвященной 50-летию организации медико-социальной экспертизы при онкологических заболеваниях в Алтайском крае, Барнаул, 2013. стр. 45-48.

Михайлюк А.Ю., Пилипчук О.В., Тарасенко В.П. Підхід до квазісемантичної індексації текстових документів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2013. – С. 17

Мищак І.М. Законодавче забезпечення реалізації права людини на свободу совісті та віросповідання в Україні / І.М. Мищак // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В.Д. Бондаренка та І.М. Мищака. – К. : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 518 с. – С. 158 – 167.

Мищак І.М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України / І.М. Мищак // Конституційні засади модернізації України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 303 – 311.

Мищак І.М. Українське козацтво як національно-культурний феномен / І.М. Мищак // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – К., 2012. – С. 13 – 17.

Мовчун А.І. Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість / А.І. Мовчун // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань. 5 груд. 2012 р. / за ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої, А.І. Мовчун. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 5 – 17.Міляєва В.Р. Особистісно компетентнісний підхід як інструмент модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / В.Р. Міляєва // матер. Міжнар. науково-практ. конф. [«Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог»], (15-16 травня 2013р.) – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 12 – 17.

Мойсак О.Д. Єдність освіти і соціалізації в становленні індивідуальної екологічної свідомості / Олександр Мойсак // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 88-93.

Москальов М.В., Коваленко О.С. Вплив комп’ютерних ігор на розвиток дитини / М.В. Москальов, О.С. Коваленко // тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Психологічні проблеми сучасності»], (м. Львів, 11-12 квітня 2013 року). – Львів, 2013. – С. 71-73.

Москальов М.В., Сороченко О.С., Точин М.С. Аналіз психологічних чинників виникненн брехні в дитячому віці / М.В. Москальов, О.С. Сороченко, М.С. Точин // тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Психологічні проблеми сучасності»], (м. Львів, 11-12 квітня 2013 року). – Львів, 2013. – С. 91-92.

Мосунов Н. М., Крыжановский А. А. Реформы образования и социокультурное проектирование устойчивого развития: украино-польское партнерство / Н. М. Мосунов, А. А. Крыжановский // В зб.: Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.-практ. Конф., 15 – 16 травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. Наук України, Вища пед. Школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. Огнев'юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев'юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 204 с. – С. 116 – 126.Музика О. О. Вікова динаміка мотивації досягнення технічно обдарованих підлітків / О. О. Музика // Матеріали VІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2013. – С. 71-78.

Музика О. О. Діагностика мотиваційних стратегій учбової діяльності / О. О. Музика // Психологічне діагностування в роботі практичного психолога : Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (20 лютого 2013 р.) – Умань: Візаві, 2013. – С. 109-111.

Музика О. О. Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей / О. Л. Музика, О. О. Музика // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. – С. 6-11.

Мусіяченко О. С. Музичне середовище Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття як соціокультурне явище / О.С. Мусіяченко // Київ у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2013 р. / М-во освіти і науки, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; редколегія: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А.Л. Зінченко. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 189−197.

Нашинець-Наумова А.Ю. Роль держави в процесі створення та функціонування вітчизняних корпорацій / А.Ю. Нашинець-Наумова // Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект : ІІ міжнародна наукова конференція, 24 лютого 2012 р. : тези доповіді. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С.146-148.

Нашинець-Наумова А.Ю. Щодо вдосконалення адміністративних послуг у сфері корпоративної діяльності / А.Ю. Нашинець-Наумова // Социально-экономические и правовые аспекты посткризисного развития : международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов, 21 апреля 2012 г. : тезисы доклада. – Донецк : ДНТУ, 2012. – С. 283-286.

Нашинець-Наумова А.Ю. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції / А.Ю. Нашинець-Наумова // Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні : науково-практична конференція до Дня науки, 17 травня 2012 р.: тези доповіді. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 245-247.

Нашинець-Наумова А.Ю. Reformation of the informative system airlines is important direction of administrative reform in Ukraine / А.Ю. Нашинець-Наумова // Авіація у ХХІ столітті Безпека в авіації та космічні технології : IV всесвітній конгрес, 25-27 вересня 2012 р. : тези доповіді. – К. : НАУ. Т.2.С.10.1-10.5.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека підприємства / А.Ю. Нашинець-Наумова // Социально-экономические и правовые аспекты устойчивого развития: Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов, 1 декабря 2012 г. : тезисы доклада. – Донецк : ДНТУ, 2012. – С. 367-369.

Нашинець-Наумова А.Ю. Фінансова безпека у сфері транспортного права / А.Ю. Нашинець-Наумова // Транспортне право в ХХІ столітті: ІІІ Міжнародна наукова конференція, 21 лютого 2013 р. : тези доповіді. – К. : НАУ; Комп’ютерпрес , 2013. – С.164-166.

Нашинець-Наумова А.Ю. Правова регламентація державного регулювання цивільної авіації в державах-членах ЧЕС / А.Ю. Нашинець-Наумова // АВІА–2013: ХІ міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р. : тези доповіді. – Т.6. – К. : НАУ, 2013. – С. 38.78 – 38.82.

Нашинець-Наумова А.Ю. Правова регламентація державного регулювання авіаційних перевезень в державах-членах ЧЕС / А.Ю. Нашинець-Наумова // «Актуальні питання державотворення в Україні» : Зб. наук праць Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24 квітня 2013 р. – К. : Ніка-Центр, 2013 . – С. 76-79.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека у сфері транспортного права / А.Ю. Нашинець-Наумова // «Экономико-правовая парадигма развития современного общества» : Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов, 26 апреля 2013 г. : тезисы доклада. – Донецк : ДНТУ, 2013. – С. 67-70.

Нашинець-Наумова А.Ю. Теорія інформаційної безпеки як складова інформаційно-правової доктрини держави / А. Ю. Нашинець-Наумова // Становлення та розвиток юридичної освіти в Національному авіаційному університеті : Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки, 16 травня 2013 р.: тези доповіді. – К. : Комп’ютерпрес , 2013. – С. 123-125

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів початкових класів: теоретичний аспект / О.В. Набільська// Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор» : матер. між народ. наук.-практ. конф. (м. Ялта 15–16 берез. 2013) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет". – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012.- С.155-161.хів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 320 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 20) – С. 129-133

Неведомская Е.А. Современные пособия для самостоятельной работы будущих специалистов // сб. науч. ст. межвуз. конф. с международным участием [«Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов»]. / [под науч. ред. д-ра психол. наук, проф Я.Л. Коломинского, отв. ред. канд. пед. наук, отв. ред. А.А. Селезнев, Междунар. редкол.: И.В. Дубровина (и др.)]. – Барановичи, РИО БарГУ, 2013. - Вып. 3 в 2 ч. Ч.1. Психология. – С. 229-237.

Неведомська Є.О. Взаємозалежність між конституцією тіла людини, її темпераментом та інтроверсією-екстраверсією / Є. О. Неведомська // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»], (21 – 22 травня 2013 р., Київ – Кам'янець-Подільський) / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Кам'янець-Подільський : «Медобори-2006», 2013. – С. 248-251.

Неведомська Є.О. Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі / Євгенія Неведомська // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 93-107.

Німенко О. А. Метафора у лінгвістичному аспекті / О. А. Німенко // Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29 березня 2013. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 232с. – С. 55–57.

Новик І. М. Особливості мотивації майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / І. М. Новик // «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (галузь – педагогічні та філософські науки). – 2013. – № 3 (додаток 2). – С. 221–224.

Новик І. М. Педагогічна діагностика як складова професійної діяльності вчителя початкової школи /І.М. Новик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, ТомІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 391–397.

Овсянкіна Л. А. Ціннісні орієнтації особистості в епоху глобалізації // Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: VIII Шинкаруківські читання: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р. / Нац. акад. наук України та ін. – К.: Знання України, 2013. – С. 65–68.

Овсянкіна Л. А. Проблеми модернізації сучасної української освіти і формування ціннісних орієнтацій особистості: філософський аналіз // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 232-238.

Огнев’юк В. О. [Вступне слово] // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічн.Всеукр. наук.-практ. конф., (18 квітня 2013 р. м. Київ). – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 7–8.

Огнев'юк В. Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти / Віктор Огнев'юк //

Огнівчук Л. М. Підхід до створення системи реферування тексту на основі ієрархічного нейромережевого нечіткого регулятора / Л. М. Огнівчук, А. Ю. Михайлюк, В. П. Тарасенко// Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К. : НАУ, 2013. – С. 16

2013 року). – Режим доступу : http://www.psytir.org.ua/Tezy/ Павлюк Р.О. Олексюк О. М. Герменевтический опыт как духовный феномен высшего музыкального образования // Музыкальное образование в современном мире: теория и практика: Материалы ХІ международной научно-педагогической конф. / Под науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. Майковской. – Москва.: ООО «Издательство Ритм», 2013. – 488 с. – С. 76-88.Олексюк О. М. Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки / О.М. Олексюк // Матер. ІV Международного научного форума «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции (23 октября 2013 г., Одесса). – Вып. №4 научных трудов ученых Израиля и Украины. – Ариель, 2013. – С.262-266.

Олексюк О. М. Модернізація вищої мистецької освіти як духовно-світоглядна проблема / Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог». – К., Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – 2013 р. – С. 343-352.

Омери И. Д. Медико-биологические аспекты иксодовых клещей на территории Украины [Електронний ресурс] / И.Д. Омери, А.Д. Мойсак // Перспективні напрямки української науки : Зб. статтей учасників ХХ Всеукр. наук.-практ.конфер. [«Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»], (20-28 квітня 2013 р.). – Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Запоріжжя : Видавництво ПГА 2013. – С. 13-15. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/ogoloshennya.php. - Заголовок з екрану

Омері І. Д. Причини та вікові особливості синдрому професійного вигорання / Ірина Омері // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 114-118.

Павлюк Р. О. Розвиток креативності майбутнього вчителя як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями / Р.О. Павлюк // матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників»], (м. Алупка, АР Крим, 11-12 квітня 2013р.) / Національна Академія педагогічних наук України, Інст. обдар. дитини, Нац. центр «Мала Академія наук України», Управл. осв. Ялтинської міськ. ради, Наук.-метод. установа «Міський метод. каб. управл. осв. Ялтинської міськ. ради», ДНЗ «Ясла-садок» № 12 м. Алупка. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.72-75.

Павлюк Р. О. Сутність поняття інформаційне суспільство / Р.О. Павлюк // матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року) / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол. В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 271-278.

Павлюк Р. О. Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»], (м. Київ, 20 травня 2013_05/2013_05_20.htm. – Заголовок з екрану.

Павлюк Р. О. Теоретичні та практичні аспекти упровадження системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // матеріали конфер. ITEA 2013 [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх»], (26-27 листопада 2013р.). – Режим доступу : https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/document/d/1lz0w4h_EbYZwBQYo4CKG_qdbbUZnF9Vq2rYhdtbzH6A/edit. - Заголовок з екрану.

Петренко О. О. Відмова від тютюнопаління як захід здоров’язбереження органів дихання серед молоді / В.П. Мельник, О.В. Панасик, О.О. Петренко // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 85-88.

Пляченко Т. М. Інструментально-методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва за вимогами Болонської декларації / Т.М. Пляченко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ялта, 21-22 березня 2013 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. І. – С. 141 – 144.

Подшивайлова Л. І. Мотиваційне забезпечення розвитку творчого потенціалу особистості [Електронний ресурс] / Л.І. Подшивайлова // матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2013 р.). – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/2105. - Заголовок з екрану.

Поліщук Я. О. Література ХХІ століття: прогностичний нарис / Ярослав Поліщук // Літературний процес: методології, імена, тенденції: зб. наук. праць (філол.. науки) : ред. кол.: Бондарева О. Є. та ін. – К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 2. – С. 67–70.

Поліщук Я. О. Львів versus Київ: контраверсії літературної урбаністики / Ярослав Поліщук // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матеріали Всеукраїнської наук. конф. 5–6 квітня 2013 р. / заг. ред. Бондаревої О. Є. та ін. – К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 181–194.

Поліщук Я. О. Образ міста у творчості Михайла Булгакова та Іллі Еренбурга / Ярослав Поліщук // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 травня 2013 року ; [редкол.: В. Огнев’юк та ін.; наук. ред. А. Зінченко]. – Київ: Вид. Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 106–123.

Полякова О.В. Удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті / О. Полякова // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 – 23 березня р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – с. 232-234

Полковенко О.В. Про негативний вплив на здоров’я деяких складових сучасних косметичних засобів / Ольга Полковенко // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 118-123.

Полковенко О.В. Тематика конфліктів у засобах масової комунікації та її вплив на психічний стан сучасної людини / Тарас Полковенко, Ольга Полковенко // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 123-127.

Полякова О. В. Удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті / О. Полякова // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., (22–23 березня р.) / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 232–234.

Порядченко Л. А. Особливості дитячих описів / Л. А. Порядченко / Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С.61.Поляничко Е.Н. Метод активного социально-психологического обучения в глубинном познании психики Гуманітарні науки, науково-практичний журнал №1(25)/2013, С. 84-87.

Поляничко Е.Н. Влияние архетипа на процесс психического отражения Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. - № 40 (64).- С.112-125.

Процька С. М. Проблема формування загальнокультурної компетенції у студентів класичного університету / С. М. Процька // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 грудня / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. Фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько, О. В. Уваркіна, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 165-169.

Процька С. М. Дослідження проблеми інформатизації освіти у теорії і практиці зарубежом / С. Процька / Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. Фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка / [редкол.: В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 77-82

Процька С. М. Актуальність проблеми застосування інформаційно-освітнього порталу у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. Процька / Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (травень 2013 р.) – Рівне : 2013. – С.20 - 23.

Пухонська О. Я. Діалогічність романів «Танґо смерті» Ю. Винничука та «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» А. Куркова / О. Я. Пухонська // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матер. Всеукр. Наукової конф., 5-6 квітня 2013 р., / МОН України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 202-209.

Рамський А. Ю. Формування категорії «інвестиційний потенціал домогосподарств» в історичній ретроспективі / А. Ю. Рамський // «Найновите научи постижения»: материали за 9-а международна научна практична конференция (17-25 март 2013г. г. София) – 2013. Том 2 Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 52–54.

Романенкова Ю. В. «Индивидуальный маршрут» как доминирующий компонент высшего профессионального образования современной Украины / Ю. В. Романенкова // Матеріали Міжнародної наукової конференції [Освіта і наука в Україні]. – (Дніпропетровськ, 21-22 червня 2013 року). – С. 154-156.

Романенкова Ю. В. «Исповедальность» как мировоззренческая константа искусства рубежных эпох / Ю. В. Романенкова // Тезисы Всероссийской научной конференции [VII Кагановские Чтения]. – Санкт-Петербург, 2013. – С.111-113.

Романенкова Ю. В. «Маньеристическая доминанта» как мировоззренческая универсалия арт-процесса разных эпох / Ю. В. Романенкова // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции [Художник и время]. –Ижевск, 2013. – С.129-137.

Романенкова Ю. В. Проблемы подготовки специалистов в области музейного и экскурсионного дела современной Украины / Ю. В. Романенкова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи]. – Умань, 2013. – С. 112-116.

Руденко Л. С. Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості/ Л. С.Руденко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013 – C. 340-342/

Руднік Ю. В. Організація навчання іноземних мов у Швеції / Ю. В. Руднік // Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20 липня 2013 р.) / ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». – К., 2013. – С. 31–33.

Руднік Ю. В. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід / Ю. В. Руднік // Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 9 серпня 2013 р.) / ГО «Львівська педагогічна спільнота». – Львів, 2013. – С. 63 – 67.

Сабліна М. А. Класифікація об’єктів моделювання соціально - економічних систем / М. А. Сабліна // Новітні інформаційні технології в економічній діяльності: зб. тез. V міжвузівської наук.-практ. конф., (Ірпінь, 28 березня 2013 р.): в1.ч. / Держ. подат. адмін. України. Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2013. – С.273-275.

Савченко Ю. Ю. Роль батьків у розвитку обдарованої дитини / Ю. Ю. Савченко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 92-97.

Семенова Ю.С. Сущность и содержание понятия психологического феномена психотравма / Ю.С. Семенова // сборник научных трудов ХІІ Международной научно-практической интернет-конференции [«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»], (Переяслав-Хмельницкий, 29-30 июня 2013 г.). – С.151-153.

Сергєєнкова О.П, Форноляк І.В. Діагностичний супровід у підготовці вчителя-профконсультанта / О.П.Сергєєнкова, І.В.Форноляк // Перші кроки шкільного профконсультанта: інноваційний досвід педагогічного колективу Комунального закладу Дніпрорудненська гімназія «Софія» Василевської районної ради Запорізької області : зб наук. пр. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. – С.92.

Сисоєва С. О. Освітологічний контекст освітніх реформ / Л. В. Козак // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 86 - 92.

Сисоєва С. О. Освітологічний зміст освітніх реформ / С.Сисоєва // Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред.. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев'юка, Світлани Сисоєвої. – К. : «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – с. 133-151.

Ситник О. І. Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії / О. І. Ситник // матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року) / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол. В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 83–89.

Сінельник І. П. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи як один з аспектів формування їхньої професійної компетентності / І. П. Сінельник // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – 468 с. – С. 346–349.

Сидор О.М. Морфологія плівок сульфіду індію нарощених на шаруватому InSe / О.М. Сидор, О.А. Сидор, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6): тези доповідей, (Чернівці, Україна, 30 вересня–4 жовтня 2013 р.) / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С.300–301.

Смоляна А.Л. Емотивні засоби сприйняття рекламного тексту (на матеріалі суперобкладинок англомовних книг) / Анна Смоляна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Харків, 2013. – С. 284-286. – ISBN 978-966-623-915-3.

Смоляна А.Л. Componential analysis of the language units in the texts on the dust jackets. / Анна Смоляна // Матеріали конференції «СЛОВО І РЕЧЕННЯ: СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА» ун-ту ім. Б. Грінченка. – С.

Смоляна А.Л. Прагматично-комунікативні особливості текстів на суперобкладинках англомовних книг / Анна Смоляна // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали міжнародної наук.-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.139-141.

Смоляна А.Л. Lexico-semantic analysis of language (on the material of the texts of books’ dust jackets). - Lithuania: Kaunas, 2013. (Участь у міжнародній науковій конференції “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media ExpressionTell Me 2013. Режим доступу: http://tellme.vukhf.lt/index.php/tell-me-13/linguistic-factors-of-modern-discourse-comprehension/anna-smoliana

Соболь Н.В. Формирование информационной компетентности младших подростков средствами современной популярной музыки // Зб. матеріалів ІІІ міжнародної конференції «Пути модернизации научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере культуры и искусства». – Краснодар, 2013. – С. 360-363.

Срібняк І.В. Українська революція очима полонених вояків-українців російської армії на заключному етапі Першої світової війни // Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення. Міжнар. наук. конф. 25 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Литвин В.М. (голова) та ін. – К., 2013. – С.338-344.

Срібняк І.В. Збройні сили Османської імперії (ХІV-ХVІІІ ст.): історія розвитку, структура, бойові кондиції. – К., 2013. – 50 с. (у співавторстві з Р.В.Дудар).

Срібняк І.В. Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2013. – Vol.ІV. – C.309-322.

Срібняк І.В. Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип.45. – С. 347-351.
Стрипко М.Я. «Концепція як початковий етап підготовки нормативно-правових актів органів державної влади та управління» / М.Я. Стрипко // Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави: матеріали наук. конф. (Київ, 16 трав. 2012 р.): у 2 т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. Голови) та ін. – К.: НАДУ, 2012. – Т.1. – 312 с. (с. 90-92).

Стрипко М.Я. «Проблеми та шляхи вдосконалення категоріально-понятійного апарату контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України» / М.Я. Стрипко // Сучасні проблеми контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності СБ України: збірник тез науково-практичної конференції слухачів ННІППКК СБУ, присвяченій 20-й річниці СБУ (Київ, 24.02.2012 р.). – 138 с. (121-127 с.).

Сердега Б.К. Комплексні дослідження якості лазерних вікон із сапфіру/ Б.К. Сердега, І.Є. Матіяш, В.П. Маслов, О.С. Литвин, С.М. Кущовий // Приладобудування: стан і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, Україна, 24–25 квітня 2012 р.)/ НТУУ “КПІ”. – Київ, 2012. – С.150-151.

Соломаха А. В. Деякі аспекти професійної компетентності викладача іноземних мов у ВНЗ. / А. В. Соломаха // Междунар. науч.-практ. конфер. [«Управленські компетенції викладача вищої школи – 2013»], (Київ, 14–15 марта 2013 года). – С. 107–109.

Соломаха А. В. Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького народу / А. В. Соломаха // Междунар. науч.-практ. конфер. [«Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспети – 2013»], (Київ, 29 березня 2013 года). – С. 88–92.

Стаднік Н. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання / Н. В. Стаднік // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матерали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 350-353.

Столярчук О.А. Психологічні аспекти формування характеру студентів [Електронний ресурс] / О.А. Столярчук // зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2013 р.). – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/2106. - Заголовок з екрану.

Тверитинова Т.И. Какой Достоевский нужен продросткам (к проблеме изучения творчества писателя в школе) // Збірка матеріалів Четвертих Міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань «Тисячолітні традиції просвіти під Покровом Премудрості Божої», 25-27 жовтня 2011 р. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – С. 170-175.

Тверитинова Т.И. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе и вузе: pro et contra // Материалы II научной интернет-конференции с международным участием «Филология – культурология: диалог наук». – Одинцово, 2012. – С. 222-228.

Тверитинова Т.И. Антиномия периферия-столица в провинциальном детективе Б. Акунина // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: Материалы V Международной научно-методической конференции. В 2 ч. Редкол.: С.А. Королевич и др. Под общ. ред. О.Б. Переход. – Брест: Альтернатива, 2012.- Ч. 2. – С. 43-46.

Тверитинова Т.И. Провинциал в Петербурге // Материалы Х Международного научного семинара «Диалог культур. Украина и Россия: Нежинский Санкт-Петербург». – СПб., 2012. – С. 25-30.

Теплюк А. А. Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку / А. А. Теплюк // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) / За заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, О. В. Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 180-184.

Теплюк А. А. Семейные взаимоотношения и эмоциональное благополучие личности детей / А. А. Теплюк // Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві: збірн. наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 травня 2013 р.) – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 23-27.

Терещенко Л. А. Психологічні особливості спілкування педагога як чинник розвитку креативності студента /Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали науково-практичного семінару (28 листопада 2013 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 83-85.

Терещенко Л. А. Причини виникнення асоціальної поведінки підлітка / Наукова спадщина І. О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології (30 жовтня 2013 року) / Матеріали круглого столу НАПН України Інститут психології імені Г.С. Костюка, лабораторія психології навчання. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – С. 45-47.Терещенко Л.А. Психологічий аналіз ситуації шкільної дезадаптації у першокласників / Л.А.терещенко // “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Тимчик О.В. Вплив фізичних навантажень на організм студентів / Олеся Тимчик // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 133-139.

Титаренко В.В. Харизматизм в христианстве как основной прогнозный тренд его модернизации/В.В.Титаренко//Новые религии в России: двадцать лет спустя: Материалы Международной научно-практической конференции., (Москва, 2013)/ Центральный дом журналиста. – М., 2013. – С.115-126.

Титаренко В.В. Прогнозні сценарії трансформації релігії: спектр можливих станів/В.В.Титаренко//Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. Матеріали наукової конференції. – (Галич, 2013)/Історико-культурний заповідник «Давній Галич». – Галич, 2013. – С.186-194.

Титаренко В.В. Прогнозирование как фактор обеспечения стабильности общественного развития/В.В.Титаренко//«313-2013: ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset (в 1700 годовщину Миланского эдикта)»:Тезисы докладов и сообщений XV Международной научной конференции по религиоведению (Закопане 14-19.10.2013). – Krakow, 2013 – С.62-63.

Тютюнник А. В. Комп’ютерне моделювання соціальних процесів / А. В. Тютюнник // Новітні інформаційні технології в економічній діяльності: зб. тез. V міжвузівської наук.-практ. конф., (Ірпінь, 28 березня 2013 р.) : в1.ч. / Держ. подат. адмін. України. Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2013. – С. 286–288.

Тютюнник А. В. Автоматизація роботи навчального відділу інституту засобами Microsoft Office Excel / А. В. Тютюнник // Студентські пошуки: зб. наук. ст. за матер. студ. конф. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К., 2013. – № 1. – С. 172–176.

Тарасенко О. О. Видатний киянин Володимир Антонович (1830−1908) / О.О. Тарасенко // Київ у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2013 р. / М-во освіти і науки, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; редколегія: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А.Л. Зінченко. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 76−84.

Терентьєва Н. О. Розвиток особистості в умовах університетської освіти / Н. О. Терентьєва // Розвиток особистості в умовах транснаціонального суспільства: матер. Міжнарод. наук. прак. конф., 13 грудня 2012 р. [редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н. М. Віннікова].- К.: Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - С. 170 - 175.

Тернопільська В. І. Роль суспільних дисциплін у формуванні особистості майбутніх інженерів / В. І. Тернопільська // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку: матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф., (25 квітня 2013 р.): тези доп. – Житомир, ЖВІНАУ, 2013. - С. 11-12.

Тернопільська В. І. Організаторські вміння викладача як необхідна умова управління навчально-виховним процесом / В. І. Тернопільська // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку: матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф., (25 квітня 2013 р.): тези доп. – Житомир, ЖВІНАУ, 2013. - С. 41-43.

Ткач М.М. Аксіологічний аналіз як інноваційний ресурс формування художнього світовідношення майбутнього вчителя музичного мистецтва // Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог». – К., Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – 2013 р. – С.172-181.

Троць Е. В. Лингвоэкология: к определению понятия / Е. В. Троць// Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 276–278.

Харченко О. І. Концерты духовной музыки в контексте «религиозно-философского возрождения» в культуре Киева рубежа ХIХ–ХХ веков. / Е. И. Харченко //«Филология, искусствоведение и культурология: тенденции развития»: материалы международной заочной научно-практической конференции.,(15. 04. 2013г.) – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013.– 228 с.– С. 8 – 18.

Харченко О. І. Наукові тези « Духовний концерт як явище культури: історична ґенеза та культурологічне обґрунтування». Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу» в Запоріжжі.

Хоружа Л. Л. Духовно-моральний вимір освітніх реформ / Л. Л. Хоружа // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 133- 155.

Харченко О. І. Концерты духовной музыки в контексте «религиозно-философского возрождения» в культуре Киева рубежа ХIХ–ХХ веков / Е. И. Харченко // Филология, искусствоведение и культурология: тенденции развития : матер. Междунар. заочной науч.-практ. конф., (15. 04. 2013г.) – Новосибирск : СибАК 2013. – 228 с. – С. 8–18.

Харченко О. І. Духовний концерт як явище культури: історична ґенеза та культурологічне обґрунтування : наукові тези / О. І. Харченко // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : Всеукр. наук.-практ. конф. в Запоріжжі.

Хоменко В.В. Ефективність використання інтерактивних технологій у процесі вивчення постмодерної літератури . / В.В. Хоменко // Методологія і методика інтерактивного навчання у середній та вищій школі: зб. матеріалів П’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 18-19 жовтня / Уманський державний педагогічний університет ім.. П. Тичини. Умань, 2012. С. 39-54.

Хоменко Валентина  Віталіївна. Чарльз Діккенс. Твори про діьей: рецепція Біблії //  Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбуьнє", 23-25 жовтня 2012. - Полтава: ФОП Болотін А. В., 2013. - 325 с. - С.  250-256 с.

Цапро Г.Ю. Тактика змінення іміджу: гендерний аспект // Матеріали Одинадцятої міжвузівської конференції молодих учених ["Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур"], (Донецьк, 29—30 січ. 2013 р.) — Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2013. — С. 192—195.

Чала О. Використання копінгу особистістю юнацького віку з закріпленою деструктивною конфліктністю [Електронний ресурс] / О. Чала // матеріали Х Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (29-30 квітня 2013р.). – Режим доступу: http://neasmo.org.ua/ zbirnuk_final_04_2013.pdf. – Заголовок з екрану.

Чала Ю.П. Антропоніми в оригіналах і перекладах вікторіанських романів // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки Укр.; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,  2013. - С. 293-298.

Черниш А.П. Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2013 року // Черниш А.П. Механізми управління змістом та розвитком організаційної культури гімназії в сучасних умовах – К. : Арт Економі, 2013. – 200 с.

Чернуха Н. М. Інтеграція соціальних інституцій у професійні підготовці сучасного фахівця / Н. М. Чернуха // Українська педагогіка 1920 х років - сучасні оцінки і виміри: Зб. матеріалів конференції, 1-2.11.2012. - С. 171 - 179.

Чернуха Н. М. Формування соціальної мобільності студентів в сучасному інтеграційному освітньому просторі / Н. М. Чернуха // Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість: Зб. матеріалів конференції, 13-15 листопада 2012. - С. 91-101.

Чернуха Н. М. Інтеграція у навчально-виховному процесі сучасного навчального закладу: індивідуальна траєкторія розвитку особистості / Н. М. Чернуха // Проблеми емпіричних досліджень у психології: Зб. матеріалів конференції, 6-7 грудня 2012. - С. 112-117.

Чернуха Н. М. Соціологія освітніх реформ / Н. М. Чернуха // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 229 - 239.

Черпак Ю.В.Упровадження ідей П. Лесгафта київськими громадсько-педагогічними подвижниками / Ю.В. Черпак //Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН Україниза 2012 рік: збірник матеріалів звітної наук.-практ. конференції Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 25 квітня 2013 р.) / наукове видання. – К.:Інститут педагогіки, 2013 рік. С. 67-68.

Черпак Ю.В. Ідеї П. Лесгафта про взаємообумовленість розвитку людини та її фізичної підготовки/ Ю.В. Черпак //Innovationsineducation:ideas, projects, workexperience: зб. матер.дистанц. Міжнар.наук.-практ.конф. (13-15 травня 2013) –Будапешт.–С. 240-246.

Шариков Д.І. Етнічний танець Азії в контексті народної хореографії // Всеукраїнська наукова практична конференція. – К. : КНУКіМ, 2013. – С. 45−47.Шапочкіна О.В. Форми організації неформальної освіти у педагогічних університетах Німеччини: дидактичні майстерні /О.В. Шапочкіна// Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події: матеріали Інтернет-конференції, (Львів, 28-29 березня 2013 р.)/ М-во освіти і науки України, –http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818

Шапочкіна О.В. Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови /О.В. Шапочкіна // Наукові записки. Серія «Філологічна»: : зб. наук. пр. / [редкол.: Архангельська А.М., Білоус П.В.,Вокальчук Г.М. та ін.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.38. – 2013. – С. 140 –142.

Шариков Д.І. Етнічний танець Азії в контексті народної хореографії // Всеукраїнська наукова практична конференція. – К. : КНУКіМ, 2013. – С. 45−47.

Шариков Д.І. Значення хореографічної дисципліни для майбутнього актора театру і кіно // Міжнародна науково-практична конференція: «Україна в євроінтеграційних процесах». − К. : КиМУ, 2013. – С. 28−29.

Шариков Д.І. Танець і балет Ренесансу // Звітня наукова конференція. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 35−37.

Шевцова О. М. Психологічні засади розвитку професійної Яконцепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності / О. М. Шевцова // Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи : матер. міжнар. науково-практ. Інтернет-конф. (Вінниця; Вінницький національний технічний університет, 8-10 жовтня 2013 року). – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B23xOM6EvX0gOTRLak91ZVRCMlk/edit?usp=sharing&pli=1

Шовкопляс Г. Є. Алхимия как способ создания мира. О поэтике «атмосферной прозы» Эльчина Сафарли. – Материалы ІІІ Международной научной конференции, посвященной 89-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, «Актуальные проблемы азербайджановедения», Баку-Лянкяран, Бакинский славянский университет, 2-5 мая 2012 г. – С.633-637.

Шовкопляс Г. Є. «История пророка Ионы» в композиционной структуре романа Стивена Кинга «Мертвая зона»- Матеріали Четвертих Покровських Міжнародних місіонерсько - просвітницьких читань. – Полтава: ТОВ «Асмі»,2011. – С.207 – 217.

Шовкопляс Г.Є. Феномен детских книг для взрослых и синдром Питера Пэна.- Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Література для дітей і юнацтва в сучасному культурно-освітньому просторі», Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука,м.Рівне, 16-17 травня 2013 року.- Рівне: Наукове видавництво Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, 2013. – С. 170-175.

Шевцова О. М. Психологічні засади розвитку професійної Яконцепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності / О. М. Шевцова // Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи : матер. міжнар. науково-практ. Інтернет-конф. (Вінниця; Вінницький національний технічний університет, 8-10 жовтня 2013 року). – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B23xOM6EvX0gOTRLak91ZVRCMlk/edit?usp=sharing&pli=1

Шорохова В.В. Использование коррекционно-развивающей программы «Живой звук» для коррекции внимания младших умственно отсталых школьников / В. В. Шорохова // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: материалы ХІV международной заочной научно-практической конференции. (13 июня 2013 г.) – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – 232с.- С.113-119.

Шорохова В.В. Использование альтернативной коммуникации для коррекции внимания младших умственно отсталых школьников / В. В. Шорохова // матеріали ІХ Східно- та Центральноєвропейської Регіональної конференції з проблем альтернативної та допоміжної комунікації «Комунікація для всіх» / за ред. В.М.Синьова, М.К.Шеремет. – К.: ДІА, 2013. – 164 с. - С.109-113.

Шовкопляс Г. Є. Алхимия как способ создания мира. О поэтике «атмосферной прозы» Эльчина Сафарли. – Материалы ІІІ Международной научной конференции, посвященной 89-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, «Актуальные проблемы азербайджановедения», Баку-Лянкяран, Бакинский славянский университет, 2-5 мая 2012 г. – С.633-637.

Шовкопляс Г. Є. «История пророка Ионы» в композиционной структуре романа Стивена Кинга «Мертвая зона»- Матеріали Четвертих Покровських Міжнародних місіонерсько - просвітницьких читань. – Полтава: ТОВ «Асмі»,2011. – С.207 – 217.

Шовкопляс Г.Є. Феномен детских книг для взрослых и синдром Питера Пэна.- Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Література для дітей і юнацтва в сучасному культурно-освітньому просторі», Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука,м.Рівне, 16-17 травня 2013 року.- Рівне: Наукове видавництво Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, 2013. – С. 170-175.

Шариков Д.І. Значення хореографічної дисципліни для майбутнього актора театру і кіно // Міжнародна науково-практична конференція: «Україна в євроінтеграційних процесах». − К. : КиМУ, 2013. – С. 28−29.

Шариков Д.І. Танець і балет Ренесансу // Звітня наукова конференція. – Львів . : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 35−37.

Шевцова О. М. Психологічні засади розвитку професійної Яконцепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності / О. М. Шевцова // Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., (Вінниця; Вінницький нац. технічний ун-т, 8–10 жовтня 2013 року). – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B23xOM6EvX0gOTRLak91ZVRCMlk/edit?usp=sharing&pli=1ю – Назва з обкладинки.

Шорохова В. В. Использование коррекционно-развивающей программы «Живой звук» для коррекции внимания младших умственно отсталых школьников / В. В. Шорохова // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи : матер. ХІV Междунар. заочной науч.-практич. конф., (13 июня 2013 г.) – М. : Междунар. центр науки и образования», 2013. – 232с. – С. 113–119.

Шорохова В. В. Использование альтернативной коммуникации для коррекции внимания младших умственно отсталых школьников / В. В. Шорохова // матер. ІХ Східно-та Центральноєвропейської Регіональної конф. з проблем альтернативної та допоміжної комунікації «Комунікація для всіх» / за ред. В. М. Синьова, М. К. Шеремет. – К. : ДІА, 2013. – 164 с. – С. 109–113.

Порядченко Л. А. Особливості дитячих описів / Л. А. Порядченко / Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (18–19 жовтня 2013 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2013. – С. 61.

Кравчук Л. В. Реализация инновационных подходов в нравственном развитии младших школьников / Л. В. Кравчук // Innovations in education: ideas, projects, work experience. – Budapest: Akademiai Kiado, (May 13 – 15, 2013). – 251 p. – P. 142–148.

Ковбасенко Ю. И. Классика VS китч: литературный канон и литературное образование / Ю. И. Ковбасенко // Текст. Язык. Человек : сб. науч. труд. VII Междунар. конф., посвящ. 1150-ой годовщине создания славянской письменности. В 2-х частях : ч. 2. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. – С. 224–226.

Порядченко Л. А. Інноваційні технології навчання учнів початкової школи опису / Л. А. Порядченко / Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: матер. між нар. наук.-практ. конф : зб. статей., (10–12 квітня 2013.,  м. Ялта). – . Вип. 9. Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – С. 151–158.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал