Імені бориса грінченкаСторінка15/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Загарій В.П. Підсистеми фінансової безпеки держави / В. П. Загарій // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція / Збірник тез доповідей: випуск 19 (28-29 березня 2013р. м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2013. – С. 50–53.

Загарій В.П. Економічна сутність фінансової безпеки держави / В. П. Загарій // Перспективні питання економіки і управління: матер. Міжнар. наук. - практ. конф., (8-9 квітня 2013р. – м. Дніпропетровськ): Вид-во ун-ту ім. Альфреда Нобеля, 2013. – С. 11–13.

Зайченко О.В. Про продуктивність словотвірних моделей суфіксальних прикметників на позначення якості. / О.В.Зайченко// Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 березня 2013р./ Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» – К., 2013. – С.16-20.

Заяць Л.І. Університетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів /Л.І. Заяць // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013р. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 38-45.

Заяць Л.І. Особливості розвитку університетської освіти у Нідерландах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору /Л.І. Заяць // Цілі та результати освітніх реформ: Українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2013 р. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 79-86.

Зеліско І. М., Яковенко І. В. Пріоритетні напрями удосконалення фінансового механізму функціонування закладів освіти в Україні / І. М. Зеліско. І. В. Яковенко // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук. - практ. конф., (15-16 травня 2013р., м. Київ.) – К.: КУГ, 2013. – С.10–19.

Психологія: Канішевська Л. В. Готовність педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до формування життєвого самовизначення старшокласників./ Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук, праць / редкол: В. О. Огнев'юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа]. - К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. -№ 17. - С. 53-58.

Канішевська Л. В. Особливості підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності / Л. В. Канішевська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук, праць / редкол: В. О. Огнев'юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа]. - К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. - № 18 - С. 65 - 70.

Зінська Т. В. Культуровідповідність музичної освіти в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття / Т. В. Зінська // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Мукачеве, 14-15 березня 2013 р.) / Мукачівський державний університет. – Мукачеве, 2013. – С. 123-125.

Зінська Т. В. Сучасні мистецькі проекти в соціокультурному просторі ХХІ століття / Т. В. Зінська // Естрадне та джазове мистецтво в контексті сучасної освіти: [мат-ли І Всеук. наук.-творчої конф., 21 лют. 2013 р.] / в рамках Всеукраїнського фестивалю «Зимові джазові зустрічі» / Мін-во культури України, Нац. Академ. керівних кадрів культури і мистецтв, Київська школа джазового та естрадного мистецтв. – К.: НАКККіМ, 2013. – С. 25-27.

Зотова В. А. Бібліотека Київського університету ім. Б. Грінченка в інноваційному освітньому просторі / В. А. Зотова, О. Є. Матвійчук // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (17–18 жовтня 2013 р.). – Донецьк : ДонУЕТ, 2013. – С. 60–68.

Капіруліна С. Л. Підготовка вчителя географії в системі післядипломної педагогічної освіти: Тези / С. Л. Капіруліна // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки, 2013. – 352 с. – С. 280.

Клименко Н. П. Українська політична нація: історія і сучасність / Н.П. Клименко // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 квітня 2013р.) / КНЕУ імені Вадима Гетьмана. – К., 2013. – С.53-65.

Кисла С. В. Синергія Мелосу і Логосу в циклі романсів Юрія Шапоріна на слова Олександра Пушкіна 1934-1937 років / С. В. Кисла // Сіверщина в історії України: матеріали дванадцятої науково-практичної конференції (Глухів, 29-31 травня 2013 року) / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Київ-Глухів, 2013. – С. 481-484

Кисла С. В. Уроки музики в сучасній школі: шляхи виходу із глухого кута. / С. В. Кисла. // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос – культурних взаємодій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми, 2013. – [Електронний ресурс]

Кобеньок Г.В. Вплив екотуризму на формування ціннісних орієнтацій до здорового способу життя студентської молоді / Георгій Кобеньок // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013.– С. 65-70.

Кобеньок Г.В. Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі / Г.В. Кобеньок // матер. Міжнар. наук. конфер. [«Від заповідання до збалансованого природокористування»], (м. Донецьк, 20-22 березня 2013 р.). – Донецьк : Донецький університет, 2013. С. 182-184.

Ковальчук В.І. Інновації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы. Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: Издательство "Оджакъ", 2013 – С.213-214.

Ковальчук В. І. Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., (22–23 березня 2013 р.) / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 175–177.

Ковальчук В. І. Інновації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы : матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Симферополь : Оджакъ, 2013 – С. 213–214.

Котенко О. В. Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення / О. В. Котенко // Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 липня 2013 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» 2013. – С.52–55Ковбасенко Ю. І. Використання семантичного потенціалу художнього тексту як фермент якості зовнішнього незалежного оцінювання (тези) / Ю. І. Ковбасенко // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції “Освітні вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до якісної освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів”. 01-05 жовтня 2013 року. – Яремче, 2013. – С. 14-17.

Козак Л. В. Нормативно-правове забезпечення інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / Л. В. Козак // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 86 - 92.

Коханова О. П. Проблема культури педагогічного спілкування в умовах інформатизації освіти / О. П. Коханова // зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 269-270.

Кочерга А.В. Психофизиологические механизмы чувствительности человека: способы развития /Кочерга О.В. // Международная виртуальная конференция 13мая 2013 года (Латвия, Украина, Росия).

Кошарна Н. В. Педагогическая подготовка учителя в системе высшего образования Швеции / Н. В. Кошарна // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения – 2013 года» / Под ред. М. Э. Соколова, Г. А. Голубева, В. А. Иванова, В.И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь: ООО «Экспресс - печать», 2013. – 518 c. – С.166–168.Кочерга А. В. Психофизиологические механизмы чувствительности человека: способы развития / О. В. Кочерга // Междунар. виртуальная конф.,(13мая 2013 г). – (Латвия, Украина, Росия).

Кравченко Т.В. Психолого-педагогічний супровід формування батьківської компетентності щодо професійного самовизначення старшокласників / Т.В.Кравченко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 р. / [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника ; літ. ред. І.П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 230–233.Клименко Н. П. Українська політична нація: історія і сучасність / Н. П. Клименко // матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (4 квітня 2013р.) / КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К., 2013. – С. 53–65.

Кравченко Т.В. Формування образу професійного майбутнього старшокласника у процесі співробітництва школи з батьками / Т.В.Кравченко // Zamojskie Studia I Materialy. Seria: Pedagogika. T.XIV zeszyt 1. – Zamosc, 2012. – С.201 – 208.Клішевич Н.А. Форми соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою у різних соціальних інституціях. / Н.А. Клішевич // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол.: Огнев`юк В.О., Хоружа Л.Л., Безпалько О.В. (та ін.)]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 88-83.

Козачук А.М. Реалії в контенті глосарію: зв’язок зі стилем тексту / А.М.Козачук // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 155–157.

Козачук А.М. Прочитання українських історизмів у художніх англомовних перекладах межі ХХ-ХХІ ст. / А.М.Козачук // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 квітня 2013 р. / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, С.І.Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 208-214.

Козачук А.М. Інтерглосальність та інтерглосема у перекладознавстві / А.М.Козачук // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013 р.) / За ред. Б.І.Гінки, І.П.Задорожної, І.Я.Яцюка – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С.158-160.

Козачук А.М. Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту / А.М.Козачук // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнародної наук. конф. / М-во осв. і науки України; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; редколег.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.Є.Бондарева, І.Р.Буніятова, Я.О.Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С.173-178.

Коханова О. П. Партнерство як фактор соціалізації особистості / О. П. Коханова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. –К. : ТОВ Видавниче підприємство ЕДЕЛЬВЕЙС, 2013. – Вип. 2. – С. 196-204.

Крикун А.Ю. Професійний розвиток вихователів ДНЗ у контексті сучасної інклюзивної освіти. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки:матер.ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ.конф.,18квіт.2013./ М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки молоді та спорту вик. Орг.. Київ.міськ.ради (КМДА), Київ,ун-т ім. Бориса Грінченка;за заг. ред.Огневюка В.О.- К.:Київ,ун-т ім.Б.Грінченка,2013.- С.123-132.

Крикун А.Ю.Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти/Загальна обдарованість і спеціальні здібності: концепції, тезаурус, критерії, діагностика.Зб.матеріалів круглого столу(03 жовтня 2012р.).- К.:Інститут обдарованої дитини, 2012. – С.46-52.

Крикун А.Ю. Психолого-педагогічні умови реалізації інклюзивної освіти в ДНЗ/ Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи. Тези

всеукраїнської науково-практичної конференції.22-23 листопада 2012року – Мукачево: МДУ,2012.- С.72-74.Крикун А. Ю. Професійний розвиток вихователів ДНЗ у контексті сучасної інклюзивної освіти / А. Ю. Крикун // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., (18 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ,ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. Огневюка В. О. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 123–132.

Крикун А. Ю. Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти / А. Ю. Крикун // Загальна обдарованість і спеціальні здібності: концепції, тезаурус, критерії, діагностика : зб. матер. круглого столу, (03 жовтня 2012 р.). – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 46–52.

Крикун А. Ю. Психолого-педагогічні умови реалізації інклюзивної освіти в ДНЗ / Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи : тези Всеукр. наук.-практ. конф., (22–23 листоп., 2012р.) – Мукачево: МДУ, 2012. – С. 72–74.

Кротова Т. Ф. На пути к интернациональной мужской моде XX ст.: о влиянии индивидуального стиля герцога Виндзорского / Т. Ф. Кротова // Материалы XVI Международной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» // Санкт-Петербургский гос. ун-т технологий и дизайна; Российский этнографический музей; 28-31 мая, 2013. – С. 354-359

Кротова Т. Ф. Роль Чарльза Редферна у розвитку універсального жіночого костюма на межі XIX-XX ст. / Т. Ф. Кротова // V Міжнародна Інтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість». – 4 – 6 лютого 2013 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: www.lgіkі.com.ua

Куземко Л.В. Питання якості професійної підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дітьми / Л.В. Куземко // «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (галузь – педагогічні та філософські науки). – 2013. –№3 (додаток 2). – С. 228-233.Кузьменко В. І. Петербург М. Гоголя і Т. Шевченка /В. І. Кузьменко //Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–7 квітня 2012 року. – Сімферополь: РВНЗ «КІПУ», 2012. – С.42–46.

Купрій Т.Г. Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ щорічної Всеукр. наук. – практ. конфер. (18 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту вик.орг. КМДА, Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка та ін./ за заг. ред. В.О. Огнев`юка. /Т.Г. Купрій – К.: Київ. ун-т. імені Б. Грінченка, 2013. – С.258-265

Купрій Т.Г. Практика співробітництва (стажування) українських політичних інституцій із студентами вищих навчальних закладів //Освітня політика держави: філософія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2013 р. /за ред. П.М. Андрущенка, А.О. Монаєнка та ін. /Т.Г. Купрій – Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2013. – С.359-362

Курбан О. В. Соціальні мережеві комунікаційні технології в структурі сучасних інформаційних потоків / О. В. Курбан // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 25-26 жовтня 2013 р.). – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 137–143.

Куришев Є.В. Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття / Є.В. Куришев // Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть : доба Бориса Грінченка : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2013 р., Київ / М-во освіти і науки України; наук. ред. А.Л. Зінченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 144 – 151.

Кутішенко В.П. Психологічний супровід здобуття студентом особистісно-індивідуального шляху професійного становлення / В.П. Кутішенко // зб. наук. пр. за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою»], (м. Кам’янець-Подільський, 26 червня 2013 р.). – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. – С.177-183.

Кушнір А.О. Жіноче письмо в контексті постмодерної парадигми: сюжетні, стилістичні та структурні особливості. /А.О. Кушнір// Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події: матеріали Інтернет-конференції, (Львів, 28-29 березня 2013 р.)/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, – http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818

Лапка О.Я. Проблеми розвитку конституційно-правової політики України // Національне та міжнародне право в сучасному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2012 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч.1. – С. 44 – 46.

Лапка О.Я. Сучасна конституційно-правова політика української держави / О.Я. Лапка // Правові реформи в Україні [Текст] Ч. 1: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теор. конф., Київ, 16 жовт. 2013 р. – К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2013. С. 67-69.

Лашко М.В. Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків / М.В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань. 5 груд. 2012 р. / за ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої, А.І. Мовчун. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 5 – 17.

Левітас Ф. Л. Способи викладання дискусійних тем у навчальній дисципліні «Історія України» // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: матеріали V Міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012р.) / Київ. Нац. Ун-т ім.. Т. Шевченка. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.37-43.

Левітас Ф. Л. Публікація М. Грінченка «Хто народові ворог?» в контексті національної політики російського самодержавства на поч. ХХ ст.: / Ф.Л. Левітас // Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Київ, 22 травня 2013р.) / Київський Університет ім. Б. Грінченка. –К., 2013. –С.124-127

Левітас Ф. Л. Способи викладання дискусійних тем у навчальній дисципліні «Історія України» / Ф. Л. Левітас // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі : матер. V Міжвузівського наук.-методич. семінару, (м. Київ, 14 грудня 2012р.) / Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 37–43.

Левітас Ф. Л. Публікація М. Грінченка «Хто народові ворог?» в контексті національної політики російського самодержавства на поч. ХХ ст. / Ф. Л. Левітас // матер. Всеукр. наук. конф., (Київ, 22 травня 2013р.) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2013. – С. 124–127.

Леонтьєва І. В. Класифікація особистостей за О. Ф. Лазурським (психолого-педагогічний аспект) /Леонтьєва І.В.// Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка/ [редкол. : В. О. Огневюк, Л. Л. Хоружа, О.В.Безпалько, Н.В.Віннікова]. – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 448с.

Леонтьєва І. В. До проблеми вивчення дитини у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). /Леонтьєва І.В.// Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ щорічної Всеук. наук.-практ.конф., 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та ін..; за аг ред. Огнев´юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев´юк, Л.Л.Хоружа, Н.М.Віннікова, О.В.Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013.- 288 с. – с. 52-59.

Леонтьєва І. В. Експериментально-педагогічні засади реформування вітчизняної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. /Леонтьєва І.В.// Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня. 2013 р. / М-во осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка/ [редкол.: В.О.Огнев´юк, Л.Л.Хоружа, С.О.Сисоєва, Т.Левовицький, Е.Хофман]. – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 204с. – с.100-105.

Леонтьєва І.В. До проблеми вивчення дитини у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). /Леонтьєва І.В.// Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ щорічної Всеук. наук.-практ.конф., 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та ін..; за аг ред. Огнев´юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев´юк, Л.Л.Хоружа, Н.М.Віннікова, О.В.Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013.- 288 с. – с. 52-59.

Леонтьєва І.В. О.Ф.Лазурський про феномен формування та розвиток особистості. /Леонтьєва І.В.// Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки. 2013. – 352с. – с.62-63.

Литвин О.С. Центри колективного користування приладами НАН України в системі дистанційного навчання / О.С. Литвин, П.М. Литвин, І.В. Прокопенко // Дистанційна освіта: стан і перспективи для технічних спеціальностей: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-методичної конференції, (Івано-Франківськ, Україна, 10-12 жовтня 2012 р.) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Україна, Івано-Франківськ, 2012. – С. 29.

Литвин П.М. Процеси електростимульованого локального масопереносу в плівках напівпровідникових халькогенідних стекол / П.М. Литвин, М.Л. Трунов, В.М. Рубіш, О.С. Литвин, А.А. Тарнай, І.В. Прокопенко // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6): тези доповідей, (Чернівці, Україна, 30 вересня–4 жовтня 2013 р.) / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С.282-283.

Литвин О.С. Метрологічне забезпечення діагностики механічних характеристик поверхні методами скануючої зондової мікроскопії / О.С. Литвин, П.М. Литвин, А.А. Корчовий, І.В. Прокопенко // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6): тези доповідей, (Чернівці, Україна, 30 вересня–4 жовтня 2013 р.) / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С.519–520.

Лісецький С. Й. Музично-просвітницька праця композитора Кирила Стеценка в добу Бориса Грінченка/ Київ і кияни у соціально-культурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 22 травня 2013 р.) – К., 2013. – С. 151 – 161.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал