Імені бориса грінченкаСторінка14/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Богород А. Онтологические особенности ритуальных танцев восточных славян // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 7 (16). – С. 38–50 (86 с.).

Богород А. Религиозно-мировоззренческие аспекты танцевальных ритуалов суфиев // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 8 (17). – С. 66–74 (110 с.).

Бодненко Д. М. Використання відеоресурсів у навчальному процесі / Д.М. Бодненко, С.П. Радченко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Ялта, 26-27 вересня 2013 р.)// Я: РВВ РВНЗ КГУ – Ч.1. – С. 17-23.

Бодненко Д. М. Мережні технології: використання вебінарів /Д.М. Бодненко//Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер.ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ.конф., 18 квітня 2013р. – К.: [Київ. унт ім. Б. Грінченка], 2013.

Бонь О.І. Борис Грінченко і створення київської «Просвіти» // Київ у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2013 р. / М-во освіти і науки,Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; редколегія: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А.Л. Зінченко. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 48−56.

Бонь О. І. Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску / О.І. Бонь // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов, А.Л. Зінченко та ін.; наук. Ред.. А.Л. Зінченко]. − К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2012. − С. 143−148.

Бреус Ю.В. Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини / Ю.В. Бреус // матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (18 квітня 2013 р.) / [за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 162 – 167.

Бурко О.В. «Заповіт Бориса Грінченка» (технологія навчання оповідання «Каторжна» в старшій школі) / О.В. Бурко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань. 5 груд. 2012 р. / за ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої, А.І. Мовчун. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 160 – 168.Буніятова І. Р. Языковая ситуация на Украине: между сциллой и харибдой политических элит/ І. Р. Буніятова // Материалы международной научной конференции «Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактическиеаспекты» (Санкт-Петербург, 13-15 мая, 2013 р.). – С. 8-9.

Буніятова І. Р. Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса / І. Р. Буніятова // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 21-26.

Бурко О.В. Кордоцентризм у контекстному шкільному вивченні барокової і романтичної поезії / О.В. Бурко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. : міжвуз зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарава]. – Бердянськ : БДТУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч.2. – С. 377 – 384.

Васильєв О.О. Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д.Грінченка / О.О. Васильєв // матер. щорічних Грінченківських читань [«Борис Грінченко – відомий і невідомий»], (5 грудня 2012 р.) / [за заг. ред. В.О.Огневюка,

Ващенко О. М. Підготовка майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувальної діяльності / О. М. Ващенко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 301-304.

Веклич Ю. І. Самоменеджмент у контексті підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю. І. Веклич // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, Україна, 14–15 березня 2013р.) / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інст. Перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.212–213.

Венгловська О.А. Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / О.А. Венгловська // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 110-115.

Видайчук Т.Л. Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення –ИЙ (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.) // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Почепцовські читання» / Ред. колегія Р.В. Васько, І. І. Сєрякова, О.П. Воробйова [та інші]. – К.: Національний лінгвістичний університет, 2013. – С. 24 – 26. (0,12 др. арк.)

Вихло Н.А., Бессалов А.В. Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ. Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 18-19 квітня, м. Київ, Україна. ВПІ ВПК «ПОЛИТЕХНІКА», Київ, 2013. С.83-84.

Вишнівська Н.В. Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема /Н.В.Вишнівська //Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012рік/ [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. Вип.3. – С. 39-42.

Вышницкая Юлия. Философия любви в современном мире: мифологические следы // Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбуьнє", 23-25 жовтня 2012. - Полтава: ФОП Болотін А. В., 2013. - 325 с. - С.  243-252 с.

Волинець К.І. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання ігрових технологій на уроках математики в початковій школі / К.І.Волинець, Ю.Кравчун// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.116-117.

Гайдаш А.В. Перекладацькі стратегії роману Кормака МакКарті “Темрява зовні”. / Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів / Гол. ред. Калетнік Г.М. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 18 квітня. – С. 96-102. (тези)

Гайдаш А.В. Лексические трансформации в русском и украинском переводах пьесы Т.Уильямса «Растоптанные петуньи» (тезисы). / Материалы 4-й Международной науч.-практ. конф., Минск, 22 апреля 2013г. / редкол. : Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] – Минск: БГУ, 2013. – С. 283-285. (тези)

Гальчук О.В. Семіотизація третього ступеня як тенденція модерністської рецепції античного інтертексту / Оксана Гальчук // Літературний процес : структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., Київ). – К. : Київ. ун-т ім. Б Грінченка, 2013. – С. 38 – 42.

Гайдаш А.В. Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці». Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Вееукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ, ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 34-38.

Гайдаш А.В. Вплив візуальних образів на систему персонажів у п’єсі Т.Хау «В пошуках Мане». / Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?: матер. Всеукр. наукової конф., 5-6 квіт. 2013 р., м. Київ / за заг. ред. О. Є. Бондаревої. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 45-51.

Гамалія В.М., Руда С.П., Роль науково-технічних товариств України у розвитку вітчизняної цукропромисловості / В. М. Гамалія // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні» 21-22 червня 2013р. − Дніпропетровськ, 2013. – С. 5−7.

Гевчук Н.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів в умовах ВНЗ / Н.С. Гевчук // матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти»], (м. Хмельницький, 28.02.2013 р.) / [укл. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 131-133.

Гілевич А.В. Образність та експресивність художнього стилю японської мови / А.В. Гілевич // Матеріали наукового семінару у рамках проекту «Філологічні та культурологічні студії країн Далекого Сходу: явища, тенденції, перспективи» від Центру досліджень Далекого Сходу. – Київ, 2013. – С. 186-192.

Гладуш Н. Ф.  Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика. Мат. Міжнар. наук. конф., Київ, 2013, с. 115 – 120.

Глушак О. М. Формирование информационной культуры у бакалавров филологии при изучении дисциплины «Информационные технологии обучения» /О. М. Глушак //«Инновационные информационные технологии», (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.)

Глушак О. М. Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців/О. М. Глушак //Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер.ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ.конф., 18 квітня 2013р. – К.: [Київ. унт ім. Б. Грінченка], 2013. – С.109-115.

Гмиріна С. В. Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема / С. В. Гмиріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25-27 квітня 2013 року. – Вип. 14 (19). Частина 1. – К.: НПУ, 2013. – С.46-50.

Гнутов Є.І. , Гулігас А.Г. Фізична рекреація як основний напрям оздоровлення студентської молоді//Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали YIII Всеукраїнської науково-методичної конференції 13-14 червня 2013 р. Присвячена сторіччю олімпійського Києва. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. – К.:НАУ, 2013. – 196 с.

Гозак С.В. Особенности проведения медико-педагогического контроля за физическим воспитанием школьников / С.В. Гозак, Е.Т. Елизарова // Актуальные проблемы гигиены : матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Санкт-Петербург, 2013.- С. 150-152.

Гозак С.В. Особенности опорно-двигательного аппарата детей старшего дошкольного возраста / С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.Н. Парац // Актуальные проблемы гигиены : матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Санкт-Петербург, 2013.- С. 152-153.

Гозак С. В. Изучение отношения учащихся к физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях / С. В. Гозак, Т.В. Станкевич, Е.Т. Елизарова // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма: мат. Всеросс. науч.-метод. конф. – Уфа, 2013. – с 57-59.

Гозак С.В. До питання диференціації фізичного виховання школярів / С.В. Гозак // Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матер. IV Міжнародної електронної наук-практич. конф. (Одеса, 19-26 квітня 2013 р.).- Одеса, 2013.- С.172.

Гозак С.В. Влияние организации физического воспитания на уровень соматического здоровья детей среднего школьного возраста / С.В. Гозак, Е.Т. Елизарова // Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология : матер. Второй международной науч.-практич. конф. (Барнаул, 5-10 июля 2013 г.).- Барнаул, 2013.- С.78.

Гольцов А. Г. Сучасний геополітичний статус України: буферна держава чи самостійний актор / А. Г. Гольцов // Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 21 березня 2013 р. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2013. – С. 45−49.

Гріньова О. М. Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій у майбутніх педагогів / О. М. Гріньова // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор (21-22 березня 2013 р.) – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 1. – 292 с. – С. 273-279.

Гріньова О. М. Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку / О. М. Гріньова, Н. М. Диба // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки ; редкол.: Безпалько О. В., Бєлєнька О. В., Сєргєєнкова О. П., Веретенко Т. Г., Прокопович Є. М., Юрченко В. І., Кудикіна В. Д., Мартиненко С. М., Митник О. Я. – Електрон. дані. – 2013 – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Гріньова О. М. Смисложиттєві орієнтації як психологічна проблема / О. М. Гріньова // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (21-22 травня 2013 р.) – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С. 217-221.

Гріньова О. М. Смисложиттєві орієнтації як чинник особистісно-професійного зростання в юнацькому віці / О. М. Гріньова // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції “Психічний розвиток і навчання в історичній ретроспективі”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 101-110.

Гринёва О. М. Активизация профессиональных способностей как средство управления конкурентоспособностью будущих педагогов / О. М. Гринёва // Cборник материалов Международной заочной научно-практической конференции “Системная конкурентоспособность. Концептуальные основы и практика реализации”. – Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2013. – С. 191-199.

Гринёва О. М. Психологические особенности смысложизненных ориентаций будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки / О. М. Гринёва // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Инновации в образовании - идеи, проекты, опыт работы» (13-15 мая 2013 г.) – С.

Гродський І. Я. Психолого-методичні особливості використання професійного орієнтованого спілкування у процесі вивчення іноземної мови / І. Я. Гродський // Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 8–9 лютого 2013 р.) / Львівська педагогічна спільнота. – Л., 2013. – С. 102–104.

Гродський І. Я. Використання проектної методики у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей / І. Я. Гродський // Педагогіка та психологія: наука та практика на сучасному історичному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 26-27 квітня 2013 р.) / Центр педагогічних досліджень. – Х., 2013. – С. 47–50.

Гродський І. Я. Умови формування професійного усного мовлення іноземною мовою студентів немовних спеціальностей / І. Я. Гродський // Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 10–11 травня 2013 р.) / Південна фундація педагогіки. – О., 2013. – С. 31–34.

Гулігас А.Г., Гнутов Є.І. Фізична рекреація як основний напрям оздоровлення студентської молоді//Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали YIII Всеукраїнської науково-методичної конференції 13-14 червня 2013 р. Присвячена сторіччю олімпійського Києва. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. – К.:НАУ, 2013. – 196 с.

Гуржій А. В. Кваліфікація порушень правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів як об’єкт наукових досліджень / А. В. Гуржій // Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький, 25-26 квітня 2010 р.). – Хмельницький : ХМЦНІІ, 2010. – С. 122-124.

Гуржій А. В. Вихідні засади законодавчого визначення підстав відповідальності за адміністративні проступки / А. В. Гуржій // Актуальні питання сучасної юридичної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 6 жовтня 2011 р.). – К. : Центр наукових правових досліджень, 2011. – Т. 2. – С. 59-60.

Гуржій А. В. Вдосконалення форм і методів реалізації державної політики безпеки дорожнього руху – необхідна умова підвищення її ефективності / А. В. Гуржій // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 17-18 листопада 2011 року). – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – С. 126-129.

Гуржій А. В. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України / А. В. Гуржій // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – Ч. 2. – С. 45-47.

Гуржій А. В. Генезис міжнародного законодавства про дорожній рух та його безпеку / А. В. Гуржій // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Запоріжжя, 24 лютого 2012 р.). – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2012. – Ч. 4. – С. 40-41.

Гуржій А. В. Теоретичні засади визначення структури адміністративно-деліктного провадження / А. В. Гуржій // Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2012. – С. 50-53

Гутинська Л.В. Профілактичні аспекти подолання ВІЛ-інфекції серед молоді / Людмила Гутинська // матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття»], (15 – 16 листопада 2013 р., м. Київ) / [упор. Л.Г.Горяна, Н.О. Терентьєва]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В, 2013. – С. 50-53.

Дем'яненко В.І. Підготовка студентів до творчої педагогічної діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу / В.І. Дем'яненко // Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві": Збірник наукових учасників міжнародної науково-практичної конференції: (10-11 травня 2013 р., м. Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013 . – С. 34– 37.

Дем'яненко В.І. Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих/ В. І. Дем'яненко //

Сучасні п’ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (4 червня 2013 року). – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – С. 57–59.

Дехтяров Ю.П. Особливості опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку / Ю.П. Дехтяров, С.В. Гозак, А.М. Парац [та ін.] // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій : матер. міжнародної наук-практич. конф. (Херсон, 30-31 травня 2013 р.).- Херсон, 2013.- С.34-39.

Дика Н.М. Формування граматичних понять з морфології української мови основної школи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах»(16-17 квітня). – К.:КМУ. – 20013. С. 181-189.

Дічек Н. П. Лікарсько-педагогічні кабінети як провідники ідей

реформування педагогічного процесу в Україні(20-ті рр.. ХХ ст.) / Н. П. Дічек // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 429 - 457.Дмитрук М.Л. Оптичні властивості поверхневих композитів «метал-напівпровідник» та перспективи їхнього практичного застосування / М.Л. Дмитрук, О.С. Кондратенко, О.С. Литвин, М.І. Таборська, В.Р. Романюк // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6): тези доповідей, (Чернівці, Україна, 30 вересня–4 жовтня 2013 р.) / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С.8–9.

Доценко О.Л. Традиції українського термінознавства в сучасному законотворчому процесі. Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012-2013: тези наукових доповідей та повідомлень на конференції 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 52 – 55. (0,12 др. арк.)

Доценко О.Л. Форми організації спілкування учасників судових слухань // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Почепцовські читання» / Ред. колегія Р.В. Васько, І. І. Сєрякова, О.П. Воробйова [та інші]. – К.: Національний лінгвістичний університет, 2013. – С. 37 – 39. (0,12 др. арк.)

Драч О. О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет / О. О. Драч // Сьомі Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 6 грудня 2012 р.) / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 22 – 26.

Драч О. О. Высшее женское образование как фактор изменения/осмысления жизненной стратегии новой генерации в Российской империи / О. О. Драч // Мужчины и женщины в контексте исторических перемен : материалы Пятой международной научной конференции (Тверь, 4–7 октября 2012 г.) / Российская ассоциация исследователей женской истории и Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М., 2012. – С. 358 –362.

Дудар О. В. Роль особистості в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) / О. В. Дудар // матер. ІІІ щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 18 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 27–32.

Дятленко Н.М. Педагогічні умови підтримки самоповаги у дошкільників / Н.М. Дятленко // Zbiór raportów naukowych. Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych (29.07.2013 - 31.07.2013 ) - Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 32 – 36.

Іванюк Г.І. Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті рр. ХХ ст.) / Г.І.Іванюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 271-279.

Дудар О. В. Роль особистості в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) / О.В. Дудар // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2013 р.) / .–К., 2013. - С. 27–32.

Єжова Т.Є. Педагогічні умови навчання дітей міжособистісної взаємодії в умовах інклюзивної школи / Т. Є. Єжова // тези доп. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації»], (11 квітня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту «Україна», 2013. – С. 282-285.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал