Імені бориса грінченкаСторінка12/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Терещенко Л. А. Вплив педагогічної оцінки на виникнення шкільної тривожності /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №1. – 2013. – С.27-34.

Терещенко Л. А. Проблема шкільних неврозів у дитини молодшого шкільного віку: причини виникнення та діагностика /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №5. – 2013. – С.19-25.

Терещенко Л. А. Діти групи ризику /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №7. – 2013. – С. 4-11.Терещенко Л. А. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема / Людмила Анатоліївна Терещенко / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – 2013. – Том. X. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – С. 675-683.

Терещенко Л. А. Особливості прояву підліткової агресії / Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №10. – 2013. – С. 38-47.

Терещенко Л. А. Специфіка вивчення психічного розвитку дитини третього року життя / Людмила Анатоліївна Терещенко, Тетяна Леонідівна Гурковська // Практичний психолог: дитячий садок. – №10. – 2013. – С. 13-21.

Тернопільська В. І. Справедливість та її сутнісні характеристики /  В. І. Тернопільська // Наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України – К., 2013. – Вип..75. – 184 с., С. 60-64.

Тименко В.П. Здоровье человека как свойство одаренности и интеллекта/ Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности: монография / А.В.Вознюк, В.П.Тименко. – Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2013. – С.95-101.Тименко В.П. Наступність формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів початкової і основної школи /В.П.Тименко// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип.108.– Т.2.– С.10-17.

Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта естетично обдарованої особистості / В.П.Тименко./ Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2013 р., м. Севастополь. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.12-27.

Тименко В.П. Дизайн-освіта в контексті інтердисциплінарності педагогіки / В.П. Тименко / Професійна освіта: педагогіка і психологія: XV польсько-український/україно-польський щорічник (за ред. Н.Ничкало). – Краків-Київ, 2013. – 350 с.

Тименко В.П. Педагогічна дизайн-освіта в Україні: стан і перспективи розвитку/ В.П. Тименко/ Інноваційність у науці і освіті. – Варшава-Київ-Хмельницький: ФО Богданова, 2013.- 500 с.

Тименко В.П. Формування професійної готовності майбутніх учителів до виявлення і підтримки естетичної обдарованості учнів початкової школи /В.П.Тименко// Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 6 (13) /06/2013. – С.101-107.

Тименко В.П. Педагогічні основи проектно-технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи/ В.П. Тименко// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 125-132.

Тимошенко Н. Є. Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу / Т.П. Спіріна, Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 110-121.

Тимошенко Н. Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи / Н. Є. Тимошенко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – С. 132 –137.

Тимошенко Н. Є. Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості / / Н. Є. Тимошенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 161–164.

Тимошенко Н. Є. Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах / Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 112-118.

Тимчик О.В. Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу «Психогенетика» / О.В. Тимчик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 26. – К., 2013. – С. 282-284. – (Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи).

Тимчик О.В. Моніторинг інформованості студентів щодо факторів ризику та профілактики захворювань дихальної системи / О.В. Тимчик, О.Д. Мойсак // Актуальні питання сучасної медицини. – Харків : Харківський національний медичний університет імені Каразіна 2013. – С. 98-102.

Тимчик О. А. Особливості економічних відносин за часів Б. Хмельницького / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик // Історія та правознавство. – 2013. – № 12 (328). – С. 2–4.

Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу/В.В.Титаренко//Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Зб.наук.пр. за ред. А.Колодного та О.Горкуші//Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 64. – 223 с. – С.104-117.

Титаренко В.В. Філософсько-методологічні засади прогнозування

релігійної ситуації/В.В.Титаренко//Українське релігієзнавство. - №65. – К., 2013. – 324 с. С.291-299.Титаренко В.В. Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізму регулювання відносин у суспільстві./В.В.Титаренко//Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – С.78-85.

Тишкевич К.І.Випуск перевидань бібліотек України для юнацтва:теоретико-методологічніаспекти// Ученые записки Таврического национального университета им. В.І. Вернадского. Серия "Филология.социальные коммуникации". – 2013. – Том 26 (65). – № 3 – С.49-52.

Тышкевич Катерина. Роль социальных институтов в формировании языковой культуры молодежи средствами издательской продукции (на примере деятельности библиотек Украины для юношества). In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 17 август 2013. – Режим доступу: [cited 25 September 2013]. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/rol-sotsial-ny-h-institutov-v-formirovanii-yazy-kovoj-kul-tury-molodezhi-sredstvami-izdatel-skoj-produktsii-na-primere-deyatel-nosti-bibliotek-ukrainy-dlya-yunoshestva/

Тишкевич К.Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція. Інтернет-конференція. – 2013. – Режим доступу:http://journ.besaba.com/uncategorized/к-тишкевич-бібліографічна- продукція.html

Тітович В.І. Методичні підходи до вивчення клавірних творів Й.С.Баха / В.І. Тітович // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія 14. Теорія і практика мистецької освіти. – Вип.14 (19). – К.: НПУ, 2013. – С. 226 – 228.

Торговець Ю.І. Текст-типологічні особливості соціально-політичного есе в американській лінгвокультурній традиції: хронотопний контекст / Юлія Торговець // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Луцьк. – 2013. – №20(269) – С.86-90.

Торговець Ю.І. Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст / Юлія Торговець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: Збірник наукових праць. Випуск 17. –Херсон: Видавництво ХДУ, 2013. С. 112-117.

Тохтамиш О.М. Метод Фельденкрайза в психотерапії та розвитку особистості / О.М. Тохтамиш // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої].– Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 665-673.

Тохтамиш О.М. Психологічний механізм реактивного утворення та його зв’язок з самосприйняттям особистості / О.М. Тохтамиш // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої].– Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2013. – Вип. 19. – С. 697-705.

Трухан О. Ф. Електронний підручник у системі шкільної освіти / О.І.Гук, О.Ф.Трухан //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 24 – 29

Трухан О. Ф. Україна в подіях Північної війни / О.Ф.Трухан // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С.8-17.

Трухан О. Ф. Хомин С., Українці в революції 1917-1920 рр. / С. Хомин, О.Трухан // Історія в сучасній школі. - 2013. - № 7-8. –С. 10-13.

Тур М.Г. Вісник Черкаського університету. Серія "Філософія".- №11 (264). – Черкаси, 2013. – С.27-35.

Тур М.Г. Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. – Черкаси: АПБ, 2013. – Вип. 13. – С.3-12.

Тютюнник А. В. Основні критерії та показники вебометричного рейтингу університетів світу [Електронний ресурс] / А. В. Тютюнник,  Б. І. Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Вип. 6 – С. 75–79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Фірсова І. М. Особливості рекламно-іфнормаційної діяльності соціального педагога / І.М. Фірсова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 23 (282). – С. 115-122.

Фруктова Я. С.  До проблеми фундаменталізації професійної підготовки майбутніх педагогів/ Я. С.  Фруктова,В. П. Покась//Педагогічна освіта: Теорія і практика. Випуск 19. Збірник наукових праць. К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2013 – С. 26-30.

Фруктова Я. С.  Концептуальна картина світу як базовий конструкт комунікативної компетентності фахівця/ Я. С. Фруктова //Імідж сучасного педагога. – 2013. - №5(134). – С.6-9. (0,5 д.а.)

Фруктова Я. С.  Тренінг як засіб формування соціально-комунікативної компетентності фахівця / Я. С. Фруктова //Педагогічний процес: Теорія і практика. Випуск 1. Збірник наукових праць. - К: КУ імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 186-194. (0,5 д.а.)

Фруктова Я. С.  Функціональний аналіз професійної діяльності як основа впровадження компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з журналістики та інформації //Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Випуск 3, 2012 – С. 201-205.

Фруктова Я. С.  Педагогіка загальна Навчально-методичний посібник / Я. С.  Фруктова, Н.О.Терентьєва - Черкаси, 2013 – 42с.

Фруктова Я. С.  Основи здоров’я. Тести. Навчально-методичний посібник. Гриф МОН України / Я. С.  Фруктова- К: Генеза, 2013 – 64с.

Фруктова Я. С.  Рольова ідентичність як базовий конструкт соціальної компетентності фахівця/ Я. С. Фруктова //Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: Теорія і практика» Випуск 1-2. К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2013 – С. 72-79.

Хоменко В.В. Гендерна проблематика в контексті улюблених бестселерів. / В.В. Хоменко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. — Випуск 4.11(90) — Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. — С. 291-295. — (Серія «Філологічні науки»).

Хоменко О. А. Проводимо «годину психолога» / Олена Хоменко // Психологічна служба школи – 2013. – № 1 – С. 16–21.

Хоменко О. А. Психолого-педагогічний консиліум як форма взаємодії адміністрації з педагогічним колективом / Олена Хоменко // Довідник директора школи – 2013. – № 4 – С. 30–39.

Хоменко О. А. Особливості нової соціальної ситуації п’ятикласників / Олена Хоменко // Сучасна школа України – 2013. – № 9 (261) – С. 17–18.

Хомин С. Українці в революції 1917–1920 рр. / С. Хомин, О. Трухан // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 7–8. – С. 10–13.

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навчальний посібник/ Л.Л. Хоружа. – К.: Академвидав, 2012.- 208 с.

Цапро Г.Ю. Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect [Електронний ресурс] / G. Yu. Tsapro // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2013. — № 1. — Режим доступу до журн. : synopsis.kmpu.edu.ua

Чередніченко С.В. Історіографічний аналіз культурологічної складової змісту дошкільної освіти / С.В. Чередніченко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 734 – 738

Чередніченко С.В. Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: ретроспектива і сучасність / Світлана Володимирівна Чередніченко // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – С.145-148.

Чернуха Н. М. Соціологічні аспекти реалізації освітніх реформ / Н. М. Чернуха // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2012. - Випуск 3. - С. 71 - 79.

Чернуха Н. М. Інформатизація суспільства иа її впливів на сучасну освітню практику / Н. М. Чернуха //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 21 (160). – 2008. –с. 212-217.

Чернуха Н. М. Формування громадянськості: історія та сучасність / Н. М. Чернуха, О.П. Роменкова, І.С. Бахов //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 7 (170). – 2009. –с. 128-132.

Чернуха Н. М. Умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів / Н. М. Чернуха, А.В. Мурзіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 9 (172). – 2009. –с.165-173.

Чернуха Н. М. Інформаційна культура як необхідний елемент підготовки фахівців / Н. М. Чернуха, Л. М. Івашко, В.О. Пантюхін //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 17 (180). – 2009. –с.170-177.

Чернуха Н. М. Формування соціальної активності студентів в сучасному інтеграційному освітньому просторі // Науковий часопис НПУ імені П.М.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць. – Вип.14 /ч. ІІ /. К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С. 90-96.

Чернуха Н. М. Особливості формування громадянськості учнівської молоді через інтеграцію виховних впливів суспільства / Н. М. Чернуха //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Ш Чернуха Н. М. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/Чернуха Н. М . - Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.евченка. – № 5 (168). – 2009. –с. 218-224.

Чернуха Н. М. Соціологія освіти в структурі освітології / Н. М. Чернуха // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: П24 зб. наук. пр.. / редкол.: Огнев'юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [та ін.] - К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. - С. 121 - 127.

Чернуха Н. М. На шляху до інтеграції в освітньому просторі / Н. М. Чернуха, О.П. Роменкова //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 5 (170). – 2009. – С. 224-228.

Чернуха Н. М. Взаємозв’язок формування правової компетентності майбутнього вчителя з правовим вихованням особистості / Н. М. Чернуха, Д.М. Миколаївна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №12 (223). – 2011. – С. 168-175.

Чернуха Н. М. Сучасні методи формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Н. М. Чернуха // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19 (254). – 2012. – С. 100-108.

Чернуха Н. М. Умови соціальної адаптації випускників вищих навчальних закладів в економічному середовищі України / Н. М. Чернуха // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №12 (199). – 2010. – С. 193-200.

Чернуха Н. М. Виховання толерантності в процесі підготовки фахівців у сучасних соціокультурних умовах / Н. М. Чернуха, Г.С.Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 1. – 2010. – С. 39-43.

Чернуха Н. М. На шляху до толерантності та взаєморозуміння як пріоритетних складових соціальної самореалізації сучасної молоді ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 2. – 2011. – С. 30-34.

Чернуха Н. М. Міжкультурні зв’язки у сучасному освітньому просторі молоді ⁄ ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 3 – 2012. – С. 5-8.

Чернуха Н. М. Інтеграційна складова трансформаційних процесів у освіті // Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 4– 2013. – С. 24-29.

Чернуха Н. М. Формування соціальної мобільності студентів у сучасному інтеграційному освітньому просторі ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 5– 2013. – С. 16-22.

Чернуха Н. М. Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти / Надія. М. Чернуха // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2012. - Випуск 4. - С. 65 - 73.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - №1. – Ч. 1. – С. 29-35.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - №2. – Ч. 2. – С. 29-35.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - № 3. – Ч. 3. – С. 29-35.

Черпак Ю. В. Вчителям фізичної культури «Інноваційний контекст організації фізичного вихованняв загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва», порадник методиста. Інститут післядипломної педагогічної освіти - 013 р.

Чеснокова Г.В. Book review of Literary Education and Digital Learning: Methods and Technologies for Humanities Studies, edited by Willie van Peer, Sonia Zyngier, and Vander Viana // The Journal of Aesthetic Education. – University of Illinois Press. – Volume 47. – Number 3. – Fall 2013. – P. 120–121.

Шапаренко Г. В. Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах міста Києва / Г. В. Шапаренко // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-методичний журн. Ін-ту післядипломної пед. освіти Чернівецької обл. – Чернівці : Черемош, 2013. – Вип. 1(11). – С. 119–123.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 1. – К. : НАКККіМ. Міленіум, 2013. – С. 113–117. − (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; вип. № 6. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 160−164. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Хореографія ренесансу: майстри танцю, перший балет і танцювальна техніка // Актуальні питання суспільно-природничих наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» наукових збірниках; вип. № 2. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 260−264. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Хореографія Давніх Еллади і Риму – стилістика та виражальні форми // Вісник ЛНУ ім. І. Франка: зб. наук. праць; вип. № 12. Л., 2013. – С. 460−466. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д.І. Хіп-хоп танець в контексті рок-і-популярних стилів сучасної хореографії // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 13. – № 8. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2013. – С. 121−124. − (Серія «Cоціальні комунікації, кінознавство, мистецтвознавство»)

Шариков Д. І. Балет Джона Кранко «Євгеній Онєгін» у неокласичній хореографії Західної Європи // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 14. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2013. – С. 121− 124. − (Серія «Cоціальні комунікації, кінознавство, мистецтвознавство»).

Шевцова О. М. Особливості емоційно-оцінної складової професійної самосвідомості вчителів-інноватиків / О. М. Шевцова // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-метод. журн. – Вип. 1(11). – Чернівці : Черемош, 2013. – С. 191–195.

Шевцова О. М. Психологічні особливості професійної Я-концепції вчителів, які працюють в умовах інноваційної діяльності / О. М. Шевцова // Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психологічна допомога особистості : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 2013. – Т. 11. – В. 7. – Ч. 2. – С. 540–546.

Шевцова О. М. Своєрідність професійних Яконцепцій вчителів ЗНЗ в залежності від характеру педагогічної діяльності / О. М. Шевцова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Кримський гуманітарний ун-т ; редкол. : О. В. Глузман [та ін.] / гол. ред. О. В. Глузман. – Серія «Педагогіка і психологія» – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 4. – С. 312–320.

Шевчук А. Художні проекти з 5-річними дітьми та їхніми батьками / А. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 11-17.

Шевчук А.С. Творче освоєння дитиною світу культури / А.С. Шевчук // Реалізуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2012. — № 12. — С. 4-12.(Не увійшло до бібліографічного покажчика за 2012 рік)

Шинкар Т.Ю. Руденко Л.С. Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку / Л.С. Руденко, Т.Ю. Шинкар // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013р. – № 8. – С.12 – 18.

Шовкопляс Г.Є. «Формула брака» от Джейн Остен. – Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск ХХУІІ. Частина ІІ. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – С. 208-217.

Шуть В.Я. Публіцистичний текст Ю. Андруховича як реалізація індивідуальної рецепції музичних та словесних образів / В.Я. Шуть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - №1021. – Серія: Філологія. – 2012. – Випуск 66. – С. 296-300.

Шуть В.Я. Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О. Забужко / В.Я. Шуть // Літературознавчі студії. КНУ імені Т. Шевченка. – 2013. – Випуск 37. Частина 2. – С. 448-453.

Щербак В. О. Здобуття політичного статусу Війська Запорозького / В. О. Щербак // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. − Київ-Глухів, 2013. − Вип.6. − С.172−175.

Юрченко В. І. Формування в учнів комунікативної компетентності – важливе завдання початкової школи / В. І. Юрченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №4 (133). – С. 59-62.

Юрченко В. І. Практична підготовка студентів-майбутніх педагогів як передумова професіоналізації їх особистості / В. І. Юрченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1. до Вип. 29. – Т. V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 320-325.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал