Імені бориса грінченкаСторінка11/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Рудик О. Б. Рекомендації щодо підготовки і проведення ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій у номінації «веб-дизайн» / Рудик О. Б., Носенко Т. І., Обрізан К. М. / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 1 (43). – С. 45–50.

Руднік Ю. В. Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід) / Ю. В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. –  С.332 – 340.Русаченко Н.П. «Особливості функціонування чергувань приголосних у процесах словотвору сучасної української літературної мови» подано до друку в журнал«Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах».

Рябцев Г. Л. Симптомы проблемы и направления противодействия коррупционным практикам на рынке нефтепродуктов Украины / Г. Л. Рябцев // Публичное управление. – 2013. – № 1. – С. 66-73.

Рябцев Г. Л. Державна політика розвитку ринків нафти і нафтопродуктів в Україні: проблема технічного регулювання / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 111–114.

Рябцев Г. Л. Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 130–133.

Рябцев Г. Л. Прогнозування на ринку нафтопродуктів як шлях формування дієвої державної політики його розвитку / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 96–101.

Рябцев Г. Л. Моделювання ринку нафтопродуктів України для формування державної політики його розвитку / Г. Л. Рябцев // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. упр. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Вип. 1 (13). – Січень, 2013. – С. 115–121.

Сабол Д. М. Психологічний феномен української народної вишивки / Д. М. Сабол // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. пр. Київ.

Між нар. ун-ту й Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : КиМУ, 2013. – Випуск 4. – С. 172–185.Сабол Д. М. Українська народна вишивка як культурологічний та психологічний феномен / Д. М. Сабол // Шк. світ. – К. : Трудове навчання, 2013. – № 11 (61).

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на гастроентерологічні захворювання / І.І.Савенкова // Психологія і суспільство: Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. - № 2 (28). – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.138-143.

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на серцево-судинні захворювання / І.І.Савенкова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Т.12, випуск 16. – К., 2013. – С.420-427. – («Серія – «Психологія творчості»).

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на уронефрологічні захворювання / І.І.Савенкова // Наукові записки : збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія» – Випуск 22. – Острог, 2013. – С.170-173. – (Серія – «Психологія і педагогіка»).

Савенкова І.І. Прогностичні показники прояву реактивної та особистісної тривожності хворих на психосоматичні захворювання / І.І.Савенкова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 20. – Кам'янець - Подільський, 2013. – С.588-597.

Савенкова І.І. Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуально-типологічних властивостей особистості з позиції психології часу / І.І.Савенкова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Т. ХІ, випуск 6. – Книга ІІ. – К., 2013. – С. 294-302. – (Серія – «Соціальна психологія»).

Савенкова І.І. Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуально-типологічних властивостей особистості з позиції психології часу / І.І.Савенкова // матер. восьмої Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»]. – Випуск 8. – К, 2013. – С.38-41.

Савенкова І.І. Теоретична модель системи корекційних заходів медико-психологічної реабілітації / І.І.Савенкова // Психологія і суспільство: Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. - №1 (51). – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 92-99.

Савенкова І.І. Хронопрогностичні показники прояву депресивних станів / І.І.Савенкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. –Т.2. – Випуск 10 (91). – Миколаїв, 2013. – С.272-276. – («Серія – «Психологічні науки»).

Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу невротичних розладів / І.І.Савенкова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. – Випуск 46. – Ч. 1. – Х., 2013. - С.151-158. – (Серія «Психологія»).

Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань / І.І.Савенкова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2013. – С.630-637.
Савченко Ю. Ю. Художній твір як засіб формування гендерних уявлень дошкільника / Ю. Ю. Савченко // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2013. – № 3. – С. 58-61.

Савченко Ю. Ю. Становлення психологічної статі дошкільника // Ю. Ю. Савченко // Актуальні проблеми практичної психології: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (Глухів, 30-31 жовтня 2013 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол.: В.М. Поліщук, Я.О. Гошовський, Г.К. Радчук, В.М. Чернобровкін,] ; за заг. ред. В.М. Поліщука. – Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С. 97-100.Салан К.О. Здрастуйте, Мікрофони, хороші та різні JAM / К.О. Салан // Music Magazine. – Вып. №3. – 2013. – С. 68 – 69.

Салан К.О. Мікшерський пульт, або Як налаштувати «музичну кухню» / К.О. Салан // JAM Music Magazine. – Вып. №3. – 2013. – С. 16 – 18.

Салата О.О. Діяльність Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни / О.О. Салата // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія»/ Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2013. – Вип. 49. – С. 137-145.

Салата О.О. Інформаційно-пропагандистська політика нацистської Німеччини у працях європейських істориків / О.О. Салата // Збірник наукових праць «Література та культура Полісся» / Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. – Вип. 72. – Ніжин. 2011 р. – С. 92-98.

Салата О.О. Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації / О.О. Салата // Сумська старовина. 2013. – Вип. ХL. – С. 150-157.

Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941-1943 рр.). – Ч.1. / О.О. Салата // Зб. наук.

праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 71. – С. 170-175.Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941-1943 рр.). – Ч.2. / О.О. Салата // Зб. наук. праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 72. – С. 133-138.

Салата О.О. Праця молоді та підлітків у системі трудових ресурсів СРСР в 1941-1945 рр. / О.О. Салата // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / О.О. Салата. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С. 162-167.

Салата О.О. Карикатура як механізм інформаційно-психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни / О.О. Салата // Зб. наук. праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 73. – С. 137-139.

Салата О.О. Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі / О.О. Салата // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / О.О. Салата. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVІ. – С. 160-168

Самойленко В. Г Двофазові солітонно подібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза  зі змінними коефіцієнтами/Вю Гю Самойленко, Ю. І. Самойленко // Український математичний журнал, 2013, т.65, №11, с.1515 - 1530.

Самойленко В. Математичні дослідження М. М. Боголюбова періоду 1923 -1932 років/ В. Самойленко, М. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – Вип. 2(30). – 2013. – С.25 –32.

Сафарян С. І. Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання / С. І. Сафарян // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 7–11.

Сафронова  О. Н. Особенности государственного регулирования деятельности иностранных банков на рынке корпоративного контроля Беларуси и Украины /  О. Н. Сафронова // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь / учредитель – Академия управления при Президенте Республики Беларусь, вып. 15 (2013), в 2-х ч. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2013. – вып.15 (2013). – ч. 2 – С. 162-170.

Сафронова  О.  М. Державне регулювання ринку корпоративного контролю в Україні /  О. М. Сафронова // Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки: монографія /[ В. Г. Бодров, О. М. Соколова, Н. І. Балдич, О. М. Сафронова та ін.]; за ред.  В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2013. – 204 с. – С. 105 - 128, 133-141.

Свирська Т. І. Управління розвитком ПНЗ в сучасних умовах. Професія–директор / Т. І. Свирська // Позашкілля. – 2013. – № 2(74). – С. 4–7.

Свирська Т. І. Організація моніторингової діяльності в закладі позашкільної освіти / Т. І. Свирська // Позашкілля. – 2013. – №3 (75). – С. 11–14.

Сегеда Т.П., Терещенко В.П., Піщиков В.А., Дегтярьова Л.В. Сутність радіаційно-індукованих процесів в організмі людини та система їх діагностики // Український медичний альманах. – 2013, №3 (додаток). – С.218.

Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи з педагогами. Тренінги ("Вихователь - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності вихователя"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователів", "Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя"; "Вихователь - режисер дитячого театру"; "Дошкільна педаогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для вихователя-методиста. – 2013. – Випуск 1. 

Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи. Тренінги ("Учитель - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності педагогів"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності педагогів", "Психофізична свобода у професійній діяльності педагогівя"; "Учитель - режисер дитячого театру"; "Педагогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для завучів школи. – 2013. – Випуск 1. 

Сиротич Наталія Попередження синдрому "соціокультурного споживача" засобами театралізованої гри / Н. Сиротич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – №9, вересень – С. 15–19.

Слободкіна Ф.О. Літературно-музична композиція до Дня української мови / Ф.О. Слободкіна // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013.– №10. С. 70 – 71.Слюсаренко О.М. Розвиток дослідницько-інноваційного контексту вищої освіти – ключова умова ефективної діяльності науково-педагогічних кадрів Проблеми освіти: Наук. зб. / Слюсаренко О.М. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74, ч. 1 – 302 с. – С. 3–10.

Слюсаренко О.М. Покликання освіти як теоретико-концептуальний пріоритет функціонування топ-університетів / Вища освіта України. – № 3 (додаток 1), 2013. – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Т. 1. – 338 с. – С. 197 – 204.

Смольникова Г. Організація пізнавальної діяльності дітей / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 6–11.

Смольникова Г. В. Здоров’я збережувальні та здоров’я формувальні технології / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 23–26.

Смоляна А.Л. Semantic insight into the lexicon of texts on the book jackets. – European Scientific Institute: European Scientific Journal. – Macedonia, 2013. Режим доступу: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1914

Снітко М. А. Особливості формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – № 11 (270). – Ч. ІІ. – С. 107–112.

Снітко М. А. Підготовка соціальних педагогів до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі / М. А. Снітко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 25. – С. 223–227.

Снітко М. А. Формування безпечної поведінки підлітків як соціально-педагогічна проблема / М. А. Снітко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 99–102.

Соболь Н.В. Формування інформаційної компетентності молодших підлітків засобами сучасної популярної музики / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації М12 кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 277-278.

Соколовська С. В. Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку / С. В. Соколовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 19 (268). – Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – C. 229-233.

Спіріна Т. П. Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу / Т. П. Спіріна, Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 110-121.

Спіріна Т. П. Програма менторської підтримки вразливих груп населення / Т. П. Спіріна // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – С. 132 –137.

Спіріна Т. П. Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти / Т. П. Спіріна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 263–267. – (Серія «Педагогічні науки»).

Спіріна Т. П. Формування професійної культури фахівців соціальної сфери / Т. Л. Лях, Т. П. Спіріна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 123–128.

Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, Кн. 2. – С. 313-321.

Стаднік Н. В. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів/ Н.В. Стаднік, О.В. Козленко// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.119-126.

Стаднік Н. В. Педагогічне керівництво самостійною роботою як один напрямів підготовки вчителів початкової школи / Н.В. Стаднік, Н.В. Михайлова // Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.126-134.

Стаднік Н. В. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів початкової школи/ Н.В. Стаднік, О.П. Моргун// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.142-148.

Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки вчителя початкової школи до використання проектної технології у своїй професійній діяльності/ Н.В. Стаднік, А.М. Нідоєва// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.134-142.

Стаднік Н. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів / Н. Стаднік // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Том ІІ. – С. 326-332.

Стишов О.А. Номінації осіб в сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство. – 2013. – №.1 – С. 20-29. (0,37 др. арк.)

Столярчук О.А. Життєве задоволення як феномен емоційної сфери юнацтва / О.А. Столярчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслов-Хмельницикий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний Випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Додаток 1 до Вип. 29, Том IV. – К.: Гнозис, 2013. – С. 287 – 292.

Смірнов О.Б. Роль механічних напружень при іонній імплантації твердих розчинів CdHgTe / О.Б. Смірнов, О.С. Литвин, В.О. Мороженко, Р.К. Савкіна, М.І. Смолій, Р.С. Удовицька, Ф.Ф. Сизов // Український фізичний журнал. – 2013. – Т. 58, № 9. – С. 874–882.

Смольникова Г. Організація пізнавальної діяльності дітей / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 6-11.

Смольникова Г. В. Здоров’я збережувальні та здоров’я формувальні технології / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 23-26.

Смольникова Г. В. Навчальна психодіагностична практика: методичні рекомендації / Г. В. Смольникова, Ю. А. Алєксєєва. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 46 с.

Стадник М.М., Титаренко О. Р. Моральний імператив не ортодоксії / Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні : матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 264 с. – С. 118-123.

Стадник М. М., Титаренко О. Р. Євроінтеграційний процес: міжконфесійний діалог - пріоритетне завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті/ Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2013. – Т. 1.- С. 324 -326.

Степура І. С. Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковими виданнями [Електронний ресурс] / І. С. Степура // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – Вип. 4 – С. 105–109. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Таран О.П. Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження / О.П. Таран // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслов-Хмельницикий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний Випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Додаток 1 до Вип. 29, Том IV. – К. : Гнозис, 2013. – С.293 – 299.

Таранник А.О. Вища школа кінця XIX - початку XX ст.., як джерело формування професорсько-викладацького корпусу університетів» //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. - Випуск 41. – Ч. 2. - с. 266-272.

Тверитинова Т.И. Петербургский миф в русской литературе первой половины ХІХ века // Areál Ruska ve světle historických výročí [1709, 1812, 1941, 1991]: jazyk – literatura – dějiny kultury. Editori Ivo Pospisil, Yosef Saur. Masarykovu univerzita. – Brno, 2012. – S. 229-240.

Тверитинова Т.И. Символика мифа о трех картах в повести Александра Пушкина «Пиковая дама» // Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: zrodla, funkcje, aktualizacja i redukcja. – Siedlce, 2012. – S. 37-40.

Тверитинова Т.И. А.А. Блок и В. Зоргенфрей: диалог двух поэтов // Wspolczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. – Siedlce-Banska Bystrica, 2012. – 241-247.

Тверитинова Т.И. Чехов, Достоевский… Акунин: русская классика сквозь призму современности // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнауства. – Гомель, 2012. – С.61-66.

Тверитинова Т.И. Трансформация сюжета бюргеровской «Леноры» в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: С.Б. Кураш (отв.ред.) и др. – Мозырь, 2013. – С. 180-183.

Тверитинова Т.И. Г.Флобер и Г. де Мопассан: лекарство от боваризма // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз.зб.наук.статей; [гол.ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип.XXVII. – Част. 3. – С. 398-406.

Терентьєва Н. О. Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституалізації / Н. О. Терентьєва // Педагогічний альманах:Збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 16. - С. 177 - 182.

Терещенко М.В. Ефективність запровадження експериментальної програми становлення позитивного образу сім’ї у дошкільників / М.В. Терещенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С.152-159.

Терещенко М.В. Психологічні рекомендації батькам щодо розвитку позитивного образу сім’ї дошкільників / М.В. Терещенко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 684-697.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал