Імені бориса грінченкаСторінка10/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Нашинець-Наумова А.Ю. Адміністративні послуги у сфері діяльності вітчизняних корпорацій / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 5. – 2012. – С.17-21.

Нашинець-Наумова А.Ю. Методи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. – №2 (23). – 2012. – С. 56-60.

Нашинець-Наумова А.Ю. Проблеми формування та застосування бібліотечно-інформаційного законодавства / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 7. – 2012. – С.56-59.

Нашинець-Наумова А.Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – №3 (24). – 2012. – С. 58-63.

Нашинець-Наумова А.Ю. Проблеми правового регулювання доступу до конфіденційної інформації на підприємстві / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – №4 (25). – 2012. – С. 119-124.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки України/ А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 8. – 2013. – С.63-67.

Нашинець-Наумова А.Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації / А.Ю. Нашинець-Наумова // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 2(96). – 2013. – С. 96-99

Нечипоренко К. П.  Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України у період з 1958 по 1991 рік / К. П. Нечипоренко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2013. – Вип. 18. – С. 240–246.

Неведомська Є.О. Методика дослідження стопи як дзеркала здоров’я дитини / Є.О. Неведомська // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.: у 2-х ч. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; [голов. ред. В.В. Олійник; редкол. О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – Ч. 1. – С. 141-149.

Носенко Т. І. Використання служб Google для організації практики студентів / Т. І. Носенко, А. Г. Панченко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013 – №19 – с. 67-69.

Носенко Т. І. Рекомендації щодо підготовки й проведення ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій у номінації «веб-дизайн» / Т. Носенко, К. Обрізан, О. Рудник. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №1, с. 45-50.

Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз моралі у контексті сучасного людиноорієнтованого управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 68 (№1). – С.832-836.

Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 75 (№8). – С.379-381.

Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – випуск 3-4. – С.13-17Олексенко С. В. Атестація практичного психолога при переході з одного навчального закладу до іншого / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Школа. – 2013р.- №1. – С.53-56

Олексенко С. В. Тижневе навантаження та оплата праці практичного психолога дошкільного навчального закладу комбінованого типу / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - №2. – С.61-63

Олексенко С. В. Тайм-менеджмент на допомогу практичному психологу / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - №3. – С.38-45

Олексенко С. В. Психодіагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку / С.В. Олексенко // Психолог довкілля. - 2013. - №8. – С.6-18

Олексенко С. В. Робота психолога ДНЗ з профілактики насильства над дітьми / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2013. - №10. – С.12-15

Олексюк О. А. Использование информационно – коммуникационных технологий в процессе повышения квалификации учителей математики / Е. А. Олексюк // Innovations in education: ideas, projects, work experience. – 2013. – Май. – С. 170–179.

Олексюк О. А. Наступність у вивчення математики між початковою та середньою ланками освіти / О. А. Олексюк, О. В. Полякова // Математична газета. – 2013. – № 8. – С. 2–6.

Олексюк О.М. Комунікативні кластери педагогічного процесу у вищій мистецькій освіті / О.М. Олексюк // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2013. – № 3 (50). – Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. –Т. 1. – С. 182-185.

Олексюк О.М. Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки / О.М. Олексюк // Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции. – Вып. №4 научных трудов ученых Израиля и Украины. – Ариель, 2013. – С.262-266.

Олексюк О.М. Модернізація вищої мистецької освіти як духовно-світоглядна проблема / О.М. Олексюк // Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – С. 343-351.

Олексюк О.А. Упровадження ІКТ у систему післядипломної педагогічної освіти вчителів математики / О.А.Олексюк //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 60-68

Остапченко О.В. Ігрові проблемні завдання. Дидактична гра «Лінгвістична мозаїка»/ Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 67-69.(0,25 др. арк.)

Олійник С.М. Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва "Тінь попередника" [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Олійник / Синопсис: текст, контекст, медіа / Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/15. – Назва з екрана.

Олійник С.М. Українська література ХХ століття в полоні синкретизму : рецензія на монографію [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Олійник / Синопсис: текст, контекст, медіа / Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу:http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/57. – Назва з екрана.

Павлюк Р. Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 4 (133). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 6 – 9.

Павлюк Р.О. Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження / Р.О. Павлюк // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 67-73.

Павлюк Р.О. Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» / Р.О. Павлюк // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. – Випуск IV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 218-221.

Паламарчук Л.Б. Можливості шкільних курсів географії у формуванні соціокультурних знань // Україна : географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н. : ФОП « Лисенко М.М.», 2012. – Т. ІІІ. – С. 378 – 380.

Паламарчук Л.Б. Вивчення географії культури в контексті формування соціокультурної компетенції школярів // МaterialyIXmezinarodnivedecko – praktickaconference «MODERNIVYMOZENOSTIVEDY - 2013», 27 ledna – 05 unora 2013 roku. Dil 33. Pedagogika: – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – C.26-32.

Паламарчук Л.Б. Социокультурные знания – основа поликультурности учащихся / Л.Б.Паламарчук // «Оралдынгылым жаршысы» («Уральский научный вестник»).Научно-теоретический и практический журнал. - № 9( 57), 2013.- С.51 – 56.

Паламарчук Л.Б. Комунікативний підхідв процесі формування соціокультурних компетенцій учнів та студентів / Л.Б. Паламарчук // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 червня 2013 р. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – С.117-119. (124с.)

Паламарчук Л.Б. Значительность социокультурного направления содержания школьных курсов географии / Л. Б. Паламарчук // Современный научный вестник: Научно-теоретичесий и практический журнал. Серия: Педагогические науки. - № 20 (159). Руснаучкнига, 2013. – С.84- 92.

Паламарчук Лариса. Етногенез німецького народу / Лариса Паламарчук, Єлизавета Рейхерт // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 15 (788), серпень, 2013. – С. 9 – 13.

Паламарчук Л.Б.Формирование социокультурных знаний по географии на основе изучения топонимов. / Л.Б.Паламарчук //Актуальные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: сб. материалов научно-метод. конф. преподавателей, аспирантов и студентов МГОУ, 23 мая 2013 г. / Моск. гос. обл. ун-т. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. – С.93 – 101.

Паламарчук Л.Б. Виховна функція соціокультурної складової шкільних курсів географії / Л.Б. Паламарчук // Географія та економіка в сучасній школі – №10, 2013. – С.32 – 40.

Панченко А.Г. Підготовка спеціалістів районного управління освіти до здійснення оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу/ А.Панченко//Педагогічний процес:теорія і практика. – 2013. - №2.- С. 148-155.

Панченко А. Г. Вирішення науково-методичної проблеми як основа розвитку загальноосвітнього навчального закладу / А.Г. Панченко // Науково-методична проблема школи / упоряд. Н.Мурашко. – К.: Редакції газет з управління освітою, 2013. – С.4 – 66.

Панченко А.Г., Носенко Т.І. Використання служб GOOGLE для організації практики студентів /А. Панченко, Т. Носенко// Педагогічна освіта: теорія і практика – 2013. – №19. – С. 67-69.

Пасичник А. Формирование интереса детей дошкольного возраста к классической литературе / А. Пасичник // Психология переходов: Слово. Образ. Действие : Сб. рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 97 – 102.

Пасічник А. Діагностика рівня сформованості етичних уявлень у старших дошкільників / А. Пасічник // Практичний психолог: Дитячий садок – 2013. – № 2. – С. 28 – 34.

Пасічник А. З історії дитячого садка / А. Пасічник // Дитячий садок, 2013. – 10 (682). – С. 20.

Пасічник А., Товкач І.Є. Презентуємо програму Дитина. Розділ «Мова рідна, слово рідне» // Дитячий садок / А.Пасічник, І. Товкач. – 2013. – 9 (681) – С. 4 – 9.

Пасічник А. Формування діамонологічної компетенції дошкільників у процесі театральної діяльності / А. Пасічник, О. Проценко // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2013. – № 3. – С. 14–21.

Перевозчиков В. І. Особливості економічних відносин за часів Б. Хмельницького / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик // Історія та правознавство. – 2013. – № 12 (328). – С. 2–4.

Петрунько О. В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: школа. – № 2. – 2013. – С. 10-13.

Петрунько О. В. Дитина в агресивному медіа середовищі / О. В. Петрунько // Директор школи. – 2013. – № 6. – Вкладка. – 28 с.

Петрунько О. В. Вікові ризики медіасоціалізації / О. В. Петрунько // Практичний психолог: школа. – 2013.

Петрунько О. В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові / О. В. Петрунько // Політична психологія та її роль у становленні громадянина української держави. – 2013.

Піркова О.Д. Усвідомлена згода в психологічному консультуванні та психотерапії / О.Д. Піркова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості.– Випуск 16. – С. 117-134.

Піскун В. М. Надія на повернення в Україну як спосіб самореалізації вченого (з приводу листів Ф. Ернста до київських адресатів у травні 1941 року) / Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / Збірник наук. праць. Упорядн. Піскун Валентина. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2013 . − С. 214 – 221.

Піскун В. М. Діяльність письменника Юрія Смолича в Комітеті за повернення на Батьківщину (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України) / В. М. Піскун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 204–211.

Письмак Л.Л. нноваційні підходи до соціально-педагогічної роботи із сім'єю в закладах освіти // Соціальний педагог – 2013, № 1 (73) – С. 15-20.

Пляченко Т.М. Мистецтвознавчі засади підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з учнівськими оркестрами / Т.М. Пляченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38. – Ч. 2. – С. 27 – 34.

Пляченко Т.М. Навчальний музично-інструментальний колектив у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Т.М. Пляченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Вип.14 (19). – Ч. І. – С. 124 – 128.

Побірченко Н.А. Психологічний аналіз ситуаційних завдань як метод розвитку в учнів інтегровано-пізнавальної діяльності / Н.А.Побірченко, І.В.Форноляк // Інтегроване пізнання професійно орієнтованої освіти у школі / Н.А.Побірченко, В.В.Пашков, В.Я.Ястребова [та ін.] – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. - 240 с.

Подолинна Т.Т. Научно-методические семинары для учителей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2013. - №2. - С. 73-74.

Поліщук Я. О. Імагологічний вимір Києва в художній літературі новітньої доби / Ярослав Поліщук // Київ і слов’янські літератури / Упор. Деян Айдачич. – К.: Темпора, 2013. – С. 389–399.

Поліщук Я. О. Діалог художніх текстів (новели М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та М. Хвильового «Я (Романтика)») / Ярослав Поліщук // Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ–ХХІ ст. Монографія / заг. ред. проф. Малютіної Н. П. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1913. – С. 194–210.

Поліщук Я. О. Антропологічна перспектива в літературознавстві / Ярослав Поліщук // Філологічні семінари. Вип. 16: Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. / Ред. кол.: М. К. Наєнко та ін. – К.: Вид. КНУ, 2013. – С. 26–31.

Поліщук Я. О. Глянцювання образу класика (М. Коцюбинський у радянській інтерпретації) / Ярослав Поліщук // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Вип. 32. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2013. – С. 201–218.

Поліщук Я. О. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму / Ярослав Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1 (29). – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2013. – С. 142–146.

Поліщук Я. О. Еротика напоказ: рефлексії з приводу антології сучасної еротичної поезії / Ярослав Поліщук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. [Гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 1. – С. 121–127.

Поліщук Я. О. Стереотип «екзотичної Гуцульщини» і творчість Василя Стефаника / Ярослав Поліщук // Ucrainistica. Збірник наукових праць / редактори-упорядники М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2013.

Поліщук Я. О. У буттєвій пастці «поміж» [Про зб. повістей В. Даниленка «Тіні в маєтку Тарновських»] / Ярослав Поліщук // Річ (Львів). – 2013. Електронний ресурс: http://www.ri4.lviv.ua/index.php?rubric=studios&subrubric=word_about_word&id

Полякова О.В. Вивчення елементів алгебри у початковому курсі математики /О.Полякова// Початкова освіта. – 2013. - № 12. – С. 3-5.

Полякова О.В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання /О.Полякова // Практика управління закладом освіти. – 2013. - № 5. - С. 25-29.

Полякова О.В. Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти/О.Полякова, О. Олексюк // Математична газета. – 2013. - № 8. – с. 2 – 6

Полякова О. В., // Innovations in education: ideas, projects, work experience Подготовка учителей начальных классов в системе последипломного педагогического образования по дистанционной форме обучения ст. 192-197.

Полянський Т. В. Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи / Т. В. Полянський // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – К.: Міленіум, 2013. – С. 122-127.

Подолинна Т. Т. Научно-методические семинары для учителей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2013. – № 2. – С. 73–74.

Подофєй С. О. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з психосоматичними захворюваннями / С. О. Подофєй // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1. до вип. 29. – Т. V.: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 80-85.

Полька Н.С. Оптимізація фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / Н.С. Полька, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров’я. – 2013. –№ 2.- С.12-17.

Полякова О. В. Вивчення елементів алгебри у початковому курсі математики / О. Полякова // Початкова освіта. – 2013. – № 12. – С. 3–5.

Полякова О. В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання / О. Полякова // Практика управління закладом освіти. – 2013. – № 5. – С. 25–29.

Полякова О. В. Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти / О. Полякова, О. Олексюк // Математична газета. – 2013. – № 8. – С. 2–6.

Порядченко Л. А. Інноваційні технології підготовки студентів з урахуванням принципу наступності / Л. А. Порядченко / Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. : 2013. – Вип. 77. Ч. 2. – С. 151–156.

Порядченко Л. А. Особливості навчання дітей 5–6 річного віку опису / Л. А. Порядченко / Розвиток особистості в сучасному медіа просторі : матер. III Міжнар. пед. конгресу. – Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2013. – № 13(272). – Ч. 2. – Луганськ, 2013. – С. 159–169.

Прошкуратова Т. С. Практична підготовка студентів – одне з найголовніших завдань педагогічної освіти / Т.С. Прошкуратова, В.І. Юрченко // Початкова школа: науково-методичний журнал. – 2013. – № 10. – С. 47-49.

Процька С. М. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. М. Процька // Збірник наукових праць. – Житомир: 2013. – С. 46 - 48.

Пухонська О. Я. Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності / О. Я. Пухонська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/stkm/2013_1/pushon.pdf

Пухонська О. Я. Образ міста у поезії авторів початку ХХІ століття / Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 32. – С. 219–226.

Пухонська О. Я. Еротичний інтертекст у сучасній українській поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 3. – С.43-50.

Пухонська О. Я. Інверсія як засіб формування мовної картини світу (на прикладі роману А. Багряної "Дивна така любов") Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Остріг : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 40. – С. 101–105.

Пухонська О. Я. Постколоніальний вимір сучасної української поезії / Оксана Пухонська // Ucrainistica. Збірник наукових праць / редактори-упорядники М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2013. – С. 29-40.

Рамський А. Ю. Сутність заощаджу вальних процесів домогосподарств та їх вплив на розширене відтворення ВВП / А. Ю. Рамський //  Бізнес Інформ. – 2013. – №3. – С.21– 30.

Рамський А.Ю. Концептуальні підходи до формування інвестиційного потенціалу домогосподарств в історичній ретроспективі / А. Ю. Рамський //  Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №9. – С.16–21.

Рамський А. Ю. Мотиваційна складова інвестування домогосподарств та її реалізація в інвестиційних программах / А. Ю. Рамський //  Економіка фінанси право. – 2013. – № 5. – С.48–52.

Рамський А. Ю. Теорія економічної рівноваги як концептуальна основа формування ринку інвестицій в Україні / А. Ю. Рамський // Кримський економічний вісник. – 2013. – №2(03) частина ІІ. – С.117–122.

Редько С.І. До проблеми формування мотивації педагогічних працівників. Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – Випуск І-ІІ. – 153с., С. 48-52.

Романенко Л.В. Наступність природничої освіти в довкіллі-початковій школі / Л.В. Романенко // Перлини наукового пошуку: зб. наук. ст./ Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.163-169.

Романенко Л.В. Эффективность педагогических условий формирования профессионального интереса будущих квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях аграрного профиля [Электронный ресурс] / Л.В. Романенко // Профессиональное образование. – Респ. ин-т профессионального образования. – Электрон. данные. – Минск, 2013. – № 4. – Режим доступа: http://ripo.unibel.by/. – Название с экрана.

Романенко Л.В. Педагогічні проекти формування самоосвітніх компетенцій молодшого школяра як змістова складова курсу / Л.В. Романенко // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 118-125.

Романенкова Ю. В. Парадигма художественного образования: актуальные проблемы практически – направленной подготовки специалистов / Ю. В. Романенкова // Вестник СмолГУ. – 2013. – С. 201-210.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал