I. предмет договоруСкачати 143.88 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір143.88 Kb.
Додаток 3 до ТД

Проект договору


I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, поставити ______________________________________________________.

1.2. Найменування, одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура, ціна і строк поставки зазначено в Специфікації до Договору (далі – «Специфікація»), яка є його невід’ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі Продукції можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.II. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1.Якість, комплектність, вимоги до Продукції повинні відповідати___________, що встановлюють вимоги до її якості, технічним параметрам, зазначеним в Специфікації, та умовам Договору.

2.2. Вимоги щодо якості, приймання і маркування Продукції встановлюються згідно з відповідними стандартами.

2.3. Покупець має право провести оцінку Продукції на заводі-виробнику на відповідність вимогам п. 2.1 Договору.III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Сума Договору складає _______(_____________________________________ __________________________________)(___________ ), крім того ПДВ __% - __________________ (___________).

3.2. Ціна за кожну одиницю Продукції встановлена в валюті контракту і зазначена в Специфікації.

3.3. В ціну Продукції включені витрати, пов'язані з виготовленням Продукції, тарою (упаковкою), маркуванням і доставкою Вантажоодержувачу.

3.4. Ціна продукції може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Покупець сплачує вартість Продукції за ціною, зазначеною в Специфікації, в валюті контракту шляхом банківського переказу на поточний рахунок Постачальника.

4.2. Оплата поставленої Продукції за Специфікацією здійснюється Покупцем наступним чином: _______________________________________________________________________.

4.3. Оплата Покупцем частини вартості поставленої партії Продукції, розмір якої відповідає сумі податку на додану вартість, здійснюється виключно після надання Постачальником податкової накладної, оформленої та зареєстрованої в ЄРПН у встановлених Податковим кодексом України випадках та порядку (для Учасника – резидента).V. ПОСТАВКА ТА ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ

5.1. Строк поставки Продукції зазначений в Специфікації. За погодженням з Покупцем, допускається дострокова поставка та поставка Продукції партіями.

5.2. Поставка Продукції здійснюється ________________ транспортом на умовах (учасник визначає одне з двох: DDP або DAP) – відділення Відокремленого підрозділу «Складське господарство» на ВП АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (далі – «Вантажоодержувач») згідно Інкотермс 2010. Постачальник не пізніше, ніж за три дні до відвантаження Продукції, письмово повідомляє Покупця про заплановану дату поставки Продукції, із зазначенням номенклатури та вартості партії Продукції, що поставляється.

5.3. Постачальник поставляє Продукцію в тарі, яка забезпечує її збереження при транспортуванні на великі відстані (не менше ніж 4000 км), завантажені/розвантаженні, складському зберіганні, в порядку та в межах строків визначених відповідними технічними умовами на даний вид Продукції.

5.4. Датою поставки вважається дата видаткової накладної на Продукцію, що підтверджує надходження Продукції на склад Вантажоодержувача.

5.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Продукції переходить до Покупця з моменту її передачі Вантажоодержувачу.

5.6. Постачальник гарантує Покупцю, що Продукція, яка поставляється, вільна від претензій третіх осіб.

5.7. Приймання Продукції здійснюється безпосередньо Вантажоодержувачем на його складі, у відповідності до супровідних документів.

5.8. Приймання Продукції за якістю та кількістю здійснюється відповідно до порядку, встановленого наступними нормативними документами:

- Інструкції «З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (Інструкція затверджена наказом Мінпаливенерго України, Держспоживстандарту України 04.06.2007 р. № 271/121 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 липня 2007 р. за N 762/14029) (далі – Інструкція з контролювання якості), Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом від 20.05.2008 року № 281/171/578/155) (далі – Інструкція ), а також відповідно до умов даного Договору.

- Стандартом підприємства СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».

5.8.1. Границі допустимої відносної похибки вимірювань маси нафтопродуктів визначаються відповідно до ДСТУ 7094:2009.

5.9. Якщо, під час приймання Продукції буде встановлено, що поставлена Продукція за своїми технічними характеристиками або наявній супровідній технічній документації не відповідає нормам, правилам і стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець (Вантажоодержувач) має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшого приймання такої Продукції та повернути її Постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.

5.10. У випадку виявлення недостачі (некомплектності) Продукції або поставки неякісної Продукції, Постачальник зобов’язаний допоставити (доукомплектувати) відсутню кількість Продукції або замінити її на якісну.

5.11. Право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі, який підтверджує виконання Постачальником свого зобов’язання щодо поставки Продукції.

5.12. Постачальник при відвантаженні Продукції надає наступну супровідну документацію:

5.12.1. Вантажоодержувачу:

- сертифікат (паспорт) якості заводу-виробника (оригінал);

- сертифікат країни походження Продукції (копія, завірена печаткою Постачальника);

- ________________________________________;

- накладну на Продукцію в трьох примірниках (оригінал);

- акт приймання-передачі в трьох примірниках (оригінал), оформлений в розрізі Специфікації та статті фінансування;

5.12.2. Покупцю протягом 3-х днів після відвантаження:

- податкові накладні (оригінали), оформлені відповідно до чинного законодавства України на дату їх складання.

- податкові накладні складені в електронній формі за формою, визначеною чинною редакцією наказу Мінфіну № 957 від 22.09.2014, з дотриманням умов щодо їх реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) протягом терміну, визначеного чинною редакцією ПКУ. Крім того зазначати в податкових накладних одиниці вимірювання та обліку товарів (послуг) відповідно до Класифікатора системи позначень одиниці вимірювання та обліку (КСПОВО). Одночасно з реєстрацією в ЄРПН, електронні податкові накладні сформовані в програмі «Соната», направляти на електрону адресу Покупця pdv1@atom.gov.ua та pdv@ak.atom.gov.ua. В разі наявності підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, вказувати код товару з УКТ ЗЕД та надавати розшифровку коду ТМЦ відповідно до класифікатора товарів. Разом з податковими накладними Постачальник надає Покупцю електронну квитанцію про реєстрацію податкових накладних у ЄРПН.

5.12.3. Постачальник зобов’язаний надавати Покупцю первинні документи, податкові накладні оформлені українською мовою.

5.13. Гарантійний термін зберігання визначається згідно технічним умовам (вимогам), зазначеним у Специфікації, за умови дотримання Покупцем (Вантажоодержувачем) встановлених вимог до зберігання Продукції.

5.14. При поставці продукції допускається відхилення фактичних показників щодо загальної кількості об'єму від зазначених в специфікації в більшу або в меншу сторону, пов'язане з особливостями фасування або пакування такої продукції безпосередньо виробником, а також особливостями її транспортування (перевезенням). при цьому, максимальний розмір допустимого відхилення не може перевищувати 10% від встановленого Специфікацією показника по кожній із позицій та обов'язково має бути узгоджений безпосередньо з Замовником, за умови, що суму договору не буде перевищено.VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість поставленої Продукції;

6.1.2. Приймати поставлену Продукцію у відповідності до умов Договору.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це останнього не менш ніж за 20 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку Продукції (включаючи її виробництво) в порядку та у строки, встановлені Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяги закупівлі Продукції та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

6.2.4. У разі не поставки Продукції в строки, обумовлені Договором, Покупець має право відмовитися від подальшого виконання Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника;

6.2.5. У випадку не надання Постачальником Покупцю у встановлений в договорі термін електронної податкової накладної, зареєстрованої у ЄРПН, Покупець має право в односторонньому порядку зменшити ціну договору, передбачену п. 3.1 цього Договору на суму ПДВ (для Учасників – резидентів).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Продукції у строки, встановлені Договором.

6.3.2. Забезпечити відповідність якості Продукції, що поставляється, умовам Договору.

6.3.3. Постачальник забезпечує наявність гарантії виробника на Продукцію, що поставляється, строк________.

6.3.4. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені недоліки поставленої Продукції і Покупець письмово повідомить про них Постачальника, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок до поставити Продукцію, або здійснити заміну дефектної Продукції на Продукцію відповідної якості протягом 20 днів з моменту отримання рекламаційного акта.

Затримка допоставки Продукції або заміна дефектної Продукції на якісну більше ніж встановлений строк тягне за собою відповідальність Постачальника за неналежне виконання обов’язків за Договором, відповідно до п. 7.3 Договору.

6.3.5. У випадку анулювання реєстрації Постачальника, як платника податку, останній зобов’язаний негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту анулювання вказаної реєстрації податковим органом письмово повідомити про це Покупця (для Учасників – резидентів).

6.3.6. Гарантувати, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі – керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Покупця у письмовій формі.

6.3.7. Гарантувати та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції Покупцю та особам, які пов’язані будь-якими відносинами з Покупцем, що є відповідальними за умови поставки, реалізацію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Постачальника, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Покупця.

6.3.8. У разі надходження до Постачальника зі сторони Покупця, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Постачальника, останній зобов'язаний негайно повідомити керівництво компанії ДП НАЕК «Енергоатом» про такі факти.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену Продукцію;

6.4.2. За погодженням з Покупцем здійснювати дострокову поставку та поставку Продукції партіями.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором.

7.2. За порушення строку поставки Продукції за Договором Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю пеню в розмірі 0,1 % вартості не поставленої в строк Продукції за кожний день прострочення (включно з днем фактичної поставки, відповідно до видаткової накладної), але не більше 30% вартості несвоєчасно поставленої Продукції. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь період прострочення виконання зобов’язання.

За прострочення поставки Продукції понад 30 днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості несвоєчасно поставленої Продукції.

7.3. Постачальник за Договором несе відповідальність за якість Продукції. Якщо поставлена Продукція не відповідає за якістю стандартам, іншій документації або умовам Договору, а також у випадку недопоставки Продукції, Постачальник зобов'язаний власними силами і за свій рахунок здійснити заміну неякісної Продукції або допоставити Продукцію. У випадку здійснення заміни неякісної Продукції або до поставки Продукції, Постачальник нестиме відповідальність відповідно до п. 7.2 Договору.

7.4. У випадку надання Постачальником податкової накладної, що не була зареєстрована в ЄРПН відповідно до встановленого порядку, Постачальник на вимогу Покупця зобов’язаний сплатити штраф у розмірі, який відповідає сумі податку на додану вартість, на яку було видану таку податкову накладну (для Учасників – резидентів).

7.5. У разі не виконання Постачальником своїх зобов’язань по Договору, така бездіяльність буде розцінюватись, як одностороння відмова Постачальника від своїх зобов’язань за Договором. В такому випадку Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 20% суми Договору.

7.6. Завдані збитки стягуються у повному обсязі, додатково до штрафних санкцій. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

7.7. Якщо, у випадку анулювання реєстрації Постачальника як платника ПДВ, Покупцеві будуть спричинені збитки, пов’язані зі сплатою ПДВ, Постачальник зобов’язаний відшкодувати спричинені збитки в повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з дати направлення відповідної вимоги.

7.8. У випадку, якщо Покупцеві буде нанесено збитки внаслідок неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань як платника податків та обов’язкових зборів, передбачених чинним законодавством України, протягом трьох років з моменту проведення господарської операції за цим Договором, Постачальник зобов’язується не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання відповідної вимоги Покупця, відшкодувати всі спричинені збитки в повному обсязі.

7.9. Позовна давність, щодо стягнення неустойки (штрафу, пені), відповідно до п. 7.2. Договору, встановлюється тривалістю у 2 (два) роки.

7.10. У разі недотримання Постачальником обов‘язку, передбаченого пп. 6.3.6, або виявлення протягом дії цього Договору Покупцем фактів притягнення керівних осіб Постачальника до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або засудження за злочин, вчинений з корисливих мотивів, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від суми договору.

7.11. У разі виявлення Покупцем вчинення Постачальником дій, перелічених в пп. 6.3.7, Постачальник за кожен такий випадок, підтверджений беззаперечними доказами, зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 10% від суми договору.

7.12. У разі недотримання Постачальником обов‘язків, передбачених пп. 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, Покупець має право відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку, шляхом його розірвання. Договір вважається розірваним з моменту отримання контрагентом письмового повідомлення від Покупця.VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

8.3. Виникнення обставин непереборної сили та строк їх дії підтверджується висновком Торгово-Промислової Палати України чи іншою довідкою, процесуальним документом, виданим компетентним органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 днів, кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів та взаємних консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, передаються у відповідний Господарський суд України за місцем знаходження відповідача, з дотриманням претензійного порядку врегулювання спору (для Учасників – резидентів).

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________ р., а в частині виконання гарантійних зобов’язань Постачальника, передбачених Договором, до закінчення терміну дії гарантії на Продукцію.

10.2. Договір складений і підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії терміну цього Договору, та виконання діючих зобов'язань.XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Постачальник є платником податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах за ставками та умовами, передбаченими чинним Податковим кодексом України (для Учасників – резидентів).

11.2. Покупець є платником податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах за ставками та умовами, передбаченими чинним Податковим кодексом України (для Учасників – резидентів).

11.3. Якщо одне з положень Договору втратило силу, то це не впливає на дійсність інших положень.

11.4. Договір укладений у відповідності до рішення ___________________________________.

11.5. Після укладення Договору всі попередні договори, переговори, листування за ним, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які мають відношення до Договору, втрачають юридичну силу.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильне зазначення реквізитів у Договорі. У разі зміни місцезнаходження, поштової адреси, інших реквізитів однієї зі Сторін за Договором, остання зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 5 днів із дня змін шляхом направлення листа-повідомлення. У разі не надходження у вказаний у Договорі термін, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені у зв'язку з цим збитки.

11.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією зі Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Специфікація, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу за умови укладення їх у письмовій формі, підписання їх повноважними особами і скріплення печатками обох Сторін.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал