І курс Дисципліна: ЗоологіяСкачати 464.47 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір464.47 Kb.
  1   2   3

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
КАФЕДРИ ЗООЛОГІЇ, БІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОХОРОНИ
ПРИРОДИ

І курс

Дисципліна:
Зоологія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри
Напрям підготовки: 6.040102 Біологія*
Мета: засвоєння студентами знань про будову, екологію, поширення, походження, різноманітність та значення в природі і житті людини безхребетних тварин.
Завдання: забезпечити студентів знаннями про особливості організації та життєдіяльності представників фауни безхребетних, практичними навиками, уміннями анатомування тварин та їх визначення. Ознайомитися з основними здобутками вітчизняної та зарубіжної зоологічної науки.
Зміст дисципліни: Царство тварин як об'єкт вивчення зоології Специфічні риси тварин.
Підцарство Найпростіші або Одноклітинні (Protozoa). Загальна характеристика. Органели руху, живлення, екскреції та осморегуляції, опірні структури. Способи розмноження, типи життєвих циклів, чергування ядерних фаз. Напрями морфо-фізіологічних адаптацій. Поширення в біосфері, роль у природі та житті людини. Тип Саркомастігафори – Sarcomastiqophora. Загальна характеристика, основні таксони. Тип Споровики – Sporozoa. Загальна характеристика апікомплексних, як паразитичних тварин. Тип Мікроспоридії - Microsporidia. Тип Міксоспоридії -
Myxozoa.
Тип Війконосні, або Інфузорії - Ciliophora. Особливості інфузорій як найбільш високоорганізованих одноклітинних.
Підцарство Багатоклітинні – Metazoa. Основні риси багатоклітинних тварин. Розділ
Первинні Багатоклітинні. – Prometazoa. Тип Губки – Spongia. Особливості будови губок як дотканинних багатоклітинних. Розділ Справжні Багатоклітинні – Eumetazoa. Підрозділ
Променеві – Radiata. Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata. Кишковопорожнинні, як двошарові радіальносиметричні водні тварини. Різновидності клітин та їх функції. Життєві форми Розмноження та розвиток. Чергування поколінь Метагенез. Регенерація. Роль кишковопорожнинних в природі та житті людини.
Розділ Двобічносиметричні – Bilateria. Підрозділ Первиннороті – Protostomia. Tun Плоскі черви – Plathelminthes. Плоскі черви, як трьохшарові, білатеральносиметричні, первиннороті організми. Середовище існування і практичне значення. Тип Круглі, або Первиннопорожнинні черви – Nemathelminthes. Загальна характеристика. Прогресивні риси будови. Екологічні особливості та життєві цикли паразитів людини та тварин. Тип Кільчасті черви-Annelida.
Прогресивні риси будови в порівнянні з круглими червами. Загальна характеристика. Метамерія, як особливий тип симетрії. Тип Молюски. Загальна характеристика молюсків як олігомерних, целомічних тварин. Поділ тіла на відділи. Мантія, мантійна порожнина та черепашка. Трофічні групи (хижаки, фітофаги, детритофаги, фільтратори, паразити, проміжні живителі гельмінтів).
Роль молюсків в природі і житті людини. Тип Членистоногі – Arthropoda. Загальна характеристика, гетерономність. Основні відділи тіла (тегми) Членистість кінцівок та їх походження. Порожнина тіла (міксоцель). Поява поперечно-смугастих м'язів та специфіка будови органів руху. Особливості будови внутрішніх систем органів. Розмноження та розвиток.
Класифікація. Роль в природі і життєдіяльності людини.
Розділ Вториннороті - Deuterostomia. Тип Голкошкірі – Echinodermata. Особливості організації. Радіальна симетрія тіла і причини її вторинного виникнення. Зовнішній скелет, порожнина тіла. Особливості будови амбулакральної системи та її функції. Поширення голкошкірих в природі та роль в житті людини.
Викладацький склад: Стадниченко А.П., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології. Гирин В.К., старший викладач кафедри зоології.
Тривалість: 6 кредити ECTS /180 годин – в І семестрі – 18 тижнів, 3 години на тиждень, в
ІІ семестрі – 13 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (26), модульний контроль (3), підсумковий контроль – залік, екзамен.

Дисципліна:
Біофізика
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Напрям підготовки: 6.040102 Біологія*

Мета: формування у студентів біофізичного мислення, здатності кількісного опису складних біологічних явищ на основі точних експериментів. Особлива увага звернена на застосування точних і чутливих біофізичних методів досліджень, на вміння оцінити біофізичні параметри і вірно використати їх для побудови фізичних і математичних моделей біологічних об'єктів
Завдання: вивчення молекулярних основ структури та функціонування субклітинних утворів, виявлення загальних законів обміну речовин і енергії на рівні клітини, вивчення шляхів та механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах.
Зміст дисципліни: Біофізика як наука, визначення біофізики, предмет і завдання біофізики. Історія біофізики: біофізичні дослідження в XVII-XVIII ст., розвиток досліджень в біофізику у ХІХ-ХХ ст. Методи та методологія біофізики. Перспективи розвитку біофізичних досліджень.
Класифікація термодинамічних систем.
Термодинамічні параметри і функції стану системи. Закони термодинаміки і їх застосування до стану біологічних систем. Термодинаміка незворотніх процесів. Зміна ентропії у відкритих системах. Сили, що стабілізують просторову структуру макромолекул. Водневі зв'язки. Гідрофобні взаємодії і структура води. В'язкість розчинів макромолекул. Дифузія макромолекул. Первинна і вторинна структура білків. Третинна структура білків. Біофізика нуклеїнових кислот. Первинна структура нуклеїнових кислот.
Подвійна спіраль ДНК. Механізми взаємодії ферменту з субстратом. Кінетика ферментативних реакцій. Швидкість реакції, порядок реакції. Мембрани клітини.
Молекулярна організація клітинних мембран. Мембранний транспорт. Електричні параметри мембран. Потенціал дії. Поширення потенціалу дії. Метод фіксації потенціалу.
Потенціалзалежні натрієві канали. Міжклітинні взаємодії. Щілинні сполученні. Синапси: хімічні, електричні, змішані синапси. Потенціал дії м'язового волокна. Структура мітохондрій. Фотобіологічні процеси. Типи фотобіологічних процесів. Загальні закономірності фотобіологічних процесів. Закони фотохімії. Елементарні фотохімічні реакції. Фотосинтез. Організація фотосинтетичного апарату. Фотосинтетичне фосфорилювання.

Викладацький склад: Васільєва Л. А., кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри зоології.

Тривалість: 3 кредити ECTS / 90 годин – 13 тижнів, 3,5 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (15), модульний контроль (2), підсумковий контроль – залік.


Дисципліна:
Гістологія з основами ембріології
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Напрям підготовки: 6.040102 Біологія*


Мета: засвоєння студентами знань про тканинний рівень організації тварин і людини, формування в студентів уявлення про процеси диференціації клітин в онтогенезі, утворення органів і тканин; будову та функції тканин тварин і людини.
Завдання: дослідження методів ембріологічних і гістологічних досліджень; вивчення основних закономірностей онтогенезу на прикладі типу хордових; мікроскопічної будови, регенерації і функціонування тканин тварин і людини.
Зміст дисципліни: Зміст, мета і завдання гістології і ембріології. Методи дослідження клітин, тканин і зародків.
Онтогенез та його етапи. Розмноження організмів та його види. Статеві залози та статеві клітини. Гаметогенез. Запліднення, основні етапи. Зигота. Дроблення, бластула, гаструляція, утворення мезодерми, нейруляція. Диференціація зародкових листків.
Органо- та гістогенез. Постембріогенез. Прямий та непрямий розвиток.
Поняття про анамній та амніот. Ембріогенез анамній на прикладі безчерепних, риб та амфібій. Розвиток амніот на прикладі птахів, рептилій. Особливості онтогенезу ссавців у зв’язку з внутрішньоутробним розвитком і живородінням. Хоріон, пуповина, плацента.
Основні етапи ембріогенезу людини: початковий, зародковий і плідний.
Експериментальна ембріологія: теорія і практика.
Поняття тканини. Розвиток тканин у філогенезі та онтогенезі. Класифікація тканин.
Клітини та клітинні похідні як елементи тканини. Типи регенерації.
Загальна характеристика і класифікація епітеліальних тканин. Одношаровий і багатошаровий епітелій. Залозистий епітелій. Залози та їх різновиди. Типи секреції.
Загальна характеристика і класифікація сполучних тканин. Мезенхіма. Кров і лімфа.
Кровотворення. Власне сполучні тканини: волокнисті (пухка, щільна), тканини із спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова, пігментна, ендотелій). Опорні сполучні тканини: хрящова і кісткова.
Загальна характеристика і класифікація м’язової тканини. Гладенька м’язова тканина.
Посмугована м’язова тканина: скелетна, серцева. Ультрамікроскопічна будова міофібрили, поняття саркомера. М’язові волокна, розвиток, будова, механізм м’язових скорочень. Кардіоміоцити, мікроскопічна будова і різновиди.
Загальна характеристика нервової тканини. Нейрони, їх будова і класифікація.
Синапси. Нейроглія та її різновиди: астроглія, епендима, олігодендроглія. Нервові волокна
і нерви. Нервові закінчення, рецепторні та ефекторні. Рефлекторна дуга.
Поняття спеціальної гістології (мікроскопічної анатомії). Гістологія нервової системи та органів чуття. Гістологія серцево-судинної системи та органів кровотворення.
Гістологія ендокринної системи. Гістологія дихальної системи. Гістологія травної системи. Гістологія сечовидільної системи.
Викладацький склад: Мельниченко Р. К., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології.

Тривалість: 3 кредити ECTS / 90 годин – 20 тижнів, 4 годин на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (11), модульний контроль (2), підсумковий контроль – залік.

Дисципліна:
Цитологія та гістологія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Напрям підготовки: 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Мета: засвоєння студентами знань про клітинний і тканинний рівні будови тварин і людини, формування уявлення про будову і функціонування клітин прокаріот і еукаріот, процеси диференціації клітин в онтогенезі, основні етапи ембріогенезу хордових; будову та функції основних різновидів тканин тварин і людини; ознайомлення студентів із сучасними методами вивчення клітин і тканин та формування в них навичок мікроскопічних досліджень.
Завдання: дослідження таких проблем, як: методи цитологічних і гістологічних досліджень; загальна морфологія клітини прокаріот та еукаріот; ультрамікроскопічна і молекулярна структура клітини; життєдіяльність і диференціація клітин; основні закономірності онтогенезу на прикладі типу хордових; мікроскопічна будова тканин тварин і людини (епітеліальних, сполучних, м’язових і нервової).
Зміст дисципліни: Зміст, мета і завдання цитології, гістології і ембріології. Короткий
історичний нарис Методи дослідження клітин і тканин. Хімічна організація клітини.
Форми існування живого: віруси, прокаріоти, еукаріоти. Будова прокаріотної клітини.
Загальна будова клітини еукаріот. Відмінності рослинної і тваринної клітин. Основні компоненти клітини: поверхневий апарат, цитоплазма та ядро. Будова та властивості клітинних мембран. Транспорт речовин крізь мембрани. Основні життєві функції клітини
Поділ клітин, його різновиди і біологічне значення.
Ембріологія як наука про індивідуальний розвиток організмів. Онтогенез та його етапи. Розмноження організмів та його види. Статеві залози та статеві клітини
Гаметогенез. Запліднення. Зигота. Загальні закономірності ембріогенезу тварин.
Диференціація зародкових листків. Органо- та гістогенез. Поняття про анамній та амніот.
Індивідуальний розвиток хордових. Основні етапи ембріогенезу людини: початковий, зародковий і плідний. Сучасні наукові досягнення в ембріології.
Поняття тканини. Тканинні структури та їх компоненти. Розвиток тканин у філогенезі та онтогенезі. Класифікація тканин. Загальна характеристика і класифікація епітеліальних тканин. Залозистий та покривний епітелії. Загальна характеристика і класифікація сполучних тканин. Трофічні тканини. Власне сполучні тканини. Опорні сполучні тканини.
Загальна характеристика і класифікація м’язової тканини. Гладенька м’язова тканина.
Посмугована м’язова тканина: скелетна, серцева. Загальна характеристика нервової тканини. Нейрони, їх будова і класифікація. Синапси. Нейроглія та її різновиди. Нервові волокна і нерви. Нервові закінчення.
Викладацький склад: Мельниченко Р. К., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології.

Тривалість: 3,5 кредити ECTS / 105 годин – 10 тижнів, 11 годин на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (13), модульний контроль (2), підсумковий контроль – залік.

Дисципліна:
Цитологія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Напрям підготовки: 6.040102 Біологія*

Мета: засвоєння студентами знань про клітинний рівень будови організмів, формування уявлення про клітину як структурну, функціональну і генетичну одиницю живого.
Завдання: визначення ролі цитології як загальнобіологічної фундаментальної науки; знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної цитології; формування навичок мікроскопіювання.
Зміст дисципліни: Предмет і завдання, історія розвитку і методи клітинної біології.
Місце цитології серед біологічних наук. Актуальні проблеми, якими займається сучасна цитологія. Елементарний склад клітини. Неорганічні сполуки. Органічні сполуки
Форми існування живого: прокаріоти, еукаріоти та неклітинні інфекційні агенти
(віруси, пріони, віроїди). Будова прокаріотної клітини. Загальна будова клітини еукаріот.
Сучасні уявлення про будову і функції біологічних мембран Транспорт речовин крізь біомембрани. Міжклітинні контакти, їх будова та функції.
Хімічний склад та функції гіалоплазми. Включення. Поняття і функції цитоскелету.
Білок-синтезуюча система клітини та її складові. Будова рибосом, їх хімічний склад, утворення, функції. Роль ЕПС та гіалоплазми у синтезі білка. Опорно-рухова система клітини. Клітинний центр та його функції, зв'язок з компонентами цитоскелету та органелами руху. Загальне поняття про вакуолярну систему клітини. Гладенька і гранулярна ЕПС, їх функції. Апарат Ґольджі, його функції і компартментизація. Лізосоми.
Пероксисоми, їх походження, різновиди та функції.
Мітохондрії., будова та функції. Енергетичний обмін у клітині. Теорія ендосимбіозу.
Пластиди та їх різновиди. Порівняльна характеристика мітохондрій та хлоропластів. Світлова та темнова фази фотосинтезу. Генетичний апарат мітохондрій та хлоропластів.
Загальна характеристика ядра. Будова та функції поверхневого апарату ядра. Ядерний матрикс. Каріоплазма. Хроматин та хромосоми, дві форми існування спадкової інформації у ядрі еукаріот. Поняття про каріотип. Ультраструктура мітотичних хромосом.
Поняття про клітинний цикл. Інтерфаза. Поділ клітин, його різновиди і біологічне значення. Мітоз, основні фази. Ендомітоз, амітоз. Мейоз
Клітинна диференціація
(спеціалізація).
Молекулярно-біологічні основи диференціації та старіння клітини. Фактори диференціації клітин в ембріогенезі та у дорослому організмі еукаріот. Теорії старіння клітини.
Поняття про тотіпотентність, детермінацію, диференціацію клітин. Стовбурові та поліпотентні клітини. Перспективи використання стовбурових клітин у медицині.
Патологія клітини. Клітинні механізми розвитку хвороб. Сучасні уявлення про клітинні механізми канцерогенезу. Некроз та апоптоз. Механізми апоптозу та його біологічна роль.

Викладацький склад: Мельниченко Р. К., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології.

Тривалість: 3 кредити ECTS / 90 годин – 20 тижнів, 4,5 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (14), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.

Дисципліна:
Вікова фізіологія і валеологія
Статус: нормативна
Рік, семестр, 1 рік, 1,2 семестри.
Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта
Мета: Вивчення теоретичних і практичних основ будови і функціонування дитячого організму в період його росту і розвитку. Формування у майбутнього фахівця дошкільної освіти знань, умінь і навичок раціонально, обґрунтовано будувати навчально- виховний процес із урахуванням вікових особливостей організму в різні вікові періоди.
Озброїти майбутнього вихователя практичними навичками дотримання гігієнічних вимог навчального процесу та знаннями формування навичок здорового способу життя, зміцнення і збереження здоров’я дітей дошкільного віку.
Завдання: озброїти студентів знаннями про будову, функції та вікові особливості організму дитини дошкільного віку. Ознайомити студентів, майбутніх вихователів ДНЗ із основами організації валеологічного виховання в дитячих закладах освіти, з оздоровчими педагогічними технологіями, особливостями адаптаційного процесу і режиму дня.
Розуміти значення профілактичних заходів спрямованих на збереження здоров’я дітей.
Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та валеології. Загальні закономірності росту і розвитку дітей. Поняття про здоров’я, хворобу та донозологічний стан. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування. Методики вивчення рівня фізичного здоров’я та біологічного віку дитини. Здоров’язберігаючі технології в ДНЗ. Основи загартування дитячого організму. Вікові особливості навчально- виховного процесу. Режим дня дітей. Валеологічні аспекти організація зовнішнього середовища. Фізіологія нервової системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність, її становлення в процесі розвитку дитини. Особливості сенсорних систем дітей дошкільного віку. Вікові особливості опорно-рухової системи дошкільників. Ендокринна система, її вікові особливості та функціональні порушення. Вікові особливості органів травлення.
Обмін речовин і енергії. Гігієна харчування. Видільна система та її вікові особливості.
Система крові. Вікові особливості серцево-судинної системи. Вікові особливості органів дихання.
Викладацький склад: Тарасова Ю.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології; Сорочинська О.А., асистент кафедри зоології

Тривалість: 9 кредитів ECTS / 270 годин – 18 тижнів, 5 годин на тиждень, 15 тижнів, 3 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (45), модульний контроль (3), підсумковий контроль – залік, екзамен.

Дисципліна:
Основи природознавства з методикою навчання
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестри
Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта
Мета: формування знань про природу рідного краю, її видову різноманітність, проблеми збереження та використання природного потенціалу в гуманізації педагогічного процесу; ознайомлення студентів з методологією та організацією роботи у дошкільному навчальному закладі; ознайомлення з особливостями розвитку розумових, моральних, естетичних якостей дитини у процесі взаємодії з природним середовищем.
Завдання: сформувати вміння організації ознайомлення дітей дошкільного віку з природним середовищем; вміння використовувати у навчально-виховному процесі різноманітні методи та прийоми розвитку сенсорних відчуттів дітей: спостереження, обстеження об’єктів за допомогою органів чуття, дидактичні ігри та вправи, ігри з природничим матеріалом, працю у природному середовищі, проведення спостережень i дослідів у природі; навички планування i керівництва методичною роботою по ознайомленню дошкільників з природою.
Зміст дисципліни Довкілля людини. Системи неживої природи. Земля і Всесвіт.
Сонячна система. Форма та розміри Землі. Рухи Землі. Форма та розміри Землі.
Внутрішня будова Землі. Літосфера. Рельєф земної поверхні. Природні умови України.
Гідросфера. Вода. Головні властивості. Світовий океан. Річкові системи та басейни.
Використання знань про водойми у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.
Атмосфера. Склад та будова атмосфери. Сонячна радіація – пряма, розсіяна, сумарна.
Температура повітря. Розподіл температур на поверхні Землі. Утворення опадів. Погода і клімат. Особливості клімату України. Уявлення про біосферу. Ноосфера. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Ґрунт. Ґрунтоутворюючий процес. Види та основні ознаки грунтів. Природні зони України. Вплив людини на навколишнє середовище. Рослини – частина живої природи. Рослинна клітина, її будова і функції. Різноманітність клітин рослин. Вакуолі. Клітинна оболонка. Рослинні тканини, їх будова і функції. Рослинні тканини. Класифікація тканин. Вегетативні органи рослини.
Характерні особливості будови кореня. Види коренів. Кореневі системи, різні за походженням і формою. Поняття про стебло і його функції. Листок, його функції і структура. Метаморфози листків. Репродуктивні органи рослини. Загальні відомості про розмноження рослин. Різноманітність рослинних організмів. Основи зоології. Підцарство
Одноклітинні тварини. Тип хордові. Надклас Наземні хребетні. Предмет i завдання ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. Практичні методи ознайомлення дітей з природою. Словесні методи ознайомлення дітей з природою.
Куточок природи дошкільного навчального закладу. Ділянка дошкільного навчального закладу. Форми організації навчання з ознайомлення дітей з природою. Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою. Керівництво методичною роботою по ознайомленню дошкільників з природою.
Викладацький склад: Тарасова Ю. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології.

Тривалість: 4 кредитів ECTS / 120 годин – 15 тижнів, 3,5 годин на тиждень,


Оцінювання: поточне оцінювання (16), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.

Дисципліна:
Основи валеології, анатомія і фізіологія дітей
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта

Мета: засвоєння знань про анатомічні та фізіологічні особливості дитячого організму та основні аспекти валеології.
Завдання: оволодіння теоретичними знаннями про анатомо-фізіологічні особливості функціонування організму дитини у різні вікові періоди, практичними навичками по збереженню та укріпленню здоров’я підростаючого покоління.
Зміст дисципліни: Валеологія як наука про здоров’я. Загальні закономірності росту і розвитку дітей. Вікові особливості опорно-рухової системи. Вікові особливості крові і кровообігу. Вікові особливості дихання. Вікові особливості травлення. Обмін речовин та енергії. Норми і режим харчування дітей різних вікових груп. Вікові особливості виділення. Фізіологія та гігієна шкіри. Загартування. Вікова ендокринологія.
Фізіологія і гігієна нервової системи. Вікові особливості аналізаторів. Гігієна начально- виховного процесу у школі. Гігієнічні основи шкільного режиму. Режим дня дітей і підлітків. Гігієна праці і фізичного виховання. Організація відпочинку школярів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал