І. Д. Звєрєвої та Ж. В. ПетрочкоPdf просмотр
Сторінка8/38
Дата конвертації13.03.2017
Розмір4.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
ального захисту, охорони здоров’я, юстиції, служба у справах дітей, ЦСССДМ), куди найчастіше звертаються сім’ї з дітьми для вирішення своїх нагальних проблем. Роботу єдиного вікна звернень громадян забезпечують чергові працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служби у справах дітей, які пройшли відповідну підготовку, володіють методикою оцінки, інтерактивного спілкування, знають основи законодавства щодо сімей, дітей, молоді та їх соціального захисту. Важливими передумовами результативної й ефективної роботи єдиного вікна звернень має стати нормативне врегулювання його діяльності (наприклад, Положення про єдине вікно звернень громадян стосовно проблем сімей та дітей, затверджене рішенням міськвиконкому) та успішно проведена інформаційна кампанія.
Дієвим механізмом функціонально-змістової моделі та єдиним органом, який координує ухвалення рішень в інтересах дитини, є служба у справах дітей, яка веде справи дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини, та здійснює захист їхніх прав та інтересів згідно з чинним законодавством. Всі структурні підрозділи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, заклади, установи, організації незалежно від підпорядкованості інформують службу про становище дітей та про конкретних дітей, які потребують допомоги. Служба спільно з іншими структурами готує та ухвалює рішення стосовно дітей, які зазнали життєвої скрути, скеровує до центру соціальних служб справи дітей і сімей, які потребують допомоги, замовляє для них послуги спеціалізованих соціальних служба також здійснює моніторинг їхнього впливу на клієнта і його найближче оточення. Саме тому участь спеціаліста служби у справах дітей в роботі єдиного вікна звернень є рекомендованою умовою для забезпечення оперативності й дієвості в ухваленні рішень.
Неабияке значення має такий механізм, як міжвідомч­а вза-
ємодія, що базується на партнерських зв’язках між відомствами та організаціями, які представляють різні сектори суспільства (державний, бізнесовий та неприбутковий.

92
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Українське законодавство надає можливість для реалізації секторних завдань, підтримує ініціативи щодо проведення змінна користь сім’ї – у ньому визначені можливості для реалізації обопільних інтересів. Міжсекторне партнерство може існувати в різних формах залежно відмети співпраці наприклад, із метою обміну інформацією та ресурсами, надання технічної допомоги, планування та координації послуг, представництва інтересів. Воно не виникає самопливом – його потрібно налагоджувати. Процес формування між секторного партнерства охоплює визначення партнерів формулювання мети й завдань співпраці визначення проблем та ризиків розроблення плану дій проведення постійних робочих зустрічей щодо моніторингу впровадження плану дій. Міжвідомча взаємодія, партнерство ґрунтується на взаємодопомозі та довірі. Взаємні обов’язки, чіткі правила співпраці можуть бути зафіксовані в угоді між певними організаціями. Для налагодження співпраці інколи доводиться долати чимало перешкоді відомчих бар’єрів, усувати непорозуміння, недовіру й стереотипи щодо представників різних відомств та організацій. Але спільні заходи, спільне навчання, особисті зустрічі тощо допомагають впроваджувати належні стратегії щодо підтримки дітей та сімей із дітьми.
Важливим чинником успішної міжвідомчої взаємодії є взаємо- обізнаність усіх суб’єктів соціальної роботи щодо їх функцій. Особливо це важливо для фахівців спеціалізованих соціальних службу тому числі менеджерів, чергового соціального працівника єдиного вікна звернень (див. Додатки 4; А Б В 4Г).
Порядок взаємодії су­б­’є­кті­в соціальної роботи із сі­м’ями,
які­ опинилися у складних життєвих обставинах (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р.
за N 824/12698)
5. Функції су­б­’є­кті­в соціальної роб­оти
1. Управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту обласних
(районних, міських) державних адміністрацій, Міністерство

93
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних службу справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної

Республіки Крим:
– проводять засідання дорадчого органу;
– організують оздоровлення та відпочинок дітей і молоді
з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
– сприяють працевлаштуванню й зайнятості членів сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах;
– звертаються з клопотанням до інших структурних підрозділів
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій з метою сприяння у надан-
ні необхідної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах;
– сприяють вирішенню питання щодо надання сім’ям означеної
категорії матеріальної (грошової чи натуральної) допомоги.
2. Обласні, міські, районні, районні в містах служби у справах непов-
нолітніх:
– беруть участь у роботі дорадчого органу;
– повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
про виявлення сімей із дітьми, у яких є випадки насильства всім ї, жорс-
токого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення тощо;
– порушують питання про вилучення дитини із сім’ї при безпосередній
загрозі її життю і здоров’ю, у разі потреби – про призначення опікуна
(піклувальника), тимчасове влаштування дитини, передачу в прийом-
ну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, інтернатний заклад;
– вживають заходів щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
– здійснюють спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді соціальне інспектування сімей, які опинилися у складних
життє­вих обставинах;
– беруть участь у судових засіданнях з розгляду справ, за яки-
ми проходять неповнолітні, надають судам інформацію про
їхній соціальний стан.
3. Республіканський (Автономної Республіки Крим, обласні, міські,
районні, районні в містах, сільські та селищні центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді:
– координують здійснення соціального супроводу сімей, які опинили-
ся у складних життєвих обставинах;
– ініціюють засідання дорадчого органу шляхом подання відповідних

94
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
матеріалів до управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту про
виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
– готують матеріали до особової справи сім’ї на засідання дорадчо-
го органу;
– здійснюють діагностування сімей, які опинилися у складних життє­-
вих обставинах, утому числі обов’язкове соціальне інспектування;
– забезпечують системний облік сімей, які опинилися у складних жит-
тє­вих обставинах, шляхом формування відповідного банку даних;
розробляють спільно із сім’є­ю, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, план її супроводу;
– здійснюють соціальний супровід сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, шляхом надання її членам комплексу
адресних соціальних послуг як необхідної підтримки, допомоги
і самодопомоги;
– здійснюють заходи щодо попередження насильства всім ї або ре-
альної загрози його вчинення відповідно до Інструкції щодо порядку
взає­модії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, службу спра-
вах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів
внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насиль-
ства всім ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах
сім’ї, дітей та молоді та Міністерства внутрішніх справ України
від 09.03.2004 за N 3/235 (z0399-04), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 30.03.2004 за N 399/8998, надають необхідну допо-
могу жертвам насильства всім ї інформують служби у справах неповнолітніх про випадки
жорстокого поводження з дітьми або реальну загрозу його
вчинення відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень
з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози
його вчинення, затвердженого наказом Державного комітету Укра-
їни у справах сім‘ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я
України від 16.01.2004 N 5/34/24/11 ( z0099-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за N 99/8698;
– представляють у разі потреби інтереси членів сімей, які опи–
нилися у складних життєвих обставинах, у суді;
– двічі нарік надають управлінням (відділам) у справах сім‘ї,
молоді та спорту дані щодо кількості сімей даної категорії,
які стоять на обліку, які перебувають під соціальним супроводом,
зняті з соціального супроводу з позитивним/негативним результат-

95
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
ом або з інших причин, які відмовились від соціального супроводу;
– поширюють соціальну рекламу послуг різним типам сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
4. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим,
управління (відділи) охорони здоров’я обласних (міських, районних)
державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я:
– за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді
та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;
– повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах;
– надають медичну та медично-консультативну допомогу та забез-
печують за направленням центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді консультування медпрацівниками в закладах охорони
здоров‘я сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
– сприяють розповсюдженню у закладах охорони здоров’я
соціальної реклами з питань здорового способу життя
та відповідального батьківства;
– забезпечують санаторне лікування дітей із сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах, у санаторних закладах системи
охорони здоров’я за наявності медичних показань для санаторно-
курортного лікування;
– при потребі залучаються до інспектування сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах;
– інформують територіальні центри соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді про сім’ї, батьків або осіб, які їх замінюють,
мають тривалу хворобу, що перешкоджає їм виконувати свої бать-
ківські обов’язки, або порушують права й обмежують законні інте-
реси дитини, ухиляються або не виконують батьківські обов’язки
у зв’язку із зловживанням алкоголю, уживанням наркотичних засо-
бів, психотропних речовин тощо.
5. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
ління (відділи) освіти і науки обласних, міських, районних держав-
них адміністрацій, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні
та позашкільні навчальні заклади:
– за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді
та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

96
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
– повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
ведуть внутрішній облік дітей, які потребують посиленої
уваги збоку педагогічного працівника, соціального педагога,
та інформують про це служби у справах неповнолітніх
і центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– забезпечують роботу шкільного психолога з дітьми, які опинилися
у складних життєвих обставинах;
– можуть створювати при освітніх закладах об’є­днання батьків, педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічно-
го впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життє­-
вих обставинах, та схильних до протиправних дій, залучають
до цієї роботи соціальних працівників центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;

проводять
профілактичну
та
просвітницьку
роботу
з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень,
із числа сімей, які опинилися в складних життєвих обстави-
нах, контролюють відвідування ними навчальних закладів
та якість навчання;
– уживають невідкладних заходів щодо активного залучення
до громадської та гурткової роботи в середніх загальноос-
вітніх школах та позашкільних навчальних закладах дітей
із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
– проводять спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підго-
товку молоді до самостійного життя, формування відповідального
батьківства, створення позитивної моделі сім’ї, профілактику жор-
стокого поводження вродинах тощо;
– залучають працівників освіти до соціального інспектування сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких виховують-
ся діти шкільного віку;
– сприяють розповсюдженню в навчальних закладах соціальної рек-
лами з питань профілактики здорового способу життя.
6. Органи праці та соціального захисту населення:
– за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спор-
ту беруть участь у роботі дорадчого органу;
– повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

97
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
– сприяють працевлаштуванню працездатних членів сімей даної ка-
тегорії заклопотанням управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту,
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– розглядають позачергово заклопотанням управлінь у справах сім’ї,
молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді справи осіб із числа сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, щодо призначення державної допомоги, субсидій тощо;
– сприяють залученню до оплачуваних громадських робіт осіб з чис-
ла сімей, що перебувають під соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– сприяють розповсюдженню інформації про надання соціальних
послуг дітям, молоді, сім’ям різних категорій.
7. Відділи з питань взаємодії із засобами масової інформації та
громадськістю, організаційно-аналітичної роботи Міністерства
транспорту та зв’язку України:
– сприяють розміщенню соціальної реклами на транспорті.
8. Органи внутрішніх справ:
– за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спор-
ту беруть участь у роботі дорадчого органу;
– надсилають центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
відомості про виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах;
– організовують та контролюють при районних відділах органів
внутрішніх справ спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з неповно-
літніми, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, та їхніми батьками;
– уживають заходи, спрямовані на своєчасне виявлення осіб, схиль-
них до вчинення насильства всім ї, та дітей, щодо яких учинено на-
сильство або існує загроза його вчинення, та інформують про цих
осіб центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у
справах неповнолітніх;
– забезпечують у межах своєї компетенції першочерговий розгляд за-
яв про випадки насильства всім їв управліннях і відділах внутрішніх
справ за поданням працівника центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
– надають допомогу в отриманні паспортів дітям із числа сімей цієї

98
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
категорії заклопотанням центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді;
– здійснюють первинне дослідження поведінки, проблем та особистості неповнолітніх, засуджених до покарань у вигляді громадсь-
ких робіт, виправних робіт, звільнених від відбування покарання
з випробуванням, та їхніх сімей і передають матеріали до центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і кримінально-
виконавчої інспекції;
– збирають та узагальнюють інформацію про осіб, які втягують
неповнолітніх у злочинну діяльність;
– надають допомогу органам освіти й охорони здоров’я в підготовці
відповідних документів щодо оформлення особових справ неповно–
літніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних
училищ соціальної реабілітації;
– здійснюють контроль за неповнолітніми, які перебувають на облі-
ку кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
9. Установи виконання покарань:
– за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спор-
ту беруть участь у роботі дорадчого органу;
– повідомляють центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах;
– сприяють розповсюдженню реклами про послуги центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді серед неповнолітніх і молоді,
які звільняються з місць позбавлення волі;
– проводять спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді профілактичну і просвітницьку роботу з неповнолітні-
ми та молоддю з числа сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, відповідно до Порядку взаємодії центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань
у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю,
які відбувають покарання в цих установах і звільняються з них,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту і Державного департаменту України з питань
виконання покарань від 28.10.2005 за N 2559/177 (z1425-05),
зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 25.11.2005
за N 1425/11705.

99
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Моделі інтегрованої партнерської взаємодії щодо організації надання послуг клієнту нарівні міста (див. Рис. 7) та району
(див. Рис. 8) подані нижче.
Рис. 7. Модель інтегрованої партнерської взаємодії (нарівні міста)
Рис. 8. Модель інтегрованої партнерської взаємодії (нарівні району)

100
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Для здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, та комплексного вирішення її питань при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту створюється
дорадч­ий орган (див. Додаток 5). Відповідно до Порядку взаємодії суб‘єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах до складу дорадчого органу входять начальник управління (відділу) у справах сім’ї, молоді та спорту, директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальник служби у справах неповнолітніх таза запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту керівники управлінь охорони здоров’я, керівники управлінь освіти і науки, керівники органів праці та соціального захисту населення, керівники органів внутрішніх справ, керівники установ виконання покарань, керівники інших структурних підрозділів місцевої адміністрації, представники підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.
Важливим механізмом, що забезпечує ефективність діяльності інтегрованих соціальних служб, є партнерські стосунки
між надавач­ами послуг, клієнтами, членами громади, які мають базуватися на довірі, відкритості й відповідальності. Спеціалісти служб розглядають сім’ї як повноправних учасників процесу соціального супроводу, а не пасивних отримувачів послуг. Головним завданням, яке стоїть перед соціальним працівником, є залучення сім’ї до розуміння реальних причин та пошуку шляхів вирішення складних життєвих обставин. З цією метою соціальний працівник спільно з клієнтом визначає найбільш нагальні потреби його сім’ї. Наприклад, соціальний працівник спеціалізованої соціальної служби під час зустрічей із клієнтом для встановлення з ним партнерського контакту може прокоментувати отримані результати діагностики сім’ї та на їх основі спільно з клієнтом здійснити оцінку ситуації і потреб сім’ї для прогнозування і планування подальшої роботи.

101
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Першим позитивним зрушенням на шляху партнерської взаємодії є знаходження спільних аспектів бачення проблеми. Обговорюючи та здійснюючи спільні дії, соціальний працівник виводить клієнта на якісно новий рівень участі у вирішенні складної життєвої ситуації, на якому на підставі укладеної угоди між надавачем і отримувачем послуг добровільно розподіляється відповідальність за виконання запланованих заходів соціального супроводу. До партнерської взаємодії активно залучаються і діти відповідного віку (див. 1.2), члени громади (див. Неабияке значення має партнерство між соціальними працівниками спеціалізованих служб ЦСССДМ. Щоб забезпечити якість наданих соціальних послуг, вони мають нести спільну відповідальність за дотримання відповідних нормі законів та вжиті заходи щодо покращення становища дітей і сімей, з якими вони працюють.
Одним із механізмів, що забезпечує ефективність роботи інтегрованих соціальних служб, є наявність висококваліфі-
кованих фахівців, які мають ґрунтовну теоретичну підготовку та володіють різними технологіями соціально-педагогічної діяльності. Досвід підготовки кадрового потенціалу служб, набутий у рамках реалізації проекту, можна вважати дієвим механізмом, що забезпечував результативність їх функціонування. Зокрема, навчання спеціалістів здійснювалося за Програмою навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб, затвердженою наказом Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. Ця програма має наметі підвищити професійну компетентність соціальних працівників, а також допомогти їм розширити міжсекторні та міжвідомчі зв’язки, спрямовані на реалізацію завдань соціальної політики. Саме тому учасниками навчання різних форм стали не лише соціальні працівники і менеджери інтегрованих соціальних служба й представники громад, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Соціальний працівник спеціалізованої соціальної служби, який має високий рівень професійної компетентності, є важ-

102


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал