І. Д. Звєрєвої та Ж. В. ПетрочкоPdf просмотр
Сторінка7/38
Дата конвертації13.03.2017
Розмір4.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38
соці­аль­но-­економі­ч­ні­ послу­ги – задоволення матеріальних інте-
ресів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обста-
винах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової
до помоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій

80
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
юридич­ні­ послу­ги – надання консультацій з питань чинного зако-
нодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб,
що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення
правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інте-
ресів особи тощо);
послу­ги з працевлаш­ту­вання – пошук підходящої роботи, сприяння
у працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлашто–
ваної особи;
послу­ги з професійної реабілітації осіб зоб меженими фі­зич­–
ними можливостями – комплекс медичних, психологічних, інфор-
маційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для
реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку, освіту,
зайнятість;
і­нформаці­й­ні­ послу­ги – надання інформації, необхідної для ви-
рішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги поширення об’є­ктивної інформації про споживч
і властивості та види соціальних послуг, формування певних уяв-
лень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-
пропагандистські послуги).
Набір і зміст соціальних послуг визначається особливостями діяльності кожної зі спеціалізованих служб, що входять до складу інтегрованих соціальних служб. Залежно від потреб клієнта визначається служба, базовий перелік послуг якої найбільшою мірою може вплинути на стабілізацію та відновлення життєдіяльності клієнта. Спеціалізовані соціальні служби здійснюють послуги на рівнях громади (акції, рекламно-інформаційні кампанії, масові освітньо-виховні та профілактичні заходи тощо групи (школа усвідомленого батьківства тренінги волонтерські групи тощо

клієнта (консультації, бесіди, інформації тощо).

81
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Служба підтримки сім’ї створюється з метою здійснення соціальної підтримки сімей з дітьми, які опинилися у життєвій скруті, наданням адресних комплексних соціальних послуг. Її завданнями є сприяння позитивним змінам у сімейному середовищі, підвищенню та відновленню виховного потенціалу батьків раннє виявлення і запобігання жорстокому поводженню та насильству всім ї, торгівлі дітьми, залученню їх до найгірших форм дитячої праці термінове реагування на них робота з сім’єю та її найближчим оточенням щодо подолання складних життєвих обставину тому числі запобігання влаштуванню дитини до закладів інтернат- ного типу представництво інтересів дітей та сімей із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Служба раннього втруч­ання має наметі сприяти формуванню усвідомленого й відповідального ставлення молоді до створення сім’ї та виховання дітей, соціальну підтримку молодих сімей із дітьми. Головними завданнями служби є поширення у молодіжному середовищі засад відповідального, усвідомленого батьківства, формування здорового способу життя як умови сімейного благополуччя, надання підтримки молодим сім’ям у повноцінному розвитку дитини, запобігання відмовам матерів від народжених ними дітей.
Cлужба супроводу сімейних форм виховання сприяє забезпеченню реалізації права дитинина зростання і виховання в сімейному середовищі шляхом розвитку та підтримки сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Її завданнями є захист прав та інтересів дітей, влаштованих до сімейних форм виховання сприяння реінтеграції прийомних дітей та дітей–вихованців дитячих будинків сімейного типу всім ї біологічних батьків та родичів сприяння дотриманню державних гарантій щодо соціального захисту дітей, влаштованих у сімейні форми виховання забезпеченню реалізації права дитинина зростання і виховання в сімейному середовищі шляхом добору та підготовки майбутніх прийомних батьків, батьків вихователів, опікунів, усиновителів, підготовки дітей до розміщення в сімейні форми виховання, соціального супроводу таких сімей.

82
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Cлужба реінтеграції та соціалізації вихованців інтернат-
них закладів надає комплекс соціальних послуг їм та їхнім родинам з метою повернення дітей до біологічних сімей, до родинного оточення підготовки випускників до самостійного життя, створення власної сім’ї та виконання батьківських функцій. Першочерговими завданнями цієї служби є відновлення та зміцнення стосунків вихованців інтернатних закладів із біологічними батьками, родичами сприяння поверненню вихованців інтернатих закладів у родинне оточення підготовка вихованців інтернатних закладів до самостійного життя соціальний супровід випускників інтернат них закладів сприяння дотриманню державних гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Здійснення профілактики правопорушень та негативних проявів серед неповнолітніх, реабілітації підлітків та молоді, що перебувають у конфлікті з законом, – мета діяльності
Cлужби супроводу дітей, які перебувають, у конфлікті
з законом. Завданнями служби є запобігання правопорушенням, проявам противоправної поведінки серед неповнолітніх здійснення соціальної підтримки дітей, схильних до правопорушень дітей, які скоїли злочин та засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі сприяння реінтеграції неповнолітніх та молоді, які перебувають або перебували у школах, училищах соціальної реабілітації, виховних та виправних колоніях, повернулися з місць позбавлення волі.
Відповідно до наявності типових потреб дітей і сімей, кадрових та фінансових ресурсів у громаді можуть бути утворені інші спеціалізовані служби, наприклад служба супроводу сімей, які виховують дітей із ВІЛ-інфекцією, або самі є хворими на ВІЛ служби підтримки сімей, які виховують дітей з особливими потребами, втому числі з обмеженими фізичними функціями тощо. Важливими компонентами функціонально-змістової моделі є напрями роботи спеціалізованих соціальних служб, що, спираючись на технології (див. Розділ 2), реалізуються в різних

83
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
формах і методах соціальної роботи (див. Розділ 3). Слід зазначити, що серед технологій роботи спеціалізованих служб пріоритетними є ведення випадку, оцінка потреб, раннє або кризове втручання робота з громадою. Особливу увагу заслуговує технологія оцінки потреб клієнтів, що є наскрізною складовою усіх інших технологій і сприяє підвищенню самооцінки клієнта і його самоповаги усвідомленню клієнтом права вибору і його реалізацію покращенню міжвідомчої взаємодії поглибленню взаємодії і партнерства соціальних працівника, залучених спеціалістів та клієнта скеруванню ресурсів на подолання визначених проблем клієнта.
Не менш важливим компонентом моделі є механізми, що забезпечують ефективність роботи інтегрованих соціальних служба саме
• нормативно-правове врегулювання єдине вікно звернень громадян стосовно проблем сімей та дітей
• система підвищення професійної компетентності спеціалістів служб координація роботи спеціалізованих соціальних служб підготовленим до виконання такої функції менеджером міжвідомча взаємодія
• орган, що координує ухвалення рішень в інтересах дитини партнерські стосунки між надавачами послуг та клієнтами, членами громади
• залучення ресурсів територіальної громади. Одним із механізмів, що забезпечують ефективність соціальної роботи інтегрованих служб, є нормативно-правове регу-
лювання їхньої діяльності (див. Додаток 13). Існуюча в Україні законодавча база повною мірою дозволяє впроваджувати інновації соціальної роботи розробляти й використовувати новітні технології, стратегії тощо, які відповідають кращим

84
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
зразкам міжнародного досвіду. Особливо це стосується організації і здійснення соціальної роботи з дітьми та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кіль-
кість сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи ін-
шою мірою надаються державними та громадськими організаціями
й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.
Конституціє­ю України закріплюються і гарантуються соціальні
права щодо сім’ї, наголошується, що шлюб ґрунтує­ться на вільній
згоді чоловіка та жінки. Кожен із подружжя має рівні права та обо-
в’язки у шлюбі і сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їхньо-
го повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх
непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьків-
ство охороняються державою (стаття 51). Тобто, за конституцій-
ними нормами України, сім’я, дитинство, материнство і батьківс-
тво охороняються державою, яка створює соціально-економічні
і правові передумови для нормального функціонування сім’ї, розвит-
ку, виховання та освіти дітей.
Основні законодавчі акти, що регулюють роботу з сім’ями, які опинили-
ся у складних життєвих обставинах, охоплюють Цивільний та Сімей-
ний кодекси України, закони України Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю», Про охорону дитинства, Про попередження насильства
в сім`ї», Про державну допомогу сім`ям з дітьми, Про забезпечення ор-
ганізаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, Про соціальні послуги, Про
органи та служби у справах неповнолітніх, Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії, Про звернення грома-
дян», Про інформацію.
Сімейний кодекс України спрямований передусім на утвер-
дження, зміцнення сім’ї як соціального інституту. Відпо-
відно до ст. 3 цього кодексу «сім’ю складають особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки». Сім’ю визнано основним осередком суспі-
льства, найкращою умовою для виховання та розвитку дітей.
У Кодексі визначено права, обов`язки та відповідальність членів

85
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
сім’ї, спрямовані на забезпечення виховання і розвитку дитини
в сім’ї, охорону батьківства і материнства, розвиток подружжя.
Закон України Про охорону дитинства визначає основні за-
сади державної політики у сфері забезпечення реалізації прав
дітей, їхнього соціального захисту та всебічного розвитку. Цим
Законом установлено, що сім’я є найкращим природним середовищем
для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціально-
го розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідаль-
ність за створення належних умов для цього. Кожна дитина має право
на проживання всім ї разом із батьками або всім ї одного з них та на
піклування батьків. На батька й матір покладається однакова відпо-
відальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або
особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину,
піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток,
поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та
праці. Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за
порушення праві обмеження законних інтересів дитини, невиконання
та ухилення від виконання батьківських обов’язків. З метою створення
належних матеріальних умов для виховання дітей усім ях держава на-
дає­ батькам або особам, які їх замінюють, соціальну допомогу.
Така допомога передбачена Законом України Про державну допомо-
гу сім’ям з дітьми».
Законом України Про соціальну роботу з дітьми та молоддю визна-
чаються організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми.
У Законі визначено такі поняття соціальний супровід, «соціаль-
на профілактика, соціальна реабілітація, соціальне інспекту-
вання». Відповідно до статті 4 Закону об’є­ктами соціальної роботи
є­ діти, молодь та члени їхніх сімей. З метою захисту прав дітей,
профілактики правопорушень серед неповнолітніх із неблагополуч-
них сімей визначено зміст соціальної роботи, що здійснюється за
такими напрямами соціальна опіка, допомога та патронаж запобі-
гання аморальній, протиправній, іншій асоціальній поведінці дітей
та молоді відновлення морального, психічного та фізичного стану
дітей та молоді, їхніх соціальних функцій контроль за додержанням
вимог законодавства щодо захисту праві свобод дітей та молоді
у сфері соціальної роботи з ними.

86
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
Закон України Про соціальні послуги визначає організаційні та
правові засади надання соціальних послуг особам, які опинилися
в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допо-
моги. У Законі даються такі поняття соціальні послуги, складні
життє­ві обставини, соціальний працівник, соціальне обслуго–
вування», соціальні служби, реабілітація, визначено види соціаль-
них послуг та організація їх надання.
Закон України Про попередження насильства всім ї визна-
чає­ правові та організаційні основи запобігання насильству
в сім`ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів
із попередження насильства всім ї, дає визначення таких понять
насильство всім ї, фізичне, сексуальне, психологічне, економічне насильство всім ї, жертва насильства, запобігання насильству, реаль-
на загроза вчинення насильства всім ї, захисний припис, віктимна
поведінка щодо насильства всім ї.iiЗакон України Про забезпечення організаційно-правових умов соці-
ального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» визначає правові, організаційні, соціальні засади та
гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. У цьому документі визначаються базові
поняття системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, поз–
бавлених батьківського піклування, окреслюються засади держав-
ної соціальної політики за цим напрямом. Закон чітко обґрунтовує­
поняття статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, та умови його набуття, встановлює пріоритетність форм влаштування цих дітей, з принципу реалізації права дитинина зростання та виховання всім ї. Документ розмежовує повноваження органів виконавчої влади щодо соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Важливим для соціального працівника є знання і виконання ука-
зів Президента України, постанов Верховної Ради України, поста-
нов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, які видаються
в межах компетенції на підставі законів і конкретизують юридичні
права та обов’язки суб`є­ктів правовідносин, визначають механізми
і заходи виконання. Основні з них це указ Президента України Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей, указ Президента

87
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
України Про Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спор-
ту», постанова Кабінету Міністрів України Про утворення Дер–
жавної соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді, розпоряджен–
ня Кабінету Міністрів України Про схвалення концепції Державної
програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
на 2006 – 2010 роки».
На основі законодавчих актів Міністерства, відомства приймають нормативні акти (накази, інструкції, положення, які детально уточню-
ють механізми дії, повноваження, обов’язки та відповідальність струк–
турних підрозділів міністерств, відомств, органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, конкретних посадових осіб щодо положень,
зазначених у законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах.
Звичайно, знати всі положення законів неможливо. Специфіка робо-
ти соціального працівника така, що кожний черговий випадок може
потребувати специфічних знань в інших галузях законодавства.

Скажімо, соціальний працівник супроводжує сім`ю в складних жит-
тє­вих обставинах, пов’язаних із тривалим безробіттям батьків
(є­дине підприємство було закрите. Наростають комунальні борги,
батько десь подався на заробітки, мати у відчаї, запиячила і почала
примушувати дітей до жебрацтва, уклала угоду про обмін квартири
на будиночок у віддаленому селі.
Щоб надати кваліфіковану допомогу такій сім`ї, замало знати
положення вищенаведених законів. Тому для соціального працівни-
ка є важливим знання нормативно-правових актів, які визначають
повноваження та відповідальність місцевих органів влади і місце-
вого самоврядування. Це Закони України Про місцеві державні ад-
міністрації», Про місцеве самоврядування в Україні, положення
«Про районні державні адміністрації, виконкоми міських, селищних,
сільських рад народних депутатів, Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх.
Окрім того, робота соціального працівника потребує міжвідом-
чої співпраці, формування в кожному окремому випадку команди із
представників різних підрозділів виконавчої влади, місцевого само-
врядування, громадськості для вирішення ключових проблем кліє­н–

88
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
та. Міністерства, відомства практикують ухвалення спільних
наказів, що регламентують порядок діяльності підпорядкованих
їм структур.
«Порядок взаємодії суб’є­ктів соціальної роботи із сім’ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах, затверджений
наказом Міністерств України у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти
і науки, внутрішніх справ, транспорту і зв’язку, Державного ко-
мітету України з питань виконання покарань від 14 червня 2006 р.
Цей порядок розроблено для запровадження ефективного механізму
взає­модії суб`є­ктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися
у життєвій скруті. У наказі визначено порядок взаємодії щодо
здійснення соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях суб’є­к-
ти соціального супроводу, механізми його здійснення. Даний Поря-
док визначає процедуру виявлення, обліку та соціального супроводу
сімей, члени яких перебувають у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги.
«Порядок розгляду звернень та повідомлень із приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його
вчинення» затверджений наказом Державного комітету України
у справах сім’ї та молоді, Міністерствами охорони здоров’я, осві-
ти і науки, внутрішніх справ. Цей Порядок визначає механізм
взає­модії структурних підрозділів міністерстві відомств, орга-
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування у запобіган-
ні жорстокому поводженню з дітьми, фізичному, сексуальному,
психологічному насильству, механізм надання невідкладної допо-
моги дітям, які потерпіли від жорстокого поводження. У цьому
порядку поняття жорстоке поводження з дитиною означає
будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або еконо-
мічного та соціального насилля над дитиною всім ї чи поза нею.
Координатором заходів щодо захисту дітей від жорстокого
поводження з ними або реальної загрози його вчинення є служба
у справах неповнолітніх.
«Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім`ї, ді-
тей та молоді із закладами охорони здоров`я щодо надання
медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді затвер-

89
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
джений наказом Міністерств України у справах сім’ї, молоді
та спорту, охорони здоров’я. Зазначений Порядок визначає
функції центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді і за-
кладів охорони здоров`я щодо надання медичної допомоги і соціаль-
них послуг дітям та молоді на основі принципів дружнього підходу
до молоді, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони
здоров`я (ВООЗ, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ­).
«Порядок взаємодії центрів соціальних служб для молоді
із закладами охорони здоров`я з питань запобігання ран-
ньому соціальному сирітству затверджений наказом Мі-
ністерств України у справах сім’ї, молоді та спорту, охо-
рони здоров’я. Даний Порядок визначає загальні засади
взає­модії центрів соціальних служб із закладами охорони здоров`я,
а саме створення, діяльність та інформування населення про ро-
боту консультативних пунктів ЦСССДМ, з метою надання жінкам,
які відмовляються від новонародженої дитини, та батькам,
які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок
дитини,
соціально-педагогічних,
психологічних,
юридичних,
інформаційних, соціально-економічних послуг.
Обов’язки і повноваження соціальних працівників визначено
положенням Про центр соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді, а також посадовими інструкціями.
Загальною тенденцією формування державної соціальної політики є відкритість її нормативно-правової бази до змін, удосконалень, уточнень, що здійснюються, втому числі, і завдяки ініціативам міжнародних, всеукраїнських громадських організацій. Поширення досвіду створення й забезпечення функціонування інтегрованих соціальних служб, набутого уході реалізації проекту, значною мірою залежить від нормативно-правового закріплення основних засад їхньої діяльності. Саме тому нормативно-правове урегулювання є водночас і ключовим механізмом та неодмінною умовою впровадження інтегрованих соціальних служб в усіх регіонах України.
На особливу увагу заслуговує такий механізм ефективності роботи інтегрованих соціальних служб, як «єдине вікно

90
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
звернень» громадян стосовно проблем сімей та дітей громадська приймальня).
Мета діяльності єдиного вікна звернень – забезпечити доступність, адресність та комплексний підхід у наданні послуг сім’ям із дітьми. Як правило, сім’ї з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, мають ціле коло невирішених проблем, що спонукає їх звертатися по допомогу до різних інстанцій. Одне зважливих завдань, що має допомогти вирішити єдине вікно звернень, – виявити сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, на ранньому етапі кризи. Нерідко батьки не в змозі самостійно визначити свої проблеми та причини їх виникнення, тимчасом криза загострюватиметься і її подолання потребуватиме значних ресурсних витрат. Звернення до єдиного вікна навіть з одноразовим запитом/проблемою дає можливість сім’ї отримати комплекс послуг, уникнувши багаторазових звертань до різних інстанцій.
Працівник єдиного вікна має забезпечити прийняття та документування звернень щодо проблем дітей та сімей, здійснення експрес оцінки їхніх потреб на основі розмови з клієнтом або з тим, хто звернувся із проханням надати допомогу клієнту спрямування звернення до конкретного виконавця, підготовку пропозицій щодо здійснення початкової оцінки та надання першочергових послуг. При потребі термінового реагування працівники єдиного вікна звернень негайно інформують службу у справах дітей, кримінальну міліцію у справах дітей, дільничного, допомагають у формуванні міжвідомчої групи для надання термінової допомоги дитині, сім’ї.
«Єдине вікно звернень громадян стосовно проблем сімей та дітей утворюється за рішенням органу виконавчої влади і місцевого самоврядування територіальної громади. Найкращим його місцем є приміщення, де працюють підрозділи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування (управління та відділи сім’ї та молоді, освіти і науки, праці та соці–

91


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал