Хоржевська О. О. Роль мотивації в процесі професійної підготовки кваліфікованих робітниківСкачати 205.66 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір205.66 Kb.
ТипУрок
Хоржевська О.О.

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Науково-технічний прогрес, широке впровадження новітніх технологій у галузях виробництва, докорінна перебудова нашого суспільства на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищені вимоги до якості професійної підготовки робітників, конкурентноспроможних на ринку праці в соціально-економічних умовах сьогодення України.

Професійна підготовка кваліфікованих робітників повинна мати випереджувальний характер освіти, науки і виробництва, неперервність; використовувати гнучкість і взаємозв'язок процесу професійного навчання з подальшим розвитком економіки; враховувати варіативність, індивідуалізацію та диференціацію при інтеграції професійної освіти, науки та виробництва.

Перебудова професійної освіти вимагає значного підвищення особистісної відповідальності викладачів і майстрів професійно-технічних навчальних закладів у виборі форм і методів навчання і виховання, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів.

Майстер виробничого навчання ПТНЗ майже щодня стикається з питаннями формування та підтримки зацікавленості учнів обраною професією, розуміння необхідності оволодіння фаховими знаннями та навичками, суспільного та індивідуального значення навчання. Вибір доцільних методів для професійно-практичної підготовки майбутніх робітників значною мірою залежить від методичної підготовки та педагогічного досвіду майстра виробничого навчання, оволодіння ним знаннями про сучасну систему методів і прийомів, систему їх застосування для підвищення ефективності навчально-виробничого процесу.

Сьогодні змінюється мета та зміст освіти, з’являються нові технології, методи, форми та засоби навчання, але основною формою професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в ПТНЗ залишається урок.

Урок виробничого навчання це логічно завершена цілісна частина навчально-виховного процесу, яка забезпечує розв'язання єдиного дидактичного завдання всією групою учнів протягом певного часу.

Концепція сучасного уроку базується на особистісно-орієнтованих цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу. При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, активної, пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не лише на контроль знань і умінь, але й на проектування, діагностику та корегування дій учнів, щоб вчасно допомогти учням в одержанні й застосуванні необхідної інформації.

Сучасний зміст освіти та закономірності процесу навчання визначають ряд неодмінних вимог до сучасного уроку: урок повинен бути логічною одиницею теми, розділу, курсу, відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком частин, єдиною логікою розгортання діяльності педагога і учнів. Під час проведення уроку необхідно передбачати не тільки виклад нової навчальної інформації, а й завдання для її практичного застосування, причому частина знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач. Дуже важливою для сучасного уроку є наявність науковості змісту. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним за своєю структурою; обов’язковим є використання навчального матеріалу та завдань для самостійної роботи учнів різного рівня складності. На уроці повинен здійснюватися розвиток навчальних знань учнів за допомогою відтворення ними академічних знань, вправ у вміннях і навичках; проводитися систематичне, планомірне та системне оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх навченості.

Сучасна модель навчання пов'язана з використанням інноваційних технологій і методів навчання, які передбачають диференційований підхід до навчання з урахуванням інтелектуального розвитку учня, його підготовленості до навчання і навченості, індивідуальних здібностей.

Для того, щоб здійснити педагогічно-обґрунтований вибір методів, необхідно знати, які задачі і при яких умовах вирішуються за їх допомогою, а також враховувати специфічні особливості процесу навчання професії. В умовах сучасності проблема розвитку мотивів і потреб людини є однією з найбільш актуальних в психології мотивації. Формування мотивів навчання – це створення у професійно-технічному навчальному закладі умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх учнем і подальший саморозвиток ним своєї мотиваційної сфери. Це визначається як вітчизняними, так і закордонними дослідженнями. Важливість проблеми не підлягає сумніву, оскільки питання про розвиток мотивів та потреб тісно пов'язане з питанням розвитку особистості, громадянина в цілому. Стимулювати розвиток мотивації до вивчення професії можна й необхідно системою психологічно продуманих прийомів.

Саме складність та багатогранність проблеми мотивації зумовлює значну кількість підходів до розуміння її сутності, природи, структури, а також до методів її вивчення. Питаннями мотивації переймалися М. Аргайл, Дж. Аткінсон, Л.І. Божович , О.С. Віханський, О.І. Наумов, М.В. Елькін, А. Маслоу, С.Л. Рубінштейн, З. Фрейд, В.Е. Чудновський, П.М .Якобсон та ін.

У вищому професійному училищі № 11 м. Вінниці питанням мотивації навчальної діяльності приділяється значна увага. Мета нашої роботи – навести приклади використання мотиваційних прийомів під час уроку виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі.

Мотивація навчання визначається як окремий вид діяльності та вирізняється цілим рядом специфічних факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге – організацією освітнього процесу; по-третє – суб'єктними особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, його взаємодія з іншими учнями чи студентами тощо); по-четверте – суб'єктними особливостями педагога, його ставленням до учнів, до справи; по-п'яте – специфікою навчального предмета.

Найважливішою передумовою створення мотивації до навчання є виховання широких соціальних інтересів до діяльності, розуміння її значення, усвідомлення важливості процесів, що вивчаються. Під час здобуття робітничої професії на уроках виробничого навчання та спецтехнологій доцільно використовувати емоційні, пізнавальні, вольові і соціальні методи мотивації. На нашу думку, їх комплексне застосування, а також особистісний контакт «педагог-учень» дозволяють створити на уроці атмосферу довіри, прагнення до вдосконалення та успіху.

Необхідною умовою для створення в учнів ПТНЗ інтересу до змісту навчання і до самої навчальної діяльності є можливість проявити розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше зацікавити ними учнів. Основний засіб виховання стійкого інтересу до навчання – використання таких запитань та завдань, рішення яких вимагає від підлітків активної пошукової діяльності.

Важливу роль у формуванні інтересу до навчання відіграє створення проблемної ситуації, зіткнення учнів зі складнощами, які вони не можуть подолати за допомогою наявного в них запасу знань: зустрівшись із труднощами, вони переконуються в необхідності отримання нових знань або застосування старих в нових ситуаціях. Цікавою є тільки та робота, яка вимагає постійної напруги, а легкий матеріал, що не вимагає розумового напруження, не викликає інтересу. Подолання труднощів в навчальній діяльності – найважливіша умова виникнення інтересу до неї. Складність навчального матеріалу та навчальної задачі призводить до підвищення інтересу тоді, коли ця складність посильна, коли її можна подолати, інакше інтерес швидко втрачається.

Навчальний матеріал і прийоми навчальної роботи повинні бути досить (але не занадто) різноманітними. Різноманітність забезпечується не тільки зіткненням учнів з різними об'єктами в ході навчання, але і тим, що в одному і тому ж об’єкті можна відкривати нові сторони. Один з прийомів збудження пізнавального інтересу – відсторонення, тобто показ учням нового, неочікуваного, важливого в звичному та повсякденному. Новизна матеріалу – найважливіша передумова виникнення інтересу до нього. Однак пізнання нового повинно спиратися на вже наявні знання. Використання раніше засвоєних знань – одна з основних умов виникнення інтересу. Суттєвий фактор виникнення інтересу до навчального матеріалу – його емоційне забарвлення, живе слово викладача або майстра виробничого навчання.

Формування мотивації необхідно починати саме з емоційного компонента як найбільш чутливого до стимулюючих впливів. Призначення системи емоційного впливу в тому, щоб викликати в учня цікавість – причину пізнавального інтересу, який здатний підтримати повсякденну навчальну роботу, спрямовувати сприйняття, пізнання, дії. Назвемо кілька найбільш ефективних способів емоційної стимуляції учнів, які доцільно використовувати в педагогічній діяльності на всіх етапах підготовки та проведення уроків:


 • необхідно показати ціннісну значущість обраної учнями професії (використання у викладанні загальних і великих планів, широких абстрактних узагальнень і конкретних подробиць, демонстрації відео- про професійну діяльність, приклади застосування навчального матеріалу в повсякденному житті, знайомство з особливостями предмета або окремої теми для розвитку особистості кваліфікованого робітника, екскурсії на робочі місця);

 • важливо забезпечити реалізацію учнями тенденції до діяльності: навчити перетворювати мету «майбутнього» у ряд проблем, задач, завдань, що мають безпосередній стосунок до сьогодення;

 • потрібно заохочувати самостійність учнів, подаючи лише необхідну допомогу («виконуваність» завдань, своєчасне ускладнення завдань, підбір творчих завдань тощо);

 • варто постійно звертати увагу й постійно відзначати високу активність кожного учня, вдалу відповідь, правильний спосіб виконання завдання, оригінальне рішення виробничої ситуації, використання додаткового матеріалу з досліджуваної теми тощо.

Кожне виконане завдання необхідно використовувати як нову сходинку для постановки нових задач, для розкриття нових навчальних перспектив, розвитку нових інтересів, вчити узагальнювати отриману інформацію та ускладнювати набуті навички.

Дуже важливо повністю використовувати навчальний час, постійно чергуючи види діяльності викладача, майстра й учнів, застосовуючи різноманітні прийоми, методи, форми роботи.

Оцінку виконаної роботи викладачеві або майстру варто давати так, щоб вона додавала учням упевненості у своїх силах, свідчила нехай навіть про невеликі досягнення в навчальній діяльності, налаштовувала на нову пізнавальну активність. Доцільним є використання карток самоконтролю на всіх етапах уроку виробничого навчання.

Педагогу варто будувати з учнями доброзичливі, відкриті, емоційно-насичені відносини в процесі навчання, спрямовані на формування й заохочення, відчуття потреби в самоствердженні, самоактуалізації. Майстру виробничого навчання, викладачу спецпредметів необхідно виявляти емоційне багатство та розмаїтість своєї особистості: вираження свого ставлення (але не оцінки) до професії, що вивчається, захоплення професіоналами своєї справи, готовність бути емоційно відкритим самому і приймати емоційність своїх учнів.

Також запорукою успіху у навчанні є доцільне формування мотивації на окремих етапах уроку виробничого навчання та спецтехнології. Виділяють такі етапи формування мотивації:


 • етап створення вихідної мотивації (спонукання до нової діяльності, підкреслення попередніх досягнень, викликання відносної незадоволеності чимось із попередньої діяльності, підсилення акценту на майбутній роботі, здивування, зацікавленості);

 • етап посилення та підкріплення виниклої мотивації (інтерес до кількох способів рішення задачі, до форм співробітництва, різних видів діяльності, підтримка завдань різного рівня складності, підключення учнів до самоконтролю);

 • етап завершення уроку (підкреслення позитивного особистого досвіду кожного учня, підкріплення ситуації успіху, диференційована оцінка праці, визначення труднощів і вибір шляхів їх подолання).

Підсумовуючи все вищезазначене, представляємо розробку уроку виробничого навчання з інтегрованої професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору; адміністратор» за темою «Складання й оформлення особових справ»

Тема програми Х1V. Документи особового складу

Тема уроку: Складання і оформлення особових справ

Мета уроку:

навчальна: закріпити й удосконалювати знання, уміння та навички учнів щодо правильного формування й оформлення особових справ, оформлення документів по особовому складу та веденню кадрового діловиробництва з дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час виконання обов’язків секретаря.

Розвиваюча: розвивати творчі здібності учнів, культуру оформлення документів та справ кадрового діловодства.

Виховна: виховувати гармонійно-розвинену особистість учня, патріотизм та прагнення до самовдосконалення.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь і навичок при виконанні навчально-виробничих робіт

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

1. Робочі місця - 12 шт.

2. Персональні комп’ютери 12 шт.

3. Канцелярське приладдя 12 шт.

4. Електронні тести для індивідуального опитування

5. Картки-завдання для самоаналізу учнів 12 шт.

6. Лото-картки 6 шт.

7. Зразки сформованих особових справ

8. Картки-завдання № 1 для актуалізації опорних знань

9. Картки-завдання № 2 для групового тренування 12 шт.

10. Картки-завдання для самостійної роботи учнів № 3 12 шт.

11. Електронна презентація «Особова справа». Додаток 1

12. Електронна презентація до методу «Дерево мудрості»

13. Відеоматеріали про роботу відділу кадрів

14. Картки-завдання для рефлексії нового матеріалу 12 шт.

15. Внутрішній опис документів особової справи (Додаток 2) 12 шт.

16. Відеопроектор, екран

Література

Блощицька В.А. Сучасне діловодство, К. 2005.

Вербицька Т.С., Чіннікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство, Львів, 2001.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство, К, 2010.С Т Р У К Т У Р А У Р О К У

1.Організаційна частина – 2 хв.

Привітання, рапорт чергового, перевірка організації робочих місць та готовності до урокуП. Ввідний груповий інструктаж – 40 хв.

 1. Повідомлення учням теми та мети уроку.

 2. Актуалізація опорних знань

Слово майстра: Ми знаємо, що документацію по особовому складу ведуть з моменту зарахування працівника на роботу і виділяють в самостійну групу, що зумовлено її важливістю й особливостями документування. На підприємствах, де обсяг документообігу не перевищує 10 тис. документів на рік, такого структурного підрозділу, як відділ кадрів, може не бути, тому всі операції пов’язані з його роботою, виконує секретар, котрий повинен володіти знаннями стосовно роботи з документами по особовому складу (показ відео).

  1. Метод «Мозкова атака»

Спробуємо з'ясувати за допомогою методу «мозкова атака», з якими словами та документами у Вас асоціюється поняття «особова справа»? (Учні називають документи «наказ про прийняття на роботу», «заява», «характеристика», «автобіографія», «трудова книжка» тощо).

  1. Фронтальне опитування (метод «дерево мудрості») питання:

 1. Створення документів по особовому складу

(Очікувана відповідь. Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, а також заохочування, накладання дисциплінарних стягнень тощо)

 1. На підставі чого оформлюється особова картка форма П2?

(Очікувана відповідь. Особова картка форма П2 оформлюється на підставі наказу про прийняття особи на роботу)

 1. Перерахуйте види заяв

(Очікувана відповідь. Заяви бувають прості та вмотивовані)

 1. З якої частини мови починають розпорядчу частину наказу?

(Очікувана відповідь. Розпорядчу частину наказу починають з дієслів (ПРИЙНЯТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ)

 1. Назвіть види автобіографії.

(Очікувана відповідь. Автобіографія може оформлюватись у вигляді розповіді або документа)

 1. Який документ щодо особового складу заповнюється в анкетній формі?

(Очікувана відповідь. В анкетній формі оформлюється Особовий листок обліку кадрів)

 1. Назвіть основний документ про трудову діяльність працівника (Очікувана відповідь. Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка)

  1. Робота по картках – завданнях № 1 для актуалізації опорних знань – 6 чол. – до 7 хв. (самостійна робота на персональному комп’ютері)

  2. Індивідуальне опитування (робота за допомогою лото-карток), учні за обраними картками задають питання своїм одногрупникам, знаходять вірну відповідь та доповнюють її.

   1. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Документи особового складу»

   2. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Наказ по особовому складу»

   3. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Особовий листок обліку кадрів»

   4. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Характеристика»

   5. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Автобіографія»

   6. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «Заява»

2.5. Бліц-опитування учнів по дотриманню норм охорони праці (очікувані відповіді)

2.5.1. Правила охорони праці під час роботи з друкуючими пристроями в лабораторії машинопису. (Очікувані відповіді. 1. Загальні положення.

1. Учні зобов’язані виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм облаштування» і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан свого робочого місця, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

2. В процесі роботи: - учні не мають права використовувати обладнання, яке не передбачене для виконання поставлених завдань; - кожен учень несе особисту відповідальність за збереження здоров’я і життя в процесі виконання роботи

3. Кожен учень зобов’язаний пройти вступний інструктаж на початку навчального року та первинний інструктаж на робочому місці на початку кожної нової теми програми.

4. Кожен учень зобов’язаний: - використовувати приміщення, де працює за призначенням; - забезпечувати додержання вимог безпеки та гігієни в приміщенні; - організовувати зберігання та безпечну експлуатацію обладнання.2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Учень до початку роботи повинен перевірити справність обладнання та систему електричного живлення шляхом візуального огляду. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку, не приступати до роботи, поки не будуть усунені виявлені недоліки;3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Учень, виконуючи поставлене завдання, повинен:

- користуватися справними електроприладами (розетки, вимикачі, подовжувачі тощо); - не вмикати до системи електричного живлення електроприлади, які не використовуються для роботи;

- при користуванні комп’ютером чи іншою офісною технікою виконувати вимоги техніки безпеки користування зазначеними приладами (на робочому місці повинна знаходитись інструкція з техніки безпеки експлуатації електричного обладнання);

- для запобігання виникнення професійних захворювань, слідкувати за посадкою (сидіти слід глибоко на всьому стільці, спиною не опираючись на спинку стільця. Корпус необхідно тримати прямо. Голову необхідно тримати високо, не згинаючи шиї);

- при використанні комп’ютера протягом робочого дня необхідно робити технологічні перерви в роботі та здійснювати гімнастичні вправи.

- не дозволяється переходити з одного місця на інше без дозволу майстра та викладача.

- забороняється працювати на друкарській машині з відкритою корпусною кришкою.4. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електрообладнання, для чого необхідно вимкнути тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку з розетки.

4.2. Прибрати своє робоче місце. Скласти папери, диски та інші носії інформації у відповідні місця зберігання.

4.3. Про виявлені недоліки повідомити майстра чи відповідального за кабінет, майстерню.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пожежі - негайно викликати пожежну частину за тел. 101;

- повідомити про це майстра, викладача;- вжити заходів для евакуації учнів із приміщення.

5.2. При пошкодженні електропроводів, розеток, необхідно повідомити майстра, викладача, у разі відсутності – завідуючого кабінетом.)Нагадую, що дотримання вимог охорони праці буде контролюватись майстром протягом всього подальшого уроку.

Виставлення оцінок в Картку контролю, учні заповнюють картку самоаналізу

Ш. Інструктування та демонстрація нового матеріалу

Під час нашого заняття ми повинні закріпити знання з предметів «Основи роботи на ПК», «Машинопис», «Діловодство», «Кадрове діловодство» про правила формування та оформлення особових справ учнів та працівників, а також набути навичок практичного виконання документів та формування і оформлення особової справи працівника умовного підприємства.

Ви отримали випереджувальне завдання оформити у вигляді презентації відому Вам інформацію про правила ведення та оформлення особової справи. (Учениця демонструє підготовлену презентацію).

Давайте з’ясуємо, наскільки Ви володієте знаннями з теми «Особова справа» , для цього вам пропонується розділитись на 2 команди і дати відповіді на питання кросворду. (Дивись Картку-завдання для рефлексії нового матеріалу) та пройти електронний тест.

Я пропоную Вам переглянути зразки вірно оформлених та сформованих особових справ у ваших опорних конспектах уроку. (Показ вірно оформленої та сформованої особової справи, пояснення особливостей її оформлення)

Спочатку ми проведемо групове тренування по оформленню титульної сторінки справи за допомогою відео-презентації та картки-завдання № 2. Я продемонструю вірні прийоми виконання роботи.

Тепер ви самостійно виконаєте роботу з картки-завдання № 3 (оформіть документи та сформуєте особову справу). Наприкінці заняття ваші відповіді і роботи будуть оцінені за такими показниками:

«високий рівень» - володіння глибокими і міцними знаннями, практичні завдання виконані без значних помилок на 100%, дотримані правила охорони праці.

«достатній рівень» - володіння достатніми повними знаннями, вміння застосовувати їх на практиці, виконання практичної роботи на 100% з незначними помилками, дотримані правила охорони праці.

«середній рівень» - знання основного матеріалу з помилками та неточностями, виконання практичної роботи на 100% з виправленням помилок, дотримання правил охорони праці

«початковий рівень» - відтворення менше половини навчального матеріалу, виконання елементарних завдань, дотримання правил охорони праці.

Групове тренування (майстер в/н демонструє прийоми вірного виконання робіт з одночасною презентацією на екрані, учні повторюють прийоми оформлення титульного аркуша на робочих місцях, узгоджуючи дії з карткою-завданням):

Картка-завдання № 2. Оформіть титульну сторінку особової справи (за допомогою відео-презентації та картки-завдання № 2), для цього Вам потрібно:

1. Створити новий текстовий документ

2. Задати параметри орієнтації сторінки та розміри настроюваних полів

3. На межі верхнього поля по центру надрукувати назву підприємства та структурного підрозділу

4. Відступивши 20 інтервалів (4,5 см) по центру оформіть заголовок справи

5. Відступивши 3 інтервали від 0 п.т. оформіть Правила користування особовою справою через 1 інтервал.

Правила користування особовою справою

1. Особову справу, взяту з відділу кадрів, зберігають нарівні з документами для службового користування.

2. Забороняється:


 • затримувати особову справу більше ніж на 3 дні;

 • виносити особову справу за межі управління.

3. Під час користування особовою справою забороняється:

 • робити будь-які виправлення записів чи дописування;

 • вилучати документи, а також вносити нові.

6. Оформіть Запис про початок та закінчення ведення справи через вставку напису.

Самостійно в форматі напису задайте колір лінії – без кольору

7. Вірно оформлений документ повинен мати такий вигляд (демонстрація)

Перевірка правильності виконання учнями групового тренуванняВиставлення оцінок в Картку контролю, учні заповнюють картку самоаналізу.

Учням пропонується виконати вправи по картці – завдання № 3 з метою закріплення набутих навичок оформлення документів та формуванню особових справ.ІУ. Поточний інструктаж – 5 годин

Цільові обходи майстра: • слідкувати за дотриманням учнями вимог ТБ на робочому місці;

 • слідкувати за дотриманням правильної робочої пози під час друку;

 • контролювати правильність організації робочого місця;

 • контролювати правильність виконання робочих прийомів під час друку;

 • вказувати типові помилки, допущені учнями під час виконання вправ, шляхи усунення недоліків;

 • контроль за виконанням завдань;

Приймання та перевірка виконаних учнями завдань.

Виставлення оцінок в Картку контролю, учні заповнюють картку самоаналізу

У. Заключний інструктаж – 5 хв.

 1. Підведення підсумків уроку

 2. Оголошення оцінок

 3. Прибирання робочих місць

 4. Повідомлення домашнього завдання

Висновки. Використання запропонованих прийомів діяльності майстра виробничого навчання, що сприяють формуванню мотивації в цілому, спрямовані на створення сприятливої психологічної атмосфери, що підтримує пізнавальну активність учнів, а саме: • включення учнів у колективні форми діяльності;

 • залучення учнів до оцінної діяльності й формування адекватної самооцінки;

 • співробітництво учня й педагога, спільна навчальна діяльність;

 • заохочення пізнавальної активності учнів, створення творчої атмосфери;

 • цікавість викладання навчального матеріалу (незвичайна форма подачі матеріалу, емоційність мови вчителя, пізнавальні ігри, цікаві приклади та досвід);

 • уміле застосування заохочення й покарання.

У системі відносин особистості ставлення до праці загалом і до конкретної професійної діяльності, до своєї спеціальності, до свого робочого посту, нарешті, до професійного завдання, яке виконує, суттєво визначає успішність діяльності.

Використана література та джерела


 1. Аврамчук Л.А. Формування активної пізнавальної діяльності студентів // Педагогіка і психологія.–1997.–№3.–с.122–125.

 2. Занюк С. С. Психологія, мотивації та емоції. — Луцьк: Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки, 1997

 3. Князян М. Формування пізнавальної мотивації дослідницької діяльності студентів. // Педагогіка і психологія професійної освіти.–2003.–№1.–с.173–181.

 4. Токар Н.Ф. Динаміка мотивації в процесі професійної підготовки.// Педагогіка і психологія.– 1997.– №4.– с. 151–154

Відомості про автора

ПІП

Хоржевська Оксана Олександрівна

Посада

Майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін

Категорія

Майстер виробничого навчання І категорії, спеціаліст вищої категорії

Звання

Старший викладач

Місце роботи, навчання (повне найменування організації)

вище професійне училище № 11 м. ВінниціАдреса місця роботи, навчання (з вказівкою індексу)

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78Контактний телефон

096 211 45 78

Адреса електронної пошти

vinvpu11@ukr.net

Інші відомості

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал