ГуманiтарнихСторінка20/20
Дата конвертації04.12.2016
Розмір3.66 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Куза Анжела, завідувач кафедри українознавства Львівського національного аграрного університету, в.о. доцента.

Куцик Олена, доцент кафедри світової літератури та славістики ДДПУ імені Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент.

Лагдан Світлана, старший викладач кафедри українознавства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Мацьків Петро, професор кафедри української мови ДДПУ імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор.

Мішеніна Тетяна, доцент кафедри української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук.

Олімпська Анастасія, аспірантка кафедри англійської мови і методики її викладання Херсонського державного університету.

Охріменко Леся, викладач методики української мови в початкових класах, заступник директора з навчально-виробничої роботи КЗЛОР Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака.

Пікуш Олена, викладач кафедри практики англійської мови ДДПУ імені Івана Франка.

Прима Любов, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації ДДПУ імені Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент.

Радченко Олег, доцент кафедри практики німецької мови ДДПУ імені Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент.

Шевців Галина, старший викладач кафедри практики німецької мови ДДПУ імені Івана Франка, кандидат філологічних наук.

Шевців Роман, старший викладач кафедри практики німецької мови ДДПУ імені Івана Франка.

Штибель Юлія, аспірант кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання в початковій школі ДДПУ імені Івана Франка.

Яворська Лілія, здобувач кафедри французької мови та компаративістики ДДПУ імені Івана Франка.

OUR AUTHORS
Bachkur Nadiya, post-graduate student of the Ukrainian Language Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Bahan Myroslava, professor of the Ukrainian Philology and Slavic Studies Department, Kyiv National Linguistic University, doctor of sciences (Philology), associate professor.

Bilychenko Olha, professor of the Ukrainian Language and Literature Department, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk, doctor of sciences (Social Communications), associate professor of the General and Russian Linguistics and Theory and Practice of Literature Department.

Demberetska Myroslava, lecturer of the Practical German Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Hirnyak Svitlana, associate professor of the Philological Disciplines and Their Methods of Teaching in Primary School Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology).

Hotsynets Iryna, associate professor of the Comparative Education and Methods of Teaching Foreign Languages Department, Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Ivanochko Anna, associate professor of the World Literature and Slavic Studies Department, Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Kolechko Maria, associate professor of the World Literature and Slavic Studies Department, Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Kotovych Vira, associate professor of the Philological Disciplines and Their Methods of Teaching in Primary School Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Kravchenko Lesya, professor, the head of the World Literature and Slavic Studies Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, doctor of sciences (Philology), professor.

Kutsyk Olena, associate professor of the World Literature and Slavic Studies Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Kuza Angela, the head of the Ukrainian Studies Department, Lviv National Agrarian University, acting associate professor.

Lahdan Svitlаnа, senior lecturer of the Ukrainian Studies Department, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan.

Matskiv Petro, professor of the Ukrainian Language Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, doctor of sciences (Philology), professor.

Mishenina Tetyana, associate professor of the Ukrainian Language Department, Kryvyi Rih Pedagogical Institute of the state higher educational establishment “Kryvyi Rih National University”, doctor of sciences (Theory of Education), candidate of sciences (Philology).

Okhrimenko Lesya, teacher of the methods of teaching Ukrainian in primary school, deputy director in training and industrial activities of Sambir State Pedagogical College named after Ivan Fylypchuk.

Olimpska Anastasia, post-graduate student of the English Language and Its Methods of Teaching Department, Kherson State University.

Pikush Olena, lecturer of the Practical English Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Pryma Lyubov, associate professor of the Lingual and Intercultural Communication Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Radchenko Oleh, associate professor of the Practical German Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology), associate professor.

Shevtsiv Halyna, associate professor of the Practical German Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (Philology).

Shevtsiv Roman, senior lecturer of the Practical German Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Shtybel Yuliya, post-graduate student of the Philological Disciplines and Their Methods of Teaching in Primary School Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Vlasenko Lyudmyla, senior lecturer of the Business Foreign Language and International Communication Department, National University of Food Technologies, Kyiv.

Yavorska Liliya, research fellow of the French Language and Comparative Studies Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

ЗМІСТ
БАГАН Мирослава. Односкладні

буттєві заперечні речення

в сучасному українському мовленні

та фольклорній традиції……………………………………………4БАЧКУР Надія. Замовчування

як засіб вираження емоцій

у прозовому тексті початку ХХІ століття……………………….17

ГІРНЯК Світлана. Самовизначення

українською інтелігенцією

своєї ролі в соціальному світі:

єдність минулого і сьогодення…………………………………...29ГОЦИНЕЦЬ Ірина. Негативний

аксіологічний зміст номінації зона

у поезії чорнобильської тематики………………………………..45

ДЕМБЕРЕЦЬКА Мирослава. Словотвірний потенціал

напівсуфіксів німецьких прикметників………………………….54ІВАНОЧКО Ганна. Сакральний світ

у творах “Во дні они” Наталени Королеви……………………...64КОТОВИЧ Віра. Ойконіми Галицького

та Галицько-Волинського князівств:

посесивні архаїчні утворення на -*jь ……………………………74

КУЗА Анжела. Релігійна фразеологія

проповідей Святослава Шевчука………………………………...87
КУЦИК Олена,

КОЛЕЧКО Марія. Реалізація

лінгвокультурологічного концепту “робота/работа”

в українських і російських паремійних одиницях

(на матеріалі збірників І. Франка

“Галицько-руські народні приповідки”

та В. Даля “Пословицы русского народа”)……………………...99МІШЕНІНА Тетяна. Інтерфереми

в сучасній українській мові……………………………………..109МАЦЬКІВ Петро. Лінгвокогнітивне дослідження

біблійного тексту………………………………………………...121ОЛІМПСЬКА Анастасія. Синтаксичний простір

американських поетичних текстів

у когнітивному висвітленні……………………………………..131

ОХРІМЕНКО Леся. Навчальний матеріал

для уроків української мови

як засіб формування правописних умінь

і навичок молодших школярів………………………………….146ПІКУШ Олена. Фонологічні неологізми

в англійській мові: специфіка їх утворення…...……………….158ШТИБЕЛЬ Юлія. Словесні образи-символи

в біблійному тексті………………………………………………167БІЛИЧЕНКО Ольга. Особливості

національної художньої літератури

в культурі сучасного інформаційного суспільства……………177


ВЛАСЕНКО Людмила. К.К. Павлова.

Поетична доля забутої поетеси…………………………………186КРАВЧЕНКО Леся. Феномен

часопросторового універсуму Р.М. Рільке

(на прикладі “Сонетів до Орфея”

та “Дуїнських елегій”)………………………………………….196ПРИМА Любов. “Тремтлива далечінь”

утаємниченого слова

Любомира Сеника……………………….………………………213

РАДЧЕНКО Олег. “Літня ніч” Й.В. Ґете:

спроба іманентної інтерпретації………………………………..227ШЕВЦІВ Галина,

ШЕВЦІВ Роман. Творчий доробок Й.-В. Ґете

в рецепції Івана Франка…………………………………………238ЯВОРСЬКА Лілія. Жанрова своєрідність

християнського фентезі у романі

Клайва С. Льюїса “Хроніки Нарнії”……………………………248

ЛАГДАН Світлана. Аксіологічні аспекти формування

мовної особистості сучасного студента………………………..256НАШІ АВТОРИ………………………………………………………265

CONTENS

BAHAN Myroslava. One-member

negative existential sentences

in modern Ukrainian speech

and folk traditions……………………………………………………4BACHKUR Nadiya. Aposiopesis

as a means expressions of emotions

in the prose discourse at the beginning of the 21st century…………17

HIRNYAK Svitlana. Ukrainian intellectuals’

self-determination

of their role in the social world:

the unity of the past and present……………………………………29HOTSYNETS Iryna. Negative

axiological meaning of nomination zone

in poetry about Chernobyl………………………………………….45

DEMBERETSKA Myroslava. Combining power

of German adjective-forming half-suffixes………………………...54IVANOCHKO Hanna. Sacred world

in the works of Natalena Koroleva…………………………………64KOTOVYCH Vira. Oikonyms of Galician

and Galicia-Volhynia principality:

possessive archaic suffix formations in -*jь………………………..74

KUZA Angela. Religious phraseology

of Sviatoslav Shevchuk’s preaches………………………………...87
KUTSYK Olena,

KOLECHKO Maria. Realization

of lingo-cultural concept “work”

in Ukrainian and Russian units of paremia

(on material of collections

“Galician-Russian Folk Bywords” by I. Franko

and “Proverbs of Russian People” by V. Dal)……………………...99MISHENINA Tetyana. Interferem

in the modern Ukrainian language………………………………..109MATSKIV Petro. Linguo-cognitive investigation

of the biblical text…………………………………………………121OLIMPSKA Anastasia. Syntactic space

of American poetic texts

in a cognitive perspective…………………………………………131

OKHRIMENKO Lesya. Selection of educational material

at the lessons of the Ukrainian language

as a means of forming primary school students’

spellings abilities and skills……………………………………….146PIKUSH Olena. Phonological neologisms

in the English language: peculiarity of their formation…………...158SHTYBEL Yuliya. Verbal image-symbols

in the biblical text…………………………………………………167BILYCHENKO Olha. Peculiarities

of national literature in the culture

of a contemporary informational society………………………….177


VLASENKO Lyudmyla. К.К. Pavlova.

Literary fate of the forgotten poetess……………………………...186KRAVCHENKO Lesya. The phenomenon

of R.M. Rilke’s time and place universe

(on the example of “Sonnets to Orpheus”

and “Duino Elegies”)……………………………………………...196PRYMA Lyubov. “Trembling Remoteness”

of mysteriously hidden words

in the sonnet by Lyubomyr Senyk………………………………...213

RADCHENKO Oleh. Goethe’s “Summer Night”:

an attempt of immanent interpretation……………………………227SHEVTSIV Halyna,

SHEVTSIV Roman. Some Ivan Franko’s remarks

on Goethe’s artistic heritage………………………………………238YAVORSKA Liliya. Genre originality

of Christian fantasy of the novel

“The Chronicles of Narnia” by Clive S. Lewis…………………...248

LAHDAN Svitlаnа. The axiological aspects

of linguistic identity formation of modern student………………..256OUR AUTHORS………………………………………………………267

В И М О Г И

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ

ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК:ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ”

(ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ФІЛОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ)


Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Статті збірника мають відповідати цій ухвалі.


1. Приймаються статті обсягом від 8 – 12 сторінок. Подавати в ком’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання статті електронною поштою (zbirnyky@gmail.com) паперовий роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті).

3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на:


Р/р 31251202108508

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області

МФО 825014

ЄДРПОУ 02125438

Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику.
Адреса редколегії збірника наукових праць:

каб. 42, вул. Івана Франка, 24

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, 82100 Україна

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Збірник наукових праць ДДПУ

імені Івана Франка

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ


ФІЛОЛОГІЯ

Головний редактор Надія Скотна


Редактор розділу Марія Федурко

Технічний редактор Ольга Лужецька

Коректори Надія Кушина

Здано до набору 22.12.2014 р. Підписано до друку 25.12.2014 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура. Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 17,37. Зам. 63.Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.). 82100 Дрогобич, вул. І. Франка, 24. к. 43. тел. 2 – 23 – 78.

1 Engel Manfred. R.M. Rilkes “Duineser Elegien” und die moderne deutsche Lyrik zwischen Jahrhundertwende und Avantgarde. – Stuttgart : Metzler, 1986.; Kassierer-Schmitz Eva. Das Stunden-Buch. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Die Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus. Die Götter bei Rilke. – Heidelberg: G. Köster, P. Obermüller, 1957; Kreutz Heinrich. Rilkes Duineser Elegien. Eine Interpretation. – München: Beck, 1950. – S. 155; Марсель Г. Homo viator / пер. з франц. В. Шовкуна. – К. : Пульсари, 1999  – С. 267; Mattenklott Gert. R.M. Rilke: Die fünfte Duineser Elegie. Hinweise zum Verständnis // Rencontres R.M. Rilke. – 1993. – S. 79 – 93; Schröder Werner. Der Versbau der “Duineser Elegien”. Versuch einer metrischen Beschreibung. Stuttgart: Steiner, 1992 (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M. – Bd. 28. – Nr Steiner Jacob. “Zeit und Raum in den Duineser Elegien” // Blätter der Rilke-Gesellschaft. – Н. 20. – 1993. – S. 11 – 21; Stieg Gerald. “Günther Anders als Deuter der Duineser Elegien. Eine Miszelle” // Austriaca. Cahier Universitaires d’Information sur l’Autriche. Jg. 17. – 1992. – N. 35. – S. 159 – 163.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал