Гудь Іван Васильович (075) розробка стратегії розвитку поліграфічного підприємства"Скачати 183.96 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір183.96 Kb.
ТипКнига
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра економічної кібернетики
На правах рукопису

Гудь Іван Васильович
УДК 658. 1 (075)
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА”(НА ПРИКЛАДІ ТОВ ВИДАВНИЦТВО “НАВЧАЛЬНА КНИГА-БОГДАН ”)

Спеціальність 8.03050201 – економічна кібернетика

Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра

Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент.

Дмитрів Дмитро Володимирович


Тернопіль – 2017Вступ

Вітчизняні видавництва та поліграфічні підприємства, неспроможні за відсутності інвестицій здійснювати регулярне технічне переоснащення через що вони згортають виробництва. Видавнича справа спрямована на задоволення потреб суспільства та держави у видавничій продукції та отримання прибутку. Попит на друковану продукцію стає все меншим, відповідно зменшуються прибутки. Першопричинами цього є з недостатній рівень державної підтримки галузі, низька конкурентоздатність, низький рівень попиту українців на книжкову продукцію, зумовлений зростанням цін на книжкову продукцію, зменшенням реальних доходів населення і відсутністю інтересу до неї. Новостворені приватні підприємства помітно підняли рівень якості поліграфічного виконання друкованої продукції.

Головною особливістю видавничого ринку є те, що йому притаманний найвищий рівень невизначеності і ризику, що характерно для інноваційної діяльності. Це обумовлюється тим, що більша частина цього ринку має співпрацювати з авторами, які пишуть наукові, художні, суспільно - політичні праці і статті, що формує базу видавничої діяльності. Статистика друку, яку веде Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", свідчить про падіння за останні двадцять років кількості видань. У 2013 році, найкращому за останні двадцять років, ця цифра сягнула менше 1,5 книги на душу населення, це у чотири рази менше від показників європейських країн. Останні роки демонструють різке зменшення середніх накладів технічної, природничої, наукової літератури, підручників для вищої та загальноосвітньої школи.

Цілями поліграфічних підприємств є розширення масштабів діяльності, зростання продажу та прибутку. Однак, в умовах транзитивної економіки, в яких знаходяться підприємства України, зростання обсягу продаж і прибутків обмежене. Книжковий ринок характеризується низьким обсягом друку книжкової продукції. Найвагомішими чинниками, які впливають на книговидання, залишаються: розвиток ринкових відносин, посилення значимості книги у всіх сферах життєдіяльності людини, формування інформаційного суспільства тощо.Актуальність теми: На сьогодні державою не створені сприятливі умови для ефективного функціонування і розвитку ВПК, не сформовано механізми його адаптації до динамічних змін зовнішнього середовища. Тому оцінка і розробка стратегій розвитку підприємств ВПК надзвичайно важливі, з точки зору підвищення їх ефективності діяльності.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка стратегії розвитку поліграфічного ТОВ «видавництво «Навчальна книга-Богдан». Для реалізації поставленої мети необхідно:

- розкрити теоретичні основи та етапи формування стратегії розвитку підприємтв видавничо-поліграфічної галузі;

- охарактеризувати особливості функціонування підприємств поліграфічно-видавничої галузі;

- проаналізувати математичні підходи аналізу розвитку підприємств ВПК

- проаналізувати ефективність виробництва ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”;

- провести моделювання стратегії розвитку ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”.Об’єкт дослідження. Стратегія розвитку Товариства.

Методи дослідження. Методи економіко-математичне моделювання, проектний аналіз, економічний аналіз.

Джерела дослідження. Наукові публікації з розробки стратегій розвитку суб’єктів господарювання.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено аналіз стратегій розвитку суб’єктів господарювання, у тому числі і поліграфічної галузі, ґрунтовно проаналізовано діяльність ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”, розроблено математичну модель стратегії розвитку Товариства.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель стратегії розвитку Товариства яку можна рекомендувати до впровадження на ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”.

Апробація результатів магістерської. Результати досліджень апробовані на Ⅶ Міжнародній науково-методичній конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків 21-22 жовтня 2016 року.

Публікації. Опубліковано тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року.
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В першому розділі роботи подано характеристику та розкрито етапи формування стратегії розвитку підприємтва ВПГ, висвітлені особливості функціонування підприємств поліграфічно-видавничої галузі, охарактеризовано математичні підходи аналізу розвитку підприємств ВПК.

Питаннями розробки та аналізу стратегій підприємств присвятили праці багато науковців. Найбільш вагомий внесок внесли А.Томпсон, І.Ансофф, П.Доль, Г.Мінцберг та багато інших. Вони подавали своє уявлення процесу розробки стратегії. Але всі вони доволі детально розглядали одну сферу діяльності підприємства. Загалом же процес розробки стратегії для всього підприємства у досконалому і повному вигляді надає мала кількість науковців. П. Дойль розглядає розробку конкурентних стратегій, А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд приводять загальні рекомендації щодо процесу розробки, не пропонуючи конкретних методів або методик формування, оцінки, вибору і реалізації стратегії підприємства.

Основні напрями бізнес-стратегій для підприємств видавничо-поліграфічної галузі необхідно формулювати виходячи з того, яке положення прагне посісти господарюючий суб’єкт на ринку чи в конкурентному середовищі, які для цього потрібні ресурси, якою має бути тактика просування на ринок, які фінансові й інші інтереси очікуються. Натомість корпоративна стратегія має висвітлювати: перспективні напрями та види діяльності, загальні обсяги видань, очікувана частка ринку та конкуренті позиції, потреба в інвестиціях, забезпеченість ресурсами, стійкість та захищеність від впливу ризиків.


РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТОВ “ВИДАВНИЦТВО НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН”

У другому розділі магістерської роботи проаналізовано показники господарської діяльності ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан” за фінансово-економічною звітністю товариства.

Проаналізовано показники господарської діяльності, фінансової стійкості, майнового стану, рентабельності ТОВ “Видавництво Навчальна книга – Богдан” та проведено оцінку ймовірності банкрутства.

У фiнансовiй звiтностi Товариства за 2010 рік кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (1481 тис. грн.). За 2011 рік кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (2269 тис. грн.). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у 2012 році склала (1825 тис. грн.). У 2013 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1234 тис. грн.). У 2014 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2018 тис. грн.). У 2015 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2633 тис. грн.). У 2016 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3174 тис. грн.), це на 1431 тис. грн. або 82,09% більше аналогічного періоду 2009 року. Збільшення кредиторської заборгованості свідчить про наявність проблем у Товариства, щодо погашення власної заборгованості, у сукупності із значним зменшенням коштів на рахунку викликає передумови появи кризи і вимагає від керівництва вжити оперативних заходів санаційного характеру. У разі, якщо негативна тенденція не зміниться, це може призвести до зупинки виробництва та подальшого банкрутства, зважаючи на економічну ситуацію з якими вже стикнувся ряд вітчизняних поліграфічних підприємств та підсилення конкуренції така перспектива цілком імовірна.

З метою стабiлiзацiї виробництва для покращення фiнансового стану правлiння ВАТ "Полiграфiст" намiчено ряд заходів:

- збiльшити кiлькiсть замовникiв.

- провести замiну застарiлої технiки.

Перспективнi розробки, якi проводяться на пiдприємствi, в першу чергу стосуються розширення асортименту продукцiї, пiдвищення якостi продукцiї, модернiзацiї i оновлення технологiчного устаткування, зменшення виробничої собiвартостi продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента є: платоспроможнiсть покупцiв, податкова полiтика в напрямку зменшення податкового тиску.


РОЗДIЛ 3 МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВ „ВИДАВНИЦТВО „НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН”

У розділі моделювання запропоновано модель вибору стратегії розвитку підприємства. Отримані результати розрахунків вказують, що в досліджуваному випадку слід прийняти стратегію, для якогї функція корисності максимальна. Проведені розрахунки та висновки по ним, дають право стверджувати, що процес управління стратегічним розвитком підприємства ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації заходів в складі загального напрямку розвитку та координації відповідних процесів.

З метою побудови адекватної стратегії розвитку необхідно визначити її складові з урахування специфіки механізму розвитку, який підлягатиме впровадженню. Для досліджуваного субєкта підприємницької діяльності - ТОВ “Видавництво Навчальна книга – Богдан”, згідно проведених розрахунків, доцільно дотримуватись стратегії концентрованого зростання. Стратегічний вибір має ґрунтуватися на аналізі можливих альтернатив дій, що відповідають певним критеріям. З цією метою є доцільність застосувати метод аналізу ієрархій Т.Сааті, який дозволяє зробити такий вибір в умовах багатокритерільності.

Також у цьому розділі запропоновано метод моделювання та дослідження «життєвих циклів» випуску продукції і отриманого прибутку у тривимірному економічному просторі з такими координатами: обсяги продукції у натуральних одиницях вимірювання; обсяги продукції у грошових одиницях вимірювання; час. Цей метод можуть використовувати менеджери та потенційні інвестори для планування грошових потоків та на основі їх величини визначати найпривабливіші інвестиційні проекти. Запропоновано метод визначення економічної ефективності інвестиційного проекту, який ґрунтується на комплексному застосуванні методичних підходів до бізнес-планування, моделювання життєвого циклу продукції і неперервного моделювання теперішньої вартості. Запропонована функція життєвого циклу отримання прибутку для трьох етапів - освоєння потужності, стійкого випуску і спаду виробництва. Цей метод приведення зростаючих і спадаючих грошових потоків значно покращує обґрунтованість прийнятого інвестиційного рішення, оскільки більш реально відтворює грошові потоки і дозволяє здійснювати їх дисконтування. Практичне використання запропонованих методичних положень керівниками усіх рівнів управління та фахівцями фінансово-економічних служб сприятиме прийняттю оптимальних рішень щодо впровадження інвестиційного проекту.


РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

У спеціальній частині роботи розроблено модель Y2 = - 0,0003 X22 +16,716 X2 - 221276 , яка кількісно описує зв'язок чистого прибутку і доходу. Модель пояснює 83,91% розсіювання випадкової величини Y2. Коефіцієнт кореляції R = 0,916 свідчить про досить тісний зв’язок між доходом і чистим прибутком. З надійністю P = 0,95 модель Y2 = - 0,0003 X22 +16,716 X2 - 221276 можна вважати адекватною експериментальним даним і на підставі прийнятої моделі проводити економічний аналіз і знаходити значення прогнозу. В результаті розрахунків, з надійністю P=0,95 вищеописані моделі можна вважати адекватним експериментальним даним і на підставі прийнятих моделей проводити економічний аналіз і знаходити значення прогнозу.

Таким чином, за наведеними вище формулами рівнянь кореляції можна визначити значення в будь-якому плановому періоді будь-якого з досліджуваних показників Y1 чи Y2 відповідно від вхідних параметрів Х1, Х2.

Використання виведених моделей регресії, які характеризують залежність рентабельності від прибутку та прибутку від доходу дозволяють складати прогнози фінансових можливостей на подальші періоди для ТОВ “Видавництво Навчальна книга – Богдан”.


РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ обґрунтування ШЛЯХIВ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI ТОВ „ВИДАВНИЦТВО „НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН”

Для ТОВ “Видавництво Навчальна книга – Богдан” пропонуємо організувати інтернет-магазин, провести широку рекламну компанію, та прийняти участь у кількох виставках-ярмарках. Орієнтовна вартість цих заходів складає 180 тис. грн., Товариство має на ці цілі 60 тис. грн., а 120 тис. передбачає взяти у кредит. Розглянемо надання банком поліграфічному підприємству кредиту на 6 років розміром 120 тис. грн. на придбання технологічної лінії під 23 %. Кредит видається всією сумою. Визначимо економічну ефективність даного проекту.

Запропонований у роботі інвестиційний проект є доцільним, оскільки відшкодування витрат відбудеться до кінця 5 року і отримаємо 9 % чистого прибутку (NPV =10403,38 грн.). Оскільки NPV > 0, то за час економічного життя проект відшкодує витрати і забезпечить отримання понад прибуток у розмірі NPV. Індекс рентабельності PI = 1,09 > 1. Отже, сучасна вартість грошового потоку проекту перевищує первинні інвестиції і забезпечує тим самим наявність додатньої величини NPV. Проект забезпечує заданий рівень рентабельності. Внутрішня норма прибутковості IRR = 26,43 % > r = 23 % , що означає, що проект слід прийняти. Проведений аналіз показує економічну ефективність даного проекту, тому він може бути прийнятий для ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”.
РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У шостому розділі роботи розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

В роботі висвітлені питання пожежної безпеки під час роботи з ЕОМ, охарактеризовано вплив електромагнітних випромінювань ПК на здоров’я користувачів та захист від них, а також описано аварійні ситуаці на транспорті.
ВИСНОВКИ

У магістерський роботі розкриті теоретичні основи та етапи формування стратегії розвитку підприємтв видавничо-поліграфічної галузі, охарактеризувано особливості функціонування підприємств поліграфічно-видавничої галузі; проаналізувано математичні підходи аналізу розвитку підприємств ВПК та ефективність виробництва ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”; проведено моделювання стратегії розвитку ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України від 1 липня 2014 року. No 1554 - VII – ВР. «Про видавничу справу»

 2. Андросюк Л.А. Стан та перспективи розвитку поліграфічної галузі України [Електронний ресурс] / Л. Андросюк, Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2013_40/statti/1_14.htm

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф; под ред. Л. И. Евенко. – М.: Экономика , 1989. –519 с .

 4. Бакаев Л.А. Математические методы и модели исследования экономических систем. – К.: Логос, 2005. – 252с.

 5. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2000. – 151с.

 6. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К. : Кондор, 2009. – 301c.

 7. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СП б: Питер, 2001. – 240с.

 8. Воржакова Ю.П. Формування конкурентної політики поліграфічних підприємств Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс] / Ю. Воржакова, Режим доступу: http://rada.kpi.ua/files/dissertation/dis_Vorzhakova_Yu.P.pdf

 9. Воркут Т.А. Проектний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології». – Київ: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с.

 10. Гончарук М.О. Електронна комерція як форма бізнесу : обліковий аспект / М.О. Гончарук // Вісник ЖДТУ. — 2012. — No3(61). — С. 29 – 35

 11. Галина Грет. Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України, 2012. – 260с.

 12. Давидюк Л. Конкурентоспроможність поліграфічного підприємства Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України [Електронний ресурс] / Л. Давидюк, Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2014/24_6/30.pdf

 13. Довгань Л.Є., Воржакова Ю.П. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України Економiка та держава No 6/2013 [Електронний ресурс] / Л. Довгань, Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2013/12.pdf

 14. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електронний ресурс] / Л. Довгань, Г. Мохонько Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm

 15. Котляревський Я. В. Методологічні засади забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі через узгодження економічних інтересів в системі книговидання [Електронний ресурс] / Я. В. Котляревський // Електронне наукове фахове видання «Ефективне економіка». – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3067.

 16. Кузнякова Т. В. Видавнича діяльність як складова інформаційного суспільства в умовах модернізації України [Електронний ресурс] / Т. В. Кузнякова // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 3 (30). – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-3/doc/1/08.pdf.

 17. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту. К.: ЦУЛ, 2003. – 220с.

 18. Микитів О. Сучасний стан і системні засади функціонування видавничої справи України в умовах глобалізації та кризи [Електронний ресурс] / О. Микитів // Сайт Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group =4&us_publication=382.

 19. Мохонько Г.А., Малик І.П. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки» №2(128), 2012 С. 144-150 [Електронний ресурс] / Г. Мохонько, І. Малик, Режим доступу: http://eco-science.net/archive2012/195--2128.html

 20. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 21. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256с.

 22. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування. - К.: КНЕУ, 2002. – 271с.

 23. Попова Н. В. Розробка стратегії розвитку підприємства / Н. В. Попова, Н. М. Бєлєвцова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vetp/2010_29/10pnvpmf.pdf

 24. Пріб К.А. Формування стратегії розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електронний ресурс] / К. А. Пріб // Інтелект XXI. - 2014. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_6_6

 25. Пушак Г.І. Фактори макросередовища як чинник регіонального розвитку видавничо-поліграфічного комплексу [Електронний ресурс] / Пушак Г.І. // Інформаційний ресурс наукових конференцій «Publishing house Education and Sciences.r.o.». – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66978.doc.htm.

 26. Сторожук І.І. Модель маркетингового комплексу поліграфічного підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті” (23-24 лютого). - Тернопіль, Тернопільський державний економічний університет: Економічна думка, 2006. - С.390-392.

 27. Стратегія підприємства Саєнко М.Г.  Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 280 с.

 28. Формування стратегі ї соціально - економічного розвитку і вдосконален ня організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо - поліграфічної галузі: Мат. ІІ Всеукраїн. наук. - практ. інтернет - конф. молодих учених та студ. (26 – 28 листоп. 2014 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол.: В. В. Мартинів, Є. М. Палига, А. М. Штангрет. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2014. — 84 с. http://www.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/03/matosin.pdf

 29. Чорна М.В. Проектний аналіз. – Харків: Консул, 2003. – 228с.

 30. Яремик Х.Я. Економічні особливості видавничого бізнесу / Х.Я. Яремик // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журнал. – Серія : Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, – 2012. – № 1(184). – С. 111–116.

 31. Яремик Х.Я. Методи обґрунтування економічної ефективності інвестиційної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств / Х.Я. Яремик // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – 2012. –№ 65. – С. 291300.

 32. Яремик Х.Я. Обґрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару / І.Б. Скворцов, Х.Я. Яремик // Інвестиції: практика та досвід. – К., – 2011. – № 17. – C. 6–9.

 33. Яремик Х.Я. Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів / І.Б. Скворцов, Х.Я. Яремик, Х.В. Горбова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія : «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» : зб. наук. праць. – Львів : В-во Львівської політехніки, – 2012. – № 722. – С. 390–394.

 34. Яремик Х.Я. Основні проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів / Є.М. Палига, Х.Я. Яремик, І.Б. Скворцов // Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. Економічні науки: зб. наук. праць. – Кіровоград : КНТУ, – 2011. – Вип. 19. – С. 38–44.

 35. Яремик Х.Я. Формування інвестиційних ресурсів поліграфічних підприємств / Х.Я. Яремик, Б.В. Никифорук // Наукові записки Української академії друкарства : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, – 2004. – Вип. 7. – С. 89–93.


Перелік праць автора, опублікованих за темою дослідження

Гудь І.В. Прогнозування розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі / І.В. Гудь // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Т., 2016 — С. 77-79.


АНОТАЦІЯ

Гудь І.В. Розробка стратегії розвитку поліграфічного підприємства (на прикладі ТОВ видавництво “Навчальна книга-Богдан”). – Рукопис.

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2017.

В першому розділі розкрито теоретичні основи та етапи формування стратегії розвитку підприємтв видавничо-поліграфічної галузі. В другому розділі проведено аналіз ефективності виробництва ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”. В третьому розділі проведено моделювання стратегії розвитку ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”. В спецiальнiй частинi проведено прогнозування фінансових можливостей ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан” на основі регресійних моделей. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обґрунтування шляхiв пiдвищення ефективностi дiяльностi ТОВ „Видавництво „Навчальна книга – Богдан”. В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: стратегія розвитку, поліграфічна галузь, математична модель, регресійна модель.
ABSTRACTS

Hud I.V. Development strategy of printing company (for example Ltd publishing house "Educational book-Bogdan"). - Manuscript.

Research on education and qualification of Master in the direction of 8.03050201 "Economic Cybernetics" - Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University. - Ternopil. 2017.

The first section describes theoretical foundations and stages of development strategy pidpryyemtv publishing and printing industry. The second section analyzes the efficiency of LLC "Publishing house" Educational book - Bogdan ". In the third section Simulation Strategy Development LLC "Publishing house" Educational book - Bogdan ". In special part made forecasting the financial capacity of LLC "Publishing house" Educational book - Bogdan "based on regression models. In the fifth chapter conducted organizational and economic substantiation paths increase the efficiency of activity of LLC "Publishing house" Educational book - Bogdan ". In the sixth chapter the issues of occupational health and safety and in emergency situations.Keywords: strategy development, printing industry, mathematical model, regression model.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал