Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністраціїPdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Кафедра методики змісту освіти

Формування ключових життєвих
компетентностей у процесі профільного
навчання


Полтава – 2009


2
ФОРМУВАНННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ / [упоряд. Л. Ф. Пашко, Н. Н. Корягіна, О. П. Коваленко, ЛІ. Симоненко]. – Полтава : ПОІППО,
2009. – с.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Бардінова В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент ПДПУ ім.
В.Г. Короленка.
Цина В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент ПДПУ ім.
В.Г. Короленка.
Редакційна колегія
С.Ф. Клепко, к. філософ. н, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти голова) МІ. Степаненко, д. філол. н, професор (заступник голови)
Л.Ф. Пашко, к. пед. н, доцент, в.о. завкафедри методики змісту освіти ЯГ. Вовк, к. філол. н, доцент кафедри методики змісту освіти
О.П. Коваленко, ст. викладач кафедри методики змісту освіти ВВ. Чирка, ст. викладач кафедри методики змісту освіти
Науково-методичний посібник уміщує матеріали теоретичних
досліджень, практичного досвіду формування ключових життєвих
компетентностей у процесі профільного навчання, досвіду упровадження
науково-методичного
супроводу,
інноваційних
технологій
та
інтерактивних методів. Дані матеріали відображають науково-
методичні та методологічні засади компетентнісної та профільної
освіти, якими є принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої
освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу.
Висвітлюються стані перспективи профільного навчання в ЗНЗ області
по
основних
напрямках:
суспільно-гуманітарному,
природничо-
математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному.
Представлені
матеріали
передового
педагогічного
досвіду
формування ключових життєвих компетентностей та організації
профільного навчання можуть бути використані в практичній діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів області.
Видання адресоване керівникам шкіл, вчителям, вихователям,
студентам педагогічних навчальних закладів різних видів акредитації.
Друкується за рішенням вченої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників
ім. М.В. Остроградського (протокол № 2 від 28.04.2009 р.
© ПОІППО, 2009


3
ЗМІСТ
ВСТУП

В.В. Зелюк ........................................................................................................................... 5

РОЗДІЛ І. НАУКОВО–ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ...................................................................................... 6
Профільна освіта у формуванні компетентної творчої особистості ХХІ століття
Мирошниченко В.І. ..................................................................................................... 6 Структура ключових компетентностей
Клепко С.Ф.................................................................................................................. 9 Саморегуляція у запобіганні стресових станів менеджера як основа його здоров’язберігаючої компетентності
Гриньова М.В. ........................................................................................................... 13
Теоретико-методичні основи формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів та вчителів іноземних мов
Колос Ю.З................................................................................................................... 17 Проблеми функціонування принципів в системі компетентностей
Яворський Е.Б............................................................................................................. 23 Через компетенції – до мовно грамотної особистості
Коваленко О.П............................................................................................................ 28 Формування світоглядних компетентностей на уроках філософії
Касяненко ОМ. .......................................................................................................... 31 Формування здоров'язберігаючої компетентності у процесі профільного навчання
Корягіна Н.В............................................................................................................... 32 Формування соціальної компетентності учнів у процесі профільного навчання
Симоненко ЛІ. ........................................................................................................... 36 Становлення змісту технологічної компетентнісно орієнтованої освітив навчальних закладах України досвід, проблеми та перспективи
Цина А.Ю. .................................................................................................................. 39 Формування професійної компетентності вчителів-словесників у системі профільної школи
Лисенко А.В................................................................................................................ 44
Комп’ютерна грамотність як важлива складова професійної компетентності сучасних вчителів
Овчаров СМ Формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці
Чемшит В.Г. .............................................................................................................. 52
Компетентнісний підхід у викладанні російської мови як засіб виховання соціально активної особистості
Гелеверя Р.О............................................................................................................... 58 Національне виховання як важливий аспект профорієнтації учнів
Дзюба Я.В................................................................................................................... 61
Теоретико-методологічні основи побудови моделі випускника профільної 12- річної школи
Цина В.І. ..................................................................................................................... 63 Профільна та допрофільна підготовка як шлях до вибору професії
Теремецька О.І. .......................................................................................................... 75

Сутність методу тестування
Кравченко ТО. ........................................................................................................... 79 Проблеми формування компетентностей особистості в процесі профільного навчання
Борщ Ж.В. .................................................................................................................. 81

РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ .............. 85
Реалізація обласної програми впровадження профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів на 2007-2010 рр.
Пашко Л.Ф. ................................................................................................................ 85 Формування читацької компетентності учнів на уроках літератури рідного краю
Поправка В.М............................................................................................................. 89 Система трудового виховання АС. Макаренка в контексті сучасності. Рушник
Макаренківської єдності
Дзюба Р.Д................................................................................................................... 99 З досвіду профорієнтаційної роботи сільської школи
Бірук В.П. ................................................................................................................. 105 Культурологічні засади викладання зарубіжної літератури в профільних класах
Карпенко Н.П........................................................................................................... 107 Інтерактивні технології та мультимедійні засоби на заняттях із циклу гуманітарних дисциплін в сучасній школі
Цебрій І..................................................................................................................... 113
Міжпредметні зв’язки у процесі трудового навчання в Божківському НВК
Берданова В.О.......................................................................................................... 117 Формування економічної компетентності та розвиток підприємницьких здібностей на заняттях спецкурсу Основи підприємницької діяльності в класах економічного профілю
Біловус І.Г................................................................................................................. 121 Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу
Довгаль ОМ. ............................................................................................................ 124 Формування здоров’язберігаючої компетентності з допомогою бойових мистецтв
Хомич Г.І. ................................................................................................................. 128 Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на факультативних заняттях з математики
Єременко Н.О........................................................................................................... 132

ДОДАТКИ...................................................................................................................... 135
Розробка уроків з курсу Основи філософії. 135 Тема №1 Основні етапи філософії. 135
Касяненко ОМ. ........................................................................................................ 135 Методика проведення позакласного заходу з астрономії на прикладі спостереження проходження планети Венери по диску Сонця
Козак А.Ф. ................................................................................................................ 139 Інтелектуальна гра „ Дебати – технологія творчого розвитку особистості
Доценко Л.І............................................................................................................... 1435
ВСТУП
Формування особистості пов’язане з трансформаційними процесами світових освітніх систем, що приводить до зміни суспільної парадигми від індустріальної до інформаційної. Розвиток освіти відбувається в умовах потужних інтеграційних процесів, глобалізації, демократизації, створення єдиного інформаційного простору. Особистість повинна пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, вибудовувати власну життєву траєкторію. У педагогічній науці вже визначені науково теоретичні основи компетентнісно орієнтованої та профільної освіти. Компетентність розглядається як інтегроване поняття, що включає в себе комплекс знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, пов`язаних з життєвими сферами особистості. Профільне навчання має широкі можливості для формування предметних, ключових життєвих компетентностей. У старшій школі вводиться обов’язкове профільне навчання у зв’язку з переходом на 12 річну освіту. Зараз постали нові вимоги суспільства до особистості вона повинна бути компетентною, відповідальною, уміти навчатися впродовж усього життя, бути конкурентоспроможною відповідно до кон`юнктури ринку праці тощо. У рамках проекту ПРОООН, у програмі Освітня політика та освіта рівний – рівному визначений перелік ключових життєвих компетентностей громадянська, навчальна (уміння вчитись, інформаційна, комунікативна, соціальна, підприємницька, здоров`язберігаюча. В українській освіті вирішального значення набувають самоосвітня, загальнокультурна, правова та інші компетентності. Для успішного формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання вчителю необхідно перейти на інноваційну педагогічну діяльність з використанням ефективних педагогічних технологій. Кожен конкретний профіль реалізується певним циклом дисциплін. Профільна компетентність є результатом освітнього процесу у старшій школі і визначається як готовність особистості самостійно одержувати та використовувати знання із даної профільної освітньої галузі, необхідних для її самореалізації. Процес профілізації старшої школи наданому етапі вимагає, щоб педагогічні працівники володіли методологією визначення компетентнісно орієнтованого змісту базових та профільних дисциплін. Науково методичний посібник відображає методологічні основи формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. У ньому висвітлюються стані перспективи навчання в області з основних напрямків суспільно гуманітарного, природничо математичного, технологічного, художньо естетичного, спортивного. Посібник може бути корисним для керівників шкіл, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації.
В.В. Зелюк


6
РОЗДІЛ І. НАУКОВО–ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ

Профільна освіта у формуванні компетентної творчої
особистості ХХІ століття

Мирошниченко В.І.
Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо включення України в міжнародний освітній простір. Особистісний підхід у формуванні творчої особистості передбачає забезпечення успіху в діяльності для кожного учня. Успіх окрилює навіть дорослого, а тим більше – дитину, – говорив В.О. Сухомлинський. Профільна освіта покликана забезпечити успіх кожної особистості. Перегляд основних концепцій змісту профільної освіти передбачає розширення тих можливостей, які відкривають перед учнівською молоддю життєві компетентності. Комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям для набуття необхідних життєвих компетентностей. Набуття знань, умінь і навичок трансформується в компетентності і сприяє гармонійній взаємодії з технологічним суспільством. Уже проведене узагальнення процесу формування ключових життєвих компетентностей за трьома блоками соціальні, мотиваційні, функціональні [2, с. 71]. Особистісні ціннісні орієнтації молоді спираються саме на ключові життєві компетентності. Життєві компетентності, що дають можливість особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і роблять внесок у розвиток суспільства та особистісного успіху. Вони становлять основний набір найзагальніших понять, які включають деталізовані знання, уміння, навички, цінності та відносини. Ключові компетентності пов’язані з життєвими цілями, умінням співпрацювати, з розвитком відповідальності, з підготовкою особистості до ринку праці та ін. Реалізуючи ідею профільної особистісно-орієнтованої освіти, на уроках різних освітніх галузей вчитель має можливість формувати цілий ряд компетенцій, що складають в кінцевому результаті ключові життєві компетентності [3, c. 34]. Можна виділити сучасні підходи до формування ключових життєвих компетентностей. Головним при цьому є не предмет, якому навчаємо, а особистість, яку формуємо. Активність і самостійність проявляється в проблемних ситуаціях, що спонукають думати, аналізувати, робити висновки, самостійно вирішувати проблеми. Творчий компонент учня розвивається всебічним аналізом проблеми, пошуком різних шляхів її вирішення, використанням інноваційних форм та методів роботи

розумінням причинно-наслідкових зв’язків. Логічне обґрунтовування своїх дій, використання логічних структур та зв’язків допомагають міцнішому запам’ятовуванню, ніж розрізнені знання. Перспективи навчання, врахування особливостей особистості, її життєвого досвіду, інтересів оптимізує процес формування інформаційно технологічних компетентностей. Ключові компетентності мають предметний характер, формування яких відбувається в комплексі, при вивченні багатьох загальноосвітніх дисциплін. Можна виділити основні етапи процесу формування ключових життєвих компетентностей майбутніх фахівців формування базових умінь і навичок (початковий розробка творчих завдань із застосовуванням знань по всіх аспектах трудової підготовки (основний моделювання типових ситуацій у навчальній діяльності (закріплюючий); оцінка та самооцінка рівня сформованості ключової життєвої компетентності за визначеними критеріями (підсумковий) [1]. На останньому етапі відбувається аналіз та самоаналіз досягнень і недоліків, підвищення рівня мотивації навчання. На цьому етапі застосовувався весь методичний комплекс дослідження рівня компетентності – тести, різнорівневі та корекційні завдання, кореляційний аналіз та ін. При цьому на будь-якому етапі формування можна виділити такі загальні елементи мотиваційно-цільовий, що вказує на наявність мотиву досягнення мети, інтерес та готовність до роботи когнітивний як наявність відповідних знань, умінь, і здатності використання інформаційної техніки операційно-діяльнісний, що демонструє ефективність інформаційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій рефлексивний – забезпечує готовність до пошуку вирішення проблем, творчого потенціалу особистості учня. Профільна освіта базується на особистісно-орієнтованих підходах, що передбачають упровадження інноваційних педагогічних технологій та інтерактивних методів навчання (робота в парах, акваріум, вільний мікрофон, „кейс-метод” та ін.). Ключові життєві компетентності тісно корелюють з комунікативною. Комунікативна мовленнєва компетентність є одною з ключових (відповідно до Західноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, напрацьованих Радою Європи) і розглядається як така, що складається з певних компонентів лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. В процесі формування цих компетентностей використовуються такі режими роботи тренінговий, діалогічний, монологічний, синтезований. Рівень сформованості ключових компетентностей залежить від навчального середовища, що включає в себе матеріальну базу та психолого- педагогічний супровід цього процесу. Навчальне середовище повинне задовольняти всі базові потреби професійного пізнання, а зміст, методи і засоби організації цього пізнання повинні бути орієнтовані на розвиток творчих здібностей особистості. Результатом сформованості

компетентностей є досвід самостійної пізнавальної діяльності, що набувається спочатку під керівництвом учителя, а потім самостійно. У процесі профільного навчання важливо підвести учня до формування самоосвітньої компетентності. Самоосвітня компетентність базується на спеціально організованій педагогом діяльності, що включає формування таких якостей, як самостійність, спостережливість, відповідальність, самоорганізація, креативність. Світосприймання та специфіка проявляється в умінні виявляти різні форми активності та володіння інформаційно-технологічною компетентністю. При організації навчання, орієнтованого на формування ключових компетентностей слід мати на увазі, що розвиток навчальних здібностей учня відбувається не тільки через оволодіння нормативною діяльністю, ай через постійне збагачення інтелекту, перетворення суб’єктивного досвіду в джерело власного розвитку. Основним результатом формування ключових життєвих компетентностей повинно стати формування пізнавальних здібностей та вмінь здобувати потрібну інформацію протягом всього власного життя. При формуванні ключових життєвих компетентностей необхідно управляти мотиваційними процесами. Проблема мотивації – одна із складних проблемна перший план висуваються пізнавальні і соціальні інтерес, самоповага, самотворення) мотиви. Необхідно враховувати, що ключові компетентності тісно пов’язані з самоосвітніми, як системою здібностей, що забезпечують особистості можливість успішно вирішувати всі життєві завдання, успішно здійснювати життєдіяльність нарівні життєтворчості.
Теоретико-методичні аспекти формування ключових життєвих компетентностей учнів включають інноваційні підходи, методологічні, філософські та психологічні основи сучасної освіти. Науково-методичний супровід – це система професійної педагогічної й управлінської діяльності щодо створення соціально-педагогічних умов для досягнення бажаного результату. Третє тисячоліття відзначається стрімким зростанням значущості науки і освітив житті людства та кожної особистості. Наука і освіта повинні вирішувати конкретні життєві проблеми людини, тому вони повинні реформуватися. Перспективним напрямком реформування сфери освіти є впровадження профільного навчання та компетентнісно орієнтованих підходів у розвитку творчої, конкурентноспроможної особистості.
Література:
1. Єрмакова І. Г. Життєва компетентність особистості : науково–
методичний посібник / І. Г. Єрмакова. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
2. Клепко С. Ф. Компетенізація освіти. Модернізаційні процеси в сучасній
освіті / С. Ф. Клепко. – К : Шкільний світ, 2008.
3. Пашко Л. Ф. Сучасні проблеми компетентністно орієнтованої та
профільної школи (науково-теоретичний аспект) / Л. Ф. Пашко, ЮЗ. Колос //
Освіта Полтавщини. Часопис. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Управління адаптивною школою здобутки і перспективи. – Полтава, 2009.


9
Структура ключових компетентностей

Клепко С.Ф.

Словом «компетенізація» (компетентність (компетенція) + зація) позначатимемо процес фокусування освіти на впровадженні компетентнісного підходу. Компетнтнісно орієнтований (компетентнісний) підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти. У світовій освітній практиці розглядаються різні структури і типи ключових компетенцій. Проілюструємо існуючі підходи, не включаючись в дискусію про визначення понять "ключові компетенції, "життєві" та склад їхньої номенклатури. Це завдання має вирішуватися після того, як буде визначено їхня differentia specifica. До цього ця робота немає сенсу, яка необхідна буде при конструюванні національного курикулуму. Прихильники К-підходу відштовхуються від визначення Радою Європи
5 ключових компетенцій, які характеризують наступні напрями Політична і соціальна здатність брати відповідальність, брати участь у прийнятті групових рішень, вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом. Життєдіяльність у багатокультурному суспільстві. Контроль за виявом расизму, ксенофобії, клімату нетолерантності. Володіння усною і писемною комунікацією. Володіння більш ніж однією мовою. Інформаційна письменність. Володіння інформаційними технологіями, розуміння суті їх застосування, сильних і слабих сторін використання інформаційних технологій. Здатність вчитися протягом всього активного життя. Розробники російських стандартів, наприклад, виділяють такий набір ключових компетенцій компетенції у сфері пізнавальної діяльності, які ґрунтуються на засвоєнні способів самостійного засвоєння знань із різних джерел інформації, утому числі позашкільних компетенції у сфері суспільної діяльності (виконання ролей громадянина виборця, члена соціальної групи, колективу компетенції у сфері трудової діяльності (утому числі вміння аналізувати і використовувати ситуацію на ринку праці, оцінювати і вдосконалювати свої професійні можливості, навички самоорганізації тощо компетенції у побутовій сфері (включаючи аспекти сімейного життя, збереження і зміцнення здоров'я тощо компетенції у сфері культурної діяльності (включаючи набір шляхів і способів використання вільного часу, які культурно і духовно збагачують особистість. Навіть поверхове порівняння російського списку з переліками ключових компетентностей, укладених в європейських країнах, показує різну акцентуацію підходів у визначенні необхідних компетентностей. Якщо в

російському списку якості "громадянину світу" завуальовані в компетенції у сфері суспільної діяльності (виконання ролей громадянина тощо, то західна освітня політика вказує на необхідні компетентності гранично відверто і конкретно. Але тут важливе не стільки різниця в акцентах, у поняттях, скільки те, що компетентності, які вводяться в системи ключових, визначаються на основі зовнішніх щодо освіти досліджень. Наприклад, розробники стандартів і курикулумів у США опираються на звіт Міністерства праці США "Що
робота вимагає від шкіл для Америки 2000"(1991) та аналогічний звіт Уряду Канади (І. У цих звітах визнано, що сьогодні учням потрібно набувати умінь, які виходять далеко затри (читання, письмо та арифметика. Сучасний світ вимагає високого рівня технологічних умінь майже для будь- якої кар'єри. Вказані звіти між собою схожі і включають такі уміння, які визнаються необхідними для роботи уст Основні уміння (читання, письмо, арифметика, слухання і мовлення.
Мислительні уміння (творче міркування, розв'язування проблем, доведення, метапізнання (metacognition) і системне мислення. Інформаційні уміння (набуття (acquiring) і оцінювання інформації, її організовування і підтримка, інтерпретація і повідомлення, обробка на комп'ютерах). Технологічні уміння.
' Уміння управління-ресурсами (Resours management). Міжособистісні (Interpersonal) уміння (формування команди, навчання, ведення переговорів і лідерство.
Особисті уміння (відповідальність за себе, почуття власної гідності і чесності (цілісності. Близьким до поняття уміння є якості або характеристики особистості, потрібні


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал