Гальмування в психологіїСторінка5/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5

Керівництво - рівень соціального управління, коли розробляються найбільш загальні та принципові рішення, визначаються перспективні цілі, які необхідно досягнути тією чи іншою системою управління, виробляються засоби для досягнення поставленої мети і визначається послідовність виконання більш конкретних, часткових задач.

Класифікація - 1) система підпорядкованих понять в якій-небудь галузі знання, складена на основі обліку, загальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними;

2) розподіл понять на взаємопов'язані класи за суттєвими ознаками.Класифікація методів навчання - групування методів навчання за певними ознаками і встановлення між ними зв'язків. Варіанти: 1) за джерелом передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні, наочні, практичні; 2) за характером пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад, частково-пошуковий, дослідницький; 3) у залежності від основних дидактичних цілей і завдань: методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки й оцінювання знань, вмінь і навичок, усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу, роботи щодо застосування знань на практиці і вироблення вмінь і навичок, перевірки й оцінювання знань, вмінь і навичок; 4) класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності в процесі навчання: організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації навчання, контролю і самоконтролю у навчанні.

Класний керівник - педагогічний працівник, в посадові обов'язки якого входить сприятливий перебіг індивідуального розвитку і формування особистості дитини; внесення необхідних коректив у систему виховання, допомога у вирішенні проблем, що виникають у дітей при спілкуванні між собою, з учителями, батьками.

Класно-урочна система навчання полягає в тому, що навчальна робота проводиться з групою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки (класом) протягом певного часу і за встановленим розкладом (у формі уроку).

Клімат соціально-психологічний - 1) сукупність соціально-психологічних умов, які склались у колективі і сприяють або перешкоджають спільній продуктивній діяльності та різносторонньому розвитку особистості в групі (колективі);

2) психологічний настрій у групі людей чи колективі.Клуб - самодіяльне аматорське творче об'єднання, в якому його члени підвищують свою духовну культуру, формують уміння самостійно висловлювати власні думки, відстоювати свої принципи, інтереси та погляди.

Клубні об'єднання - це організаційно оформлені та стабільно працюючі у навчальному закладі групи, що займаються соціально корисною та культурною діяльністю та існують на базі самоврядування.

Кмітливість - властивість особистості, яка поєднує критичність мислення і готовність пам'яті.

К. -це, насамперед, риса пізнавальної діяльності, здатність швидко і добре розуміти і вирішувати завдання.Когнітивна психологія - напрям психології, що з'явився у 50-60-і роки ХХ ст. в США як реакція на кризу біхевіоризму та гештальтпсихології. Найпершим головним завданням було вивчення перетворень сенсорної інформації від моменту подання стимулів на рецепторні поверхні до отримання відповіді. Були виділені численні структурні блоки пізнавальних та виконавських процесів, у тому числі короткотривала і довготривала пам'ять. Пізніше завданням К. п. як напряму було обґрунтування вирішальної ролі знання в поведінці суб'єкта. Інтенсивно розроблялися також когнітивні теорії емоцій та ін.

Когнітивний дисонанс - стан психічного дискомфорту, викликаний одночасною наявністю, одночасною актуалізацією у психіці суб'єкта суперечливих взаємо виключаючих потреб, мотивів діяльності, що іноді призводять до внутрішнього конфлікту, вихід з якого особистість знаходить шляхом раціоналізації, співіснування суперечливих, логічно несумісних висновків, підключення захисних механізмів або зміни початкового (первісного) мотиву.

Кодування інформації - сукупність операцій щодо підготовки емпіричних даних до формалізованої обробки на аналізу (зміст цих операцій полягає в перетворенні даних у числову форму).

Коефіцієнт інтелектуальності - показник розумового розвитку, отриманий за допомогою різних тестових методик.

Колегіальність в управлінні - процес вироблення колективного рішення на основі думок керівників різного рівня, виконавців конкретних рішень.

Колегіум - середній заклад освіти, що забезпечує набуття освіти понад державний освітній мінімум і гуманітарну, суспільно-гуманітарну, гуманітарно-природничу підготовку талановитої учнівської молоді певного регіону України. До колегіуму зараховуються учні, як правило, після закінчення школи ІІ ступеня. Діяльність цього навчально-виховного закладу базується на основі "Положення про середній навчально-виховний заклад" (1993 р.).

Коледж - 1) повний триступеневий середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, який забезпечує досягнення кожним учнем соціально необхідного рівня загальноосвітньої підготовки не нижче державного стандарту;

2) вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітьньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного (кількох) споріднених напрямів підготовки або спеціальностей, має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.Колектив - 1) організована форма об'єднання людей на основі цілеспрямованої діяльності. Ознаки

К. - характерні риси, які властиві колективу: наявність суспільно значимої мети; щоденна спільна діяльність, спрямована на її досягнення; наявність органів самоврядування; встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу;

2) вищий рівень розвитку і функціонування соціальної групи. Значущими функціями колективу є: а) утворення матеріальних і духовних цінностей відповідно до суспільного поділу трудової діяльності; б) соціалізація членів трудового колективу;

3) вища стадія розвитку організаційної спільності людей, яка спрямована на досягнення соціально-значимих цілей і об'єднує своїх членів як самим процесом спільної діяльності, так і її організацією та системою стимулювання. Вирізняють К. трудові, навчальні, дитячі, військові, спортивні, колективи громадських організацій;

4) група людей, включених у спільну діяльність і об'єднаних єдиними цілями, підпорядкованими інте-ресам суспільства.

Колізія - зіткнення протилежних сил поглядів, прагнень чи інтересів. К. є різновидністю психічного конфлікту.

Контроль - 1) перевірка виконання чого-небудь, облік, спостереження за чим-небудь, ким-небудь.

Розрізняють К. поточний, коли перевіряється й оцінюється певний стан роботи, і К. завершуючий, заключний, коли діяльність оцінюють за кінцевими результатами;

2) процес порівняння (співставлення) фактично досягнутих результатів із запланованими;

3) система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів.Контроль роботи школи - вид управлінської діяльності, покликаний виконувати роль (функцію) зворотного зв'язку між системами управління школою та елементами школи як об'єкта управління.

Контроль соціальний - форми і способи впливу, що використовуються соціальними групами для регулювання поведінки їх членів. К. с. використовується, в першу чергу, до тих індивідів, чия поведінка відхиляється від групових форм в позитивну чи негативну сторону.

Конфлікт - 1) процес різкого загострення суперечностей і боротьби двох чи більше сторін - учасників у вирішенні проблеми, що має особистісну значимість для кожного з його учасників;

2) зіткнення протилежних, несумісних тенденцій у свідомості однієї людини у міжособистісних відносинах індивіда чи груп людей, пов'язане з гострими негативними емоційними переживаннями;

3) крайнє загострення суперечностей; зіткнення осіб, їхніх інтересів, потреб, оцінок рівня прагнень, домагань тощо при способах їх вирішення на фоні емоційних станів.

Конфліктна ситуація - складна ситуація, що складається з об'єкта та учасників конфлікту різної спрямованості, і в якої один або декілька опонентів, наближаючись до своєї мети, віддаляють інших від своїх цілей, ускладнюють або роблять просто неможливим їх досягнення.

Конформізм - 1) соціально-психологічна позиція особистості, що виявляється у свідомому прийнятті індивідом поглядів, цінностей та норм поведінки певної соціальної групи під тиском зовнішніх умов та обставин всупереч власним переконанням;

2) поведінка людини, яка характеризується зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому розходженні з ними;

3) пристосовництво, пасивне прийняття існуючого порядку, домінуючих думок тощо; відсутність власних позицій, безпринципове і некритичне наслідування будь-якому взірцю, що володіє найбільшою силою тиску, безумовне схилення перед авторитетами.

Концентрація уваги - 1) полягає в більшому чи меншому заглибленні у діяльність, що виконується людиною в даний момент;

2) інтенсивність зосередження на визначеному об'єкті і відволікання від всього другорядного. Здатність до К. у. безпосередньо пов'язана із станом нервової системи.Концепція - 1) загальний погляд на якесь явище, певний спосіб його розуміння, ідея, задум якоїсь справи, формування принципів її здійснення;

2) система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; основна ідея будь-якої теорії.Корекційно-розвиваюча робота зі школярами - система різноманітних професійних видів діяльності шкільного психолога, спрямована на вирішення психолого-педагогічних проблем навчання, поведінки і психологічного стану, які притаманні конкретним учням, і створення спеціальних умов для повноцінного розвитку та ефективного навчання дітей, які не мають яскраво виражених психологічних проблем та особливостей.

Корекція - здійснення психологічних і медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи.

Креативні здібності - особистісні якості, що дозволяють людині по-новому поглянути на відомі предмети, явища, побачити в них нові закономірності, зв'язки, відтворити нове бачення, придумати дещо нове, раніше невідоме.

Критерії оцінки передового педагогічного досвіду - актуальність, оригінальність, новизна; висока ефективність; стабільність, збалансованість і комплексність результатів; раціональність витрат часу, зусиль, засобів; можливість відтворення даного досвіду іншими вчителями.

Критерій - 1) мірило оцінювання визнаних параметрів, які описуються певними

показниками; 2) мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Критичність мислення - прагнення все аналізувати, піддавати оцінці, не приймати все на віру; уміння правильно оцінювати свої дії, здібності, виявляти і визначати свої помилки.

Культура - 1) специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, виражений у продуктах матеріальної та духовної праці, в системі норм і закладів, духовних цінностях, сукупностях ставлень людей до природи, оточення і до самих себе;

2) творча діяльність людини в усіх сферах буття і свідомості, яка базується на засвоєнні культурної спадщини, спрямовується на перетворення багатства людської історії у внутрішнє надбання особи, на всебічний розвиток духовних сил людини;

3) міра і спосіб реалізації сутнісних сил людини як соціального суб'єкта в її діяльності, а також створених у результаті цієї діяльності продуктах матеріального і духовного виробництва.

Культура виробництва - 1) сукупність нормативних вимог до техніко-економічного, організаційного та естетичного рівня виробництва. Досягнення сучасної К. в. передбачає впровадження прогресивної техніки і технології, наукової організації праці, систематичне покращення умов праці, забезпечення персоналу належними побутовими умовами, підвищення професійної майстерності працівників та ін.;

2) система якостей, що зумовлюють характер поведінки людини в процесі виробничо-трудової діяльності, спрямованої на створення матеріальних цінностей.

Культура міжетнічних відносин - реалізація взаємозалежних інтересів етносів, народностей у процесі економічного, політичного, соціального і духовного життя на принципах свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності.

Культура управління - 1) теорія ефективного застосування управлінської системи, структури (наприклад, як організувати систему управління освітою, щоб за її допомогою впливати на розвиток освіти в потрібному напрямі);

2) теорія раціональної організації роботи апарату управління, застосування найбільш ефективних засобів, форм і методів праці, розкриття ролі культурного елемента в цьому процесі;

3) теорія управління як важливої соціальної функції і свідомого і власного впливу як на окремих людей, так і на всю спільноту для досягнення конкретної мети;

4) сукупність теоретичних і практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і відносяться тією чи іншою мірою до різних аспектів людської діяльності;

5) система знань про управлінську практику як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-практичну цінність і органічно, системно пов'язані між собою;

6) важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, їхні помисли і бажання і, водночас, - один із вирішальних факторів успіху в управлінні організацією.

Курс дій - загальні положення і поняття, якими керуються, коли приймають рішення, чи які обмежують альтернативи під час прийняття рішень.Куточок живої природи є невід'ємною складовою частиною кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. К. ж. п. створюється для проведення навчальних і практичних занять, передбачених програмами.

http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/list/1/

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал