Формування у студентської молодіСкачати 418.92 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір418.92 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ:
1. У дисертації з’ясовано, що розвиток освіти сьогодні відбувається на фоні духовної спустошеності сучасного суспільства, втрати ним духовних інстинктів, через що людина перетворилася у бездуховну інтелектуальну машину, яка на перший план ставить власні індивідуальні потреби, зосереджуючи особливу увагу на накопиченні цінних речей; вона поступово духовно і культурно деградує; освіту вважає товаром, який має ринкову цінність. Як наслідок, сучасне суспільство страждає від негативного впливу таких явищ людини як лицемірство, байдужість, злість, агресія, егоїзм тощо.

Доведено, що для відродження духовно-культурної складової освіти сьогодні необхідно переакцентувати вищу освіту на духовно-культурний розвиток особистості студента, формування в нього духовно-культурних цінностей освіти як основ для трансляції духовної, а не матеріальної культури, розвитку не просто письменної людини, а гармонійно і всебічно розвиненої, широкомислячої, духовно-культурної освіченої особистості.

2. З метою обґрунтування методології дослідження визначено аксіологічний, культурологічний та цивілізаційний підходи. Встановлено, що цілісний всебічний аналіз та вивчення духовно-культурних цінностей освіти за допомогою означених наукових підходів у їх взаємодії і взаємозв’язку дало нам можливість подати цілісне визначення та характеристику сутності і особливостей духовно-культурних цінностей освіти і визначити шляхи їх формування у студентської молоді.

3. У дисертації охарактеризовані та уточнені базові поняття дослідження (цінність, освіта, цінності освіти, духовність, культура, духовна культура, духовні цінності, культурні цінності). Наведено авторське визначення поняття „духовно-культурні цінності освіти”, які ми розглядаємо як сукупність особистісно-значимих морально-орієнтованих пріоритетів в освіті, які визначають лінію поведінки особистості та сприяють здійсненню найбільш повної її самореалізації в усіх сферах життєдіяльності у відповідності до законів Істини, Добра та Краси.

Особлива увага приділена сутнісній характеристиці портрету освіченої людини ХХІ століття, яка являє собою мислячу духовну особистість „осяяну світлом знання”; яка володіє певним запасом усвідомлених знань; яка усвідомлює їх широту і глибину та вміє застосовувати їх на практиці; яка має „рефлексивне уявлення” про набуті знання; яка володіє власним „світобаченням”; здібна до співпереживання; творча особистість, яка стала на шлях „духовної навігації”; яка прагне постійно самоудосконалюватися. Підкреслено, що саме вміння розуміти смисл отриманих знань є одним з найбільш значущих відмінностей освіченої людини від неосвіченої.

4. На основі аналізу наукової філософської та психолого-педагогічної літератури в дисертації визначені критерії, показники та рівні сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти, підібрано діагностичний інструментарій відповідно до кожного з них. Критеріями сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти є ціннісно-орієнтований, мотиваційний, операційно-діяльнісний та рефлексивний. На основі названих критеріїв визначені рівні сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти: високий, середній, низький.

5. У процесі дослідно-експериментальної роботи нами теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено організаційно-методичну систему формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти, яка функціонує на принципах орієнтації на духовно-культурні цінності, ідеали в освіті; ціннісного переосмислення процесу здобуття вищої освіти та принципі духовно-культурної, ціннісної насиченості змісту освітньо-виховного процесу.

Визначені педагогічні умови, які забезпечують ефективність практичної реалізації моделі організаційно-методичної системи формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти: створення атмосфери взаєморозуміння і взаємодопомоги всередині студентської групи, між викладачами і студентами на засадах духовно-культурних цінностей; духовно-культурна спрямованість освіти на виховання людяності, взаємодопомоги, взаємоповаги, співчуття, щиросердності, дружнього відношення один до одного, чесності, доброти, вміння вести себе в суспільстві, любові до духовно-культурних традицій рідної землі. Нами були визначені та упроваджені педагогічні технології формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти.

6. Порівняльний аналіз результатів, отриманих на констатувальному та контрольному етапах експериментальної роботи, свідчить про те, що показники високого та середнього рівнів сформованості духовно-культурних цінностей освіти у студентів експериментальної групи мають більш високі показники, ніж у студентів контрольної групи після застосування обраних нами педагогічних технологій і розробленої організаційно-методичної системи формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Це доводить ефективність обраних нами педагогічних технологій та свідчить про закріплення устремління студентської молоді переакцентувати освіту на відродження саме її духовно-культурних цінностей.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з розробкою класифікації цілісної системи духовно-культурних цінностей освіти з наданням сутнісної характеристики кожної з них; визначенням та детальною характеристикою педагогічних умов формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ:

Статті в наукових фахових виданнях:
 1. Безугла М. В. Вища освіта як цінність сучасної студентської молоді / М. В. Безугла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2010. — Вип. 4 (39). — С. 36–43.

 2. Безугла М. В. Методологічні підходи до проблеми формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти / М. В. Безугла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2011. — Вип. 2 (43). — С. 13–21.

 3. Безугла М. В. Проблема відродження духовно-культурних цінностей освіти у студентської молоді / М. В. Безугла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2012. — Вип. 4 (51). — С. 3–11.

 4. Безугла М. В. „Портрет” освіченої людини ХХІ століття / М. В. Безугла // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39. — Ч.1. — С. 279–286.

 5. Безугла М. В. Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти / М. В. Безугла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2013. — № 4. — С. 7‒11.

 6. Bezugla M. V. Intrinsic Characteristic of Spiritual and Cultural Basis of the Citizen and Professional Formation in the University / M. V. Bezugla // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2013. — Вип. 6 (59). — С. 9–16.

 7. Безугла М. В. Ціннісні уподобання сучасної студентської молоді / М. В. Безугла // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — 2014. — Вип. 43. — Ч.3. — С. 10–18.

 8. Безугла М. В. Характеристика рівнів сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти / М. В. Безугла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2015. — Вип. 2 (65). — С. 5–15.Публікації у збірниках матеріалів конференцій:

 1. Безугла М. В. Освіта і виховання як духовно-культурні цінності сучасної студентської молоді / М. В. Безугла // Університет і регіон: проблеми сучасної освіти: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції (Луганськ, 2627 жовтня 2011 р.). — Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. — 2011. — С. 183–185.

 2. Безугла М. В. Освіта як духовно-культурна цінність особистості / М. В. Безугла // Університет і регіон: проблеми сучасної освіти: матеріали XVIII науково-практичної конференції (Луганськ, 2425 жовтня 2012 р.). — Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. — 2012. С. 125–126.

 3. Безугла М. В. Проблема формування духовно-культурних цінностей освіти у сучасної студентської молоді / М. В. Безугла // Університет і регіон: проблеми сучасної освіти: матеріали XІХ науково-практичної конференції (Луганськ, 2425 жовтня 2013 р.). — Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. — 2013. С. 144–145.

 4. Безугла М. В. Духовно-культурний потенціал освіти / М. В. Безугла // Духовно-культурні цінності виховання Людини: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2015 р.). — Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. — 2015. — С. 30–40.


Публікації в зарубіжних виданнях:


 1. Безуглая М. В. Духовно-культурные ценности образования и воспитания – основа благополучия будущих поколений / М. В. Безуглая // Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie: материалы ІХ Международной конференции (Седльце, 4-6 июня 2011 г.). — Седльце: Естественно-гуманитарный университет в Седльце, Институт педагогики, Научное товарищество Седльце. — 2011. — С. 21–24.

 2. Безуглая М. В. Проблема духовно-культурного развития современной студенческой молодежи в образовательно-воспитательном пространстве университета / М. В. Безуглая // Развитие личности в образовательных системах: материалы докладов ХХХI Международных психолого-педагогических чтений (Ростов, 20-21 сентября 2012 г.). — Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ. — 2012. — Ч. 1. — С. 33–38.

 3. Безуглая М. В. Проблема духовно-культурного развития личности будущего преподавателя / М. В. Безуглая // Kompetencje współczesnego nauczyciela. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej i 20-lecia uzyskania tytułu profesora Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Żegnałka: материалы Х Международной конференции (Седльце, 4-6 июня, 2012 р.). — Седльце: Естественно-гуманитарный университет в Седльце, Институт педагогики, Научное товарищество Седльце. —2012. — Т.1. — С. 97–101.

 4. Безуглая М. В. Ценности образования сегодня / М. В. Безуглая // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology: материалы научно-практической конференции (Будапешт, 5-7 июля 2013). – Будапешт: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. — 2013. — Т. 3. — С. 37–41.

 5. Безуглая М. В. Ценности образования студенческой молодежи: пути достижения / М. В. Безуглая // Молодёжь. Наука. Культура: материалы V международной научно-практической конференции (Салехард, 31 мая 2013 г.) – Салехард: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Столичная финансово-гуманитарная академія”. — 2013. — С. 284–289.


АНОТАЦІЇ
Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015.

Дисертація присвячена проблемі формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури визначено теоретико-методологічні засади формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Схарактеризовано наукові підходи до проблеми формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Проаналізовано проблемне поле дослідження. Уточнено сутність понять „цінність”, „освіта”, „цінності освіти”, „духовність”, „духовна культура”, „духовні цінності”, „культурні цінності”. Надана сутнісна характеристика поняття „духовно-культурні цінності освіти”, які розглядаються нами як сукупність особистісно-значимих морально-орієнтованих пріоритетів в освіті, які визначають лінію поведінки особистості та сприяють здійсненню її найбільш повної самореалізації в усіх сферах життєдіяльності у відповідності до законів Істини, Добра та Краси.

Визначено критерії, показники та рівні сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність впровадження моделі організаційно-методичної системи та запропонованих педагогічних технологій формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Розроблено спецкурс „Освічена особистість”.Ключові слова: освіта, цінності, культура, духовність, духовна культура, цінності освіти, духовно-культурні цінності освіти, освічена людина, знання, розуміння, студентська молодь.


АННОТАЦИЯ
Безуглая М. В. Формирование у студенческой молодёжи духовно-культурных ценностей образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015.

Диссертация посвящена проблеме формирования у студенческой молодёжи духовно-культурных ценностей образования. На основе анализа философской и психолого-педагогической литературы определены теоретико-методологические основы формирования у студенческой молодёжи духовно-культурных ценностей образования. Охарактеризованы научные подходы к проблеме формирования у студенческой молодёжи духовно-культурных ценностей образования. Проанализировано проблемное поле исследования. Уточнена сущность понятий „ценность”, „образование”, „ценности образования”, „духовность”, „духовная культура”, „духовные ценности”, „культурные ценности”. Дана сущностная характеристика понятия „духовно-культурные ценности образования”, которые нами рассматриваются как совокупность личностно-значимых нравственно-ориентированных приоритетов в образовании, которые определяют линию поведения личности и способствуют осуществлению ее наиболее полной самореализации во всех сферах жизнедеятельности в соответствии с законами Истины, Добра и Красоты.

К основным духовно-культурным ценностям образования относятся: развитие человека как личности; получение знаний и опыта, профессиональных навыков, компетентности во всех сферах науки; наличие высококвалифицированных преподавателей, преданных своей профессии; наличие соответствующего современного оборудования и качественной литературы; возможность развиваться духовно и культурно; стремление к саморазвитию личности и раскрытию своих способностей и самообразование; хорошие взаимоотношения с коллегами и внутри группы; умение работать в команде и умение сдерживать (негативные) эмоции; направленность на воспитание любви, уважения, сострадания, чистосердечности, дружеского отношения к людям и уважения к традициям; привитие молодежи хороших манер поведения, честности, доброты, умения вести себе в обществе.

Определены критерии, показатели и уровни сформированности у студенческой молодежи духовно-культурных ценностей образования. Теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность внедрения модели организационно-методической системы и педагогических технологий формирования у студенческой молодежи духовно-культурных ценностей образования.

Определены условия, необходимые для формирования духовно-культурных ценностей образования: создание атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи в середине студенческой группы, между преподавателями и студентами на духовно-культурных основах; духовно-культурная направленность образования на воспитание человечности, взаимопомощи, взаимоуважения, сочувствия, сердечности, дружеского отношения друг к другу, честности, доброты, умения вести себя в обществе, любви к духовно-культурным традициям родной земли; обеспечение получения студентами разноплановых, качественных знаний, развития мышления, расширения кругозора; содействие накоплению ими профессионального опыта, умений и навыков, необходимых для наиболее полной самореализации личности во всех сферах жизнедеятельности; направленность на развитие личностно-значимых нравственно-ориентированных приоритетов в образовании как ориентиров формирования гармонично развитой, широкомыслящей, духовно-культурной образованной личности современного студента; стимулирование внутренней тяги личности к духовно-культурному развитию, раскрытию собственного духовно-культурного, творческого потенциала и самообразованию; педагогическая подготовка высококвалифицированных преподавателей; моделирование целостного духовно-культурного образовательного пространства.

Разработан спецкурс „Образованная личность”.

Ключевые слова: образование, ценности, культура, духовность, духовная культура, ценности образования, духовно-культурные ценности образования, образованный человек, знания, понимание, студенческая молодежь.
ANNOTATION
Bezugla M. V. Forming Students’ Spiritual and Cultural Values of Education. – Manuscript.

The thesis for obtaining scientific degree of candidate of pedagogical sciences, speciality 13.00.07 – theory and methods of upbringing. – Volodymyr Dahl East Ukraine National University of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.

Dissertation is devoted to forming students’ spiritual and cultural values of education. On the basis of analysis of the philosophical, psychological and pedagogical literature the theoretical and methodological basics of forming students’ spiritual and cultural values of education have been defined. Scientific approaches to the problem of forming students’ spiritual and cultural values of education have been characterized. The problem field of the investigation has been analyzed. The essence of the concepts “value”, “education”, “values of education”, “spirituality”, “spiritual culture”, “spiritual values” and “cultural values” has been specified. The essential characteristics of the notion “spiritual and cultural values of education” is given which we define as the whole set of meaningful for the person moral-oriented priorities in education that define the line of personality behavior and contribute to its most full self-realization in all the spheres of vital activity in compliance with the laws of Truth, Good and Beauty.

The indicators, criteria and levels of forming students’ spiritual and cultural values of education are revealed. The effectiveness of the model of the organizational and methodological system of forming students’ spiritual and cultural values of education has been theoretically substantiated and experimentally verified. The special course “Educated Personality” has been worked out.Keywords: education, values, culture, spirituality, spiritual culture, values of education, spiritual and cultural values of education, educated person, knowledge, understanding, student youth.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал