Формування у студентської молодіСкачати 418.92 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір418.92 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

БЕЗУГЛА Мілена В’ячеславна

УДК 378.032ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ

13.00.07 – теорія і методика вихованняАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

c:\users\милена\downloads\2015-07-13\подпись.jpg

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент

АНТОНЕНКО Тетяна Леонардівна,

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри педагогіки.


Офіційні опоненти:

академік НАПН України,

доктор психологічних наук, професорБЕХ Іван Дмитрович,

Інститут проблем виховання Національної Академії Педагогічних Наук України

Міністерства освіти і науки України,

директор Інституту проблем виховання;

кандидат педагогічних наук, доцентСОЛОДКА Анжеліка Костянтинівна,

Миколаївський національний університет


імені В. А. Сухомлинського

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету ім. В. А. Сухомлинського.
Захист відбудеться «18» грудня 2015 року о 10.-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, Президія Національної академії педагогічних наук України, конференцзала (1 поверх).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Г, (3 поверх).
Автореферат розісланий «17» листопада 2015 року.


s_3
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О. Є. Крсек
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ століття серйозне занепокоєння викликає втрата освітою її духовно-культурної складової.

Розвиток освіти сьогодні відбувається на фоні духовної спустошеності сучасного суспільства, втрати ним духовних інстинктів, доказом чого є розповсюдження таких негативних якостей людини як лицемірство, злість, агресія, зрадництво, егоїзм, нахабність, жорстокість, байдужість тощо.

Негативний вплив на розвиток освіти також здійснюють подальша дегуманізація всіх сторін життя суспільства, девальвація загальнолюдських цінностей, непомітна підміна істинних цінностей анти-цінностями масової культури, посилення процесу індивідуалізації, домінування ринкових відносин, що призвело до загострення духовної кризи особистості. Як наслідок, сучасна людина перетворилася на бездуховну інтелектуальну машину, яка поступово духовно і культурно деградує, втрачає свою індивідуальність, жагу до самовдосконалення і розвитку власного творчого потенціалу, смисл життя вбачає у нагромадженні цінних речей, власному добробуті, виживаємості і самозбереженні. Освіта розглядається нею як товар, який має високу ринкову цінність; засіб перспективного конкурентоспроможного становища на ринку праці та лише потім як засіб надбання знань.

Тому сьогодні гостро відчувається необхідність у переакцентуванні вищої освіти на духовно-культурний розвиток особистості студента, формування в нього духовно-культурних цінностей освіти як основ для трансляції духовної, а не матеріальної культури, розвитку не просто письменної людини, а гармонійно і всебічно розвиненої, широкомислячої, духовно-культурної освіченої особистості.

Проблема формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти є багатоаспектною. Теоретичні основи дослідження сутності загальнолюдських цінностей і окремі аспекти вивчення духовно-культурних цінностей освіти розробляли вітчизняні і зарубіжні вчені-філософи (С. Анісімов, М. Бердяєв, Г. Вижлєцов, Б. Гершунський, О. Дробницький, А. Здравомислов, М. Каган, О. Лосєв, М. Мамардашвілі, Г. Ріккерт, В. Розін, В. Тугарінов, М. Шелер та ін.); психологи (Б. Ананьєв, І. Бех, О. Бодалєв, Л. Виготський, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, В. Мясіщев, С. Рубінштейн, М. Яницький); педагоги (Б. Бім-Бад, Є. Бондаревська, І. Зязюн, Ю. Пелех, П. Підкасистий, А. Петровський, В. Сластьонін та ін.).

Заслуговують на увагу дослідження сучасних вчених про сутність освіти, її цінностей взагалі та духовно-культурних цінностей освіти зокрема. Філософські основи цієї проблеми розкрито в працях Н. Багдасарьян, З. Залевської, С. Клепко, А. Суббето, Н. Селезньової, В. Огнев’юка, М. Покровського, А. Ярошенко та ін. Педагогічний аспект духовності, духовної культури, духовно-культурних цінностей освіти розглянуто у працях В. Андрущенка Т.Антоненко, А. Кір’якової, В. Краєвського, Т. Кривко, Г. Назарової, С. Нєкрасової, О. Нікіфорова,


С. Ніколаєнка, М. Міхалковича, С. Плаксія, О. Позднякова, М. Роганової, В. Садовнічева, Г. Шевченко та ін.

Дослідженню сутності ідеалу освіченої особистості, наданню характеристики освіченої людини присвячені праці Р. Пітерса (R. Peters), П. Неша (P. Nash), А. Каземіуса (A. Kazemias) та Г. Перкінсона (H. Perkinson), Р. Вудса (R. Woods), Р. Берроу (R. Barrow), Е. Бойєра (E. Boyer) та ін.

Незважаючи на певні здобутки у розв’язанні означеної проблеми, низка питань формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти залишається нерозкритою. Так, поза увагою дослідників залишається визначення змістовної сутності духовно-культурних цінностей освіти. Розкритими є лише певні аспекти дослідження освіти як цінності та надається загальна характеристика цінностям освіти, які розглядаються з точки зору їх нерозривної єдності з системою життєвих цінностей і орієнтацій людини і суспільства та визначаються як ідеали, звернуті в моральні орієнтири виховання і навчання (істина, добро, творчість тощо). Але недостатньо розробленою залишається проблема дослідження освіти як особистісної цінності, виходячи з дослідження якої ми робимо спробу надати змістовну характеристику духовно-культурних цінностей освіти. Не в повному обсязі розкритий зміст базових понять (цінність, освіта, цінності освіти, освічена людина). Відсутні дослідження щодо використання педагогічних технологій формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти в навчально-виховному процесі університету. Крім того нерозкритим залишається такий важливий аспект як розробка моделі організаційно-методичної системи формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти та здійснення її реалізації у навчально-виховному процесі університету. Це зумовило вибір теми нашого дослідження – „Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося у межах комплексної науково-дослідної теми „Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика” (номер держреєстрації 0105U000264), виконуваної на кафедрі педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Тему дисертації затверджено вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол № 9 від 29 квітня 2011 р.) й узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні НАПН України (протокол № 3 від 26.03.2013 р.).

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності духовно-культурних цінностей освіти, експериментальному дослідженні ефективності організаційно-методичної системи їх формування у студентської молоді та реалізації в навчально-виховному процесі університету.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: • визначити на основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури теоретико-методологічні засади формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти;

 • проаналізувати проблемне поле дослідження;

 • теоретично обґрунтувати сутність духовно-культурних цінностей освіти;

 • розробити модель організаційно-методичної системи формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти;

 • визначити критерії, показники та рівні сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти;

 • експериментально перевірити ефективність впровадження моделі організаційно-методичної системи та запропонованих педагогічних технологій формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти.

Об’єкт дослідження – процес формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти.

Предмет дослідження – організаційно-методична система формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти.

Для вирішення поставлених завдань та досягнення мети були використані такі методи дослідження:

теоретичні: вивчення та аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури для розкриття сутності теоретико-методологічних підходів до проблеми дослідження; теоретичне узагальнення і систематизація, за допомогою яких була надана характеристика проблемного поля дослідження і з’ясована сутність духовно-культурних цінностей освіти; теоретичне моделювання для розробки моделі організаційно-методичної системи їх формування у студентської молоді;

емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, дискусії, анкетування, тренінг, педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) для визначення рівнів сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти; аналіз результатів дослідження для перевірки ефективності організаційно-методичної системи їх формування;

статистичні – збір та статистична обробка експериментальних даних.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:


 • вперше теоретично обґрунтовано і розкрито змістовну сутність духовно-культурних цінностей освіти студентської молоді; розроблено комплексну модель організаційно-методичної системи формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти та здійснено її реалізацію в навчально-виховному процесі університету;

 • уведено нове поняття „духовно-культурні цінності освіти” та подано його авторське визначення;

 • уточнено зміст понять „цінність”, „освіта”, „цінності освіти”, „освічена людина”;

 • вдосконалено теорію та практику формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти;

 • подальшого розвитку набули: визначення й обґрунтування тенденцій формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти; організаційно-методична система формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти шляхом включення відповідних педагогічних технологій у навчально-виховний процес; ідеї формування гармонійної, всебічно розвиненої, широкомислячої, духовно-культурної освіченої особистості.

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання запропонованої діагностичної бази для визначення рівнів сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти. Розроблена й апробована програма спецкурсу, що дозволяє врахувати й підібрати необхідний інструментарій для реалізації основних педагогічних технологій їх формування. Позитивні результати формувального експерименту дозволяють рекомендувати розроблену програму до впровадження у практику вищої школи.

Результати дослідження, навчально-методичні матеріали впроваджено в навчально-виховний процес Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (довідка про впровадження від 09.04.2015р. №01-10/453А), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка про впровадження від 22.04.2015р. №66), Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (ДДПУ) (довідка про впровадження від 02.04.2015р. №68-15-242/1).


Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом їх обговорення на засіданнях кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також участі в науково-практичних конференціях різного рівня:

міжнародних: ІХ Міжнародній науковій конференції “Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie” (м. Седльце, Польща, 2011); ХХХI Міжнародних психолого-педагогічних читаннях „Развитие личности в образовательных системах” (м. Ростов-на-Дону, Росія, 2012); Міжнародній науковій конференції “Kompetencje współczesnego nauczyciela z okazji 50-lecia pracy zawodowej i 20-lecia uzyskania tytułu profesora Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Żegnałka” (м. Седльце, Польща, 2012); Науково-практичній конференції “Modern Science: Tendencies of Development” (м. Будапешт, Угорщина, 2013); V міжнародній науково-практичній конференції „Молодёжь. Наука. Культура” (м. Салехард, Росія, 2013); VI Міжнародній науково-практичній конференції „Духовно-культурні цінності виховання Людини” (м. Київ, Україна, 2015);

всеукраїнських: ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Мистецька ocвiтa як чинник людиностановлення” (Тернопіль, 2013);

звітних: науково-практичних конференціях „Університет і регіон” (м. Луганськ, 2011-2013).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 одноосібних робіт, із них 8 статей у наукових фахових виданнях України, 4  у збірниках матеріалів конференцій та 5  у зарубіжних виданнях (Польща, Росія, Угорщина).

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (262 найменування, із них іноземними мовами – 19) та 11 додатків на 24 сторінках. Робота містить 13 таблиць і 2 рисунка. Основний текст дисертації викладено на 186 сторінках. Загальний обсяг роботи – 237 сторінок.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал