Форми й методи роботи з обдарованими дітьмиСкачати 105.08 Kb.
Дата конвертації18.06.2017
Розмір105.08 Kb.
Форми й методи роботи з обдарованими дітьми

Під час роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховному процесі слід надавати перевагу методам, що сприяють розвитку творчої уяви. Якщо в обдарованої дитини розвинене глобальне мислення, у роботі педагога переважають методи, що розвивають логічні здібності. У разі змішаного типу мислення необхідно розвивати логічне, оригінальне й образне мислення однаковою мірою.Методи роботи з обдарованими дітьми

Метод евристичного дослідження

Обирають об’єкт дослідження — природний, культурний, науковий, словесний, знаковий або інший: лист дерева, камінь, падіння краплі води, елемент одягу, вірш, приказка, прикмети, літера, цифра, звук, рівняння, геометрична фігура, обряд. Учням пропонують самостійно дослідити заданий об’єкт у такій послідовності: мета дослідження — план роботи — факти про об’єкт — досліди, малюнки дослідів, нові факти — питання і проблеми, що виникли, — версії відповідей, гіпотези — рефлексивні судження, означені способи діяльності й результати — висновки.Метод конструювання правил

У завданні учні знаходять орфограми й правила, що лежать в їх основі. Дослідження проводять за визначеним учителем алгоритмом, що залежить від виду поставленого завдання.Метод гіпотез

Учням пропонують сконструювати версії відповідей на поставлене запитання або порушену проблему. Перше завдання — вибір основ для конструювання версій. Після цього діти вчаться найбільш повно і чітко формулювати варіанти своїх відповідей на запитання, спираючися на логіку й інтуїцію.Метод взаємного навчання

Ще давні китайські мудреці помітили: «Почув — і забув, побачив — і запам’ятав, зробив — і усвідомив, пояснив комусь — і зрозумів». Цей метод дає можливість учням побувати не лише в ролі вчителя, але й дослідника. Адже щоб пояснити будь-яку тему, потрібно ознайомитися з нею, дослідити, усебічно вивчити. Учитель не лише керівник розумової діяльності учнів, він стимулює її, допомагає дійти певних висновків, спрямовує кожну дитину на пізнання світу й себе в ньому.Метод помилок

Метод помилок передбачає заміну стійкого негативного ставлення до помилок на їх конструктивне використання. Помилку розглядають як джерело протиріч, феноменів, винятків, нових знань, народжених на межі протиставлення із загальноприйнятим. Відшукування взаємозв’язків помилкового з правильним стимулює евристичну діяльність учнів, веде їх до розуміння відносності й варіативності будь-яких знань.

Метод учнівського планування

Школярам пропонують спланувати свою освітню діяльність на певний період (урок, день, тиждень) або на тему, розділ, творчу роботу. Під час роботи можна доповнювати або змінювати план. Учень фіксує зміни, з’ясовує їхні причини, а наприкінці роботи здійснює рефлексію планування.Метод самоорганізації навчання

Метод самоорганізації навчання передбачає роботу з підручником, першоджерелами, приладами, реальними об’єктами; розв’язування задач, виконання вправ; виготовлення моделей, виробів; творчі дослідження та ін.Метод дидактичної гри

Метод дидактичної гри найбільше впливає на обдарованих дітей. За допомогою гри вони самореалізуються за умови, що виступають виконавцями та співавторами. Також існують словесні методи: бесіди (евристичні й аналітичні), коментування і творчий переказ.

Серед практичних методів для роботи з обдарованими дітьми слід обирати лише проблемно-пошукові та творчого характеру. У загальноосвітній школі під час навчання використовують різноманітні прийоми роботи з обдарованими дітьми.

1. Творчі, тематичні й індивідуальні завдання спрямовані на розширення, поглиблення знань.

2. Проблемно-ситуативні завдання сформульовано таким чином, щоб порушити морально-етичну чи суспільно-політичну проблему, яку необхідно розв’язати учням із використанням різних мисленнєвих операцій.

3. Науково-дослідницька діяльність — це шлях ознайомлення учнів з методами наукового пізнання, який формує:

-- пізнавальну компетентність;

-- особистісну компетентність (розвиток індивідуальних здібностей, талантів);

-- самоосвітню компетентність (здатність до самонавчання, організації особистісних прийомів самоосвіти);

-- соціальну компетентність (співпрацю, роботу в команді, здатність приймати рішення, розуміння особистісних потреб і вимог).

4. Індивідуальне навчання — робота з обдарованими дітьми за індивідуальними навчальними планами.

5. Профільні класи. Специфіка цих класів — цілеспрямований розвиток певного типу обдарованості. Діти вивчають, крім загальнообов’язкових предметів, ще й ті, які відповідають обраному профілю.

6. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

Слід зазначити, що під час науково-дослідницької діяльності в обдарованих дітей формують теоретичні та філософські підходи, експериментаторські вміння, винахідницькі навички та громадянські почуття.

Результат дослідницької діяльності — захист творчих робіт (колективних проектів, рефератів, випуск наукових учнівських журналів тощо). Таким чином, науково-дослідницька робота передбачає реалізацію таких завдань:

-- виховання пізнавальних інтересів обдарованих дітей;

-- створення позитивної мотивації до навчання й освіти;

-- здобуття глибоких, міцних і дієвих знань;

-- розвиток інтелектуальної сфери особистості;

-- формування вмінь і навичок самоосвіти;

-- розвиток пізнавальної активності та самостійності;

-- створення позитивного робочого мікроклімату в колективі.

Серед засобів навчання обдарованих дітей важливе місце посідає дидактичний матеріал, який використовує вчитель. Педагог може залучати учнів до роботи з підручником, посібником, додатковою літературою, іншими джерелами знань (наприклад, відеоматеріалами) для оперативного контролю за засвоєнням знань.

Ефективність проведення самостійної роботи учнів залежить від дотримання багатьох умов: складності завдання; інструктажу вчителя; визначення необхідного часу; диференційованого відбору завдань вищої складності; диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування й опіки); підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складних завдань; письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи тощо. Можливість самостійно працювати за допомогою комп’ютера теж посідає важливе місце у шкільному житті. Проблема використання комп’ютера під час навчальної діяльності виходить за межі суто технічних завдань, підхід до її розв’язання має бути систематичним, комплексним і предметним. Необхідна співпраця вчителів-предметників і вчителів інформатики, які забезпечують технічний бік процесу навчання й консультують колег з питань програмного забезпечення. Отже, у шкільному курсі предметів закладено неабиякі можливості для розвитку інтелектуальних здібностей школярів. У зв’язку з цим важливо систематично орієнтувати учнів на вміння правильно використовувати це інтелектуальне багатство.Організаційні форми роботи з обдарованими дітьми в позаурочний час

Навчання обдарованих дітей має доповнюватися системою позакласної та позашкільної роботи, а також психологічно готувати їх до наполегливої праці. Учні мають усвідомити, що розвинути здібності й досягти успіху може лише той, хто готовий подолати труднощі. Брак таланту пояснюється не збідненою людською природою, а слабким характером, не здатністю виявити мужність, наполегливість, сувору дисципліну в самоосвіті, самовихованні, критично осмислити загальноприйняті норми, стереотипи.Форми й види позакласної роботи з обдарованими дітьми:

1) виконання позанавчальних завдань;

2) відвідування гуртків;

3) участь у масових тематичних заходах: літературних вечорах; оглядах-конкурсах художньої, технічної творчості тощо; зустрічі з ученими, науковими працівниками, людьми, які працюють у сфері інтересів учнів тощо; участь у різноманітних науково-практичних конференціях; участь у творчих тижнях; конкурси, концерти, постановки, спортивні змагання; КВК, «Що? Де? Коли?», «Поле чудес», «Як стати мільйонером»; турніри знавців; вікторини; інтелектуальні аукціони; ігрові тренінги та інтелектуальні ігри; творчі тренінги; бізнес-шоу; телерадіовікторини; інтелектуальні марафони;

4) факультативи (шкільні, міжшкільні, міжрайонні з різних предметів);

5) участь в олімпіадах;

6) мікровикладання з певного предмета.

Розглянемо деякі види масових тематичних заходів, у яких може брати участь обдарована дитина з метою реалізації здібностей і набуття вмінь співпраці та комунікації.Творчі тижні

Творчий тиждень проводять, як правило, по всій школі одночасно, учні виконують і захищають творчі роботи на обрані теми. Творчий тиждень дозволяє виконати актуальне педагогічне завдання — збільшити тривалість і якість творчої роботи учня над однією темою або проблемою. Ця система занять забезпечує повну самореалізацію учнів, орієнтує вчителів на творче осмислення свого навчального предмета й розроблення особистісно й евристично орієнтованих планів занять. Учні розвивають індивідуальні інтереси та здібності. Учні, які беруть участь у творчих тижнях, уже ніколи не забувають досягнутих результатів. Творча діяльність посідає значне місце в їхньому навчанні: формуються навички особистісного творчого підходу до всіх досліджуваних питань, індивідуальна траєкторія освіти.Ділові та інтелектуальні ігри

Гра ставить школярів у активну суб’єктивну позицію. Школярі — дійові особи ділової гри, від них залежить результат, їм приймати остаточне рішення в нестандартних ситуаціях. Ділову гру організовують у вигляді створення й захисту учнями проектів, у формі групового розв’язання задач з економічним, виробничим або іншим змістом, у формі бригадного виконання дослідницької роботи тощо. На занятті моделюють розв’язання реальної проблеми діловою організацією. Інтелектуальна гра дає змогу розкритися талановитим, ерудованим учням, для яких знання, наука, творчість мають першочергове значення. На відміну від предметних олімпіад, наукових конференцій, різних факультативів, інтелектуальна гра дозволяє перетворити інтелектуальну діяльність на яскраве видовище, захопливе змагання, на свято. Це джерело не тільки знань, але й радості, задоволення від інтелектуальних перемог, від свого вміння застосувати знання, бути кмітливим. Для обдарованих дітей із успіхом можна використовувати нові організаційні форми: «Поле чудес», заняття клубу «Що? Де? Коли?», КВК, індивідуалізовані програми навчання. У конкурсі «Обдарованість» можуть брати участь обдаровані діти, призери шкільних олімпіад, науково-практичних конференцій, музичних конкурсів, юні художники, співаки, поети.Інтелектуальний клуб «Ерудит»

Інтелектуально розвинена дитина сьогодні повинна не тільки мати високий коефіцієнт розумового розвитку. Ці якості не можуть гарантувати успіх в особистому та професійному житті. Останнім часом неабиякого значення набувають інші здібності: комунікативні навички, соціальна адаптованість, особистісні компетентності. Інтелектуальний клуб «Ерудит» надає учням можливості застосовувати здобуті знання в нестандартній ситуації. Саме участь в організації й проведенні ігор дає учням шанс виявити вміння планувати особисту діяльність і діяльність інших, розвивати навички спілкування, лідерські здібності. Роботу клубу здійснюють у різних напрямах: науки, техніки, історії, літератури, мистецтва, країнознавства, екології. Завершення роботи в кожному розділі закінчується інтелектуальними іграми: «Що? Де? Коли?» чи «Брейн-рингом».

Пропонуємо запитання з літератури для інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?».

1. Хто взув Кота в чоботи, одягнув на дівчинку Червону Шапочку, а на вовка чепець? (Шарль Перро)

2. Хто придумав поштаря Пєчкіна та трьох із Простоквашиного? (Є. Успенський)

3. Улюблений вислів Карлсона. («Справа життєва»)

4. Чого найбільше хотів крокодил Гена? (Знайти друга)

5. У якій казці на життя головного персонажа тричі здійснювали замах, а на четвертий раз з’їли? («Колобок»)

6. Назвіть ім’я легендарної російської жінки похилого віку, яка вперше піднялася в повітря на апараті, що тяжчий за повітря? (Баба Яга)

7. Увага! Чорна валіза! У ній міститься те, що посварило найгарніших, найрозумніших, наймогутніших. Скажіть, що знаходиться у чорній валізі? (Яблуко із надписом «Найпрекраснішій». Легенди Давньої Греції)

8. Цілих 4000 років він мандрував із Єгипту через Фінікію, Грецію та Болгарію до нас. Дорогою змінювався: окремі частини обернулися зліва направо, вклалися на спину, а деякі стали на голову. Після довгих мандрівок він дійшов і до нас, але змінився до невпізнання. І тепер ним користується кожна людина. (Алфавіт)

9. Де можна побачити напис: «Коли злим буваю — сімох убиваю»? (На паску хороброгоПортняжка із казки братів Грімм)

10. Народилася вона у 30-х роках ХІХ ст. на півночі Європи. Не більше двох разів виїжджала за кордон, не більше року прожила у помешканні хазяйки, а потім вийшла заміж за особу королівської крові. Хто це? (Дюймовочка)

11. Легендарне місто Троя увійшло не лише в історію, але й збагатило мову. Яке стійке словосполучення зі словом «Троя» збагатило всі мови світу? Що воно означає? (Троянський кінь)

12. Ми сміємося над «мильними операми», але знову і знову вмикаємо телевізор, щоб подивитися наступну серію. На якому принципі побудовано серіали? Хто і коли на Сході вперше створив серіал? У чому полягав принцип його презентації? (Шахерезада: 1001 ніч — казки. Розповідала кінець казки наступного вечора, і відразу ж починала нову, тому що Шахріяр пообіцяв відрубати голову її нареченому, як тільки казка закінчиться.)

13. Він так часто розповідав про себе надзвичайні історії, що через 100 років після його смерті медична комісія м. Боденвердера наказала розкопати могилу, щоб упевнитися, що він дійсно похований. Хто це? (Барон Мюнхаузен)

14. Яка фраза зрозуміла всім звірам і птахам, тому що це — пароль довіри? («Ми з тобою однієї крові: ти і я». Мауглі)

Освіта XXI століття, як визначено в концептуальних документах, — це освіта для людини. Її стрижень — розвивальна культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати здобуті знання та сформовані вміння для творчого розв’язання проблем і прагне змінити на краще своє життя та життя країни. Серед учнів, які навчаються в загальноосвітніх закладах, існує особлива група дітей, яким потрібно допомогти реалізувати індивідуальні якості, не загубитися серед «сірої маси», а також надати інформацію про ті галузі, які їх цікавлять. Досить важливим у роботі з обдарованими дітьми слід визнати перший етап — діагностичний, який дозволяє проводити всебічне спостереження за поведінкою, діяльністю дитини, перебігом розумових процесів у неї та виявити обдарованого учня. Важливо допомогти дитині пізнати себе, свої здібності, нахили, допомогти їй скласти індивідуальну програму особистого розвитку на більш чи менш віддалену перспективу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

1. Одаренные дети. / Под ред. Г.В.Бурменской, В.М.Слуцкого. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 362 с.

2. Психология одаренности детей и подростков. / Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.

3. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Методическое руководство. СПб.: Иматон, 1998.

4. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. СПб.: СПбУПМ, 1997. 2-е издание: СПб.: Дидактика Плюс, 2002.

5. Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. СПб.: СПбУПМ, 1997.6. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. СПб.: Речь, 2003.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал