Формальна композиціяСкачати 160.38 Kb.
Дата конвертації06.02.2017
Розмір160.38 Kb.
ТипЛекція

Лекція №1

Тема: Формальна композиція.

Мета: Засвоєння студентами поняття «формальна композиція»; опанування знаннями про ознаки та елементи формальної композиції; вироблення вмінь малювати зразки формальних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1. Поняття «композиція».

2. Головні ознаки формальної композиції.

3. Елементи формальної композиції.Основні поняття: композиція, формальна композиція, елементи композиції.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Як називається зв'язок між окремими частинами картини в єдине ціле у відповідності до ідеї та задуму художника, що разом складають певну форму?

2. Назвати основні ознаки формальної композиції.

3. В образотворчому мистецтві формальною композицією називають:

а) живописну картину

б) сюжетну картину

в) абстрактну картину

4. Намалювати зразки формальної композиції з ознаками цілісності, виявлення домінанти, урівноваженості та відсутності цих ознак (А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки)

1. Композиція (лат. сompositio) – співрозміщення. Композиція зазвичай вживається у двох значеннях. З одного боку, композиція — це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. А з другого боку композицією називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника.

2. Формальна композиціяце картина, у якій реалістичні об'єкти замінені на формальні (або абстрактні) таким чином, що твір виражає ідею та художньо-образний задум художника (тобто існує взаємозв’язок форми та змісту).

Головні ознаки формальної композиції (закони композиції ):

 • цілісність;

 • підпорядкування другорядного головному ( наявність домінанти);

 • урівноваженість

3. Елементи формальної композиції – крапка, лінія, пляма.

Лекція №2

Тема: Типи композиції.

Мета: Засвоєння студентами основних понять про типи формальних композицій, вироблення вмінь малювати зразки різних типів формальних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1.Закрита та відкрита композиції.

2. Симетрична та асиметрична композиції.

3. Статична та динамічна композиції.Основні поняття: закрита композиція,відкрита композиція, симетрична композиція, асиметрична композиція, статична композиція, динамічна композиція.

Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Які є типи композиції

2. Композиція якого типу не фіксує погляд глядача в центрі картини,а дає йому можливість в уяві домалювати деталі, що виходять за межі формату?

а) закрита;

б) відкрита;

в) статична

3. Головна ознака симетричної композиції

а) рівновага;

б) динаміка;

в) об'єм

4. У композиції якого типу є присутнім відчуття руху?

а) у симетричній композиції;

б) у статичній композиції;

в) у динамічній композиції

5. Яка композиція не містить осі або точки симетрії?

а) симетрична;

б) асиметрична;

а) графічна

6. Намалювати зразки типів композиції: закрита – відкрита, симетрична – асиметрична, статична – динамічна
1.Закрита композиція характеризується наявністю полів, композиційна пляма має чіткі обриси, всі елементи композиції тісно пов’язані між собою.

Відкрита композиція є такою, яку візуально можна продовжити в різних напрямках, елементи її ніби розходяться від центру.

2. Симетрична композиція має одну або декілька осей симетрії, характеризується рівновагою.

Асиметрична композиція не містить осей або точки симетрії, при цьому є урівноваженою.

3. Статична композиція майже завжди симетрична і переважно закрита.

Динамічна композиція є асиметричною і відкритою, передає рух.
Лекція №3

Тема: Форми композиції.

Мета: Засвоєння студентами основних понять про види і форми формальних композицій, вироблення вмінь малювати зразки різних форм формальних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1. Площинна (фронтальна) композиція.

2. Об’ємна композиція.

3. Просторова композиція.

4. Точкова (центрична) композиція.

5. Лінійно-стрічкова композиція.

6. Комбінація композиційних форм.

Основні поняття: площинна композиція, об’ємна композиція, просторова композиція,точкова (центрична) композиція , лінійно-стрічкова композиція.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Назвати види композиції

2. Характерною ознакою фронтальної композиції є:

а) площинне зображення;

б) об'ємне зображення;

в) схематичне зображення

3. Характерною ознакою об’ємної композиції є:

а) двохвимірність;

б) трьохвимірність;

в) симетричність

5. Для якого виду композиції характерною особливістю є наявність декількох композицій, що розташовані в просторі з визначеним інтервалом?

а) для фронтальної композиції;

б) для об’ємної композиції;

в) для просторової композиції

6. Намалювати зразки центричної та лінійно-стрічкової


 1. Фронтальна композиція (площинна) характеризується горизонтальною, вертикальною й діагональною схемою побудови, вона може бути симетричної й асиметричної, мати композиційний центр.

 2. Об'ємно-просторова композиція характеризується рішенням елементів за трьома координатами простору.

 3. Глибинно-просторова композиція складається з матеріальних елементів, об'єктів, поверхонь та простору, а також інтервалів між ними.

 4. У точковій (центричній) композиції завжди проглядається центр.

 5. Лінійно-стрічкова композиція потребує наявності уявної або реальної осьової лінії, відносно якої будується зображення.


Лекція № 4
Тема: Прийоми і засоби композиції.

Мета: Засвоєння студентами понять «прийоми композиції», «засоби композиції; вироблення вмінь малювати зразки застосування прийомів композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1. Групування.

2. Накладання і врізання.

3. Членування.

4. Композиційний центр.

Основні поняття: Групування, накладання, врізання, членування, композиційний центр.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Назвати прийоми і засоби композиції.

2. Як називається група композиційних елементів, що є домінуючою у картині та виражає її основний зміст?

а) групування;

б) предметна композиція;

в) композиційний центр;

г) асоціативна композиція

3. Чи вірним є твердження про те, що композиційний центр картини повинен співпадати з її геометричним центром ? У якій частині картини найчастіше знаходиться композиційний центр

4. Намалювати зразки композиційних прийомів: групування, накладання, врізання, членування
1. Групування – найчастіше вживаний прийом композиції. Групувати можна: крапки, лінії, плями, тіньові та освітлені місця, холодні та теплі кольори, розміри фігур, текстуру і фактуру і відстані між елементами композиції.

2. Накладання і врізання – це таке групування, яке руйнує границі фігур, це: часткове перекривання силуетів фігур, розміщення елементів одного за другим. Цей прийом використовується для передачі плановості простору, лінійної та повітряної перспективи.

3. Членування – це прийом, який є ніби зворотною стороною групування. Типовий приклад: кожен елемент композиції розбивається на ряд кольорових плям так, що картина сприймається саме як сукупність цих плям і лише потім, як зображення фігур та предметів.

4. Композиційний центр – це група композиційних елементів, яка є домінуючою в цілісній композиції та виражає її основний зміст.Лекція №5

Тема: Естетичні аспекти формальної композиції.

Мета: Засвоєння студентами понять про значення формату, про масштаб та ритм у композиції; вироблення вмінь малювати зразки застосування даних прийомів композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1. Формат.

2. Масштаб і пропорції.

3. Ритм і метр.

4. Композиційні осі.

Основні поняття: Масштаб, пропорції, ритм, метр, композиційні осі.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Ритм, як засіб композиції, - це…

а) чергування елементів композиції в певній послідовності;

б) підпорядкування другорядних елементів головному;

в) незначна відмінність між елементами композиції у формі, розмірі,тощо;

г) різка відмінність між елементами композиції у формі, розмірі,тощо

2. Рівномірне чергування елементів у композиції називається:

а) контраст;

б) нюанс;

в) масштаб;

г) ритм

3. Намалювати зразки засобів композиції: масштаб, ритм, композиційні осі.
1. Формат є одним із засобів композиції, тому що співвідношення сторін та абсолютний розмір аркуша відразу визначають можливі форми композиції, ступінь її деталізації.

2. Масштабність - це зіставлення різних за величиною тіл з будь-яким фіксованим розміром, прийнятим за еталон, наприклад, розміром людської фігури.

3. Пропорція означає розмірність, визначення співвідношення окремих частин, предметів і явищ між собою.

4. Ритм – це рівномірне чергування елементів.

5. Композиційні осі можуть бути вертикальними, горизонтальними, діагональними і перспективними (такими, що йдуть у глибину картини).


Лекція №6

Тема: Стиль і стильова єдність.

Мета: Засвоєння студентами поняття про стиль та стильову єдність композиції та про засоби її досягнення; вироблення вмінь малювати зразки стилізації, контрасту і нюансу, фактури і текстури.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки

План

1. Стилізація.

2. Контраст і нюанс.

3. Фактура і текстура.Основні поняття: Стилізація, контраст, нюанс, фактура, текстура.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Контраст у композиції – це…

а) повторюваність елементів композиції;

б) подібність між елементами композиції у формі, розмірі,тощо;

в) незначна відмінність між елементами композиції у формі, розмірі,тощо;

г) різка відмінність між елементами композиції у формі, розмірі,тощо

2. Незначна відмінність між елементами композиції у формі, розмірі, тоні, кольорі називається:

а) контраст;

б) нюанс;

в) ритм;

г) тотожність

3. Назвати основні засоби композиції

4. Намалювати зразки стилізації, контрасту і нюансу, фактури і текстури
1. Стилізація це засіб композиції, пов'язаний переважно з декоративним мистецтвом, де важливим є ритмічна організація цілого. Стилізація – узагальнення і спрощення форми і кольору зображуваних фігур, надання фігурам зручної для орнаменту форми.

2. Контраст (засіб композиції) – дуже помітна, різка відмінність між елементами композиції за певною ознакою: колір, розмір, форма та ін..

Нюанс (засіб композиції)це взаємодія в композиції декількох предметів, подібних за певною ознакою (заспокоєний контраст). Нюанс — це відхилення, ледве помітний перехід, відтінок у кольорі, звуці, формі.

3. Фактура (від лат. facturaвиконання) – характер поверхні: гладка, шереховата, рельєфна, це спосіб подачі, формування поверхні твору.

4. Текстура (від лат. textura - будова, зв’язок, тканина) - природний візерунок на поверхні розрізу деревини, каменю, тканини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу.


Лекція №7

Тема: Асоціативна композиція.

Мета: Засвоєння студентами поняття про асоціативні композиції та про засоби їх створення; вироблення вмінь малювати зразки асоціативних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки
План

1. Поняття «асоціація».

2. Адекватність сприйняття.

3. Художня виразність композиції.Основні поняття: асоціація, сприйняття, художня виразність.
Запитання для самоконтролю та завдання:

1. Що таке асоціація?

2. Що таке емоція?

3. Як розуміти поняття «художня виразність»?

4. Намалювати зразки асоціативних композицій: емоції, музика, стан природи, країна,тощо.
1. Асоціація – психологічний зв'язок уявлень про різні предмети і явища, вироблені життєвим досвідом.

2. Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) — психічно-пізнавальний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, в сукупності всіх їхніх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

3. Художня виразність композиції - емоційно-образні художні засоби; композиційні засоби і прийоми; організація зображення в композиції.

Лекція №8

Тема: Предметна композиція.

Мета: Засвоєння студентами поняття про предметні композиції, про їх взаємозв’язок з жанрами образотворчого мистецтва; вироблення вмінь малювати зразки предметних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки
План

1. Художній образ.

2. Поняття предметної композиції.

3. Композиція натюрморту.

4. Композиція пейзажу.

5. Композиція портрету.Основні поняття: предметна композиції, художній образ.
Запитання для самоконтролю та завдання

1. Яке основне композиційне завдання потрібно виконати при малюванні натюрморту з натури?

а) розміщення групи предметів в межах картинної площини (у форматі);

б) передача пропорційних відношень між предметами;

в) виділення композиційного центру;

г) визначення положення лінії горизонту

2. З чого потрібно розпочинати роботу над композицією пейзажу?

а) з пошуків мотиву;

б) з визначення просторових планів;

в) з вибору точки зору

г) з вибору напрямку освітлення

3. Як досягти рівноваги у композиції портрету «в профіль»?

а) за допомогою кольору;

б) за допомогою осі симетрії;

в) за допомогою деталей інтер'єру, аксесуарів, тощо;

г) за допомогою реалістичного зображення

4. Намалювати зразки предметних композицій
1. Худо́жній о́браз —це категорія естетики, яка відбиває сутність художньої творчості; це форма мислення у мистецтві і засіб відображення і моделювання дійсності, якому властиві окремі специфічні риси.

2. Предметна композиція будується на основі зображення конкретних предметів та характеризується наявністю головних ознак композиції.

До предметних композицій належать: композиція натюрморту, композиція портрету, композиція пейзажу, композиція сюжетної картини.
Лекція №9

Тема: Композиція і художність.

Мета: Засвоєння студентами поняття про узагальнення, типізацію та емоційну наповненість в композиції; вироблення вмінь малювати зразки емоційних композицій.

Прилади і матеріали: папір формату А-4, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки
План

1. Узагальнення і типізація.2. Емоційне наповнення.

Основні поняття: Узагальнення, типізація, емоційне наповнення.
Запитання для самоконтролю та завдання

1. Що таке узагальнення і типізація в композиції?

2. Що таке емоційне наповнення композиції?

3. Намалювати емоційну композицію за власним задумом


 1. Типізація - втілення засобами мистецтва, літератури загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних художніх образах, формах.

Узагальнення - загальний висновок, загальне положення, що ґрунтується на порівнянні окремих предметів, фактів, явищ і виявленні їх спільних рис.

 1. У кожному художньому творі є авторська емоційна оцінка. Справжній художній твір викликає глибокі емоції. їх сила і глибина залежить від культури, інтелекту, віку, темпераменту читача, емоційність — критерій художньої цінності твору. Твір, не здатний викликати емоції, не може досягти своєї мети.Список рекомендованих джерел:

 1. Волков Н. Н. Композиция в живописи.- М.: Искусство, 1977. - 246 c.

 2. Голубева О. Л. Основы композиции. – Москва: Сварог и К, - 2008.-144 с.

 3. Даги И.А. Средства реализации декоративной фронтальной композиції. – Кишинёв, 1987. – 104 с.

 4. Державний стандарт освіти // Початкова школа №1. – К., 2001. – С. 28-54.

 5. Джеймс Э. Райнкинг, Эндрю У. Харт, Роберт фон дер Остен. – Москва: Флинта, Наука, - 2005.-464 с.

 6. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навчальний посібник – 2 вид., – К.: Вища школа, 2002. – 191 с.

 7. Костенко Г. В. Основи композиції та тримірного формотворення. Навчальний посібник. – Харків: ХДАДМ, 2003. - 256 с.

 8. Манько В. Українська народна писанка. – Львів: Свічадо, - 2001. – 48 с.

 9. Михайленко В. Є., Яковлєв М, І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Каравела, - 2004. -304 с.

 10. Паранюшкин Р. В, Композиция.- Ростов-на-Дону: Феникс, - 2005.- 240 с.

 11. Платонова Н. Искусство. Энциклопедия. – М.: РОСМЭН, 2002. – 144 с.

 12. Сомов Е. С. Композиция в технике. – М., 1972. – 270 с.

 13. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. – М., 1981.– 78 с.

 14. Урсу Н.О. Золотий перетин у композиції // Зб. наук. праць КПДПУ. Кам’янець-Подільський, 1997.- Вип. 3.- С. 61 – 63.

 15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.

 16. Шорохов Е. В. Композиция.- М., Просвещение, 1986. -286 с.

 17. Хмельовський О., Костукевич С., Графіка й основи графічного мистецтва. Навчальний посібник. – Кн. 1. – Луцьк: ЛДТУ, 2003, - 160 с.

 18. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення. Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

 19. Гусєва О.Г.Композиція: Інформаційний пакет / О.Г. Гусєва. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – Режим доступу:

http://vvpk.at.ua/load/tekhnologichna_osvita/kompozicija/233

 1. Дизайн, композиция, гармония. – Режим доступу:

mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html

 1. Композиция. Справочник-словарь по изобразительному искусству. - Режим доступу: www.artap.ru/slovar_compositio.html

 2. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

 1. Паранюшкин Р.В, Композиция. - Режим доступу: http://kistochca.ru/tag/kompoziciya/index.html

 2. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/

 3. Симетрія. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4217/83/

 4. Форми композиції. - Режим доступу:

http://zavantag.com/docs/342/index-155407.html?page=4Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал