Фізіологія вищої нервової діяльностіСкачати 205.76 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір205.76 Kb.
Інструкція до практичного заняття №13

Тема: Фізіологія вищої нервової діяльності.

Актуальність теми: Основною відмінністю вищої нервової діяльності людини є її усвідомлене сприйняття навколишнього світу, тобто розуміння глибинних зв'язків між явищами і предметами, що нас оточують, відчуття себе як частини природи. Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки вчених показали, що близько 70 % нашого часу пов'язані з мовною функцією: 45 % часу ми слухаємо, 16 % - читаємо, 30 % -говоримо, 9 % - пишемо. Слово справляє сильний вплив на поведінку людини, її почуття і навіть діяльність вегетативної системи. Це мусить усвідомити кожен медпрацівник і відповідально ставитися не тільки до своїх вчинків, а й до кожного вимовленого слова. Одна людина відрізняється від іншої не тільки зовнішністю, але й своїм внутрішнім змістом, здатністю сприймати й реагувати на різні подразники. Згідно із вченням І. П. Павлова про типи вищої нервової діяльності, ці розбіжності зумовлені властивостями нервової системи, а саме: силою, урівноваженістю та рухомістю нервових процесів. Знання їх потрібні лікарю для проведення професійного відбору молоді, для встановлення адекватних стосунків з хворими, правильного визначення доз лікарських препаратів тощо. Діяльність людини оцінюють з різних точок зору: по-перше, емоційно-динамічних проявів (якості темпераменту); по-друге, джерел діяльності (мотивів, потреб) - це мотиваційна сфера діяльності; по-третє, ставлення особистості до різних сторін діяльності (риси характеру). Кожна з цих сторін має свої особливості, структуру, але вони настільки пов'язані між собою, взаємодіють, що розділити їх можна лише умовно.

Майбутній медичний працівник повинен знати склад особистості людини, розуміти фізіологічні основи різних її вчинків, пояснити риси характеру, виявити успадковані та набуті механізми нервової діяльності.


Навчальні цілі: визначати силу нервових процесів коректурним методом; - трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини; - розрізняти види ритмів електричної діяльності мозку на ЕЕГ; - характеризувати види мови та слово як сигнал сигналів, оцінювати стан мови.

Вміти: Трактувати стан основних нервових процесів - збудження й гальмування, що обумовлюють тип нервової системи, — на основі аналізу їх сили, врівноваженості та рухомості. - Пояснювати механізми інтегративної діяльності нової кори головного мозку при формуванні мови у людини й оцінювати її функціональний стан на підставі фізіологічних критеріїв. - Пояснювати властивості темпераменту й фізіологічні основи методів їх виявлення. - Пояснювати структуру і риси характеру, вплив зовнішнього середовища на його формування.
Робота 1. Визначення художнього і розумового типів людей за допомогою тестування

Визначити художній та розумовий типи людини можна за допомогою тестів, в основі яких лежить здатність людини виявляти спільні ознаки ряду предметів і узагальнювати їх за цими ознаками.Мета роботи: визначити належність піддослідного до художнього чи розумового типів мислення.

Для роботи потрібні набори слів для класифікації понять.

Хід роботи. Спочатку дають пояснення до тесту: "На дошці я запишу 9 слів. Ви повинні розділити їх на 3 групи по 3 слова за спільними ознаками". Далі записують слова одного набору на дошці, а студенти їх виписують у протоколі в 3 колонки по 3 слова в кожній. Бажано повторити тест з іншим набором слів.

Рекомендоції щодо оформлення результатів роботи. Можливі способи групування слів: І - за зовнішніми ознаками предметів; II -призначенням предметів, їх абстрактними властивостями; III неупорядковане групування слів.

Групування слів за І способом свідчить про образне мислення притаманне художньому типу, за II - про абстрактне мислення характерне для розумового типу. Якщо використані обидва способи значить, у обстежуваного середній тип мислення.У висновках зазначити, за яким типом мислення проведена класифікація понять.
Робота 2. Визначення сили і рухомості нервових процесів за допомогою коректурного методу

У досліді використовують таблицю Анфімова. Це надруковані на стандартному аркуші паперу 8 літер у довільній послідовності - разом 1600. Обстежуваний повинен викреслювати (умовно-рухова реакція) певну букву (умовний подразник). Робота триває 5 хв., виконують її в максимальному темпі. Показником рухомості нервових процесів буде кількість знаків, переглянутих за 5 хв., а сили нервових процесів - зміна продуктивності праці (кількості знаків, переглянутих за 30 с, і зроблених помилок).Мета роботи: визначити силу і рухомість нервових процесів коректурним методом за допомогою таблиць Анфімова і порівняти показники різних обстежуваних.

Для роботи потрібні: таблиці Анфімова, секундомір.

Хід роботи. Роботу виконують одночасно всі студенти групи. Кожний студент одержує таблицю, заповнює анкетні дані. Далі проводять інструктаж: "Зараз ви одержите завдання і одночасно за командою почнете його виконувати, намагаючись це робити максимально швидко і точно. Літери треба переглядати послідовно в кожному рядку в напрямку зліва направо. Кожні 30 с за сигналом помічатимете вертикальною лінією те місце таблиці, де ви її переглядаєте. Тривалість досліду - 5 хв.". Потім студенти вгорі над таблицею надписують завдання, яке оголошує викладач. Це може бути просте завдання (наприклад, викреслювати літеру "в"), або трохи складніше (викреслювати літеру "в" і підкреслювати літеру "а"), або ще складніше.

Після цього викладач подає команду "Почали" і одночасно вмикає секундомір. Через кожні 30 с він подає сигнал і студенти ставлять вертикальну риску в тому місці, де вони переглядали таблицю. По закінченні роботи студенти обмінюються бланками і перевіряють якість роботи. Підраховують кількість переглянутих знаків та помилок за кожні 30 с і за весь період роботи.Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. У протоколі вказати кількість переглянутих знаків, а також максимальну і мінімальну кількість зафіксованих студентами групи знаків. Динаміку продуктивності праці зобразити графічно (по осі абсцис вказати час, по осі ординат взяти дві шкали - одну для кількості переглянутих за 30 с знаків, другу - допущених помилок).

d:\флешк\вся фізілогія\фізіологія розд\550029.jpg

Робота 3. Визначення властивостей особистості за допомогою тесту Айзенка

Анкета, або тест Айзенка, містить 56 запитань, які характеризують особистість за двома шкалами - екстра-інтроверсія та нейротизм (емоційно-вольова стійкість - нестійкість). Згідно з концепцією Айзенк параметри екстра-інтроверсії разом із нейротизмом створюють дв# головні виміри особистості. Ці властивості темпераменту треба розглядати не як протилежні його типи, а як безперервну шкалу між двома полюсами надто вираженої властивості.Мета роботи: провести тестування за допомогою анкети Айзенка.

Для роботи потрібні: тест Айзенка, бланки з колом Айзенка (рис. 9.7), ключ до шкали Айзенка.

Хід роботи. Викладач послідовно зачитує запитання із тесту Айзенка, а студенти в протоколах записують номер запитання і відповідь на нього ("так" чи "ні"). Після цього звіряють відповіді студентів з відповідями, що містяться в ключі до шкали Айзенка. Якщо відповіді збігаються, то ставлять знак "плюс", якщо ні - "мінус". Перевірку проводять окремо за шкалами: "Неправда", "Екстра-інтроверсія", "Нейротизм". Якщо за шкалою "Неправда" понад 50 % відповідей збігаються, то тестуванню не можна довіряти. Підраховують кількість плюсів по кожній шкалі і одержані величини відкладають на відповідних осях кола Айзенка: на горизонтальній - "Нейротизм", на вертикальній -"Екстра-інтроверсія". Перехрещення перпендикулярів, поставлених до знайдених на осях точок, дасть точку на площині кола. Віддаленість її від центра свідчить про ступінь відхилення відповідної властивості темпераменту від середньої величини.

У висновках зазначити, як виражені властивості темпераменту "Екстра-інтроверсія" та "Нейротизм".

Тест Айзенка

1. Чи часто ви прагнете нових вражень?

2. Чи часто ви почуваєте, що потребуєте друзів, які б вас зрозуміли, змогли б утішити й підбадьорити?

3. Ви вважаєте себе безтурботною людиною?

4. Чи дуже вам тяжко відмовлятись від своїх намірів?

5. Ви обмірковуєте свої справи не поспішаючи, вичікуєте перед тим, як почати діяти?

6. Чи завжди виконуєте обіцянки? Навіть тоді, коли це вам невигідно?

7. Чи часто у вас бувають підйоми чи спади настрою?

8. Ви завжди говорите і дієте швидко, не замислюючись?

9. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ви нещаслива людина, хоча ніяких серйозних підстав для цього не було?

10. Чи могли б ви погодитися майже на все, якби побилися об заклад?

11. Чи ви ніяковієте, коли хочете почати розмову з симпатичним (-ою) незнайомцем (-кою)?

12. Чи буває коли-небудь, що, розгнівавшись, ви не контролюєте себе?

13. Чи часто буває, що ви дієте під впливом хвилинного настрою?

14. Чи часто вас хвилюють думки про те, що ви не повинні були б щось робити чи говорити?

15. Чи віддаєте ви перевагу читанню книжок перед зустріччю з людьми?

16. Чи правда, що вас легко уразити?

17. Ви любите часто бувати в гурті (компанії)?

18. Чи бувають у вас коли-небудь такі думки, що ви не хотіли б, щоб про них хтось знав?

19. Чи правда, що ви іноді сповнені енергії, все "горить" під руками, а іноді ви зовсім мляві?

20. Чи схильні ви мати менше друзів, але особливо близьких вам?

21. Ви іноді мрієте?

22. Коли вас лають, ви відповідаєте тим же'?

23. Чи часто ви мучитесь почуттям провини?

24. Чи всі ваші звички хороші та бажані?

25. Чи здатні ви дати волю почуттям і від душі повеселитися в гурті?

26. Чи можна сказати про вас, що нерви у вас часто бувають натягнуті до краю?

27. Ви вважаєтесь людиною жвавою та веселою?

28. Після того, як справа зроблена, чи часто ви думками вертаєтесь до неї, вважаєте, що могли б зробити краще?

29. Ви найчастіше буваєте спокійні в гурті?

30. Чи буває, що ви поширюєте чутки?

31. Чи буває, що вам не спиться через різні думки?

32. Якщо ви хочете дізнатися про щось, то ви вважаєте за краще прочитати про це у книзі, ніж спитати у друзів?

33. Чи буває у вас сильне серцебиття?

34. Чи подобається вам робота, яка потребує пильної уваги?

35. Чи бувають у вас приступи тремтіння?

36. Якби ви знали, що все, що ви скажете, ніколи не стане відомим, то ви завжди б висловлювались у дусі загальноприйнятого?

37. Вам неприємно бувати у гурті, де підсміюються один над одним?

38. Ви дратівливі?

39. Вам подобається робота, яка вимагає швидкої реакції?

40. Чи правда, що вам часто не дають спокою думки про різні неприємності, які могли б статися, хоча все закінчилося благополучно?

41. Ви повільні в рухах та неквапливі?

42. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?

43. Чи часто вам сняться жахливі сни?

44. Чи правда, що ви так любите побалакати, що ніколи не відмовитесь від нагоди поговорити з незнайомою людиною?

45. Чи турбує вас будь-який біль?

46. Чи почувались би ви дуже нещасним, коли б довго не могли зустрітися з багатьма своїми знайомими?

47. Чи вважаєте ви себе нервовою людиною?

48. Серед ваших знайомих є такі, які вам не подобаються?

49. Можете ви сказати про себе, що ви впевнена у собі людина?

50. Вас легко уразити, якщо покритикувати ваші особисті недоліки або недоліки у роботі?

51. Чи вважаєте ви, що важко одержати справжнє задоволення від вечірки?

52. Чи не хвилює вас, що ви чимось гірші від інших.?

53. Чи не тяжко вам внести пожвавлення в досить нудну компанію?

54. Чи буває так, що ви розмовляєте про речі, на яких зовсім не розумієтесь?

55. Чи любите ви пожартувати над іншими?56. Чи страждаєте ви від безсоння?

Ключ до шкали Айзенка

Екстраверсія

Нейротизм

Неправда

1 Так

2 Так

6 Так

3 Так

4 Так

12 Ні

5 Ні

7 Так

18 Ні

8 Так

9 Так

24 Так

10 Так

11 Так

ЗОНІ

13 Так

14 Так

36 Так

15 Ні

16 Так

42 Ні

17 Так

19 Так

48 Ні

20 Ні

21 Так

54 Ні

22 Так

23 Так
25 Так

26 Так
27 Так

28 Так
29 Ні

31 Так
32 Ні

33 Так
34 Ні

35 Так
37 Ні

38 Так
39 Так

40 Так
41 Ні

43 Так
44 Так

45 Так
46 Так

47 Так
49 Так

50 Так
51 Ні

52 Так
53 Так

55 Так
56 Так
Робота 4. Визначення темпераменту за методом психологічного тесту

Тест являє собою ряд характеристик, у яких відображено риси характеру і поведінки. Характеристики розподілені на 4 групи -відповідно до типу темпераменту. Тест дозволяє в загальних рисах встановити належність до того чи іншого темпераменту, не визначаючи окремих властивостей його.Для роботи потрібен психологічний тест.

Хід роботи. Студенти ділять аркуш паперу на 4 частини і кожну колонку позначають відповідно до назви темпераменту: "холерик", "сангвінік", "флегматик", "меланхолік". Викладач зачитує типові для певного темпераменту риси, а студенти у відповідній колонці ставлять знак "плюс", якщо, на їхню думку, цьому виду темпераменту властива названа риса. Підраховують кількість плюсів у кожній колонці і загальну кількість плюсів у всіх колонках. Потім розраховують частку кожного темпераменту (у відсотках) у загальній структурі темпераменту, формула визначення темпераменту має такий вигляд:

Т=С(с/3∙ 100 %)+Х(х/3∙100 %)+Ф(ф/3∙100 %)+М(м/3∙100 %),

де С, X, Ф, М - перші літери назви темпераменту (Т); с, х, ф, м -кількість плюсів у відповідній колонці; з - загальна кількість плюсів (с+х+ф+м).

У висновках зазначити, який тип темпераменту переважає у загальній структурі особистості.

Психологічний тест

Холерик

1.Непосидючий, метушливий

2.Невитриманий, запальний

3. Нетерплячий

4. Різкий, прямолінійний

5.Рішучий, ініціативний

6.Впертий

7.Дотепний,меткий

8.Працює ривками

9.Схильний до ризику

10. Незлопам'ятний, необразливий

11. Мова швидка, плутана, супроводжується жестикуляцією

12. Неврівноважений, схильний до гарячковості

13. Агресивний ("забіякуватий")

14. Нетерпимий до недоліків

15. Має виразну міміку

16. Здатний швидко вирішувати і діяти

17. Прагне до нового

18. Має різкі, поривчасті рухи

19. Наполегливий у досягненні мети

20. Схильний до різких змін настрою

Флегматик

1. Спокійний та холоднокровний

2. Послідовний та ґрунтовний

3. Обережний, розсудливий

4. Вміє чекати

5. Мовчазний, не любить порожньої балаканини

6. Мова спокійна, без різко виражених емоцій, жестикуляції, міміки

7. Стриманий, терплячий

8. Доводить почату справу до кінця

9. Не розтрачує марно сил

10. Суворо дотримується порядку в житті та праці

11. Легко стримує пориви

12. Байдужий до похвали та осуду

13. Незлобливий, байдужий до критики на свою адресу

14. Постійний у своїх стосунках та інтересах

15. Повільно включається у роботу і переключається з однієї справи на іншу

16. Рівний у стосунках з усіма

17. Любить акуратність та охайність у всьому

18. Важко пристосовується до нових обставин

19. Витривалий

20. Зібраний і виявляє ґрунтовність у остаточному вирішенні

Сангвінік

1. Веселий та життєрадісний

2. Енергійний та діловий

3. Часто не доводить почату справу до кінця

4. Схильний переоцінювати свої можливості

5. Здатний швидко переключатись на нове

6. Непостійний в інтересах і прихильностях

7. Легко переносить неприємності і невдачі

8. Легко пристосовується до різних обставин

9. Із захопленням береться за кожну нову справу

10. Швидко холоне, якщо справа перестає його цікавити

11. Швидко включається у нову справу і швидко переключається на іншу

12. Одноманітна буденна робота обтяжує його

13. Компанійський, чуйний, вільно почувається з новими людьми

14. Витривалий, працьовитий

15. Мова голосна, швидка, чітка, супроводжується виразною мімікою та жестами

16. Зберігає самовладання в несподіваних, складних обставинах

17. Має завжди бадьорий настрій

18. Швидко засинає і прокидається

19. Часто не зібраний, виявляє квапливість у вирішенні різних питань

20. Іноді відволікається, буває поверхневим у судженнях

Меланхолік

1. Сором'язливий

2. Розгублюється у нових обставинах

3. Вагається при встановленні контактів із незнайомими людьми

4. Не впевнений у собі

5. Легко переносить самотність

6. Почуває пригніченість та розгубленість у разі невдач

7. Схильний заглиблюватися у себе, поринати у свої думки

8. Швидко стомлюється

9. Мова тиха, сплутана, іноді переходить на шепіт

10. Мимоволі пристосовується до характеру співбесідника

11. Вразливий до слізливості

12. Дуже чутливий до похвали та осуду

13. Дуже вимогливий до себе та оточуючих

14. Підозріливий, недовірливий

15. Хворобливо вразливий,чутливий

16. Скритний, некомпанійський, не ділиться ні з ким своїми думками

17. Швидко ображається

18. Малоактивний та нерішучий

19. Покірливий

20. Намагається викликати співчуття у інших та заручитися підтримкою оточення
Робота 5. Електроенцефалографія

Мета роботи: ознайомитися з методом електроенцефалографії; визначити на ЕЕГ α-ритм та зміни його при деяких функціональних пробах.

Хід роботи. Запис ЕЕГ проводять на багатоканальному електроенцефалографі. Пацієнт сідає в зручне крісло в екранованій камері. На його голові фіксують електроди за допомогою гумового шлема (або гумовими бинтами) і з'єднують їх з приладом. Після налагодження приладу записують ЕЕГ у спокійному розслабленому стані (голова лежить на спинці крісла) із заплющеними та розплющеними очима, при дії звукових подразників, під час виконання математичних дій.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи: студенти вклеюють у протокол фрагмент ЕЕГ і позначають на ньому а-хвилі.

У висновках треба підкреслити значення електроенцефалографії.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

Теоретичні питання

1. Поняття про сигнальні системи дійсності. Порівняльна характеристика сигналів І та II сигнальних систем. Форми мови.

2. Формування II сигнальної системи в онтогенезі. Функції мови.

3. Взаємовідносини між І та II сигнальними системами.

4. Центри мови. Функціональна асиметрія головного мозку людини.

5. Типи вищої нервової діяльності людей залежно від рівня функціонування сигнальних систем.

6. Основні положення вчення І. П. Павлова про типи вищої нервової діяльності людей і тварин. Методи визначення властивостей нервових процесів.

7. Поняття про темперамент та його властивості.

8. Тип вищої нервової діяльності та темперамент.

9. Методики виявлення властивостей темпераменту.

10. Поняття про характер. Структура, риси характеру, вплив зовнішнього середовища на формування його. Мінливість характеру.

11. Відображення індивідуальних особливостей темпераменту в електроенцефалограмі.


Список літератури

Нормальна фізіологія / За ред. В. І. Філімонова. - К.:Медицина, 2011. - С.461 -475. Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг. Переклад з англ. - Львів: БаК, 2002. - С. 179-182;217, 253-256

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал