«Фізичне виховання» 190 год. (6 кредитів) зм етап базової підготовкиPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

«Фізичне виховання
190 год. (6 кредитів)
ЗМ 1. ЕТАП БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
НЕ 1.1. Легка атлетика НЕ 1.2. Спортивні ігри НЕ 1.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика.
ЗМ 2. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ
НЕ 2.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика. НЕ 2.2. Загальна фізична підготовка НЕ 2.3. Легка атлетика
Модуль-контроль
ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАПНЕ. Легка атлетика НЕ 3.2. Спортивні ігри НЕ 3.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика.
ЗМ 4. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ
НЕ 4.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика. НЕ 4.2. Загальна фізична підготовка НЕ 4.3. Легка атлетика
Модуль-контроль
ЗМ 5. ЕТАП ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ
НЕ 5.1. Легка атлетика НЕ 5.2. Спортивні ігри НЕ 5.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика.
ЗМ 6. ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ
НЕ 6.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика. НЕ 6.2. Загальна фізична підготовка НЕ 6.3. Легка атлетика
Модуль-контроль (диференційований залік.

«Правознавство»
90 год. (2,5 кредити)
Мета
вивчення навчальної дисципліни. Активні процеси розбудови суверенної української держави, а також діяльність спрямована на створення національної системи права вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, алей основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків розвитку основоположних державно-
правових явищ та процесів. Ця вимога стосується не тільки тих осіб, які навчаються у вищих закладах освіти і прагнуть стати юристами-фахівцями, але і студентів з інших факультетів. Для останніх глибоке знання чинного законодавства, теоретичних основ формування та розвитку держави і права, особливостей функціонування різних галузей права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної реалізації на практиці своїх праві свобод, алей стає громадянським обов’язком.
Все це викликає необхідність глибокого вивчення основних державно- правових категорій і конструкцій, багатогалузевого інструментарію та наданих ним різноманітних можливостей. Тим самим Правознавство як учбова дисципліна стає необхідним і незамінним компоненом сучасної освіти.
Предметом курсу Правознавство є норми фундаментальних галузей права України, які визначають основні засади регулювання державно- правових, цивільних, кримінальних, господарських, трудових, сімейних правовідносин.
Програма курсу Правознавство побудована з метою найбільш оптимального викладення необхідного навчального матеріалу. В ній висвітлено визначальні положення теорії держави і права, а також основні положення фундаментальних галузей права – конституційного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного тощо. Кожна з цих частин розділена на розділи, які охоплюють основні структурні підрозділи та інститути галузі.
В основу курсу покладено вихідні положення теорії держави і права, а також галузевих юридичних наук, вироблені і перероблені багаторічною практикою застосування основні правові інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення.
Метою курсує досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.
Після вивчення даного курсу студенти повинні володіти знаннями з різних галузей права розуміти зміст нормативних актів
вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.
Навчання будується з використанням активних методів сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До аудиторних занять належать лекції, практичні заняття, консультації. У поняття самостійної роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними актами, огляд бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. Для перевірки знань використовуються також тестові завдання. Останні носять диференційований характер, подаються альтернативні тести (правильності і помилковості, тести з вибірковими відповідями або ж з двостороннім вибором. Виконання тестових та інших завдань покликане сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Кожна тема супроводжується переліком основних питань та списком літератури. При підготовці до занять студент неповинний обмежуватися списком літератури, зазначеної у посібнику, алей здійснювати пошук самостійно.
Завдання курсу І. Формування уявлень про предмет курсу набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.
ІІ. Засвоєння основних понять з курсу збагачення словника термінів оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.
ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково- практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.


Основні
знання, уміння та навички, що будуть сформовані у процесі
вивчення

курсу
.
Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і держави, причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих ознак, які відрізняють її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із таких відмінностей є правотворча діяльність держави, тобто виключне право встановлювати і санкціонувати загальнообов’язкові правила поведінки і взаємовідносини в суспільстві. Не менш важливим є осмислення системного характеру права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві. Правознавство як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями понять, методів і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає основу їх загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. Специфіка Правознавства як навчальної дисципліни полягає у знанні правових понять, їх ознаку здатності застосовувати їх до аналізу конкретних державно-правових явищ.
Вивчення курсу здійснюється за 2 змістовими модулями
Змістовий модуль 1.
Теорія держави і права. Конституційне право України
НЕ 1.1. Теорія держави
Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим.
НЕ 1.2. Теорія права
Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів права. Основні функції права. Поняття та види форм джерел) права. Поняття та принципи правотворчості. Дія нормативно- правових актів у часі, просторі таза колом осіб. Поняття та структура правових відносин.
НЕ 1.3. Конституційне право України
Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України. Поняття статусу депутата. ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. Кабінет міністрів України як вищий органу системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування в Україні.
Змістовий модуль 2.
Загальна характеристика окремих галузей права України
НЕ 2.1. Кримінальне право України
Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки кримінального покарання. Система кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарання. Амністія та помилуваня. Погашення і зняття судимості.
НЕ 2.2. Цивільне право України
Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини поняття, елементи. Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правові договори поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового права України.
НЕ 2.3
. Трудове право України
Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори.
НЕ 2.4. Сімейне право України
Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний договір поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.
Рекомендована література
1.
Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. ВВ. Копєйчікова. – К Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42. Основи правознавства Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова,
М.П. Орзіха. – Одеса Юридична література, 2003. – С. 29-44.
3.
Керецман В.Ю., Семерак ОС. Правознавство. Навчальний посібник. – К
Атіка, 2002. – 5-12. Правознавство Підручник / За ред. ВВ. Копєйчикова, А. М. Колодія – К
Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64. Правознавство Навчальний посібник / За заг ред СМ. Тимченка, ТО.
Коломоєць. – К Істина, 2007. – С. 5-33,
6.
Костенко ОБ. Основи правознавства Посібник. – К Видавничий Дім «Ін
Юре», 2007. – С. 3-33. Правознавство Підручник / С.Л. Лисенков. – К ФОРУМ. – 2004. – С. 26-
50. Скакун О. Теорія держави і права Підручник. – Харків Консум, 2006. – С. 22-25,
38-40, 47-50, 73-86.ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
54 години (2 кредити)
Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. Відповідно до наказу Міністерства освіти України Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціалісті бакалавру вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни Основи охорони праці. Основи охорони праці — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з законодавчою та нормативною базою з питань ОП, а також з основами виробничої безпеки.
У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: а) знати: Зміст основних нормативно-правових документів з питань ОП. Основні характеристики параметрів виробничого середовища та їх вплив на людину. Зміст та обсяг надання першої медичної допомоги потерпілим.
б) уміти
1.
Оцінювати умови праці з організаційно - економічних питань Застосовувати навички аналізу стану ОП на підприємстві Оцінювати параметри мікроклімату виробничих приміщень
Вивчення
курсу здійснюється за двома змістовими модулями
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Н.Е. 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці.
Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Основні положення Закону України Про охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. Державне управління охороною праці.
Н.Е. 1.2. Організація охорони праці на виробництві.
Обов’язки роботодавців та працівників щодо виконання вимог охорони праці. Служба охорони праці підприємства. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування,
дублювання та допуск працівників до роботи. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.
Н.Е. 1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварійна
виробництві.
Класифікація нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь. Розслідування та облік аварій. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ
Н.Е. 2.1. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Гігієнічна класифікація праці. Мікроклімат виробничих приміщень. Забруднення повітря виробничих приміщень. Вентиляція виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, ультразвук та інфразвук. Іонізуюче випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. Випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоні, ультрафіолетові, лазерні. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Засоби колективного та індивідуального захисту.
Н.Е. 2.2. Електробезпека.
Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Допустимі значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електрострумом. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.
Н.Е. 2.3. Пожежна безпека.
Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. Оцінка об’єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта.
Н.Е. 2.4. Надання першої медичної допомоги потерпілим.
Порядок надання першої медичної допомоги при електротравмах; закритих і відкритих ушкодженнях живота закритих і відкритих ушкодженнях хребта і спинного мозку закритих і відкритих ушкодженнях черепа травматичному шоці тепловому та сонячному ударі асфіксії артеріальних і венозних кровотечах переломах кісток ураженні блискавкою обмороженнях. Правила поведінки з потерпілим при травмах. Методика проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень.
Н.Е. 2.5. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та
застосування підіймально-транспортної техніки.
Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Безпека вантажопідіймального обладнання.
Основна література до курсу

1.
Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці Підручник. е вид За ред. М.П. Гандзюка. – К Каравела, 2004. – 408 с. Закон України Про охорону праці в редакції від 21 листопада 2002 р. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т.
– К держнаглядохоронпраці Основа, 1995. Кодекс законів про працю України. – К Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.
5.
Барабаш ВИ, Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – СПб, 1996.
6.
Геврик Є.О. Охорона праці. – К Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

7.
Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М Высшая школа, 1995. – 320 с.
8.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів Афіша, 2002. – 320 с.
9.
Охрана труда / Князевский БА, Долин п.А., Марусова т.П. и др./ Под ред. БА.
Князевского. – М Высшая школа, 1982. – 312 с. Основи охорони праці За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. – К основа, 2000. –
416 с.
Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести.

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю, а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового заліку чи іспиту (згідно робочих програм факультету.
Екологія
190 год. (6 кредитів)
Мета курсу: студент повинен оволодіти фактичним матеріалом даної дисципліни, засвоїти наукову термінологію з екології, навчитись формуванню системного підходу до вирішення екологічних проблем. У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про
основні поняття та терміни екології, про основні складові різних рівнів організації живого, закономірності будови та функціонування біологічних моделей, про гомеостаз як важливу характеристику систем, про специфіку екологічних систем, про основні задачі щодо вирішення глобальних та регіональних екологічних проблем сьогодення уміння визначати загальні принципи та рівень взаємодії організмів між собою таз факторами навколишнього середовища, виявляти чинники, що характеризують функціональні складові і зв’язки біосфери, вільно оперувати набутими знаннями при аналізі й вирішенні певних екологічних ситуацій і задач.
ЗМ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
НЕ 1.1. Екологія – наука про взаємодію організмів та їх угруповань із середовищем
існування та між собою.
1.
Екологія як наука, її предмет, методи та завдання. Основні розділи екології. Глобальні екологічні проблеми сьогодення, актуалізація екологічних досліджень.

НЕ 1.2. Екологічні фактори, їх класифікації та загальні закономірності дії наживі
організми.
1.2.Основні середовища існування організмів. Екологічні фактори, як елементи середовища. Класифікації екологічних факторів. Закономірності дії екологічних факторів наживі організми.


НЕ 1.3. Теоретичні аспекти функціонування популяцій. Екосистеми та їх місце в
організації біосфери.
1.
Поняття популяції та видув екології.
Структура популяцій. Біоценози та їх різноманітність. Кругообіг речовин в екосистемі, поняття про трофічні ланцюги. Біогеоценоз.

НЕ 1.4. Структурні та функціональні особливості біосфери.
1.
Поняття біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Поява проблеми людина і оточуюче середовище, її розвиток і перспективи. Біосфера, її межі та походження. Поняття ноосфери.

ЗМ 2. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ
НЕ 2.1. Природні та антропогенні забруднення біосфери стійкість екосистем.
1.
Забруднення та їх класифікації. Характеристика основних категорій забрудників. Нормування антропогенного забруднення та поняття про екологічний моніторинг.

НЕ 2.2. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери.
1.
Характеристика основних хімічних та фізичних забруднень різних типів середовища. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників у всіх типах середовищ довкілля.
НЕ 2.3. Проблеми охорони живої природи.
1.

Сучасний стані перспективи охорони рослинного і тваринного світу.
2.
Раціональне використання фітоценозів та зооценозів. Заповідна справа і міжнародне співробітництво.

НЕ 2.4. Правові та міжнародні аспекти охорони природи. Міжнародні природні ресурси та співробітництво в галузі охорони природи. Екологічні проблеми України Історія міжнародної екологічної співпраці. Міжнародні природні ресурси. Міжнародні екологічні організації і програми охорони оточуючого середовища. Участь України у міжнародних природоохоронних заходах та реалізації екологічних програмі проектів.
4.

Екологічний стан окремих регіонів України
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела
1.
Білявський ГО. Основи екологічних знань- К Либідь, 1995.- 288 с.
2.
Білявський ГО, Падун ММ, Фурдуй Р.С. Основи загальної екології- К.:Либідь,
1995.- 368 с.
3.
Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь.- Кишинев: Гл.ред. МСЭ.- 408 с.
4.
Джигерей В.С Екологія та охорона навколишнього середовища- К- 2000.
5.
Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології Підручник / за ред. КМ. Ситника-
К.:Вища шк., 2001.- 358 с.
Кучерявий В.П. Екологія- Львів:Світ, 2000.- 500 с.
«СОЦІОЛОГІЯ»
54 год. (1,5 кредити)

Мета
викладання дисципліни: підвищення рівня світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом оволодіння знаннями про соціальні зв’язки і відносини, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку.
У
результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про
специфіку соціологічного знання, його об’єкт і предмет, про історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку про суспільство, закони його функціонування та розвитку про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів ужитті суспільства
уміння розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані конкретно-соціологічних досліджень теоретично осмислювати особливості моменту, який переживає Україна і світове співтовариство; органічно пов’язувати здобуті соціологічні знання із складними проблемами сучасного життя вироблення навиків організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і використання їх результатів у практичній роботі.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал