Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка8/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36
4.1.5.
СУТНІСТЬ

І

МЕТОДИ

ОБЧИСЛЕННЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Абсолютна сума прибутку
, отримана підприємством
, у
тім числі
прибуток від основної
діяльності
,
є
дуже важливими показниками
Однак вони не можуть характеризувати рівень ефективності
господарювання
За
інших однакових умов більшу суму прибутку отримає
підприємство
, яке володіє
більшим капіталом
, використовує
більше живої
і
матеріалізованої
праці
, більше виробляє
і
реалізує
продукції
(
робіт
, послуг
).
Прибуток
- це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства
, що характеризує
його винагороду за ризик підприємницької
діяльності
Щоб зробити висновок про рівень ефективності
роботи підприємства
, отриманий прибуток необхідно порівняти зі
здійсненими витратами
По
- перше
, витрати можна розглядати як поточні
витрати діяльності
підприємства
, тобто собівартість продукції
(
робіт
, послуг
).
Тут можливі
різні
варіанти визначення поточних витрат
і
прибутку
, що використовуються у
розрахунках
По
- друге
, витрати можна розглядати як авансовану вартість
(
авансований капітал
) для забезпечення виробничої
та фінансово
- господарської
діяльності
підприємства
Тут також можливі
різні
варіанти визначення авансованої
вартості
й визначення прибутку
, що береться для розрахунків
Співвідношення прибутку з
авансованою вартістю або поточними витратами характеризує
таке поняття
, як рентабельність
У
найширшому
, найзагальнішому розумінні
рентабельність означає
прибутковість або дохідність виробництва
і
реалізації
всієї
продукції
(
робіт
, послуг
) чи окремих видів
її
; дохідність підприємств
, організацій
, установ у
цілому як суб '
єктів господарської
діяльності
; прибутковість різних галузей економіки

Рентабельність безпосередньо пов '
язана з
отриманням прибутку
Однак
її
не можна ототожнювати з
абсолютною сумою отриманого прибутку
Рентабельність
- це відносний показник
, тобто рівень прибутковості
, що вимірюється у
відсотках
Різні
варіанти рішень
, що приймаються при визначенні
прибутку
, поточних витрат
, авансованої
вартості
, для розрахунку рентабельності
, зумовлюють наявність значної
кількості
показників рентабельності

На рис
. 4.4 наведено класифікацію показників рентабельності
Обчислення рентабельності
окремих видів продукції
(
робіт
, послуг
) може грунтуватися на
показниках прибутку від
їх випуску або реалізації
При цьому поточні
витрати можуть братися в
таких варіантах
: собівартість продукції
(
виробнича
); собівартість продукції
за виключенням матеріальних витрат
(
заново створена вартість
); вартість продукції
в цінах виробника
(
вартість за мінусом непрямих податків
).
Для розрахунку рівня рентабельності
підприємств можуть використовуватися
: загальний прибуток
; прибуток від реалізації
продукції
(
робіт
, послуг
), тобто від основної
діяльності
При цьому прибуток зіставляється з
авансованою вартістю
, яку можна визначати в
різних варіантах
(
весь капітал підприємства
, власний капітал
, позичковий капітал
, основний капітал
, оборотний капітал
).
Для розрахунку рентабельності
галузей економіки береться загальна сума прибутку
, отримана підприємствами
, об '
єднаннями
,
іншими госпрозрахунковими формуваннями
, що входять у
відповідну галузь економіки
На рівень рентабельності
галузі
впливатиме наявність у
ній низькорентабельних
і
збиткових підприємств


4.2.
РОЗПОДІЛ

І

ВИКОРИСТАННЯ

ПРИБУТКУ

4.2.1.
Розподіл прибутку підприємства
4.2.2.
Використання чистого прибутку

4.2.1.
РОЗПОДІЛ

ПРИБУТКУ

ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток
є
важливим показником ефективності
виробничо
- господарської
діяльності
, а
також джерелом формування централізованих
і
децентралізованих фінансових ресурсів
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб
По
- перше
, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави
, фінансування бюджетних видатків
Це досягається вилученням у
підприємств частини прибутку в
державний бюджет
По
- друге
, прибуток
є
джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств
і
використовується ними для забезпечення господарської
діяльності
Отже
, отриманий підприємством прибуток
є
об '
єктом розподілу
У
розподілі
прибутку можна виділити два етапи
Перший етап
- це розподіл загального прибутку
На цьому етапі
учасниками розподілу
є
держава й
підприємство
У
результаті
розподілу кожний з
учасників одержує
свою частку прибутку
Пропорція розподілу прибутку між державою
і
підприємствами має
важливе значення для забезпечення державних потреб
і
потреб підприємств
Це одне з
принципових питань реалізації
фінансової
політики держави
, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в
цілому
Пропорції
розподілу прибутку між державою
(
бюджетом
)
і
підприємством складаються під впливом кількох
, чинників
Істотне значення при цьому має
податкова політика держави щодо суб '
єктів господарювання
Ця політика реалізується в
сумі
податків
, що сплачуються за рахунок прибутку
, у
визначенні
об '
єктів оподаткування
, ставках оподаткування
, у
порядку надання податкових пільг
Другий етап
- це розподіл
і
використання прибутку
, що залишився в
розпорядженні
підприємств після здійснення платежів до бюджету
На цьому етапі
можуть створюватися за рахунок прибутку цільові
фонди для фінансування відповідних витрат
На рис
. 4.5 зображено схему розподілу балансового прибутку підприємства до реформування бухгалтерського обліку
і
фінансової
звітності
відповідно до міжнародних стандартів
З
неї
можна зробити висновок
, що на обсяг прибутку
, який залишався в
розпорядженні
підприємств
, впливали
: абсолютна сума
отриманого балансового прибутку
; платежі
в бюджет
, здійснювані
за рахунок прибутку
(
рентні
платежі
, податок на прибуток
).
Прибуток
, що залишався в
розпорядженні
підприємства
, не дорівнював чистому прибутку
Чинні
нормативні
акти визначали
, що за рахунок прибутку підприємства повинні
були сплачувати штрафи в
таких випадках
: за порушення господарських договорів
із суб '
єктами господарювання
; за несвоєчасне подання в
податкову адміністрацію необхідних розрахунків
; за затримку перерахування коштів до бюджету
і
державних цільових фондів
; за приховування прибутку від оподаткування
, заниження
інших податків
; за недотримання встановлених лімітів забору води або використання води без укладання відповідної
угоди
(
це стосується використання води з
державних водогосподарських систем
); за прострочені
банківські
позички
; за невиконання квоти зі
створення робочих місць для
інвалідів
; за
інші
порушення
З
урахуванням особливостей фінансово
- господарської
діяльності
суб '
єктів господарювання у
різних сферах економіки стягувалися за рахунок прибутку й
інші
штрафи
Особливо це стосувалося комерційних банків
, страхових компаній
Отже
, чистий прибуток
- це частина прибутку
, що залишався в
підприємства після сплати податків та можливих штрафів
(
унаслідок застосування фінансових санкцій
).
4.2.2.
ВИКОРИСТАННЯ

ЧИСТОГО

ПРИБУТКУ

Використання чистого прибутку підприємство могло здійснювати через попереднє
формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат
Можливий також був розподіл чистого прибутку частково через попереднє
формування цільових фондів
, а
частково шляхом
безпосереднього фінансування витрат
На рис
. 4.6 зображено структурно
- логічну схему використання чистого прибутку підприємства
, до введення національних положень
(
стандартів
) бухгалтерського обліку

За рахунок чистого прибутку підприємство формувало ряд цільових фондів
, кошти яких спрямовували на фінансування певних витрат
, задоволення відповідних потреб
Використання чистого прибутку на виплату дивідендів здійснювалося безпосередньо
Принципове значення в
розподілі
чистого прибутку мало досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження
і
фондом споживання
Ці
фонди умовні
, безпосередньо на підприємстві
вони не утворювалися
, а
їхню величину можна було встановити на підставі
розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів
За адміністративної
системи управління економікою здійснювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромадження
і
споживання
Після ліквідації
адміністративної
системи управління використання чистого прибутку
(
напрямок
і
пропорції
) визначалися самостійно кожним суб '
єктом господарювання
Відповідно до
Закону "
Про оподаткування прибутку підприємств " від
28 грудня
1994 року
, в
1995, 1996, 1997 (
перше півріччя
) державне регулювання використання чистого прибутку здійснювалося досить активно
і
в основному суто економічними
інструментами
, зокрема
:
* зменшенням суми податку на прибуток
(
до
20%) у
разі
використання прибутку на фінансування реконструкції
та модернізації
активної
частини основних фондів
;
* зменшенням оподатковуваного прибутку
(
до
10% від суми балансового прибутку
) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів
(
поширювалось тільки на державні
підприємства
);
* зменшенням оподаткованого прибутку на суму прибутку
, спрямованого на покриття витрат для утримання об '
єктів соціально
- культурного призначення
, а
також витрат на благодійну діяльність
Згідно
із
Законом
України "
Про оподаткування прибутку підприємств " від
22 травня
1997 р
державне регулювання використання чистого прибутку підприємств здійснюється зменшенням оподаткованого прибутку на суму витрат
із чистого прибутку
: на утримання й
експлуатацію об '
єктів соціальної
інфраструктури
(
якщо відповідні
об '
єкти соціальної
інфраструктури були на балансі
підприємства
і
утримувались ним на час набуття чинності
закону про оподаткування прибутку
); на
благодійну діяльність
(
не більше
4% від суми оподаткованого прибутку
).
У
таблиці
4.2 наведено дані
про використання прибутку в
різних галузях економіки
України в
1995-1996 роках
З
цих даних можна зробити висновок
, що в
1996 році
частка прибутку
, що була залишена в
розпорядженні
підприємств
, збільшилась до
77,1%.
Це було позитивною тенденцією
Водночас відбулися негативні
зміни в
структурі
використання прибутку
Так
, у
загальному обсязі
прибутку
, що був використаний у
різних галузях економіки
, сталося значне зниження частки прибутку
, спрямованого на виробничий розвиток
(
з
27,5% до
21,7%); на утворення резервного
(
страхового
) фонду
(
з
2,7% до
1,1%); на заохочення
(
з
11,6% до
9,2%).
Були відмінності
також у
структурі
використання прибутку в
окремих галузях економіки
Так
, у
1996 році
в усіх галузях економіки частка прибутку
, перерахована до бюджету
, становила
22,9%.
Водночас у
промисловості
вона становила
19,5%, а
на підприємствах транспорту
і
зв '
язку
- 31,8%.
Це сталось через неоднакові
умови оподаткування підприємств окремих галузей економіки
(
оподаткування прибутку
).
З
реформуванням бухгалтерського обліку
і
фінансової
звітності
відповідно до міжнародних стандартів відбуваються зміни в
розподілі
й використанні
прибутку підприємств
(
рис
. 4.7).

Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється виключенням
із загальної
суми прибутку тільки податку на прибуток
Отримання
і
сплата штрафів тепер враховуються при визначенні
прибутку від
іншої
операційної
діяльності
, тобто в
процесі
формування прибутку
Отже
, сплата штрафів підприємством безпосередньо не впливає
на обсяг його чистого прибутку
, як це мало місце раніше
Згідно з
прийнятими положеннями
(
стандартами
) бухгалтерського обліку не передбачено формування за рахунок прибутку ряду цільових фондів
, як це мало місце раніше
Передбачено облік використання чистого прибутку на створення резервного фонду
, виплату дивідендів
, поповнення статутного фонду
,
інші
напрямки використання
ТЕСТИ

ДО

РОЗДІЛУ
4
ТЕСТ
1.
З
- поміж поданих нижче відповідей виберіть найбільш правильне й
повне визначення поняття "
загальний прибуток підприємства ".
Відповіді
1.
Прибуток від операційної
діяльності
2.
Прибуток від звичайної
діяльності
3.
Прибуток від фінансових операцій
4.
Прибуток від надзвичайних операцій
5.
Прибуток від основної
та
іншої
операційної
діяльності
6.
Прибуток від операційної
діяльності
та фінансових операцій
7.
Прибуток від операційної
діяльності
, фінансових операцій та
іншої
звичайної
діяльності
8.
Прибуток від звичайної
діяльності
та надзвичайних подій
9.
Прибуток від операційної
діяльності
та надзвичайних подій
10.
Прибуток від операційної
діяльності
, фінансових операцій
,
іншої
звичайної
діяльності
та від надзвичайних подій
ТЕСТ
2.
Назвіть складові
прибутку від операційної
діяльності

Відповіді
1.
Прибуток від реалізації
іноземної
валюти
2.
Одержані
дивіденди
3.
Прибуток від реалізації
основних фондів
4.
Прибуток від реалізації
продукції
5.
Одержані
гранти
, субсидії
6.
Відсотки
, одержані
за облігаціями та
іншими цінними паперами
7.
Прибуток від реалізації
нематеріальних активів
8.
Прибуток
, одержаний від спільної
діяльності
9.
Прибуток від реалізації
основних засобів
ТЕСТ
З
Назвіть складові
прибутку від
іншої
операційної
діяльності
Відповіді
1.
Одержані
дивіденди
2.
Прибуток від ліквідації
необоротних активів
3.
Дохід від операційних курсових різниць
4.
Відсотки
, одержані
за облігаціями
5.
Прибуток від реалізації
іноземної
валюти
6.
Одержані
пені
, штрафи
, неустойки
7.
Прибуток від реалізації
нематеріальних активів
8.
Дохід від списання кредиторської
заборгованості
9.
Прибуток від реалізації
фінансових
інвестицій
ТЕСТ
4.
Назвіть складові
прибутку від фінансових операцій
Відповіді
1.
Дохід від списання кредиторської
заборгованості
2.
Одержані
пені
, штрафи
3.
Дохід від спільної
діяльності
4.
Прибуток від реалізації
фінансових
інвестицій
5.
Дохід від
інвестицій в
асоційовані
підприємства
6.
Прибуток від неопераційних курсових різниць
7.
Відсотки
, одержані
за облігаціями
8.
Доходи від операційної
оренди
9.
Відшкодування раніше списаних активів
ТЕСТ
5.
Назвіть складові
прибутку від
іншої
звичайної
діяльності
Відповіді
1.
Одержані
дивіденди
2.
Доходи від операційної
оренди
3.
Прибуток від реалізації
фінансових
інвестицій
4.
Відсотки
, нараховані
за депозитним рахунком підприємства в
банку
5.
Прибуток від ліквідації
необоротних активів
6.
Дохід від списання кредиторської
заборгованості
7.
Прибуток від реалізації
іноземної
валюти
8.
Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів
9.
Одержані
штрафи
ТЕСТ
6.
Назвіть показники
, які
враховуються за обчислення валового прибутку підприємства
Відповіді
1.
Дохід
(
виручка
) від реалізації
продукції
2.
Дохід
(
виручка
) від реалізації
оборотних активів
3.
Податок на додану вартість
4.
Дохід
(
виручка
) від реалізації
основних фондів
5.
Акцизний збір
6.
Дохід
(
виручка
) від реалізації
необоротних активів

7.
Собівартість реалізованої
продукції
8.
Дохід від спільної
діяльності
9.
Одержані
штрафи
10.
Адміністративні
витрати
ТЕСТ
7.
Назвіть показники
, які
враховуються за обчислення прибутку від операційної
діяльності
Відповіді
1.
Дохід від операції
в асоційовані
підприємства
2.
Прибуток від реалізації
основних фондів
3.
Дохід
(
виручка
) від реалізації
продукції
4.
Податок на додану вартість
5.
Собівартість реалізованої
продукції
6.
Одержані
штрафи
7.
Відсотки
, одержані
за облігаціями
8.
Адміністративні
витрати
9.
Витрати на збут
10.
Одержані
гранти
, субсидії
ТЕСТ
8.
Знайдіть правильне визначення економічної
сутності
рентабельності
Відповіді
1.
Абсолютна сума отриманого прибутку підприємства
2.
Абсолютна сума прибутку
, отриманого від операційної
діяльності
3.
Рівень дохідності
підприємства
4.
Прибутковість реалізації
продукції
5.
Перевищення виручки від реалізації
продукції
над
її
собівартістю
6.
Сума фінансових ресурсів підприємства
, що забезпечують його виробничо
- господарську діяльність
7.
Перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від указаних операцій
8.
Перевищення доходів від
іншої
звичайної
діяльності
над збитками від указаної
діяльності
ТЕСТ
9.
Назвіть показники
, які
необхідно використати для обчислення рентабельності
підприємства в
цілому
Відповіді
1.
Прибуток від реалізації
продукції
2.
Прибуток підприємства
3.
Прибуток від звичайної
діяльності
4.
Собівартість реалізованої
продукції
5.
Вартість основних засобів
6.
Вартість основних засобів
і
оборотних активів
7.
Загальна сума активів підприємства
8.
Загальна сума оборотних активів
ТЕСТ
10.
Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства
Відповіді
1.
Прибуток підприємства після сплати податків на прибуток
, за землю
і
транспортні
засоби
2.
Прибуток від реалізації
продукції
3.
Прибуток
, що залишився у
підприємства після сплати податку на прибуток
4.
Прибуток
, що залишився у
підприємства після сплати податку на прибуток
і
виплати дивідендів
5.
Прибуток
, що залишився у
підприємства після сплати податку на прибуток
і
поповнення статутного фонду
6.
Прибуток після відшкодування збитків від операційної
діяльності

7.
Прибуток після відшкодування збитків від фінансових операцій
8.
Прибуток після відшкодування збитків від звичайної
діяльності
ТЕСТ
11.
Назвіть показники
, яких буде достатньо для обчислення чистого прибутку підприємства
Відповіді
1.
Прибуток підприємства
2.
Прибуток від реалізації
продукції
3.
Податок на прибуток
і
платежі
за ресурси
(
за землю
і
транспортні
засоби
).
4.
Одержані
дивіденди
5.
Прибуток від звичайної
діяльності
6.
Сплачений податок на прибуток
7.
Сплачений податок на дивіденди
8.
Прибуток від фінансових операцій
ТЕСТ
12.
Назвіть можливі
напрямки використання чистого прибутку
Відповіді
1.
Сплата відсотків за користування банківськими кредитами
2.
Погашення довгострокових банківських кредитів
3.
Сплата комунального податку
4.
Сплата податку на прибуток
5.
Виплата дивідендів
6.
Створення резервного фонду
7.
Фінансування капітальних вкладень
8.
Виплата матеріальної
допомоги працівникам підприємства

РОЗДІЛ
5
ОПОДАТКУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

Основні
терміни
і
поняття
: акцизний збір
; амортизаційні
відрахування
; база оподаткування
; валові
витрати
; валовий дохід
; внески в
державний
інноваційний фонд
; вхідний податок на додану вартість
; гербовий збір
; джерела сплати податків
; збір на обов '
язкове державне пенсійне страхування
; збір на обов '
язкове соціальне страхування
; збори
; звичайна ціна
; комунальний податок
; місцеві
податки
; мито
; непрямі
податки
; нульова ставка оподаткування
; об '
єкт оподаткування
; оподаткований прибуток
; оподаткування дивідендів
; плата за землю
; податки
; податковий кредит
; податкові
пільги
; податок
із власників транспортних засобів
; податок з
реклами
; податок на додану вартість
; податок на нерухоме майно
(
нерухомість
); податок на прибуток
; продаж товарів
; прямі
податки
; регулююча функція податків
; система оподаткування
; скоригований валовий дохід
; ставки податків
; суспільне призначення податків
; термін сплати податків
; фіксований сільськогосподарський податок
; фіскальна функція податків
; функції
податків
; цільові
державні
фонди

5.1.
СУТНІСТЬ

ОПОДАТКУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

І

ПОДАТКОВА

СИСТЕМА
5.1.1.
Сутність податків
і
їх функції
5.1.2.
Система оподаткування підприємств та
її
становлення в
Україні

5.1.1.
СУТНІСТЬ

ПОДАТКІВ

І

ЇХ

ФУНКЦІЇ

Податки
є
важливою ланкою фінансових відносин у
суспільстві
і
як форма фінансових відносин виникають одночасно з
появою держави
З
розвитком товарно
- грошових відносин оподаткування здійснюється в
основному в
грошовій формі
Податки
- це обов '
язкові
платежі
, що
їх встановлює
держава для юридичних
і
фізичних осіб з
метою формування централізованих фінансових ресурсів
, які
забезпечують фінансування державних витрат
Обов '
язкові
платежі
перераховуються до бюджету держави
, а
також до
інших цільових державних фондів
Вони можуть здійснюватися в
кількох формах
: податки
, плата за ресурси
, цільові
відрахування

Суспільне призначення податків виявляється в
тих функціях
, які
вони виконують
У
спеціальній літературі
автори називають різні
функції
податків
Найбільш поширеним
є
погляд
, що податки виконують дві
основні
функції
- фіскальну та регулюючу

Фіскальна функція податків полягає
в мобілізації
коштів у
розпорядження держави та формуванні
централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави
Вона реалізується через розподіл частини валового
національного продукту
Фіскальна функція
є
дуже важливою для характеристики податків
,
їхнього суспільного призначення
Для реалізації
цієї
функції
важливе значення має
постійність
і
стабільність надходження коштів в
розпорядження держави
З
підвищенням ролі
держави зростає
значення регулюючої
функції
податків
Ця функція реалізується через вплив податків на різні
напрямки
, показники діяльності
суб '
єктів господарювання
(
рис
. 5.1).
Використання податків у
цій функції
є
достатньо складним процесом
і
залежить від правильного вирішення таких питань
:
1.
Установлення об '
єкта оподаткування та методики його визначення
Згідно з
чинним законодавством оподатковуються валовий дохід
, прибуток
, вартість майна
, сума виплаченої
заробітної
плати
, вартість товарної
продукції
, обсяг реалізації
та
ін
2.
Визначення джерел сплати податків
Такими джерелами можуть бути
: прибуток
(
за стягнення податку на прибуток
); собівартість
(
відрахування в
цільові
державні
фонди
, сплата місцевих податків
і
зборів
); частина виручки від реалізації
продукції
(
сплата мита
, акцизного збору
, податку на додану вартість
).
3.
Установлення розміру ставок податків
і
методики
їх розрахунку
Розмір ставок податків
є
дуже складною проблемою оподаткування
, що
істотно впливає
на здійснення фіскальної
і
регулюючої
функцій податків
Податкові
ставки можуть бути універсальними
і
диференційованими
Вони можуть встановлюватися в
грошовому вираженні
на одиницю оподаткування або у
відсотках до об '
єкта оподаткування
Відсоткові
ставки оподаткування можуть бути
: пропорційними
(
не залежать від розміру об '
єкта оподаткування
), прогресивними
(
зростають зі
збільшенням об '
єкта оподаткування
), регресивними
(
знижуються зі
збільшенням об '
єкта оподаткування
).
4.
Установлення термінів сплати податків
Для різних податків вони різні
і
залежать від об '
єкта оподаткування
, розміру податків
і
джерел сплати
Для уникнення негативного впливу податків на фінансово
- господарську діяльність важливе значення має
запобігання тимчасовій
іммобілізації
оборотного капіталу підприємства для сплати податків
5.
Надання податкових пільг
Пільги
істотно впливають на здійснення регулюючої
функції
податків
і
можуть надаватися окремим платникам податків
, а
також визначатися для окремих об '
єктів оподаткування
6.
Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства суб '
єктами господарювання
Штрафні
санкції
застосовуються за таких порушень
: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів
, форм звітності
до податкової
адміністрації
; несплата в
установлений термін податків та
інших обов '
язкових платежів державі
; приховування об '
єктів від оподаткування
, умисне заниження суми податку
При цьому регулююча функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела
їх сплати
У
процесі
реалізації
регулюючої
функції
податків виявляється
її
вплив на такі
показники фінансово
- господарської
діяльності
підприємств
: собівартість продукції
, прибуток від реалізації
, прибуток підприємства
, обсяг реалізації
, виручка від реалізації
, чистий прибуток
, швидкість обертання оборотних коштів
, платоспроможність
, фінансова стійкість
,
іммобілізація оборотних коштів
, обсяг залучення кредитівПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал