Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка34/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
11.4.5.
ЗАДОВОЛЕННЯ

ПРЕТЕНЗІЙ

КРЕДИТОРІВ

Кошти
, виручені
від продажу майна банкрута
, спрямовуються на задоволення претензій кредиторів
Проте грошових засобів
, виручених від продажу ліквідаційної
маси
, може не вистачити для задоволення претензій усіх заінтересованих осіб
Саме тому
, у
даній сфері
потрібне докладне законодавче регулювання черговості
задоволення претензій
Згідно
із
Законом
України "
Про відновлення платоспроможності
боржника або оголошення його банкрутом " у
процесі
розподілу виручки від продажу ліквідаційної
маси
, у
першу чергу покриваються витрати
, пов '
язані
з провадженням справи
, а
також задовольняються вимоги кредиторів
, забезпечені
заставою
До витрат
, пов '
язаних
із провадженням справи про банкрутство
, належать
, зокрема
, такі
:
- витрати кредитора на сплату державного мита й
публікацію оголошення щодо порушення справи про банкрутство
;
- витрати на публікацію в
засобах масової
інформації
оголошення про порядок продажу майна банкрута
;
- витрати розпорядника майна та ліквідаційної
комісії
, пов '
язані
зі
збереженням майнових активів банкрута
, а
також сплатою державного мита за позовами про стягнення дебіторської
заборгованості
суб '
єкта банкрутства
;
- витрати ліквідаційної
комісії
та розпорядника майна в
разі
залучення ними експертів
, консультантів та
інших подібних осіб
;
- витрати кредиторів на проведення аудиту
, якщо аудит проводився з
рішення арбітражного суду
їхнім коштом
;
- витрати на оплату праці
арбітражних керуючих
(
розпорядника майна
, керуючого санацією
, ліквідатора
).
Названі
витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації
нею частини ліквідаційної
маси
Майно банкрута
, яке
є
предметом застави
, включається до складу ліквідаційної
маси
, але використовується тільки для позачергового задоволення вимог за
- ставодержателя
Якщо в
результаті
реалізації
предмета застави виявиться
, що виручена сума перевищує
розмір забезпечених цією заставою вимог
, то різниця використовується для задоволення вимог кредиторів у
порядку черговості
Якщо ж
коштів
, виручених від реалізації
застави
, не вистачило для задоволення відповідних вимог
, то різниця відшкодовується заставодержателю
із загальної
ліквідаційної
маси в
черзі
з
іншими кредиторами
У
другу чергу
, виконуються зобов '
язання перед працівниками підприємства
- банкрута
(
за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства або виплат на акції
трудового колективу
).
У
третю чергу
, задовольняються вимоги щодо сплати державних
і
місцевих податків та неподаткових платежів до бюджету
, вимоги органів державного страхування та соціального забезпечення
У
четверту чергу
, задовольняються вимоги кредиторів
, не забезпечені
заставою
У
п '
яту чергу задовольняються вимоги членів трудового колективу щодо повернення
їхніх внесків до статутного фонду підприємства та
ін
У
шосту чергу задовольняються всі
інші
вимоги
, зокрема
, вимоги власників
корпоративних прав
Слід зазначити
, що вимоги кожної
наступної
черги задовольняються в
міру надходження коштів від продажу майна банкрута тільки після повного задоволення вимог попередньої
черги
Коли майна бракує
для повного задоволення всіх вимог однієї
черги
, претензії
задовольняються пропорційно належній кожному кредиторові
сумі
Претензії
, виявлені
й заявлені
після закінчення встановленого строку
, задовольняються з
майна підприємства
, що залишилось після задоволення першочергових претензій
, а
також претензій
, заявлених у
встановлений строк
Претензії
, не задоволені
за браком майна
, вважаються погашеними
Погашеними вважаються також претензії
, не визнані
ліквідаційною комісією
(
органом
, що проводить ліквідацію
), а
також ті
, щодо яких кредитори протягом місячного строку від дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії
не подали відповідних позовів до арбітражного суду
Майно
, що залишилось після задоволення претензій кредиторів
і
членів трудового колективу
, використовується відповідно до рішення власника
У
разі
реорганізації
підприємства його права та обов '
язки переходять до правонаступників
Якщо майна банкрута вистачило
, щоб задовольнити всі
вимоги кредиторів
, надалі
його вважають вільним від боргів
і
він може продовжити свою підприємницьку діяльність

11.4.6.
ФІНАНСОВА

САНАЦІЯ

НА

УХВАЛУ

АРБІТРАЖНОГО

СУДУ

Про те
, що закінчувати всі
справи про банкрутство ліквідацією боржників з
продажем
їхнього майна не завжди доцільно
, яскраво свідчать такі
дані
: за
1998 р
в
Україні
кошти
, отримані
внаслідок ліквідації
підприємств
, не перевищували
1,5 відсотка від вимог кредиторів
(
у міжнародній практиці
підприємництва нормальним вважається показник у
ЗО
відсотків
).
У
цьому контексті
слід зазначити
, що одна
із функцій закону про банкрутство полягає
в тому
, що він повинен сприяти реабілітації
підприємств
, які
опинилися у
фінансовій скруті
, однак мають значні
резерви для успішної
фінансово
- господарської
діяльності
в майбутньому
У
ньому повинні
бути закладені
механізми фінансової
санації
чи реорганізації
юридичної
особи
Саме такі
механізми містяться в
законодавствах про фінансову неспроможність підприємств у
більшості
країн світу
Вітчизняне законодавство про банкрутство також не становить винятку
Підставою для ухвалення арбітражним судом проведення санації
боржника може бути
:
1.
Санаційна спроможність боржника
, тобто наявність реалістичної
санаційної
концепції
2.
Наявність реальних можливостей виконання плану санації
, відновлення платоспроможності
підприємства
- боржника та його успішної
виробничо
- господарської
діяльності
3.
Наявність санатора
, який має
достатньо фінансових ресурсів для фінансового оздоровлення боржника
Ініціатива санації
може походити від самого підприємства
- боржника
Як правило
, у
такому разі
справа про банкрутство також
ініціюється боржником
Нагадуємо
, що це робиться в
тому разі
, коли підприємство
є
санаційно спроможним
, однак йому бракує
часу для реалізації
плану санації
Заява про банкрутство подається з
надією отримати відстрочення платежів кредиторам
, наприклад у
разі
укладання мирової
угоди
Відтак разом
із заявою про банкрутство боржник подає
до арбітражного суду план санації
та проект мирової
угоди
Як уже зазначалося
, кредитори можуть вийти з
клопотанням про проведення санації
, якщо після опублікування в
засобах масової
інформації
відповідного
оголошення надійшли пропозиції
від осіб
, котрі
бажають узяти участь у
санації
боржника
Фізичні
та юридичні
особи
, які
виявили бажання стати санаторами
, мають подати заяву до арбітражного суду з
письмовою гарантією погашення боргів особи
, проти якої
розпочато провадження справи про банкрутство
До заяви треба додати
: а
) план фінансової
санації
(
реорганізації
) боржника
; б
) відомості
про фінансовий стан та платоспроможність санатора
; в
) дані
про характер майнових відносин між боржником та потенційним санатором
Для санатора мотивуючими стимулами можуть бути такі
:
- здобуття контролю над підприємством
- боржником
;
- ефект синергізму
, пов '
язаний
із новими можливостями внутрішньої
кооперації
, диверсифікації
продукції
або ринків збуту товарів
;
- збереження надійного постачальника сировини та матеріалів чи споживача продукції
тощо
;
- приватизація підприємства
, якщо воно має
державну форму власності
Особа
, яка бажає
взяти участь у
санації
боржника
, має
право ознайомитися з
його майновим
і
фінансовим становищем безпосередньо на підприємстві
Потенційний санатор може також дати доручення аудиторській чи консалтинговій фірмі
провести санаційний аудит боржника з
метою визначення його санаційної
спроможності
Санація вводиться на строк не більше ніж дванадцять місяців
На клопотання комітету кредиторів чи керуючого санацією або
інвесторів цей строк може бути продовжено ще на кілька місяців
(
до шести
) або скорочено
Комітет кредиторів приймає
рішення про погодження кандидатури керуючого санацією
, вибір
інвестора
(
санатора
), схвалення плану санації
боржника
Одночасно з
винесенням ухвали про санацію арбітражний суд призначає
керуючого санацією
Керуючим санацією може бути запропоновано особу
, яка виконувала повноваження розпорядника майна
(
або й
керівника підприємства
, якщо на це
є
згода комітету кредиторів чи
інвесторів
).
З
дня винесення ухвали про санацію припиняються повноваження керівника боржника
(
зрозуміло
, якщо його не призначено керуючим санацією
).
Керуючий санацією має
право
:
* самостійно розпоряджатися майном боржника
;
* укладати від
імені
боржника мирову угоду та
інші
цивільно
- правові
угоди
;
* у
разі
наявності
відповідних підстав
, відмовлятися від виконання договорів боржника
Суттєвим
є
те
, що керуючий санацією в
тримісячний строк з
дня прийняття рішення про санацію має
право відмовитися від виконання договорів боржника
, укладених до початку провадження справи про банкрутство
, якщо
:
- виконання договору ставить боржника в
явно невигідні
умови
;
- договір
є
довгостроковим
(
понад один рік
) або таким
, що передбачає
настання позитивних результатів для боржника в
довгостроковій перспективі
, крім випадків випуску продукції
з технологічним циклом
, більшим за строки санації
боржника
;
- виконання договору може з
певних причин завадити відновленню платоспроможності
боржника
Угоди боржника
(
на подання керуючого санацією
) можуть бути визнані
арбітражним судом недійсними за умови
, коли
:
- угоду укладено боржником
із заінтересованими особами на шкоду
іншим заінтересованим особам
;
- угоду укладено боржником з
окремим кредитором чи
іншою заінтересованою особою за шість
і
менше місяців до прийняття рішення про санацію
, коли вона надає
перевагу одному кредитору перед
іншими або пов '
язана з
виплатою
(
видачею
) частки
(
паю
) в
майні
боржника у
зв '
язку з
виходом зі
складу учасників чи
замовників боржника
До основних обов '
язків керуючого санацією належать такі
:
* приймання в
господарське відання майна боржника та його
інвентаризація
;
* відкриття спеціального рахунку для проведення санації
та розрахунків з
кредиторами
;
* розробка плану санації
боржника
;
* забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності
;
* здійснення заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості
боржника
;
* періодичний звіт перед комітетом кредиторів про хід реалізації
плану санації
План санації
(
реорганізації
) боржника
Протягом трьох місяців з
дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов '
язаний подати комітету кредиторів для розгляду план санації
(
реорганізації
).
В
іншому разі
, арбітражний суд має
право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом
і
відкриття ліквідаційної
процедури
За наявності
санаторів план санації
розробляється та погоджується з
їхньою участю
План санації
розглядається комітетом кредиторів
, який скликається керуючим санацією в
чотиримісячний строк від дня винесення арбітражним судом ухвали про санацію
План вважається схваленим
, якщо за нього на засіданні
комітету кредиторів було подано понад половину голосів кредиторів
- членів комітету кредиторів
Схвалений комітетом кредиторів план санації
та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією до арбітражного суду на затвердження не пізніше ніж через п '
ять днів від дня проведення засідання комітету кредиторів
Арбітражний суд спеціальною постановою затверджує
умови санації
підприємства
- боржника
, які
можуть бути у
формі
: а
) плану реорганізації
(
як правило
, без збереження юридичної
особи боржника
); б
) плану фінансової
санації
(
зі
збереженням юридичної
особи боржника
).
План реорганізації
розробляється в
тому разі
, коли фінансування санації
здійснюється зовнішнім
інвестором
Це означає
, що головна мета провадження справи про банкрутство
- задоволення претензій кредиторів
- досягається
(
головним чином
) за рахунок коштів са
- натора
Саме тому обов '
язковими складовими частинами плану реорганізації
повинні
бути
:
1) умови участі
санатора в
задоволенні
вимог кредиторів
;
2) умови та порядок реорганізації
юридичної
особи
- боржника
;
3) механізм виплати санатором боргу кредиторам
(
строки
, послідовність
, форми тощо
).
Перший пункт повинен містити угоду між боржником
і
санатором про надання фінансових ресурсів або про переведення боргу на санатора
(
що
є
можливим лише за згодою кредиторів
).
Участь санатора у
фінансуванні
боржника здебільшого відбувається способом залучення його до складу учасників
(
власників
) підприємства
Це може здійснюватися зі
збереженням юридичного статусу та правової
форми організації
бізнесу боржника або в
процесі
реорганізації
останнього
Саме тому другим елементом плану реорганізації
є
узгодження умов реструктуризації
статутного капіталу юридичної
особи боржника
Суть такої
реструктуризації
полягає
в частковій або повній зміні
власника статутного фонду юридичної
особи боржника на користь санатора
Якщо суб '
єкт банкрутства
- господарське товариство
, умови реструктуризації
статутного фонду узгоджуються між його учасниками та санаторами
Включення санатора до складу учасників
(
власників
) підприємства може відбуватися такими
, головне
, способами
: а
) в
ході
збільшення статутного фонду боржника
, коли всі
або більша частина корпоративних прав нової
емісії
викуповуються санатором
;
б
) у
результаті
переуступлення частини корпоративних прав са
- натору власниками підприємства
, що підлягає
санації
; в
) унаслідок злиття
, поглинання чи приєднання
Третім елементом санаційної
реорганізації
є
погодження між санатором та кредиторами умов виплати боргу
Ці
умови включають строки виплати
,
її
послідовність
, форми оплати тощо
Поряд
із названими обов '
язковими умовами плану реорганізації
, до нього треба включити стандартні
позиції
, характерні
для звичайного плану санації
(
див
.: п
11.2.1.).
План фінансової
санації
У
разі
визнання боржника санаційно спроможним може бути прийняте рішення про реалізацію плану фінансової
санації
, який розроблено боржником
(
на замовлення боржника
) або керуючим санацією
Головна
ідея плану санації
- створення умов для задоволення претензій кредиторів за рахунок фінансово
- господарської
діяльності
боржника
План санації
зі
збереженням статусу юридичної
особи має
певні
особливості
Він значною мірою базується на мобілізації
внутрішніх фінансових резервів боржника та на участі
в санації
власників підприємства
і
його кредиторів
Для реалізації
плану підприємство треба на певний час звільнити від обов '
язків виконання його платіжних зобов '
язань
Цього можна досягти укладанням мирової
угоди
План санації
, який акцептується в
ході
провадження справи про банкрутство
, дещо відрізняється від того
, котрий реалізується в
до
- судовому порядку
Він повинен містити таку
інформацію
:
1.
Аналіз причин фінансової
кризи
2.
Оцінку фінансового стану боржника до початку санації
3.
Заходи щодо нормалізації
фінансового стану боржника
(
спрямовані
на відновлення платоспроможності
, ліквідності
та прибутковості
).
4.
Узгоджений з
кредиторами порядок відстрочення виконання платіжних зобов '
язань
5.
Докладні
відомості
про те
, наскільки реалізація плану санації
поліпшить шанси задоволення претензій кредиторів
6.
Порівняльні
розрахунки задоволення претензій кредиторів у
разі
реалізації
плану санації
та в
разі
задоволення вимог проведенням ліквідаційних процедур
7.
Прогнозні
показники фінансово
- майнового стану боржника в
процесі
та після реалізації
плану санації
із вказівкою строків відновлення платоспроможності
та погашення претензій кредиторів
8.
Механізми контролю за ходом реалізації
плану
На клопотання будь
- кого з
кредиторів або самого боржника
, арбітражний суд може відхилити план санації
у разі
подання обгрунтованих доказів того
, що в
результаті
ухвалення рішення про санацію
, становище однієї
із заінтересованих сторін буде гіршим
, ніж за здійснення ліквідаційних процедур
Функції
контролю та нагляду за повнотою виконання плану санації
покладаються на арбітражного керуючого
Якщо в
процесі
нагляду буде встановлено
, що вимоги кредиторів не виконуються або не можуть бути виконані
, згідно з
передбаченими в
плані
санації
умовами
, арбітражний керуючий повідомляє
про це арбітражний суд та комітет кредиторів
Останні
приймають щодо цього відповідне рішення аж до здійснення ліквідаційних процедур у
примусовому порядку
За п '
ятнадцять днів до закінчення санації
, а
також за наявності
підстав для дострокового
її
припинення
, керуючий санацією зобов '
язаний подати зборам кредиторів письмовий звіт
, до якого додається реєстр вимог кредиторів
Одночасно зі
звітом керуючий санацією вносить на збори кредиторів одну з
таких пропозицій
:
1) припинити процедуру санації
у зв '
язку з
відновленням платоспроможності
боржника
;
2) звернутися до арбітражного суду з
клопотанням про продовження процедури санації
;
3) звернутися до арбітражного суду з
клопотанням про визнання боржника банкрутом
і
відкриття ліквідаційної
процедури
Звіт керуючого санацією
, розглянутий зборами кредиторів
,
і
протокол зборів кредиторів направляються в
арбітражний суд не пізніше ніж через п '
ять днів після дати проведення зборів
Затвердження арбітражним судом звіту
є
підставою для винесення ним ухвали про припинення провадження справи про банкрутство
На жаль
, процедура санації
у справах про банкрутство ще не набула в
Україні
належного поширення й
застосовується досить рідко
Так
, за
1999
р усіма арбітражними судами
України було винесено лише
21 постанову про затвердження процедури санації
Нове законодавство про банкрутство має
суттєво стимулювати процеси фінансового оздоровлення суб '
єктів господарювання

11.4.7.
МИРОВА

УГОДА

Поряд
із можливістю участі
кредиторів у
санації
боржника поза провадженням справи про банкрутство
, у
законодавствах багатьох країн передбачено можливу участь кредиторів у
фінансовому оздоровленні
неспроможного підприємства в
процесі
провадження справи укладенням мирової
угоди
Укладання мирової
угоди передбачене статтею
35
Закону
України "
Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом ".
Мирова угода
- це процедура досягнення домовленості
між боржником та кредиторами щодо пролонгації
строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів
Угода укладається переважно в
тих випадках
, коли боржник перебуває
під загрозою неплатоспроможності
та з
власної
ініціативи звертається
із заявою до арбітражного суду щодо порушення справи про своє
банкрутство
У
даному разі
, як уже було сказано
, боржник розраховує
укласти мирову угоду з
метою виграти час
, необхідний для проведення санації
підприємства
Разом
із заявою про порушення справи про банкрутство неспроможний боржник подає
до арбітражного суду проект мирової
угоди
, список усіх кредиторів та дебіторів
із визначенням сум заборгованості
, баланс та
інші
документи
, які
свідчать про фінансове та майнове становище боржника
У
проекті
мирової
угоди викладаються пропозиції
боржника за такими позиціями
:
* форма платіжних поступок кредиторів
(
списання чи пролонгація
);
* бажаний період пролонгації
заборгованості
;
* бажана сума списання боргу
;
* обсяг
(
квота
) початкового погашення заборгованості
Згідно з
вітчизняним законодавством мирова угода між боржником
і
кредиторами може бути укладена на будь
- якому етапі
провадження справи про банкрутство
Вона може стосуватися лише вимог
, забезпечених заставою та другої
та наступних черг кредиторів
Рішення про укладення мирової
угоди від
імені
кредиторів приймає
комітет кредиторів більшістю голосів
Воно вважається ухваленим за умови
, що всі
кредитори
, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника
, висловили письмову згоду на укладення мирової
угоди
Дуже важливо
, що для осіб
, які
не дали згоди на укладення мирової
угоди
, не можуть бути встановлені
умови гірші
, ніж для тих хто угоду підтримав
Рішення про укладення мирової
угоди підписують
: від
імені
боржника
- керівник чи
арбітражний керуючий
(
керуючий санацією
, ліквідатор
), від
імені
кредиторів
- голова комітету кредиторів
Угода укладається в
письмовій формі
і
підлягає
затвердженню арбітражним судом
З
цією метою арбітражний керуючий протягом п '
яти днів від дня укладення мирової
угоди повинен подати до арбітражного суду заяву про затвердження мирової
угоди
До заяви додаються такі
документи
:
1.
Текст мирової
угоди
2.
Протокол засідання комітету кредиторів
, на якому було ухвалене рішення про укладення мирової
угоди
3.
Список кредиторів
4.
Зобов '
язання боржника щодо відшкодування всіх першочергових витрат
5.
Письмові
заперечення кредиторів
, які
не голосували на підтримку мирової
угоди
Виділяють дві
основні
форми поступок кредиторів
, які
можна передбачити в
мировій угоді
:
* мораторій
;
* списання частини заборгованості
Як правило
, у
мирових угодах комбінуються як мораторій
, так
і
списання заборгованості
У
законодавствах деяких країн визначається мінімальна частка заборгованості
, яку боржник повинен погасити
, що
є
обов '
язковою умовою для затвердження мирової
угоди арбітражним судом
Розмір цієї
частки може залежати від строку пролонгації
заборгованості
Наприклад
, у
Німеччині
мінімальна частка становить
35% загальної
суми заборгованості
, якщо пролонгація не перевищує
12 місяців
; 40% - якщо виплата заборгованості
відкладається на довший період
Вітчизняне законодавство таких обмежень не встановлює
Це
є
компетенцією комітету кредиторів
З
формального боку
, з
дня затвердження арбітражним судом мирової
угоди припиняються повноваження арбітражного керуючого
(
розпорядника майна
, керуючого санацією
, ліквідатора
), однак комітет кредиторів може покласти на арбітражного керуючого функції
нагляду за виконанням мирової
угоди
Під час дії
мирової
угоди
, арбітражний керуючий не має
права розпоряджатися майном боржника
Він лише контролює
ефективність його використання
З
цією метою керуючий може
, наприклад
, вимагати
, щоб усі
грошові
розрахунки підприємства проводились через спеціальний рахунок
, рух коштів на якому він міг би перевіряти
У
разі
визнання мирової
угоди недійсною або
її
розірвання
, вимоги кредиторів у
незадоволеній до цього часу
їхній частині
відновлюються в
повному обсязі
Крім того
, затвердження мирової
угоди
є
підставою для припинення справи про банкрутство
, а
визнання мирової
угоди недійсною
- для відновлення провадження справи
Мирова угода щодо відстрочення сплати платежів у
бюджет та цільові
позабюджетні
фонди укладається відповідно до вимог податкового законодавства
Державні
органи можуть погодитися на відстрочення частини вимог
, якщо внаслідок такої
поступки підприємство відновить свою господарську діяльність
і
матиме змогу сплачувати наступні
обов '
язкові
платежі
на користь державиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал