Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка32/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
11.3.5.
АЛЬТЕРНАТИВНА

САНАЦІЯ

Форма фінансової
санації
з допомогою власників підприємства
, коли акціонер
(
пайовик
) на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією
- з
одного боку
, та здійсненням безповоротної
фінансової
допомоги
- з
іншого
, називається альтернативною санацією
Альтернативна санація поєднує
елементи чистої
санації
(
зменшення статутного фонду
) та санації
із залученням додаткових внесків власників
За такої
форми санації
перед акціонерами
(
власниками
) стоїть проблема вибору
: або вони
здійснюють цільові
внески для погашення балансових збитків підприємства
1
і
зберігають належну
їм частку
(
в абсолютному
і
відносному розмірах
) номінальної
вартості
статутного фонду
, або погоджуються на зниження номінальної
вартості
, не здійснюючи жодних доплат
, фінансові
наслідки обох видів санації
для власників корпоративних прав підприємства однакові
, проте для суб '
єкта господарювання найліпшим буде здійснення додаткових внесків
, оскільки в
такому разі
залучаються додаткові
ліквідні
засоби
, а
отже
, поліпшується платоспроможність підприємства
Приклад
4.
Визначимо
, яким має
бути розмір альтернативних цільових внесків для покриття балансових збитків за заданої
номінальної
вартості
акцій
(
НВ
) в
50 у
о
. (
кількість акцій становить
40 шт
.) та запланованому розмірі
валового санаційного прибутку в
1500 у
о
Баланс підприємства до проведення санації
має
такий вигляд
:
Балансовий
(
розрахунковий
) курс акцій
(
БК
) становить
:
БК
= (
Власний капітал
/
Статутний капітал
)*100 = (2000-1080)/2000*100=46%, або
23 у
о
. (50 * 46%)
У
разі
чистої
санації
для одержання запланованого санаційного прибутку статутний капітал слід зменшити на
1500 у
о
. (
до
500 у
о
.).
Співвідношення
, за яким зменшуватиметься статутний фонд
, становитиме
4 : 1 (2000/500).
Це означає
, що кожен акціонер
із кожних чотирьох належних йому акцій три віддає
для анулювання
Ураховуючи
існуючий балансовий курс акцій
, збиток акціонера за повернення ним трьох акцій становитиме
69 у
о
. (23 х
3).
Акціонер
, який робить додаткові
внески
, буде в
такій самій ситуації
: для одержання однієї
повноцінної
акції
після санації
він має
зробити доплату в
розмірі
69 у
о
Розрахункова вартість однієї
акції
після санації
дорівнює
сумі
номінальної
вартості
акції
та чистого санаційного прибутку
(
ЧСП
), який припадає
на
1 акцію
ЧСП
(1 акція
) = (
Валовий санаційний прибуток
- покритий збиток
) / кількість акцій після санації
Валовий санаційний прибуток
- це різниця між розміром статутного фонду до
і
після санації
Балансовий курс акції
після санації
(
БКС
) становитиме
:
БКС
=
НВ
+
ЧСП
= 50 + ((2000-500-1080)/10) = 92 у
о
Баланс підприємства після проведення санації
матиме такий вигляд
:
Балансовий курс однієї
акції
після санацій становитиме
184 %
(((500+420)/500)*100).
Це означає
, що держатель однієї
акції
після санації
одержав
приріст вартості
в розмірі
69 у
о
Отже
, збиток
, який мав акціонер на кожні
чотири старі
акції
, компенсується приростом вартості
однієї
акції
Фінансовий стан акціонера
, який віддав свої
акції
для анулювання до
і
після санації
, не змінився
Такий самий результат
і
для акціонера
, який робить доплати
Цільові
внески акціонерів на покриття збитків можуть здійснюватися тільки на добровільній основі
Навіть рішення зборів акціонерів не може зобов '
язати окремого співвласника надати безповоротну фінансову допомогу підприємству
Рішення акціонера на користь доплати чи анулювання акцій залежить від того
, як він оцінює
перспективи розвитку даного підприємства
, зокрема майбутню динаміку біржового курсу його акцій
Крім названих форм фінансової
участі
власників у
санації
підприємства
, слід згадати також надання фінансових ресурсів на умовах позики
Ідеться як про безпосереднє
кредитування власниками свого підприємства
, так
і
про надання ними гарантій та поручительств
(
інших видів кредитного забезпечення
).
Надання позик власниками
, коли
існує
загроза можливого банкрутства підприємства
, пов '
язане з
надзвичайним ризиком

11.3.6.
УЧАСТЬ

КРЕДИТОРІВ

У

ФІНАНСОВОМУ

ОЗДОРОВЛЕННІ

БОРЖНИКА

Фінансова участь кредиторів у
санації
боржників може здійснюватися
: а
) пролонгацією та реструктуризацією наявної
заборгованості
; б
) повною або частковою відмовою від своїх вимог
; в
) наданням додаткових кредитних ресурсів
; г
) наданням кредитного забезпечення
(
поручительства
, гарантії
); д
) трансформацією боргу у
власність
Безперечно
, активної
участі
кредиторів у
фінансовому оздоровленні
можна очікувати тільки тоді
, коли внаслідок санації
та збереження підприємства
- боржника вони отримають повніше задоволення своїх вимог
, ніж за його ліквідації
Кредитори можуть зважитися на матеріальний ризик в
обмін на майбутню участь у
прибутках даного підприємства
, в
обмін на великий пакет акцій боржника або з
надією отримати надійний ринок збуту своєї
продукції
(
джерело постачання сировини для свого виробництва
) тощо
У
даному контексті
в науковій літературі
з питань санації
обґрунтовується така форма реструктуризації
пасивів підприємства
, як "
конверсія боргу у
власність ".
Суть
її
полягає
в тім що підприємст
- ва
- боржники стимулюють великих кредиторів
, зокрема обслуговуючий банк
, придбати корпоративні
права в
обмін на боргові
вимоги
У
результаті
даної
операції
боржник досягає
подвійної
мети
:
1) підвищується ринковий курс корпоративних прав
, оскільки відбувається
їх додаткова закупівля
;
2) поліпшується структура балансу
, оскільки співвідношення власних та позикових коштів змінюється в
позитивному для підприємства напрямку
Конверсія боргу у
власність може здійснюватися через емісію нових корпоративних прав
, в
результаті
викупу часток
(
паїв
, акцій
) у
власників з
метою дальшого обміну на боргові
вимоги або з
допомогою емісії
(
обміну
) конверсійних облігацій
Трансформація боргу у
власність здійснюється
, як правило
, великими кредиторами
, які
переконалися в
санаційній спроможності
боржника й
очікують отримання прибутків у
майбутньому
Цю операцію можна розглядати як внесок кредитора в
статутний фонд боржника
Однією
із форм участі
кредиторів у
санації
боржника
є
пролонгація чи списання заборгованості
Списання заборгованості
- це відмова кредитора від своїх вимог
Вона прирівнюється до безповоротної
фінансової
допомоги боржнику
Проте в
Україні
законодавство не дозволяє
кредиторам списувати борги своїх
боржників
Нестягнення цих сум призводить
, як правило
, до збільшення різного роду об '
єктів оподаткування
Так
, згідно зі
статтею
12
Закону
України "
Про податок на прибуток підприємств " платники податків мають право зменшувати суму оподатковуваного доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів у
разі
, коли покупець таких товарів затримує
без погодження з
платником податку оплату
їхньої
вартості
Проте це зменшення здійснюється тільки тоді
, коли кредитор звернувся
із заявою до арбітражного суду про стягнення заборгованості
з боржника або про визнання його банкрутом
, а
також коли на подання кредитора нотаріус учинив виконавчий запис про стягнення боргу з
дебітора чи стягнення заставленого майна
Інакше кажучи
, кредитори
, у
разі
виникнення простроченої
заборгованості
мусять негайно звертатися з
позовом до арбітражного суду
,
і
тільки тоді
вони можуть зменшити об '
єкт оподаткування на суму заборгованості
В
іншому разі
кредитор покриває
збитки
(
якщо виникає
безнадійна заборгованість
) за рахунок прибутку
, який залишається в
його розпорядженні
після оподаткування
А
проте
, створюючи привабливі
умови для кредиторів
(
наприклад
, дозволяючи відносити на зменшення оподатковуваного прибутку суми простроченої
дебіторської
заборгованості
підприємств
, які
підлягають санації
), законодавчі
органи могли б
активізувати
їхню участь у
фінансовому оздоровленні
боржника
Отже
, податкову політику держави треба скоординувати з
політикою у
сфері
банкрутства та санації
підприємств
Надаючи фінансову підтримку способом відмови від своїх вимог
, кредитори повинні
враховувати ту обставину
, що відмова від претензій за економічними наслідками прирівнюється до відмови від кредитного договору
Це означає
, що за банкрутства боржника кредитор
, який відмовився від претензій
, не буде членом сформованого згідно
із законодавством комітету кредиторів
Погашення боргів цьому кредиторові
буде здійснюватися за рахунок активів
, які
залишаться після задоволення вимог усіх
інших кредиторів та членів трудового колективу
Крім того
, сума заборгованості
, яка залишилася непогашеною після закінчення строку позовної
давності
, розглядатиметься як безповоротна фінансова допомога
, яка здійснюється за рахунок прибутку
, що залишається в
розпорядженні
підприємства
Одним
із методів санації
з допомогою кредиторів
є
погашення боргу та мобілізація необхідних для фінансового оздоровлення ресурсів за рахунок цільового банківського кредиту
Така форма санації
здійснюється
, як правило
, комерційним банком
, який обслуговує
підприємство
Оскільки надання такого кредиту пов '
язане з
високим рівнем ризику
, ставка відсотка на нього досягає
максимального рівня
При цьому якщо банк надає
кредит підприємству
, проти якого порушено справу про банкрутство до моменту укладення кредитної
угоди
, а
інформацію про порушення такої
справи було оприлюднено
(
за винятком випадків надання фінансових кредитів у
межах процедури санації
дебітора під заставу його корпоративних прав
), безнадійна заборгованість за кредит погашається за рахунок власних коштів кредитора
У
деяких випадках
, з
метою акумуляції
кредитних ресурсів
, як в
національній так
і
в
іноземній валюті
, для здійснення кредитування санаційних програм зі
значними обсягами
, зменшення кредитних ризиків
, дотримання нормативного показника максимального розміру ризику на одного позичальника комерційні
банки можуть об '
єднуватися в
консорціуми
(
санаційні
консорціуми
).
Банківські
консорціуми
- це тимчасові
об '
єднання банків
, які
створюються для координації
дій для проведення різного роду банківський операцій
(
або для кредитування однієї
, але великої
та ризикованої
угоди
)
і
засновуються банками на паритетних засадах
Банківські
консорціуми для надання санаційних кредитів можуть створюватися з
метою об '
єднання кредитних ресурсів
, диверсифікації
кредитного ризику
, підтримання ліквідності
балансів окремих банків
Консорціумні
кредити базуються на тих самих принципах
, що й
інші
види банківських кредитів
, змінюється лише механізм акумуляції
кредитних ресурсів та процедура надання кредитів
Консорціуми на постійній основі
можуть створюватися для проведення операцій на валютних ринках
, або для крупномасштабних та ри
- зикових лізингових чи факторингових операцій на ринках позичкових капіталів
Кількість учасників консорціуму не обмежується
Координує
дії
учасників консорціуму головний банк
, який репрезентує
інтереси консорціуму
, але діє
в межах повноважень
, які
отримує
від
інших учасників консорціуму
За організацію консорціуму головний банк отримує
спеціальну винагороду
, крім відсотків та комісійних
, що покривають його безпосередні
витрати
Як правило
, банком
- координатором стає
банк
, що обслуговує
клієнта
, котрому необхідні
кошти для реалізації
проекту санації
Кожен член консорціуму самостійно оцінює
ефективність проекту
і
визначає
умови своєї
участі
в ньому або пропонує
власний варіант проведення тієї
чи
іншої
операції
, для якої
створюється консорціум
Правові
взаємовідносини членів консорціуму грунтуються на зобов '
язаннях
, що випливають з
укладеного консорціумного договору
У
договорі
констатується факт створення консорціуму
, визначаються його учасники
, консорціумна участь кожного банку
(
квоти
, співвідношення власності
), мета
, представництво та керівництво консорціуму
, обов '
язки
, права та відповідальність учасників
, форми майнової
та
іншої
відповідальності
, фінансові
умови консорціумної
угоди
, зобов '
язання членів консорціуму щодо головного банку
(
сума внесків або відсотків та комісійних за організацію консорціуму
).
У
консорціумній угоді
можуть брати участь не тільки кілька банків
, а
й кілька позичальників
, причетних до заходу
, що кредитується
Банк
(
чи група банків
) здійснює
контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору
, цільовим використанням кредиту
, виконанням плану фінансового оздоровлення
При цьому банк протягом усього періоду санації
та терміну дії
кредитного договору підтримує
ділові
контакти з
позичальником
: перевіряє
стан збереження майна
, виявляє
фактори
, що можуть позитивно чи негативно вплинути на хід фінансового оздоровлення боржника
У
разі
виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням
: недотримання плану санації
, виникнення нових обставин
, що перешкоджають успішній реалізації
запланованих заходів
, банк має
право достроково розірвати кредитний договір
Це
є
підставою для стягнення всіх засобів у
межах зобов '
язань позичальника за кредитною угодою в
установленому чинним законодавством порядку
Як уже зазначалося
, кредитування санаційних проектів пов '
язане зі
значними ризиками
Найбільш надійним засобом зменшення ризиків кредиторів
, поряд
із консорціумним кредитуванням
,
є
призначення кредиторами на період санації
на керівні
посади підприємства
- боржника своїх довірених осіб або встановлення цілковитого контролю над підприємством
Розглянуті
заходи щодо участі
кредиторів у
санації
підприємства
- боржника можуть здійснюватися в
досудовому порядку
, тобто до початку провадження справи про банкрутство неспроможного підприємства
У
ході
провадження справи
, на будь
- якому
її
етапі
між боржником
і
кредиторами може бути укладена мирова угода
, в
рамках якої
кредитори також можуть брати участь у
санації
боржника

11.3.7.
ФІНАНСОВА

УЧАСТЬ

ПЕРСОНАЛУ

В

САНАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВА

Загроза банкрутства й
зумовлені
цим негативні
економічні
та соціальні
наслідки змушують персонал
, що працює
на підприємстві
, робити свій внесок у
фінансування санації
Основною причиною фінансової
участі
персоналу в
санації
підприємства
є
надія зберегти робочі
місця
Особливо частою така ситуація
є
в
період загального економічного спаду
, коли дефіцит альтернативних робочих місць зумовлює
значну залежність працівників від даного підприємства
Фінансування санації
персоналом може здійснюватися в
таких формах
: а
) відстрочка або відмова від винагороди за виробничі
результати
; б
) надання працівниками позик
; в
) купівля працівниками акцій даного підприємства
У
зарубіжній практиці
досить поширеним
є
так званий
Management-Buyout (
МВО
), який полягає
в купівлі
всього підприємства або значного пакета його корпоративних прав менеджментом фірми
Одним
із різновидів
МВО
є
АВО
- коли значну частку корпоративних прав викуповує
персонал
При цьому трапляються випадки конверсії
заборгованості
підприємства
із заробітної
плати у
власність
Тобто замість заробітної
плати працівники можуть одержати корпоративні
права підприємства
, на якому вони працюють
У
результаті
МВО
підвищується відповідальність керівників та всього персоналу за результати своєї
діяльності
, а
також посилюється мотивація до раціоналізаторства та реалізації
програм ощадливого використання наявних ресурсів
Відтак варто нагадати
, що в
Україні
діє
порядок
, згідно з
яким керівництво підприємств
, що приватизуються
, має
право додатково викупити за грошові
кошти за номінальною вартістю пакет акцій акціонерних товариств
, створених у
процесі
акціонування державних підприємств
Розмір пакета акцій
, який може бути запропонований
Фондом державного майна керівництву підприємства
, обмежується
5 відсотками статутного фонду
Законодавство
України детально регламентує
правила узгодження умов реорганізації
унітарних державних підприємств
Передбачена
, зокрема
, специфічна форма санації
у разі
, коли трудовий колектив державного підприємства
, щодо якого порушено справу про банкрутство
, бере підприємство в
оренду або викуповує
у власність за умови взяття на себе боргів та згоди на це кредиторів
Трудовий колектив у
такому разі
може реалізувати своє
право на участь у
санації
згідно з
вимогами
Закону
України "
Про оренду державного майна ".
Законом передбачено
, що трудовий колектив має
заснувати певний вид господарського товариства
і
вже в
цій якості
пропонувати послуги санатора державного підприємства
, яке зазнало фінансового краху
За наявності
кількох претендентів на участь у
санації
державного підприємства господарське товариство
, засноване членами трудового колективу
, не має
жодних переваг перед
іншими претендентами
і
мусить пройти процес конкурсного відбору
Реорганізація державного підприємства
- боржника в
іншу юридичну особу
, засновану на колективній власності
, здійснюється на підставі
угоди між вибраною трудовим колективом організаційно
- правовою формою організації
підприємства
(
акціонерне товариство
, товариство з
обмеженою відповідальністю тощо
) та вповноваженим державним органом

11.3.8.
ДЕРЖАВНА

ФІНАНСОВА

ПІДТРИМКА

САНАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВ

Якщо мобілізованих фінансових ресурсів
із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації
чи реструктуризації
, то в
певних випадках може бути прийняте рішення про надання державної
фінансової
підтримки
Згідно
із
Законом
України "
Про підприємства " у
разі
збиткової
діяльності
підприємств держава
, якщо вона визнає
продукцію цих підприємств суспільне необхідною
, може надавати
їм дотації
чи
інші
пільги
Приймаючи таке рішення
, виконавча влада виходить з
принципу фінансової
підтримки передовсім життєздатних виробничих структур
, підприємств
і
організацій
, які
вже адаптувалися до нових реалій економічного життя
, здатні
ефективно використовувати кошти
і
на цій основі
протягом найкоротшого часу
збільшити обсяг виробництва
Опрацьовано критерії
відбору підприємств для надання цільової
комплексної
державної
підтримки
З
них треба назвати такі
:
- використання нових
, ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій
;
- експорт
(
приріст експорту
) конкурентоспроможної
продукції
;
- заміна
імпортної
продукції
, сировини
, матеріалів вітчизняними
;
- вирішення проблеми енергозабезпечення
;
- вирішення проблеми енергозбереження
(
ресурсозбереження
);
- збереження науково
- технічного потенціалу
(
досліджень
і
розробок
, що мають пріоритетне значення для країни
);
- наявність ринків збуту продукції
в країні
та за кордоном
;
- високий рівень менеджменту на підприємстві
Підтримка орієнтується передовсім на підприємства
, які
здатні
її
використати з
максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва продукції
, що позитивно вплине на дохідну частину бюджету
Форми та методи державної
фінансової
підтримки санації
підприємств показано на рис
. 11.9, 11.10.
Централізована санаційна підтримка може здійснюватися
: а
) прямим бюджетним фінансуванням
; б
) непрямими формами державного впливу


Пряме бюджетне фінансування санації
підприємств відбувається на поворотних
(
бюджетні
позики
)
і
безповоротних засадах
(
субсидії
, дотації
, повний або частковий викуп державою акцій підприємств
, що перебувають на межі
банкрутства
).
Фінансова підтримка на безповоротній основі
надається в
таких випадках
:
* якщо збитки
, завдані
підприємству стихійним лихом
, перевищують суми відшкодувань
, передбачених законодавством про обов '
язкове страхування
;
* для відшкодування збитків конкретним підприємствам у
разі
, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання
, за яких не забезпечується покриття витрат на виробництво товарів
(
послуг
), що може призвести до банкрутства
;
* для фінансування витрат на відновлення платоспроможності
окремих підприємств
, діяльність яких пов '
язана з
особливо важливими суспільними
інтересами
Однак переважна більшість західних дослідників джерел фінансування санації
дотримується думки
, що державне фінансування санації
підприємств на
безповоротній основі
не тільки стимулює
бюджетний дефіцит
, а
й спричиняє
негативні
побічні
ефекти на макро
- та мікрорівнях
Після краху концепції
санації
автогіганта "
Бритіш
Лейланд " (
Великобританія
), яка базувалась на прямому державному дотуванні
(
розмір дотацій становив близько трьох млрд фунтів стерлінгів
), у
країнах з
розвинутою ринковою економікою майже повністю відмовилися від використання такого методу фінансової
підтримки підприємств
Стосовно банківської
сфери слід зазначити
, що комерційному банкові
, переведеному на режим фінансового оздоровлення
, може бути надано державну фінансову підтримку у
вигляді
стабілізаційної
позики
Таку позику надають тільки під заставу високоліквідних активів банку або під гарантію чи поручительство
інших
, фінансове стабільних
, банків
Кошти позики можуть використовуватися лише для фінансування санаційних заходів
Зауважимо
, що режим фінансового оздоровлення
є
превентивним заходом впливу
НБУ
на комерційний банк перед застосуванням санкцій
, передбачених
Законом
України "
Про банки
і
банківську діяльність ".
Одним
із методів державної
фінансової
допомоги підприємствам
є
санаційна підтримка у
вигляді
повного або часткового викупу державою акцій підприємств
, що перебувають у
фінансовій скруті
Виступаючи в
ролі
санатора
, держава керується передовсім народногосподарською доцільністю
У
такий спосіб вона протидіє
спаду виробництва та зростанню безробіття
Державу
, навіть за
її
участі
в капіталі
, не можна розглядати як звичайного акціонера
, оскільки монопольний прибуток
і
прибуток взагалі
не
є
першочерговим завданням
її
діяльності
як санатора
Головною метою державних
інвестицій
є
сприяння відновленню ліквідності
та забезпечення діяльності
підприємств
Значну частину державного сектору в
Німеччині
,
США
,
Швеції
та
інших країнах сформовано саме з
колишніх приватних підприємств
, що опинились на межі
банкрутства
Як відомо
, одним
із головних чинників обмеженого доступу фінансове неспроможних підприємств до кредитних ресурсів
є
цілковитий брак чи недостатній розмір кредитного забезпечення
Вихід на фінансовий ринок у
такому разі
можливий за одержання санаційної
підтримки у
формі
державних гарантій або поручительств
(
зобов '
язання держави здійснити погашення боргів підприємства за його неспроможності
самостійно виконати умови кредитного договору
).
Розглянута форма фінансової
підтримки підприємств в
Україні
дуже широко використовувалася протягом
1993-1999 років
Однак за браком ефективних механізмів відбору кандидатів для надання гарантій
, невикористання
інституту санаційного аудиту
, в
переважній більшості
підприємств
- боржників не виявилося коштів для погашення кредитів
, гарантованих урядом
, в
результаті
чого кредити доводиться погашати за рахунок коштів державного бюджету
У
країнах
Заходу надання державних гарантій та поручительств передано спеціалізованим товариствам
, створеним за участю державного капіталу
Прикладом цього може бути заснований спеціально для таких цілей напівдержавний "
Ексімбанк " (
США
) або
Товариство гарантування кредитів
(
ФРН
).
Ці
організації
відбирають підприємства для надання
їм санаційної
підтримки під державні
гарантії
, а
також несуть відповідальність за цільове використання позик
, виданих під ці
гарантії
,
і
своєчасне
їх повернення
Зазначимо
, що надання державних гарантій та поручительств стало одним
із методів проведення санації
таких відомих компаній
, як
Телефункен
(
Німеччина
) та
Крайслер
(
США
).
Одним
із непрямих методів державної
санаційної
підтримки підприємств
є
надання
їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства
Згідно
із
Законом
України "
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції
у підприємницькій діяльності
" з
метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку такі
форми санаційної
реорганізації
підприємств
, як злиття
, приєднання
, придбання активів
, створення концернів та
ін
., здійснюються за згодою
Антимонопольного комітету
Коли підприємці
зловживають монопольним становищем на ринку
, антимонопольні
органи можуть прийняти рішення про реорганізацію монопольних утворень через
їхній примусовий поділ
Нагадаємо
, що в
Україні
монополістом
є
підприємство
, питома вага якого на ринку певного товару перевищує
35%.
У
США
, наприклад
, дозвіл на злиття конкуруючих між собою компаній може бути отриманий тоді
, коли одна з
них перебуває
на межі
банкрутства
, але має
значне народногосподарське значення
Загалом
, у
світовій практиці
проведення санації
цей метод використовується у
виняткових випадках
, оскільки надання дозволу на монопольні
утворення спричиняє
негативні
мікро
- та макроекономічні
наслідки
, зокрема анти
- ринкові
ефекти стратегічного характеру
Отже
, удаватися до нього можна лише тоді
, коли підприємства доведуть
, що в
результаті
їхнього злиття буде найбільш повно використано ефект масштабності
, значно знизиться собівартість продукції
та суттєво зростуть
її
якісні
параметри
Злиття можливе лише тоді
, коли буде доведено позитивне сальдо між народногосподарською вигодою та негативними антикон
- курентними наслідками
Залежно від напрямку економічної
доктрини держави можливе використання того чи того виду санаційної
підтримки підприємств фіскального характеру
, що може здійснюватися списанням чи реструктуризацією податкових зобов '
язань
, податковим кредитуванням
, наданням цільових податкових пільг підприємствам
, які
потребують санації
, а
також фіскальними поступками головним кредиторам таких підприємств з
метою активізації
їхньої
участі
в санаційних процесах
Використання певного методу державної
підтримки санації
та реструктуризації
залежить від конкретних характеристик підприємства
, його народногосподарського та регіонального значення
У
цілому найбільш економічно раціональними вважають надання державних гарантій та різні
форми підтримки фіскального характеру
, зокрема
, для стимулювання лізингу та активізації
участі
в санації
найбільших кредиторів підприємств
, що перебувають у
кризі
, а
також державну допомогу у
вигляді
сприятливої
амортизаційної
політикиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал