Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка31/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
11.3.3.
САНАЦІЯ

БАЛАНСУ
.
ЗМЕНШЕННЯ

СТАТУТНОГО

ФОНДУ

ПІДПРИЄМСТВА

Розглянемо тепер комплекс санаційних заходів
, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства
Ці
заходи пов '
язані
зі
зміною розмірів та структури фінансових джерел формування активів
Маючи збитки
, підприємства
, як правило
, не заінтересовані
показувати
їх у
своїй звітності
, зокрема в
балансі
Особливо це стосується акціонерних товариств
, оскільки
їхні
баланси публікуються в
пресі
За наявності
балансових збитків суб '
єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів
із зовнішніх джерел
, оскільки як для кредиторів
, так
і
для потенційних
інвесторів збиткове підприємство
є
непривабливим об '
єктом фінансування
Відтак збиткові
підприємства можуть вдатися до санації
балансу
(
чиста санація
).
Чиста санація передбачає
покриття відображених в
балансі
збитків за рахунок власних та прирівняних до них коштів
Згідно
із законодавством
України
, збитки підприємств можуть списуватися за рахунок резервних
(
страхових
) фондів
, засобів цільового призначення
(
спеціальні
фонди
і
цільове фінансування
) або за рахунок санаційного прибутку
, який може утворитися за зменшення статутного фонду підприємства
Ліквідність та платоспроможність підприємства в
результаті
чистої
санації
не поліпшуються
, оскільки підприємство не залучає
додаткових фінансових ресурсів
Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді
, коли вичерпано
інші
можливості
покриття балансових збитків
Даний
(
розрахунковий
) прибуток утворюється в
результаті
зменшення статутного фонду підприємства
Санаційний прибуток
- це прибуток
, який виникає
внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав
(
акцій
, паїв
) за курсом
, нижчим від номінальної
вартості
цих прав
, або в
результаті
їх безкоштовної
передачі
для анулювання
, зниження номінальної
вартості
або за одержання безповоротної
фінансової
допомоги від власників корпоративних прав
, кредиторів та
інших заінтересованих у
санації
підприємства осіб
Перша складова санаційного прибутку дорівнює
різниці
між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом
і
витратами
, пов '
язаними з
процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду
Якщо корпоративні
права надаються для анулювання безкоштовно
, то санаційний прибуток дорівнюватиме номінальній вартості
наданих для анулювання прав за мінусом витрат
, пов '
язаних зі
зменшенням статутного капіталу
Порядок зменшення статутного фонду підприємств
Основні
цілі
та завдання зменшення статутного фонду підприємств
:
* одержання санаційного прибутку
, який спрямовується на покриття балансових збитків
;

* урівноваження
(
або перевищення
) номінальної
вартості
акцій
(
паїв
) з
їхньою ринковою ціною
, оскільки в
період фінансової
кризи може скластися ситуація
, коли біржова ціна буде суттєво меншою за номінальну вартість акцій
Залучення засобів через додаткову емісію корпоративних прав у
даному разі
неможливе
;
* приведення у
відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з
розміром його власного капіталу
, оскільки з
метою підвищення платоспроможності
підприємство може прийняти рішення про продаж частини свого майна
, що й
спричинятиметься до такої
невідповідності
;
* концентрування статутного капіталу в
руках найбільш активних власників
У
зв '
язку з
тим
, що найпоширенішими формами організації
бізнесу в
Україні
є
акціонерні
товариства та товариства з
обмеженою відповідальністю
, ми будемо досліджувати механізм зменшення статутного капіталу підприємства на прикладі
саме цих видів господарських товариств
Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку затверджене "
Положення про порядок збільшення
(
зменшення
) статутного фонду акціонерних товариств ".
Цим положенням та
Законом
України "
Про господарські
товариства " передбачено два методи зменшення статутного фонду акціонерного товариства
:
1.
Зменшення номінальної
вартості
акцій
(
деномінація
).
2.
Зменшення кількості
акцій
існуючої
номінальної
вартості
Зменшення номінальної
вартості
може здійснюватися об '
єднанням кількох акцій в
одну
(
конверсія
).
Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів
, пайовиків
Рішення загальних зборів товариства про зміни статутного фонду приймаються більшістю у
3/4 голосів акціонерів
, які
беруть участь у
зборах
(
загальні
збори визнаються правомочними
, якщо в
них беруть участь акціонери
, що мають відповідно до статуту товариства понад
60 % голосів
)1.
Приклад
1.
Статутний фонд підприємства становить
100 000 грн
., збитки
- 12 000 грн
Загальними зборами товариства прийнято рішення щодо зменшення статутного фонду шляхом передачі
до анулювання корпоративних прав номінальною вартістю
11 000 грн
Окрім цього
, один з
кредиторів частково списав короткострокову заборгованість підприємства зі
сплати процентів за користування кредитом на суму
2 000 грн
Якщо не враховувати податкові
нюанси
, то баланс підприємства в
ході
проведення вказаних операцій буде змінюватися таким чином
:

Санаційний прибуток в
сумі
13 тис грн який утворився внаслідок зменшення статутного фонду та списання заборгованості
, спрямовується на покриття балансових збитків та на формування резервних фондів
Законодавством
України встановлено чіткий порядок зменшення статутного фонду підприємств
Нормативне регулювання в
цій сфері
здійснюється з
метою захисту майнових
інтересів кредиторів
Надзвичайно важливим
є
те
, що рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає
чинності
лише з
дня внесення цих змін до державного реєстру
Реєстрація випуску акцій та
інформації
про емісію акцій у
зв '
язку зі
зменшенням статутного фонду здійснюється відповідно до
Положення про порядок реєстрації
випуску акцій
і
облігацій підприємств та
інформації
про емісію
Зменшення статутного фонду за наявності
заперечень кредиторів не допускається
, оскільки в
даному разі
зменшується капітал
, у
межах якого власники підприємства відповідають перед його кредиторами
Зауважимо
, що виконавчі
органи підприємства несуть персональну відповідальність за факт зменшення статутного фонду та повернення внесків власникам у
разі
заперечень кредиторів
Рішення зборів засновників не звільняє
дирекцію
(
правління
) від відшкодування збитків кредиторам
, оскільки воно набуває
правової
сили лише після внесення змін до державного реєстру
У
повідомленні
про загальні
збори акціонерів з
приводу зміни розмірів статутного фонду обов '
язково зазначаються
: а
) мотиви
, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду
; б
) проект змін до статуту
, пов '
язаних зі
змінами розміру статутного фонду
; в
) дані
про кількість акцій
, що випускаються додатково або вилучаються
, та
їхню загальну вартість
; г
) відомості
про нову номінальну вартість акцій
; д
) права акціонерів за додаткового випуску акцій або за
їхнього вилучення
;
є
) дата початку
і
закінчення передплати на акції
, що додатково випускаються або вилучаються
Рішенням акціонерного товариства про зменшення розмірів статутного фонду об '
єднанням акцій
, акції
, не подані
для анулювання
, визнаються недійсними
, але не раніше
, ніж через шість місяців після повідомлення про це всіх акціонерів
Законодавством установлено
, що підприємство повинно покрити збитки акціонерів
, пов '
язані
зі
зменшенням статутного фонду
У
разі
, коли акціонер відмовився від обміну акцій у
зв '
язку зі
зменшенням статутного фонду через зменшення номінальної
вартості
акцій
, емітент зобов '
язаний запропонувати акціонеру викупити його акції
за вартістю
, не нижчою від номінальної
Проте досить часто великі
акціонери
, власники контрольних пакетів акцій надають свої
акції
для анулювання безкоштовно
, роблячи таким чином посильний внесок у
фінансування санації
За економічним змістом зменшення статутного фонду з
метою покриття балансових збитків підприємства означає
приведення у
відповідність розміру номінального капіталу до його реальної
вартості
, яка випливає
зі
стану балансу
Збитки для власників виникають не в
момент
зменшення номіналу
(
чи анулювання акцій
), а
тоді
, коли підприємство отримало збитки від фінансово
- господарської
діяльності
Санація викупом акцій
(
придбанням паїв
) у
власників
Акціонерне товариство має
право викупити в
акціонера оплачені
ним акції
для наступного перепродажу
, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання
Указані
акції
мають бути реалізовані
або анульовані
у строк
, не більший за один рік
Те саме стосується
і
товариства з
обмеженою відповідальністю щодо придбання ним паїв учасників товариства
За санації
через викуп емітентом корпоративних прав у
їхніх держателів підприємство повинно
, без огляду на складний фінансовий стан
, мати в
своєму розпорядженні
достатньо ліквідних засобів
, необхідних для виплати відшкодування власникам акцій
(
паїв
).
Іншою важливою умовою такого методу санації
є
те
, що для акціонерного товариства
, наприклад
, викуп акцій
є
доцільним лише за курсом
, нижчим від номінальної
вартості
В
іншому разі
санаційний прибуток
, який може бути спрямований на покриття балансових збитків
, не створюється
, а
отже
, зменшувати статутний фонд немає
сенсу
Приклад
2.
Споруду
, яка входить до складу основних фондів невиробничого призначення акціонерного товариства балансовою вартістю
20 000 грн
., реалізовано за
ЗО
000 грн
Виручку від реалізації
цього об '
єкта товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю
37 000 грн
. (
курс
40,62 грн за одну акцію номінальною вартістю
50 грн
.).
Власні
акції
підприємства відображаються в
активі
балансу за ціною
їх придбання
(
податкові
аспекти у
розрахунках не враховуються
).
В
результаті
такої
операції
здійснюється перенесення суми з
однієї
активної
статті
балансу на
іншу
Безпосередньо після цього придбані
акції
анулюються
(
вартість активів зменшується на
20 000 грн
.) з
одночасним зменшенням статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій
(37 000 грн
.).
Виникає
санаційний прибуток у
розмірі
різниці
між номінальною вартістю анульованих акцій
і
курсом
їх придбання
Окрім цього
, підприємство отримає
прибуток від реалізації
основних фондів у
сумі
10 000 грн
Цей прибуток спрямовується безпосередньо на покриття балансових збитків
Баланс підприємства в
процесі
проведення санації
буде змінюватися так
:

За використання такого методу санації
підприємство може покрити показані
в балансі
збитки
, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються
, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні
засоби

11.3.4.
САНАЦІЯ

ІЗ

ЗАЛУЧЕННЯМ

КОШТІВ

ВЛАСНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВА

Найбільш заінтересованими в
санації
неспроможного підприємства особами
є
його власники
(
акціонери
, пайовики тощо
).
Вони
, як правило
, несуть значний тягар фінансування санаційних заходів
Фінансування санації
власниками може здійснюватися
: а
) збільшенням
(
зменшенням
) статутного фонду
; б
) наданням позик
; в
) наданням цільових внесків на безповоротній основі
У
результаті
санації
балансу підприємство не мобілізує
додаткових коштів
, однак створює
необхідні
передумови
(
урівноважування номінальної
вартості
акцій
(
паїв
) з
їхньою ринковою ціною
) для залучення зовнішніх фінансових джерел у
майбутньому
На практиці
в санаційних цілях досить часто слідом за зменшенням статутного капіталу здійснюється його збільшення
Ця операція має
назву "
двоступінчастої
санації
".
Санація збільшенням статутного фонду
Основні
цілі
збільшення статутного капіталу підприємства
:
* мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо
- технічного характеру
, для модернізації
існуючих потужностей
, переобладнання чи
розширення виробництва
;
* збільшення частки капіталу
, в
межах якої
власники підприємства відповідають за його зобов '
язаннями перед кредиторами
, тобто підвищення кредитоспроможності
суб '
єкта господарювання та його фінансової
стійкості
;
* поліпшення ліквідності
та платоспроможності
підприємства
, оскільки збільшення капіталу пов '
язане
, як правило
,
із залученням додаткових грошових ресурсів
;
* акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав
інших підприємств
, у
тім числі
з метою посилення впливу на такі
підприємства
,
їх поглинання чи придбання
їхніх потужностей
Для залучення засобів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні
застава майна
, ні
гарантії
третіх осіб
Крім того
, ресурси
, вкладені
в статутний фонд підприємства
, залишаються в
його розпорядженні
протягом довгострокового періоду
Структурно
- логічну схему збільшення статутного капіталу підприємства зображено на рис
. 11.8.
Слід мати на увазі
, що акціонерне товариство має
право збільшувати статутний фонд
, якщо всі
раніше випущені
акції
повністю оплачено за вартістю
, не нижчою від номінальної
Рішення про збільшення статутного капіталу приймається більшістю в
3/4 голосів акціонерів
, які
беруть участь у
правоможних зборах
Збільшення статутного фонду товариства не більш як на
1/3 може бути здійснене з
рішення правління за умови
, що таке передбачено статутом
Збільшення статутного фонду здійснюється трьома методами
:
1) збільшенням кількості
акцій
існуючої
номінальної
вартості
;
2) збільшенням номінальної
вартості
акцій
3) обміном облігацій на акції
За збільшення кількості
акцій
існуючої
номінальної
вартості
статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел
:
* додаткових внесків учасників та засновників
;
* дивідендів
(
реінвестиції
прибутку
);
*
індексації
основних фондів
У
санаційних цілях статутний фонд
, як правило
, збільшується з
метою мобілізації
додаткових внесків
інвесторів
Випуск акцій для покриття збитків
, пов '
язаних
із господарською діяльністю підприємства
, забороняється
За збільшення статутного фонду підприємство
, яке перебуває
в кризі
, може натрапити на проблему пошуку потенційних
інвесторів
, оскільки капіталовкладення в
такого роду підприємства пов '
язані
з підвищеним рівнем ризику
У
такому разі
з метою компенсації
ризиковості
слід пропонувати різного роду пільгові
умови вкладення капіталу
Ідеться передовсім про надання преференцій
(
пільг
) щодо розподілу майбутніх прибутків
(
авансована виплата дивідендів
, підвищений розмір дивідендів
), прийняття управлінських рішень
, розподілу ліквідаційної
маси тощо
Надання заохочувальних преференцій слід узгоджувати з
чинними нормами законодавства

Окрім зазначених пільг
, для залучення нових власників необхідно створити низку
інших передумов
, зокрема
: наявність чіткої
, реалістичної
санаційної
концепції
; можливість порівняно швидкої
окупності
коштів
, укладених у
проведення санації
; готовність до
(
часткової
) відмови від компетенції
прийняття рішень
Якщо ж
готовність надати
інвестиційний капітал продемонструють колишні
акціонери
, тобто розміщення акцій нової
емісії
буде здійснюватися між
існуючими акціонерами
, то це свідчитиме про високий рівень довіри до підприємства його власників
і
може відіграти вирішальну позитивну роль під час обговорення фінансових проблем з
кредиторами
Законодавством передбачено
, що у
разі
збільшення статутного фонду акціонери
(AT) та учасники
(
ТОВ
) користуються переважним правом на купівлю додатково
випущених акцій
(
паїв
).
Оголошення про розмір додаткової
емісії
та строки використання переважних прав розміщується в
друкованих засобах масової
інформації
Переважне право на придбання акцій
(
паїв
) дає
можливість колишнім власникам
:
1.
Зберегти свою частку
(
у відсотковому співвідношенні
) в
статутному капіталі
, а
отже
, у
всьому майні
підприємства
2.
Запобігти "
розмиванню " вартості
своєї
частки у
статутному капіталі
внаслідок емісії
акцій за низьким курсом
3.
Зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників
4.
Компенсувати збитки від "
розмивання " частки в
статутному фонді
тим власникам
, які
не скористались переважним правом на покупку додаткових корпоративних прав
, а
продали його
Кількість прав на купівлю залежить від кількості
наявних "
старих " акцій
Право на придбання нових акцій підкріплюється дивідендним купоном
Права продають та купують на біржі
протягом двох тижнів після початку передплати на акції
нової
емісії
, але перед проведенням самої
емісії
Старі
акції
та переважні
права на купівлю нових продаються окремо
Одночасно з
початком торгівлі
переважними правами ціна старих акцій автоматично зменшується на вартість переважного права
Приклад
3.
Статутний капітал акціонерного товариства становить
І
000 000 у
о
. (20 000 акцій номінальною вартістю
50 у
о
.).
На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на
50%, тобто співвідношення старих акцій до нових становить
2:1.
Біржовий курс акцій
(
Кб
) до збільшення статутного фонду становить
100 у
о
Курс емісії
(
Ке
) нових акцій
- 70 у
о за акцію
:
Після збільшення капіталу загальний біржовий курс акцій становив
2700000 у
о
Йому відповідає
статутний капітал у
розмірі
1500000 у
о
. (30000 акцій номінальною вартістю
50 у
о
.).
Завдяки збільшенню статутного капіталу формується новий біржовий курс акцій
Кб
(
новий
) = (
Кб
+
Ке
) / загальна кількість акцій
= (2000000 + 700000)/(20000 +
10000) = 90 у
о за одну акцію
Курсовий прибуток на кожну нову акцію становить
20 у
о
., курсовий збиток на кожну стару акцію
- 10 у
о
З
допомогою купівлі
- продажу переважних прав компенсуються курсові
збитки старих акціонерів за рахунок курсового прибутку держателів нових акцій
:

У
разі
, якщо нові
інвестори бажають придбати акції
нової
емісії
(
або колишні
власники купити акцій більше
, ніж становить
їхня квота в
статутному капіталі
),
їм слід придбати переважні
права в
тих акціонерів
, які
не мають бажання ними скористатися
Якщо акціонер поступається своїми правами на придбання нових акцій
, то виручені
ним від продажу цих прав кошти повинні
компенсувати зміни курсу акцій
Грошова оцінка переважного права на купівлю нових акцій відповідає
різниці
між біржовим курсом старих акцій
і
середнім курсом
, який сформувався після збільшення капіталу
За збільшення капіталу у
співвідношенні
2 до
1 покупець нових акцій повинен придбати два переважні
права для купівлі
однієї
акції
за курсом емісії
У
нашому прикладі
для придбання однієї
нової
акції
інвестор має
сплатити
90 у
о
. (70 + 2x10), що відповідає
середньому курсу після емісії
Фінансово
- майновий стан давніх акціонерів в
результаті
операції
збільшення статутного капіталу залишається незмінним

Надходження у
вигляді
виручки від реалізації
переважних прав
є
для акціонерів "
виручкою від реалізації
частини основного капіталу ", яка
їм належала
, а
не
(
як думають деякі
акціонери
) "
подарунком " товариства
Таке
(
фальшиве
) враження виникає
досить часто
, оскільки на практиці
середній курс може наближатися до старого курсу
, або навіть перевищувати його
Вартість переважного права визначається співвідношенням
, з
яким робиться емісія
, курсом емісії
та біржовим курсом старих акцій
Розрахункова ціна переважного права
(
П
) визначається за такою формулою
:
П
= (
Кб
-
Ке
)/(
С
+1); де
K
б
- біржовий курс акцій
;
K
е
- курс емісії
нових акцій
;
С
- співвідношення
, з
яким робиться емісія
С
=
Ф
1 / (
Ф
2-
Ф
1), де
Ф
1,
Ф
2 - розмір статутного фонду підприємства до
і
після його збільшення
Підставивши цифрові
дані
з нашого прикладу
, отримаємо
:

П
= (100-70)/((2/1)+1) = 10.
Фактична біржова ціна переважних прав визначається попитом та пропозицією на них
і
тому може відрізнятися від розрахункової
Головним фактором
, який визначає
попит на переважні
права
,
є
прогноз майбутнього ринкового курсу акцій та розмір очікуваних дивідендів
З
юридичного погляду нижньою межею курсу емісії
нових акцій
є
їхня номінальна вартість
З
економічного
- номінальна вартість плюс витрати на проведення емісії
З
метою стимулювання попиту на акції
нової
емісії
їхня максимальна вартість має
бути меншою за ринковий курс старих акцій
Отже
, верхня межа курсу емісії
проходить на рівні
біржового курсу старих акцій
Правильний вибір курсу емісії
є
вирішальним фактором успіху
її
розміщення
Що вищий курс додаткової
емісії
, тобто що більше він наближається до біржового курсу старих акцій
, то більший обсяг ліквідних засобів залучається на підприємство за заданого обсягу збільшення статутного капіталу
, то більшим буде емісійний дохід '
Емісійний дохід
- сума перевищення доходів
, отриманих від емісії
(
випуску
) власних акцій та
інших корпоративних прав над номіналом таких акцій
(
інших корпоративних прав
).
Інакше кажучи
, емісійний дохід
- це різниця між курсом емісії
і
номінальним курсом акцій
Емісійний дохід
є
одним
із джерел формування додаткового капіталу підприємства
Високий курс емісії
може спричинити проблеми з
розповсюдженням додаткової
емісії
Може скластися ситуація
, коли біржовий курс старих акцій упаде нижче за рівень емісії
нових
У
такому разі
ліквідність акцій та підтримка курсу можуть бути забезпечені
через масову
їх скупку великими акціонерами
(
держателями контрольного пакета
) або самим підприємством
- емітентом
Однак що менший курс емісії
(
що більше він наближається до номінальної
вартості
) за заданого обсягу потреби в
капіталі
, то більший потрібний номінальний капітал
, а
отже
, то більшим буде рівень "
розмивання основного капіталу "
і
знецінення старих акцій
, яке потрібно буде покривати за рахунок переважних прав
Для малих акціонерів низький курс емісії
(
а отже
, висока ціна переважного права
)
є
вигіднішим
Якщо придбання нових акцій
їх не
інтересує
, то в
результаті
продажу переважних прав вони можуть отримати додаткові
дивіденди
У
разі
, коли вони вирішать придбати нові
акції
, за заданого обсягу капіталовкладень можна отримати більшу
їхню кількість
Великі
акціонери
, які
мають фінансові
можливості
для збільшення свого пакета акцій та розширення впливу на діяльність підприємства
, схилятимуться до високого курсу емісії
Високий курс ускладнює
використання малими акціонерами своїх переважних прав
і
стимулює
їх продати ці
права
Це дає
змогу великим акціонерам придбати більшість акцій нової
емісії
Водночас
, як уже згадувалось
, надто високий курс емісії
може ускладнити розміщення всієї
емісії
Коли рішенням загальних зборів акціонерів не передбачено переважних прав на купівлю нових акцій
, то старі
акціонери можуть уникнути збитків лише в
тому разі
, коли курс емісії
нових акцій буде встановлено на рівні
біржового курсу старих
У
разі
збільшення номінальної
вартості
акцій статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел
:
* додаткові
внески власників корпоративних прав підприємства ";
*
індексація основних фондів
За збільшення статутного фонду таким способом кожен з
акціонерів мусить доплатити до нової
номінальної
вартості
акцій
Якщо акціонер відмовився від доплати
, емітент зобов '
язаний запропонувати акціонеру викупити його акції
У
разі
, коли акціонер не доплатив за акції
і
не прийняв пропозиції
емітента щодо викупу належних йому акцій
, він отримує
акції
нової
номінальної
вартості
у кількості
, яка визначається діленням загальної
номінальної
вартості
акцій
, що
належать акціонеру
, на нову номінальну вартість акцій
При цьому нова номінальна вартість акцій має
бути визначена так
, щоб забезпечити виконання умови неподільності
акцій та здійснення обміну акцій
, які
належать акціонерові
, на цілу кількість акцій нової
номінальної
вартості
За збільшення статутного фонду обміном облігацій
існуючої
номінальної
вартості
на акції
цього емітента статутний фонд збільшується на загальну номінальну вартість облігацій
, що обмінюються на акції
У
даному разі
номінальна вартість облігацій
, умовами випуску яких передбачається обмін на акції
, має
дорівнювати номінальній вартості
акцій
Метод збільшення статутного фонду обміном облігацій на акції
пов '
язаний
, передовсім
, з
облігаціями конверсійного займу
У
зарубіжній науково
- практичній літературі
з питань санації
конверсійні
облігації
характеризуються як особливо придатний санаційний
інструмент
Це
є
однією з
форм кредитування санації
власниками та кредиторами підприємства
Такий метод залучення капіталу пов '
язаний
із випуском підприємством
іменних облігацій
, які
згодом можна обміняти на звичайні
акції
підприємства
Конверсійні
облігації
дають можливість заінтересувати
інвестора в
наданні
фінансових ресурсів
, якщо він не ризикує
придбати звичайні
акції
Вкладаючи засоби в
конверсійні
облігації
,
інвестор досягає
подвійної
мети
: з
одного боку
- відносної
безпеки вкладень
(
у разі
банкрутства підприємства претензії
власників облігацій задовольнятимуться в
одній черзі
з
іншими кредиторами
), з
іншого
- можливості
збільшення капіталу
, яку дають звичайні
акції
У
даному разі
інвестори дають згоду на одержання нижчого відсотка за конверсійними облігаціями
, заради можливості
обміняти
їх на звичайні
акції
в майбутньому
Конверсійні
облігації
, як правило
, випускаються великими підприємствами на строк від
5 до
10- ти років
Ринкова ціна конверсійних облігацій визначається
їхньою
інвестиційною вартістю та ціною звичайних акцій
, вибраних для конверсії
У
повідомленні
про емісію конверсійних облігацій слід указати
:
* переважні
права на придбання облігацій
;
* пропорції
обміну
(
коефіцієнт конверсії
);
* строки конверсії
;
* необхідність
, порядок та розмір доплат
Коефіцієнт конверсії
- співвідношення
, покладене в
основу планової
конверсії
Він показує
, скільки облігацій треба обміняти на одну акцію
Коефіцієнт визначається діленням номінальної
вартості
всіх облігацій
, які
перебувають в
обігу на обсяг збільшення статутного фонду
Якщо
, наприклад
, коефіцієнт конверсії
становить
4 до
1
і
номінальна вартість облігацій відповідає
номіналу акцій
, то це означає
, що чотири облігації
можна обміняти тільки на одну звичайну акцію
Доплати відображають рівень підвищення ринкової
ціни акцій та стимулюють проведення більш ранньої
конверсії
Конверсія економічно виправдана тоді
, коли курс конверсії
(
вартість облігацій плюс доплати
) нижча за біржовий курс акцій
Емісія конверсійних облігацій не повинна перевищувати
25% розміру оплаченого статутного фонду підприємстваПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал