Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка30/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
11.2.5.
СИТУАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВА

НА

РИНКАХ

ФАКТОРІВ

ВИРОБНИЦТВА

ТА

ЗБУТУ

ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ

Значна залежність підприємства від монопольних постачальників сировини
, матеріалів та кооперованих поставок може призвести до перебоїв у
його функціонуванні
Тому в
процесі
санаційного аудиту доцільно перевірити географію поставок у
цілому та в
розрізі
окремих постачальників
Слід дослідити також
, чи немає
фактів закупівлі
сировини
, матеріалів за завищеними цінами
За наявності
таких фактів необхідно визначити причини
(
корисливий
інтерес певних осіб
, відповідальних за закупівлі
, мотиви ухилення від оподаткування
, диктат постачальників тощо
).
Виходячи з
наявної
аналітичної
бази суб '
єкта господарювання та зовнішніх джерел
інформації
, у
процесі
санаційного аудиту вивчають основні
параметри маркетингової
політики
, які
відображено в
санаційній концепції
Особлива увага при цьому звертається на
:
1) визначення попиту на продукцію та його прогнозування
;
2) вивчення конкурентоспроможності
товарів
;
3) забезпечення відповідності
рівня якості
товарів вимогам ринку
;
4) розроблення концепції
життєвого циклу товарів
(
на стадіях запровадження
, зростання
, зрілості
та спаду
);
5) управління товарним асортиментом
(
розроблення нових видів
, модифікація
існуючих
, зняття з
виробництва застарілих моделей
);
6) розрахунок прогнозних обсягів виробництва та визначення номенклатури продукції
;
7) розширення
інноваційної
діяльності
, спрямованої
на розроблення нових продуктів з
урахуванням ринкових вимог та стратегії
підприємства
У
процесі
аудиту необхідно перевірити наявність контрактів
, договір про наміри та
інших документів
, які
свідчать про позиції
підприємства на ринку збуту продукції
Одержану
інформацію слід зіставити з
даними
, відображеними в
плані
санації
За вивчення діяльності
підприємства у
сфері
збуту слід перевірити
, чи немає
фактів реалізації
продукції
за цінами
, нижчими від ринкових
(
або за собівартістю чи нижче за неї
).
Коли помічено такі
факти
, необхідно виявити причини такого явища
, з '
ясувати
, чи справді
це було об '
єктивно необхідним для завоювання певних позицій на ринку
, чи робилося з
корисливих
інтересів керівництва підприємства
У
разі
здійснення бартерних розрахунків
, треба провести аналіз продукції
, що надходить за бартером
, на предмет
її
ліквідності
, необхідності
для підприємства та цін
У
даному контексті
зауважимо
, що на практиці
досить часто трапляються випадки
, коли підприємства з
державною часткою власності
відвантажують ліквідну продукцію за заниженими цінами суб '
єктам господарювання
, які
контролюються керівництвом державного підприємства
З
іншого боку
, у
рахунок поставленої
продукції
постачальнику надходять за бартером неліквідні
товари
, ще й
за завищеними цінами
, у
результаті
цього державне підприємства зазнає
значних збитків
, з
нього "
вимиваються " ліквідні
активи
, а
керівництво підприємство через підконтрольні
приватні
структури отримує
надприбутки
Типовим прикладом зловживань у
експортно
-
імпортних операціях
є
документальне оформлення експорту за заниженими цінами
, а
імпорту
- за завищеними
Різниця
, між реальними ринковими цінами
і
тими
, які
відображені
в експортно
-
імпортних контрактах
, надходить
, як правило
, на приватні
рахунки керівництва підприємства в
зарубіжних банках
Усі
ці
факти можуть стати причинами збитковості
та фінансової
кризи на підприємстві
У
процесі
санаційного аудиту
їх слід дослідити
і
на цій підставі
розробити рекомендації
щодо усунення таких явищ

11.2.6.
АНАЛІЗ

ПРИЧИН

КРИЗИ

ТА

СИЛЬНИХ

І

СЛАБКИХ

МІСЦЬ

НА

ПІДПРИЄМСТВІ

На цьому етапі
аудиту визначається повнота врахування у
санаційній концепції
всіх причин та факторів
, які
призвели до кризової
ситуації
Перевіряється
, чи правильно були використані
методи
ідентифікації
причин кризи
З
'
ясовується
, чи причини кризи ще діють
, чи
їх уже подолано
(
чи вони зникли самі
собою
).
Визначається вид та фаза фінансової
кризи
; систематизуються причини кризи
; виявляються фактори
, які
позитивно чи негативно вплинули на кінцеві
показники діяльності
підприємства
; систематизуються "
сильні
" та "
слабкі
місця " у
діяльності
підприємства
З
метою отримання об '
єктивної
картини фактичного стану підприємства та перспектив його розвитку
, у
практиці
санаційного аудиту досить часто використовується так званий
СОФТ
- аналіз
(SOFT-analysis): аналіз сильних
(Strength) та слабких
(Failure) місць
, а
також наявних шансів
(Opportunity) та ризиків
(Threat).
В
економічній літературі
СОФТ
- аналіз має
ще й
іншу назву
-
СВОТ
- аналіз
(SWOT-analysis).
Цей вид аналізу може проводитися стосовно всього підприємства
, його структурних підрозділів
, а
також у
розрізі
окремих видів продукції
На підставі
результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації
щодо
:
1) усунення наявних слабких місць
,
2) ефективного використання
існуючого потенціалу
(
сильних сторін
).
У
результаті
СОФТ
- аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний та негативний вплив на підприємство
іззовні
Відтак опрацьовуються пропозиції
щодо
:
1) нейтралізації
можливих ризиків
;
2) використання додаткових шансів

На рис
. 11.6. у
вигляді
матриці
наведено приклад типових сильних та слабких сторін вітчизняних підприємств
, а
також шансів та ризиків
, які
можуть виникнути під дією зовнішніх обставин
У
процесі
санаційного аудиту сильні
та слабкі
місця підприємства слід оцінити з
врахуванням основних тенденцій змін у
зовнішньому відносно підприємства середовищі
Так
, конкретна виробнича програма сьогодні
може бути сильною стороною підприємства
, однак через певний період унаслідок дії
зовнішніх факторів вона може стати цілком непридатною
і
перетворитися на слабке місце
Оскільки сильні
та слабкі
місця
, як правило
,
є
відносними величинами
, в
процесі
аналізу
їх належить порівнювати з
аналогіями на підприємствах
- конкурентах
Під час аналізу сильних та слабких місць визначаються критичні
сфери
, які
під дією специфічних факторів впливають на економічні
результати підприємства
, а
також ключові
параметри чинників
, котрі
впливають на ефективність господарської
діяльності
На практиці
досить часто в
ході
СОФТ
- аналізу використовуються такі
методи контролінгу
, як анкетування та
ABC- аналіз
Результати аналізу унаочнюються у
вигляді
діаграм
, матриць
, схем
, графіків

11.2.7.
АКТ

АУДИТОРСЬКОЇ

ПЕРЕВІРКИ

Завершується санаційний аудит загальною оцінкою санаційної
спроможності
підприємства з
наступним прийняттям рішення про доцільність санації
чи ліквідації
суб '
єкта господарювання та складанням акта аудиторської
перевірки
На підставі
даних
, одержаних в
результаті
санаційного аудиту
, розробляються загальні
висновки та пропозиції
щодо доцільності
ліквідації
чи санації
підприємства
Якщо виробничий потенціал підприємства зруйнованр
, структура балансу незадовільна
, ринки збуту продукції
втрачено
, стратегії
розвитку підприємства бракує
, концепція санації
недосконала
, то робиться висновок про те
, що підприємство
є
санаційно неспроможним
і
його доцільно ліквідувати
Якщо санаційний аудит показав
, що підприємство має
реальну можливість відновити платоспроможність
, має
достатньо підготовлений менеджмент
, ринки збуту продукції
, а
також перспективи залучення фінансових ресурсів зовнішнього санатора
, то робиться висновок про можливість проведення санації
суб '
єкта господарювання
В
акті
про результати санаційного аудиту треба відобразити реальну картину поточного становища підприємства та його санаційних шансів з
урахуванням
прогнозів розвитку самого підприємства та навколишнього бізнесового середовища
Акт може складатися з
таких розділів
:
1.
Основні
відомості
про аудитора та аудиторську фірму
2.
Підстави для проведення аудиту
, мета
, методи та обсяг
3.
Оцінка достовірності
інформації
та наданих доказів
4.
Висновки про санаційну спроможність чи неспроможність
Можливі
три варіанти висновку
:
1) концепція
(
план
) санації
відображає
реальний стан справ
і
підприємство
є
санаційно спроможним
;
2) план санації
можна реалізувати за умови виконання певних рекомендацій
, зроблених у
процесі
санаційного аудиту
;
3) план санації
та достовірність відображених у
ньому даних беруть під сумнів та роблять висновок про недоцільність проведення санації
Якщо аудитор визнає
, що санація підприємства
є
можливою лише за виконання певних рекомендацій
, зроблених у
ході
аудиту
, то він повинен послатися на ці
конкретні
рекомендації
Якщо план санації
визнано недосконалим
, аудитор повинен обґрунтувати це відповідними доказами
, описати основні
позиції
плану
, які
є
недостовірними або сумнівними
Якщо на підставі
проведених аудитором процедур та вивчення необхідної
інформації
він набуває
переконання в
тому
, що компанія не може продовжувати своє
функціонування в
майбутньому
, аудитор визнає
запропоновану концепцію санації
помилковою

11.3.
ФІНАНСОВІ

ДЖЕРЕЛА

САНАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВ

11.3.1.
Форми фінансової
санації
11.3.2.
Внутрішні
джерела фінансової
санації
11.3.3.
Санація балансу
Зменшення статутного фонду підприємства
11.3.4.
Санація
із залученням коштів власників підприємства
11.3.5.
Альтернативна санація
11.3.6.
Участь кредиторів у
фінансовому оздоровленні
боржника
11.3.7.
Фінансова участь персоналу в
санації
підприємства
11.3.8.
Державна фінансова підтримка санації
підприємств

11.3.1.
ФОРМИ

ФІНАНСОВОЇ

САНАЦІЇ

Головною метою фінансової
санації
є
мобілізація фінансових ресурсів для
:
1.
Відновлення
(
поліпшення
) платоспроможності
та ліквідності
2.
Формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо
- технічного характеру
Сукупний капітал підприємства складається з
власного та позичкового капіталу
Таким чином
, фінансування санації
може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства
(
самофінансування
), фінансових засобів власників
, за допомогою кредиторів
і
, у
виняткових випадках
, за рахунок державної
фінансової
підтримки
Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або на реструктуризацію пасивів
За формальними ознаками розрізняють два види санації
: а
) санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство
: б
) санація
із залученням нового фінансового капіталу
У
першому випадку санація може здійснюватися в
таких формах
:
* зменшення номінального капіталу підприємства
;
* конверсія власності
в борг
;
* конверсія боргу у
власність
;
* пролонгація строків сплати заборгованості
;
* добровільне зменшення заборгованості
;
* самофінансування

Санація
із залученням нового фінансового капіталу може набирати таких форм
:
* альтернативна санація
;
* зменшення номінального капіталу з
наступним його збільшенням
(
двоступінчаста санація
);
* безповоротна фінансова допомога власників
;
* безповоротна фінансова допомога персоналу
;
* емісія облігацій конверсійного займу
;
* залучення додаткових позик
За джерелами мобілізацій фінансових ресурсів розрізняють автономну санацію
(
власні
кошти підприємства та капітал його власників
) та зовнішню санацію
(
кошти кредиторів та держави
).
Виділяють окремий вид санації
підприємств
- з
допомогою державної
фінансової
підтримки
Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на поворотній або безповоротній основі
Крім того
, в
окремих випадках держава може вдатися до непрямих методів сприяння санації
суб '
єктів господарювання
: податкові
пільги
, створення особливих умов підприємницької
діяльності
і
т д
Якщо в
балансі
підприємства за результатами звітного року відображено непокриті
збитки минулих років
(
чи збитки звітного року
), то треба приймати рішення про джерела покриття цих збитків
Щодо цього у
науковій літературі
з питань санації
дуже часто трапляється поняття "
чистої
санації
".
Чиста санація полягає
в санації
балансу неспроможного підприємства
Вона спрямована на формальне покриття зазначених у
балансі
збитків

11.3.2.
ВНУТРІШНІ

ДЖЕРЕЛА

ФІНАНСОВОЇ

САНАЦІЇ

У
літературі
з питань фінансової
санації
вказують на два види реакції
підприємств на фінансову кризу
:
1.
Захисна реакція
, яка передбачає
різке скорочення витрат
, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства
, скорочення та розпродаж обладнання
, звільнення персоналу
, скорочення окремих частин ринкового сегменту
, зменшення відпускних цін та
(
або
) обсягів реалізації
продукції
2.
Наступальна реакція
, що передбачає
активні
дії
: модернізація обладнання
, уведення нових технологій
, запровадження ефективного маркетингу
, підвищення цін
, пошук нових ринків збуту продукції
, розробка
і
впровадження прогресивної
стратегічної
концепції
контролінгу та управління
Залежно від вибраної
стратегії
підприємство добирає
той чи
інший каталог внутрішньогосподарських санаційних заходів
Використання внутрішніх фінансових резервів дає
змогу не тільки подолати внутрішні
причини неспроможності
підприємств
, а
й значно зменшує
залежність ефективності
проведення санації
від залучення зовнішніх фінансових джерел
Водночас
, на підприємствах
, які
перебувають у
фінансовій кризі
, повністю вичерпано такі
класичні
джерела самофінансування
, як прибуток та амортизація
Мобілізацію внутрішніх резервів фінансової
стабілізації
спрямовано передовсім на поліпшення
(
або відновлення
) платоспроможності
та ліквідності
підприємства
Як правило
,
її
здійснюють за такими основними напрямами
:
1.
Реструктуризація активів
2.
Зменшення
(
заморожування
) витрат
3.
Збільшення виручки від реалізації
Першу групу санаційних заходів пов '
язано зі
зміною структури та складу активної
сторони балансу
(
досить часто ці
зміни супроводжуються також змінами у
складі
та структурі
пасивів
).
У
рамках реструктуризації
активів виділяють такі
види санаційних заходів
: а
) мобілізація прихованих резервів
Приховані
резерви
- це частина капіталу
підприємства
, яку не відображено в
його балансі
Величина прихованих резервів у
активній стороні
балансу дорівнює
різниці
між балансовою вартістю окремих майнових об '
єктів підприємства та
їхньою реальною
(
вищою
) вартістю
Мобілізація прихованих резервів здійснюється
:
* через реалізацію окремих об '
єктів основних та оборотних засобів
, які
безпосередньо не пов '
язані
з процесом виробництва та реалізації
продукції
(
будівлі
та споруди невиробничого призначення
, корпоративні
права
інших підприємств
, боргові
цінні
папери
, нематеріальні
активи
, наднормативні
запаси сировини й
матеріалів тощо
);
* у
результаті
індексації
балансової
вартості
майнових об '
єктів
, які
неможливо реалізувати без порушення нормального виробничого циклу
(
такий метод реструктуризації
активів не пов '
язаний
із реальним поліпшенням платоспроможності
, .
однак безпосередньо впливає
на підвищення кредитоспроможності
підприємства
).
У
разі
індексації
основних фондів змінюється структура пасивів
(
збільшується стаття "
Статутний капітал " чи "
Додатковий капітал "); б
) використання зворотного лізингу
(
господарська операція
, яка передбачає
продаж основних фондів з
одночасним зворотним отриманням таких основних фондів в
оперативний або фінансовий лізинг
).
Наприклад
, збиткове підприємство продає
лізинговій компанії
адміністративну будівлю з
одночасним укладанням договору про лізинг даного об '
єкта нерухомості
Кредитоспроможність даного підприємства знижується
Однак його платоспроможність різко поліпшується
Крім того
, підприємство з
причини своєї
збитковості
може отримати значну економію на податкових платежах
, які
супроводжують операцію купівлі
- продажу даного об '
єкта основних фондів
; в
) лізинг основних фондів
Цей метод уможливлює
модернізацію обладнання
(
а отже
, здійснення санаційних заходів виробничо
- технічного характеру
), коли бракує
необхідних
інвестиційних ресурсів
; г
) здача в
оренду основних фондів
, які
не повною мірою використовуються у
виробничому процесі
; д
) оптимізація структури розміщення оборотного капіталу
(
зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів
, запасів сировини та матеріалів
, незавершеного виробництва тощо
); е
) продаж окремих
, низькорентабельних структурних підрозділів
(
філій
).
За рахунок такої
операції
підприємство може отримати
інвестиційні
ресурси для перепрофілювання виробництва на більш прибуткові
види діяльності
;
є
) використання давальницької
сировини
, тобто
- спосіб завантаження виробничих потужностей підприємства
, за якого сировина та матеріали надаються підприємству безкоштовно
, однак готова продукція
, виготовлена на давальницьких умовах
,
є
власністю постачальника сировини
Переробка давальницької
сировини розглядається як послуга
, що за неї
підприємство отримує
обумовлену в
договорі
частину готової
продукції
або певні
грошові
кошти
;
і
) рефінансування дебіторської
заборгованості
(
переведення
її
в
інші
, ліквідні
форми оборотних активів
: гроші
, короткострокові
фінансові
вкладення тощо
).
Одним
із факторів
, що негативно впливає
на фінансовий стан підприємств
і
зокрема на
їхню платоспроможність
,
є
високий рівень невиправданої
дебіторської
заборгованості
Станом на початок
2000 року дебіторська заборгованість суб '
єктів господарювання перевищувала обсяг
ВВП
країни у
півтора рази
Це
є
суттєвим резервом відновлення платоспроможності
підприємств
, що опинилися у
фінансовій кризі
Тому фінансовий менеджмент мусить використати всі
наявні
можливості
для погашення заборгованості
До основних форм рефінансування дебіторської
заборгованості
належать
:

*
Факторинг
(
продаж дебіторської
заборгованості
на користь факторингової
компанії
чи банку
).
На підставі
договору про проведення розрахункових операцій через факторинг банк
, наприклад
, може придбати в
підприємства
- продавця право вимоги за поставлені
товари та надані
послуги
, строки сплати за які
минули
(
прострочена дебіторська заборгованість
), або за поточними розрахунками
Підприємства поступаються правом на одержання грошей згідно з
платіжними документами на поставлену продукцію в
обмін на негайне одержання основної
суми дебіторської
заборгованості
(
за вирахуванням комісійної
винагороди факторинговій фірмі
, розмір якої
залежить від ризиковості
операції
, чинної
відсоткової
ставки та строків настання платежу
).
*
Облік або дисконт векселів
Зміст цієї
операції
полягає
в тім
, що банк
, придбавши вексель за
іменним
індосаментом
, терміново його оплачує
пред '
явнику
, а
платіж отримує
тільки з
настанням зазначеного у
векселі
строку погашення
Економічною суттю операції
дисконтування
є
дострокова реалізація векселя його держателем банку
і
переведення комерційного кредиту в
банківський
За достроковий платіж банк утримує
з номінальної
суми векселя певну винагороду на свою користь
, тобто оплачує
вексель за мінусом знижки
Різниця між сумою
, яку банк заплатив
, придбавши вексель
,
і
сумою
, яку він отримає
на цей вексель у
строк платежу
, також називається дисконтом
*
Форфейтинг
- кредитування зовнішньоекономічних операцій у
формі
викупу в
експортера векселів та
інших боргових вимог
, які
акцептовано
імпортером
Продавцем вимог за форфейтингу може бути підприємство
, яке виконало зобов '
язання за контрактом
і
прагне рефінансувати дебіторську заборгованість з
метою зменшення кредитного ризику та поліпшення ліквідності
(
платоспроможності
).
Форфейтинг
, як правило
, здійснюється за участю банківської
установи
і
є
також однією
із форм трансформації
комерційного кредиту в
банківський
Крім того
, у
межах заходів щодо рефінансування дебіторської
заборгованості
проводиться комплекс процедур з
примусового стягнення заборгованості
, у
тім числі
зверненням
із позовом до арбітражного суду
Порядок доарбітражного врегулювання спорів та позовного звернення до арбітражного суду детально описано далі
Усі
охарактеризовані
вище санаційні
заходи так чи
інакше зумовлюють зміни в
окремих статтях активу балансу
Наступні
дві
групи заходів пов '
язані
в основному зі
змінами у
звіті
про фінансові
результати та
їх використання
(
звіт про прибутки та збитки
).
Зменшення
(
заморожування
) витрат
Даний блок санаційних заходів здійснюється за двома напрямками
:
1.
Заморожування
інвестиційних вкладень
2.
Зниження валових витрат
Строк окупності
інвестицій
(
особливо зовнішніх
), здійснюваних підприємством
, яке перебуває
у фінансовій кризі
, має
бути якомога меншим
Окупність капіталовкладень може відбуватися або в
результаті
збільшення грошових доходів
, або завдяки зменшенню витрат
У
рамках фінансової
санації
може бути прийнято рішення про заморожування ризикових
інвестиційних проектів та
інвестицій з
довготривалим строком окупності
Санаційні
заходи
, спрямовані
на зниження витрат виробництва
, доцільно здійснювати на засаді
нуль
- базис
- бюджетування
(ZBB - Zero-Base-Budgeting).
Головною метою
ZBB
є
визначення оптимального рівня валових витрат підприємства та пріоритетних напрямків використання обмежених фінансових ресурсів
Основна відмінність
ZBB від звичайного оперативного планування полягає
в тім
, що останнє
значною мірою зорієнтоване на показники рівня витрат
попередніх періодів
(
які
можуть бути невиправдано завищеними
).
Базою для
ZBB
є
так звана точка
- нуль
, тобто планові
показники розраховуються на підставі
нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат
,
їхнього складу та структури
. ZBB
є
складовою частиною контролінгу витрат підприємства
Порядок проведення
ZBB показано на рис
. 11.7.
У
рамках
ZBB аналізуються всі
статті
витрат
і
за кожною з
них визначаються можливості
економії
Розробляючи плани ощадливого використання сировини та матеріалів
, особливу увагу слід звернути на необхідність боротьби з
крадіжками на виробництві
За деградації
економіки та суспільної
моралі
вони набирають масового та системного характеру
У
1996 р
в
Україні
офіційно враховані
втрати та збитки від крадіжок становили
19,5%
ВВП
, в
1997
р
. - 9%.
Практично всі
транспортні
партії
приходять недоукомплектованими
Для боротьби з
цим явищем на багатьох підприємствах доцільно створювати власну службу безпеки
Як свідчать вітчизняна практика та зарубіжний досвід
, проведення фінансової
санації
підприємств обов '
язково супроводжується радикальним зменшенням витрат на персонал
Економії
за цією статтею можна досягти зменшенням заробітної
плати або зменшенням величини необхідного робочого часу
Найбільш поширеними заходами для скорочення робочого часу
є
:
* запровадження неповного робочого тижня
;

* достроковий вихід на пенсію
;
* неоплачувані
відпустки
;
* звільнення персоналу
Зауважимо
, що масові
звільнення персоналу треба поєднувати
із санаційними заходами соціального характеру
У
рамках мобілізації
внутрішньовиробничих санаційних резервів аналізуються всі
наявні
можливості
збільшення виручки від реалізації
продукції
У
цьому разі
слід використати весь арсенал заходів для активізації
збутової
(
маркетингової
) політики підприємства
Стимулювати збут можна як наданням знижок покупцям
, так
і
помірним збільшенням цін
; як масованою рекламою
, так
і
її
припиненням
Тип санаційних заходів у
даній сфері
залежатиме від конкретного підприємства та від вибраної
ним стратегії
маркетингуПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал