Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка26/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36
ТЕСТИ

ДО

РОЗДІЛУ
9
Знайдіть правильну відповідь
(
одну чи кілька
)
ТЕСТ
1.
Фінансовий стан підприємства характеризується
1.
Сукупністю виробничо
- господарських факторів
2.
Системою показників
, що відображають наявність фінансових ресурсів
3.
Системою показників
, що відображають наявність
і
формування фінансових ресурсів
4.
Системою показників
, що відображають наявність
, розміщення й
використання фінансових ресурсів
5.
Формування та використання фінансових ресурсів
ТЕСТ
2.
Фінансовий стан підприємства залежить від
1.
Фінансової
політики підприємства
2.
Випуску продукції
3.
Реалізації
продукції
4.
Результатів виробничої
, комерційної
та фінансово
- господарської
діяльності
підприємства
5.
Ефективності
використання фінансових ресурсів
ТЕСТ
3.
Основними завданнями аналізу фінансового стану
є
1.
Дослідження результатів господарської
діяльності
підприємства
2.
Аналіз бухгалтерської
звітності
3.
Оцінка ліквідності
, платоспроможності
, фінансової
стійкості
, прибутковості
та ефективності
використання майна підприємства
4.
Планування фінансової
діяльності
підприємства
5.
Дослідження фінансових ресурсів
ТЕСТ
4.
Фінансовий аналіз
є
складовою частиною
1.
Аналізу господарської
діяльності
підприємства
2.
Аналізу фінансової
діяльності
підприємства
3.
Аналізу фінансово
- господарської
діяльності
підприємства

4.
Аналізу виробничого обліку
5.
Аналізу бухгалтерської
звітності
ТЕСТ
5.
Зовнішній фінансовий аналіз має
такі
особливості
:
1.
Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу
2.
Різноманітність цілей
і
інтересів суб '
єктів аналізу та множинність об '
єктів
- користувачів
3.
Орієнтація на зовнішніх користувачів
4.
Здійснення аналізу зовнішніми аналітиками
5.
Зовнішній предмет дослідження
ТЕСТ
6.
Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу
є
:
1.
Аналіз питань
, визначених зовнішніми користувачами
2.
Аналіз питань
, визначених зовнішніми аналітиками
3.
Аналіз абсолютних показників прибутку
, рентабельності
та фінансової
стійкості
підприємства
4.
Аналіз ліквідності
, платоспроможності
, ефективності
використання майна та капіталу
5.
Економічна діагностика фінансового стану підприємства
ТЕСТ
7.
Основним змістом внутрішнього
(
традиційного
) фінансового аналізу
є
:
1.
Аналіз динаміки прибутку
, рентабельності
, самоокупності
та кредитоспроможності
підприємства
2.
Оцінка використання майна
, капіталу
, власних фінансових ресурсів
3.
Аналіз ліквідності
балансу та платоспроможності
підприємства
4.
Аналіз питань
, визначених внутрішніми користувачами
5.
Аналіз питань
, визначених внутрішніми аналітиками
ТЕСТ
8.
Прийоми оцінки фінансового стану підприємства
- це
1.
Аналіз відносних показників
2.
Факторний аналіз
3.
Аналіз платоспроможності
4.
Аналіз кредитоспроможності
5.
Порівняльний аналіз
ТЕСТ
9.
Предметом фінансового аналізу підприємства
є
1.
Майно та капітал підприємства
2.
Основні
та оборотні
кошти підприємства
3.
Прибуток та цінні
папери підприємства
4.
Фінансові
ресурси підприємства
,
їх формування та використання
5.
Фінанси підприємства
ТЕСТ
10.
Методи фінансового аналізу
- це
1.
Комплекс науково
- методичних
інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства
2.
Статистичні
методи
3.
Математичні
методи
4.
Формалізовані
методи
5.
Неформалізовані
методи
ТЕСТ
11.
До неформалізованих методів фінансового аналізу належать
:
1.
Метод арифметичних різниць
2.
Балансовий метод
3.
Метод відносних чисел
4.
Метод побудови системи показників
5.
Метод побудови системи аналітичних таблиць
ТЕСТ
12:
До формалізованих методів фінансового аналізу належать
:
1.
Метод ланцюгових підстановок

2.
Метод відсоткових чисел
3.
Психологічні
методи
4.
Морфологічні
методи
5.
Метод експертних оцінок
ТЕСТ
13.
До моделей фінансового аналізу належать
1.
Кореляційна
2.
Дескриптивна
3.
Індексна
4.
Предикативна
5.
Нормативна
ТЕСТ
14.
Які
показники відносять до групи показників ліквідності
та платоспроможності
?
1.
Маневреність власних оборотних коштів
2.
Коефіцієнт концентрації
залученого капіталу
3.
Частка виробничих запасів у
активах
4.
Заборгованість кредиторам
5.
Коефіцієнт покриття запасів
ТЕСТ
15.
Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів
?
1.
Позикові
кошти
/
Власні
кошти
,
2.
Власні
кошти
/
Позикові
кошти
,
3.
Позикові
довгострокові
кошти
/
Власні
кошти
,
4.
Власні
оборотні
кошти
/
Залучені
кошти
,
5. ((
Власні
кошти
) + (
Довгострокові
залучені
кошти
))/
Позикові
кошти
ТЕСТ
16.
Який показник може характеризувати кількість днів
, необхідних для погашення боргів
?
1.
Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів
2.
Індекс ліквідності
3.
Показник заборгованості
акціонерам
ТЕСТ
17.
До якої
групи показників належить показник маневреності
власного капіталу
?
1.
Прибутковості
2.
Фінансової
стійкості
3.
Ліквідності
4.
Майнового стану
5.
Ділової
активності
підприємства
ТЕСТ
18.
Які
показники характеризують майновий стан підприємства
?
1.
Коефіцієнт зносу основних засобів
2.
Головний показник прибутковості
3.
Коефіцієнт покриття запасів
4.
Коефіцієнт критичної
оцінки
5.
Сума господарських коштів
, яка
є
в розпорядженні
підприємства
ТЕСТ
19.
Коефіцієнт автономії
(
незалежності
) визначається як відношення
:
1.
Позикові
кошти
/
Власні
кошти
,
2.
Продаж
/
Матеріальні
запаси
,
3.
Власні
оборотні
кошти
/
Майно підприємства
,
4.
Поточні
пасиви
/
Зобов '
язання перед акціонерами
5.
Запаси та витрати
/
Активи
ТЕСТ
20.
Що таке фінансовий стан підприємства
?
1.
Система показників
, що відображають наявність
, розміщення й
використання фінансових ресурсів
2.
Система показників
, що відображають ліквідність та платоспроможність
підприємства
3.
Система показників
, які
характеризують фінансову стійкість підприємства
ТЕСТ
21.
Що таке кризовий фінансовий стан підприємства
?
1.
Коли запаси й
витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами
2.
Коли запаси й
витрати не забезпечуються джерелами
їх формування
3.
Коли запаси й
витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів
і
витрат
Фінансова ситуація
№ 1
СП
"
Комп '
ютер
-
Центр " - спільне українсько
- американське підприємство
, створене понад три роки тому
За цей час воно стало престижним підприємством зі
штатом майже
200 працівників
Пріоритетний напрямок діяльності
СП
- забезпечення замовників сучасними
інформаційними технологіями
, найсучаснішою обчислювальною технікою та надійним
, висококваліфікованим обслуговуванням
СП
"
Комп '
ютер
-
Центр " постачає
на український ринок широкий асортимент персональних комп '
ютерів та сучасне програмне забезпечення
, пропонує
майже
40 стандартних конфігурацій комп '
ютерів
6- ти різних рядів
Для забезпечення стабільності
своєї
роботи
СП
спрямувало значні
кошти на розширення діяльності
, зокрема на будівництво нового заводу з
виробництва чипів
, організацію реклами в
метрополітені
(
проекти "Metro Vision"), організацію довірчих компаній для торгівлі
програмним забезпеченням тощо
Однак через недостатньо продуману політику реалізації
більшість цих проектів зазнала невдачі
, хоча на них було витрачено значні
кошти
Проте завдяки успішній
і
продуманій регіональній політиці
в роботі
з філіями
, а
також успішній роботі
київських салонів
- магазинів обсяг продажу
СП
продовжував зростати
Виробничі
потужності
компанії
вже не могли впоратися з
наявним обсягом замовлень
Керівництво
СП
прийняло рішення про будівництво заводу
На будівництво цього заводу були витрачені
великі
кошти
(
практично всі
оборотні
кошти
СП
).
Унаслідок цього
СП
не змогло своєчасно виконати значну частину контрактів
, оскільки не спромоглося своєчасно закупити комплектуючі
Штат працівників
СП
був надміру роздутим
, багато обов '
язків дублювалося
Усе це вимагало постійних
істотних грошових витрат
Зараз
СП
"
Комп '
ютер
-
Центр " намагається розробити нові
види послуг з
метою збільшення обсягу продажу та залучення нових замовників
Особлива увага приділяється допродажному обслуговуванню
Проблеми
і
труднощі
СП
характерні
для багатьох підприємств на українському ринку товарів
Завдання
1.
Проаналізуйте слабкі
та сильні
сторони фінансової
стратегії
СП
2.
Розробіть власний варіант фінансової
стратегії
СП
3.
Сформулюйте програмні
завдання для поліпшення фінансового стану
СП
та пропозиції
щодо
їх разв '
язання
4.
Розробіть власний план фінансового оздоровлення
СП
на поточний та перспективний періоди
5.
Розробіть стратегію та тактику соціологічного дослідження фінансового стану
СП
і
форму анкети для опитування
6.
Які
, на вашу думку
, труднощі
можуть виникнути в
практичній реалізації
опрацьованих пропозицій
Фінансова ситуація
№ 2
Комерційний банк "
Резидент " було створено
1994 року на базі
інноваційного будівельного банку з
метою надання йому більшої
свободи дій

За
4 роки роботи активи банку збільшились більше ніж у
340 разів
Банк орієнтується на постійне розширення асортименту послуг та території
, яку він обслуговує
, використовуючи на такі
цілі
левову частину прибутку
За роки своєї
роботи банк відкрив
46 філій у
більшості
областей
України
Крім основної
сфери послуг
, зазначених у
генеральній ліцензії
, статуті
, а
також у
законі
України про банки
, комерційний банк "
Резидент " постійно пропонував нові
види послуг
Так
, у
1997 р
було відкрито сховища
, обладнані
індивідуаьними сейфами й
депозитними вічками
Наприкінці
1998 р
банк увійшов до системи міжнародних розрахунків
СВІФ
і
мав понад
20 банків
- кореспондентів
Крім того
, банк мав найширшу сферу пропозицій щодо кредитування з
- поміж багатьох українських банків
, був гарантом у
різних великих фінансових операціях
На початку роботи банком було створено багато
СП
та
МП
Однак
, деякі
філії
банку стали збитковими ще з
моменту свого створення за браком коштів та через незадовільну якість банківських послуг
Унаслідок послаблення контролю за діяльністю філій
, браком новацій у
політиці
банку його фінансова ситуація щодалі
погіршувалась
Після чергового підвищення
НБУ
процентної
ставки за між
- банківськими кредитами та видачі
кількох великих кредитів філіям банку
, він став неплатоспроможним
Завдання
1.
Проаналізувати фінансову діяльність банку
, якщо відомі
такі
дані
аудиторської
перевірки банку "
Резидент " (
структура пасивів на
1.01.99
р
, %): 24,3% - розрахунки й
поточні
рахунки клієнтів
;
22,0% - узято кредитів
:
21,5% - депозити
;
16,3% - власні
кошти
;
8,8% - розрахунки й
поточні
рахунки у
валюті
клієнтів
;
8,0% -
інші
пасиви
, у
т ч
вклади громадян

2.
Назвати фінансові
проблеми
, що постали перед банком
, та недоліки в
його роботі
3.
Показати на цифрових даних помилковість фінансової
політики банку
4.
Опрацювати варіанти фінансової
стратегії
банку
5.
З
'
ясувати
, яка
інформація необхідна додатково до перелічених даних керівництву банка для досягнення поставлених стратегічних завдань
6.
Обґрунтувати
, які
види фінансової
діяльності
, на
Ваш погляд
, банку треба змінити або додатково здійснити
, щоб виконати поставлені
завдання
7.
Запропонувати альтернативні
шляхи розв '
язання фінансових проблем банку та опрацювати пошукові
питання до запропонованих заходів
Фінансова ситуація

З
Завдання
Використовуючи дані
таблиці
"
Формування прибутку від реалізації
на підприємстві
"
Укрметал " за
1998-1999 p.p.", проаналізувати динаміку зміни виручки від реалізації
та
її
складових частин
, оцінити рентабельність реалізованої
продукції
і
виявити головні
фактори
, що вплинули на формування прибутку на підприємстві
Зробити відповідні
висновки й
запропонувати способи поліпшення ситуації
, що склалася

Додаткова
інформація про підприємство
:
1) галузь діяльності
- постачання
;
2) у
1999
р проти
1998
р середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла на
16,7%.

РОЗДІЛ
10
ФІНАНСОВЕ

ПЛАНУВАННЯ

НА

ПІДПРИЄМСТВАХ

Основні
терміни
і
поняття
: баланс доходів
і
витрат
; бізнес
- план
; оперативний фінансовий план
; платіжний календар
; перспективне фінансове планування
; фінансовий план
; фінансове планування
; фінансова стійкість
; фінансова стратегія

10.1.
ФІНАНСОВА

СТРАТЕГІЯ

ПІДПРИЄМСТВ

Перспективне фінансове планування визначає
найважливіші
показники
, пропорції
та темпи розширеного відтворення
,
є
основною формою реалізації
головних цілей підприємства
Перспективне планування включає
розробку фінансової
стратегії
підприємства та прогнозування його фінансової
діяльності
За умов ринкової
економіки
, самостійності
підприємств
,
їхньої
відповідальності
за результати діяльності
виникає
об '
єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей
На вирішення таких питань
і
спрямовано фінансову стратегію підприємства
Розробка фінансової
стратегії
- це галузь фінансового планування
Як складова частина загальної
стратегії
економічного розвитку
, вона має
узгоджуватися з
цілями та напрямками останньої
У
свою чергу
, фінансова стратегія справляє
суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства
Зміна ситуації
на макрорівні
та на фінансовому ринку спричиняє
коригування як фінансової
, так
і
загальної
стратегії
розвитку підприємства
Теорія фінансової
стратегії
, досліджуючи об '
єктивні
економічні
закономірності
ринкових відносин
, розробляє
форми та способи виживання й
розвитку за нових умов
Фінансова стратегія включає
методи та практику формування фінансових ресурсів
,
їх планування та забезпечення фінансової
стійкості
підприємства за ринкових умов господарювання
Фінансова стратегія охоплює
всі
форми фінансової
діяльності
підприємства
: оптимізацію основних та оборотних засобів
,
формування та розподіл прибутку
, грошові
розрахунки
,
інвестиційну політику
Всебічно враховуючи фінансові
можливості
підприємств
, об '
єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів
, фінансова стратегія забезпечує
відповідність фінансово
- економічних можливостей підприємства умовам
, які
склалися на ринку товарів та фінансовому ринку
Фінансова стратегія передбачає
визначення довгострокових цілей фінансової
діяльності
та вибір найефективніших способів
їх досягнення
Цілі
фінансової
стратегії
мають підпорядковуватися загальній стратегії
економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової
вартості
підприємства
За розробки фінансової
стратегії
слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів
, тенденції
розвитку вітчизняних фінансових ринків
, можливості
диверсифікації
діяльності
підприємства
Фінансова стратегія підприємства забезпечує
:
* формування та ефективне використання фінансових ресурсів
;
* виявлення найефективніших напрямків
інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках
;
* відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства
;
* визначення головної
загрози з
боку конкурентів
, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної
переваги над конкурентами
Завданнями фінансової
стратегії
є
:
- визначення способів проведення успішної
фінансової
стратегії
та використання фінансових можливостей
;
- визначення перспективних фінансових взаємовідносин
із суб '
єктами господарювання
, бюджетом
, банками та
іншими фінансовими
інститутами
;
- фінансове забезпечення операційної
та
інвестиційної
діяльності
на перспективу
;
- вивчення економічних та фінансових можливостей
імовірних конкурентів
, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової
стійкості
;
- розробка способів виходу
із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств
На підставі
фінансової
стратегії
визначається фінансова політика підприємства за основними напрямками фінансової
діяльності
: податкова
, цінова
, амортизаційна
, дивідендна
,
інвестиційна
У
процесі
розробки фінансової
стратегії
особлива увага приділяється виробництву конкурентоспроможної
продукції
, повноті
виявлення грошових доходів
, мобілізації
внутрішніх ресурсів
, максимальному зниженню собівартості
продукції
, формуванню та розподілу прибутку
, визначенню оптимальної
потреби в
оборотних коштах
, раціональному використанню залучених коштів
, ефективному використанню капіталу підприємства
Важливе значення для формування фінансової
стратегії
має
врахування факторів ризику
Фінансова стратегія розробляється з
урахуванням ризику неплатежів
,
інфляційних коливань
, фінансової
кризи та
інших непередбачуваних обставин
Основу перспективного фінансового планування становить прогнозування
, яке
є
втіленням стратегії
підприємства на ринку
Фінансове прогнозування полягає
у вивченні
можливого фінансового стану підприємства на перспективу
На відміну від планування
, прогнозування передбачає
розробку альтернативних фінансових показників та параметрів
, використання яких відповідно до тенденцій зміни ситуації
на ринку дає
змогу визначити один
із варіантів розвитку фінансового стану підприємства
Основою фінансового прогнозування
є
узагальнення та аналіз наявної
інформації
з наступним моделюванням
і
врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації
та фінансових показників
Методи та способи прогнозування мають бути
достатньо динамічними для того
, щоб своєчасно врахувати ці
зміни
Результатом перспективного фінансового планування
є
розробка трьох основних документів
:
- прогноз звіту про прибутки та збитки
;
- прогноз руху грошових коштів
(
баланс грошових потоків
);
- прогноз балансу активів та пасивів підприємства
Прогнозний звіт про прибутки та збитки показує
обсяг прибутку
, який буде одержано в
наступному періоді
Прогноз руху грошових коштів відображає
рух грошових потоків за операційною
,
інвестиційною фінансовою діяльністю
Він дає
можливість визначити джерела капіталу й
оцінити його використання в
наступному періоді
За допомогою прогнозу руху грошових коштів можна визначити
, скільки грошових коштів необхідно вкласти в
господарську діяльність підприємства
, синхронність надходження
і
витрачання грошових коштів
, що дає
можливість визначити потребу в
залученні
капіталу й
перевірити майбутню ліквідність підприємства

Після складання прогнозу руху грошових коштів розробляється стратегія фінансування підприємства
Прогноз балансу підприємства входить до складу директивного фінансового планування
Баланс підприємства
- це зведено таблиця
, що в
ній відображено джерела капіталу
(
пасив
)
і
його розміщення
(
актив
).
Баланс активів
і
пасивів необхідний для того
, щоб оцінити
, в
які
види активів спрямовуються грошові
кошти
і
за рахунок яких видів джерел
(
пасивів
) передбачається фінансування створення активів
Структура балансу
, що прогнозується
(
як правило
, на плановий трирічний період
) відповідає
загальновживаній структурі
балансу підприємства
, оскільки за вихідний
береться бухгалтерський баланс підприємства на останню дату
Успіх фінансової
стратегії
підприємства гарантується
, коли фінансові
стратегічні
цілі
відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства
, коли чітко централізовано фінансове керівництво
, а
методи його
є
гнучкими та адекватними змінам фінансово
- економічної
ситуації


10.2.
ЗМІСТ
,
ЗАВДАННЯ

ТА

МЕТОДИ

ФІНАНСОВОГО

ПЛАНУВАННЯ

Планування було прерогативою командно
- адміністративної
системи
Головна мета фінансового плану підприємства полягала у
виявленні
невикористаних ресурсів
і
визначенні
суми платежів у
бюджет
, величина якої
відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами
Сума та рівень витрат централізовано нормувались
Надмірна централізація фінансів за планово
- директивної
економіки послаблювала економічні
стимули для розширення виробництва
Це негативно позначалось на результатах фінансово
- господарської
діяльності
підприємств
Державні
дотації
в багатьох галузях сягали значних розмірів
, оскільки ці
галузі
були збитковими або малорентабельними
Галузеві
Міністерства займалися перерозподілом доходів та прибутків підприємств
Значна частина прибутку й
тимчасово вільних коштів ефективно працюючих підприємств вилучалась для фінансування державних видатків та на покриття витрат збиткових підприємств галузі
За ринкової
економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан
Саме тому зросло значення перспективного
, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності
підприємств
Фінансове планування
є
необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів
, досягнення високої
результативності
виробничо
- господарської
діяльності
, створення умов
, які
забезпечили б
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства
Ринок ставить високі
вимоги до якості
фінансового планування
, оскільки нині
за негативні
наслідки своєї
діяльності
відповідальність нестиме само підприємство
За нездатності
врахувати несприятливу ринкову кон '
юнктуру підприємство стає
банкрутом
і
підлягає
ліквідації
з відповідними негативними наслідками для засновників
Сьогодні
фінансове планування вимагає
використання нових принципів організації
Його зміст та форми мають бути суттєво змінені
у зв '
язку з
новими економічними умовами та соціальними орієнтирами
За адміністративної
економіки фінансове планування базувалось на директивних планових показниках виробничого та соціального розвитку підприємства
Нині
ця база перестала
існувати
, оскільки підприємства вже не одержують директивних вказівок "
зверху ".
Державне замовлення
, яке збереглося
, утратило своє
колишнє
директивне значення
і
розглядається підприємством лише як одна з
можливих сфер реалізації
продукції
Відтак фінансове планування має
орієнтуватися на ринкову кон '
юнктуру
, ураховувати ймовірність настання певних подій
і
одночасно розробляти моделі
поведінки підприємства за зміни ситуації
з матеріальними
, трудовими та фінансовими ресурсами
Фінансове планування
- це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування
і
напрямками
їх цільового використання згідно з
виробничими та маркетинговими показниками підприємства у
плановому періоді
Метою фінансового планування
є
забезпечення господарської
діяльності
необхідними джерелами фінансування
Фінансове планування втілює
встановлені
цілі
у форму конкретних фінансових показників
і
забезпечує
фінансовими ресурсами закладені
в виробничому плані
економічні
пропорції
розвитку
Значення фінансового планування полягає
в тому
, що воно дає
можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов конкуренції
і
є
інструментом одержання фінансової
підтримки від зовнішніх
інвесторів
Отже
, основними завданнями фінансового планування на підприємстві
є
:
* забезпечення виробничої
та
інвестиційної
діяльності
необхідними фінансовими ресурсами
;
* установлення раціональних фінансових відносин
із суб '
єктами господарювання
, банками
, страховими компаніями
;
* визначення шляхів ефективного вкладення капіталу
, оцінка раціонального його використання
;
* виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних
, трудових та грошових ресурсів
;
* здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів
Фінансове планування дає
змогу розв '
язати такі
конкретні
питання
: які
грошові
кошти може мати підприємство в
своєму розпорядженні
; які
джерела
їх надходження
; чи достатньо фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань
; яка частина коштів має
бути перерахована в
бюджет
, позабюджетні
фонди
, банкам та
іншим кредиторам
; як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на підприємстві
; як забезпечується реальна збалансованість планових витрат
і
доходів підприємства на принципах самоокупності
та самофінансування
У
фінансовому плануванні
використовується балансовий метод
Його зміст полягає
в тім
, що не тільки балансуються підсумкові
показники доходів
і
витрат
, а
для кожної
статті
витрат зазначаються конкретні
джерела покриття
При цьому використовуються різні
способи
: нормативний
, розрахунково
- аналітичний
, оптимізації
планових рішень
, економіко
- математичного моделювання
Суть нормативного способу фінансового планування полягає
в тім
, що на основі
встановлених фінансових норм та техніко
- економічних нормативів розраховується потреба суб '
єкта підприємницької
діяльності
у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів
Згаданими нормативами
є
ставки податків
, ставки
, зборів та внесків
, норми амортизаційних відрахувань
, норми оборотних коштів
Норми та нормативи бувають галузевими
, регіональними та
індивідуальними
За використання розрахунково
- аналітичного методу планові
показники розраховуються на підставі
аналізу фактичних фінансових показників
, які
беруться за базу
, та
їх зміни в
плановому періоді
Оптимізація планових рішень полягає
в розробці
варіантів планових розрахунків для того
, щоб вибрати з
них найоптимальніший
Відтак можуть використовуватися різні
критерії
вибору
:
* максимум прибутку
(
доходу
) на грошову одиницю вкладеного капіталу
;
* економія фінансових ресурсів
, тобто мінімум фінансових витрат
;
* економія поточних витрат
;
* мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного результату
;
* максимум абсолютної
суми одержаного прибутку
Фінансове планування
(
крім уже згадуваних способів розрахунків
) потребує
широкого використання економіко
- математичного моделювання
Цей спосіб уможливлює
знаходження кількісного вираження взаємозв '
язків між фінансовими
показниками та факторами
, які
їх визначають
Економіко
- математична модель
- це точний математичний опис факторів
, які
характеризують структуру та закономірності
зміни даного економічного явища
і
здійснюються з
допомогою математичних прийомів
Моделювання може здійснюватися за функціональним та кореляційним зв '
язком
Еко
- номіко
- математичне моделювання дає
змогу перейти в
плануванні
від середніх величин до оптимальних варіантів
Підвищення рівня наукової
обгрунтованості
планування потребує
розробки кількох варіантів планів виходячи з
різних умов та шляхів розвитку підприємства з
наступним вибором оптимального варіанта фінансового плануПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал