Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка25/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36
9.3.
ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВОГО

СТАНУ

ПІДПРИЄМСТВА
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в
процесі
всієї
його виробничо
- господарської
діяльності
Тому оцінку фінансового стану можна об '
єктивно здійснити не через один
, навіть найважливіший
, показник
, а
тільки за допомогою комплексу
, системи показників
, що детально й
усебічно характеризують господарське становище підприємства
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими
, щоб усі
ті
, хто пов '
язаний
із підприємством економічними відносинами
, могли одержати відповідь на запитання
, наскільки надійне підприємство як партнер у
фінансовому відношенні
, а
отже
, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з
підприємством
У
кожного з
партнерів підприємства
- акціонерів
, банків
, податкових адміністрацій
- свій критерій
економічної
доцільності
Тому й
показники оцінки фінансового стану мають бути такими
, щоб кожний партнер зміг зробити вибір
, виходячи з
власних
інтересів
Ясна річ
, що в
доброму фінансовому стані
заінтересоване передовсім саме підприємство
Однак добрий фінансовий стан будь
- якого підприємства формується в
процесі
його взаємовідносин
із постачальниками
, покупцями
, акціонерами
, банками та
іншими юридичними
і
фізичними особами
З
іншого боку
, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної
привабливості
для всіх цих юридичних осіб
, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами
, спроможними задовольнити той самий економічний
інтерес
Відтак необхідно систематично
, детально
і
в динаміці
аналізувати фінанси підприємства
, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива
Ми пропонуємо класифікацію
і
порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників
, що з
них залежно від конкретної
мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників
(
табл
. 9.3).
У
цілому таблиця
9.3 включає
65 показників
, призначених для детальної
та всебічної
оцінки фінансового стану підприємства
Однак це не означає
, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має
здійснюватись за всіма цими показниками


Залежно від мети та завдань аналізу в
кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства
Слід підкреслити
, що всі
показники фінансового стану підприємства перебувають у
взаємозв '
язку та взаємозумовленості
Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі
використання певного комплексу показників з
урахуванням впливу різних факторів на відповідні
показники
Наведемо коротку характеристику основних показників
, які
використовуються в
процесі
оцінювання фінансово
- господарської
діяльності
підприємства
А
Показники оцінки майнового стану
1.
Сума господарських коштів
, що
їх підприємство має
у розпорядженні
Цей показник дає
загальну вартісну оцінку активів
, які
перебувають на балансі
підприємства
Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства
2.
Питома вага активної
частини основних засобів
Згідно з
нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини
, обладнання
і
транспортні
засоби
Зростання цього показника в
динаміці
- позитивна тенденція
3.
Коефіцієнт зносу основних засобів
Показник характеризує
частку зношених основних засобів у
загальній
їх вартості
Використовується в
аналізі
для характеристики стану основних засобів
Доповненням цього показника
є
так званий коефіцієнт придатності
4.
Коефіцієнт оновлення основних засобів
Показує
, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові
основні
засоби
5.
Коефіцієнт вибуття основних засобів
Показує
, яка частина основних засобів
, з
котрими підприємство почало діяльність у
звітному періоді
, вибула з
причини
зносу та з
інших причин
Б
Оцінка ліквідності
та платоспроможності
1.
Величина власного капіталу
(
функціонуючий капітал
).
Характеризує
ту частину власного капіталу підприємства
, яка
є
джерелом покриття поточних активів підприємства
(
тобто активів
, які
мають період обороту менше ніж один рік
).
Цей розрахунковий показник залежить як від структури активів
, так
і
від структури джерел коштів
Показник має
особливо важливе значення для підприємств
Зростання цього показника в
динаміці
- позитивна тенденція
Основним
і
постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів
є
прибуток
Не можна ототожнювати поняття "
оборотні
кошти " та "
власні
оборотні
кошти ".
Перший показник характеризує
активи підприємства
( II та
III розділи активу балансу
).
Другий
- джерела коштів
, тобто частину власного капіталу підприємства
, яка розглядається як джерело покриття поточних активів
2.
Маневреність грошових коштів
Зростання цього показника в
динаміці
- позитивна тенденція
3.
Коефіцієнт покриття загальний
Характеризує
співвідношення оборотних активів
і
поточних зобов '
язань
Для нормального функціонування підприємства цей показник має
бути більшим за одиницю
Зростання його
- позитивна тенденція
Орієнтовне значення показника підприємство встановлює
самостійно
Воно залежатиме від щоденної
потреби підприємства у
вільних грошових ресурсах
4.
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Аналогічний коефіцієнту покриття
, але обчислюється за вужчим колом поточних активів
(
з розрахунку виключають найменш ліквідну
їх частину
- виробничі
запаси
).
Кошти
, які
можна отримати у
разі
вимушеної
реалізації
виробничих запасів
, можуть бути суттєво меншими за витрати на
їх придбання
За ринкової
економіки типічною
є
ситуація
, коли під час ліквідації
підприємства отримують
40%
і
менше від облікової
вартості
запасів
В
іноземній літературі
трапляється орієнтовне
(
найнижче
) значення цього показника
- 1.
Однак ця оцінка також досить умовна
5.
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
(
платоспроможності
).
Він
є
найбільш жорстким критерієм ліквідності
підприємства
і
показує
, яку частину короткострокових зобов '
язань можна за необхідності
погасити негайно
Рекомендована нижня межа цього показника
- 0,2.
6.
Частина власних оборотних коштів у
покритті
запасів
Це вартість запасів
, яка покривається власними оборотними коштами
Має
велике значення для підприємств торгівлі
Рекомендована нижня межа цього показника
- 50%
7.
Коефіцієнт покриття запасів
Розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів
і
суми запасів
Якщо значення цього показника
є
меншим за одиницю
, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким
В
Показники оцінки фінансової
стійкості
Одна з
найважливіших характеристик фінансового стану підприємства
-- забезпечення стабільності
його діяльності
в майбутньому
Вона пов '
язана
із загальною фінансовою структурою підприємства
, його залежністю від кредиторів та
інвесторів
1.
Коефіцієнт концентрації
власного капіталу характеризує
частку власності
самого підприємства у
загальній сумі
коштів
,
інвестованих у
його діяльність
Чим вищий цей коефіцієнт
, то більш фінансове стійким
і
незалежним від кредиторів
є
підприємство
Доповненням до цього показника
є
коефіцієнт концентрації
залученого
(
позикового капіталу
).
Сума обох коефіцієнтів дорівнює
1 (
чи
100%).
2.
Коефіцієнт фінансової
залежності
є
оберненим до попереднього показника
Коли його значення наближається до
1 (
чи
100%), це означає
, що власники повністю фінансують своє
підприємство

3.
Коефіцієнт маневреності
власного капіталу показує
, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної
діяльності
, тобто яку вкладено в
оборотні
кошти
, а
яку капіталізовано
4.
Коефіцієнт довгострокових вкладень показує
, яку частину основних коштів та
інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми
інвесторами
, тобто яка частина належить
їм
, а
не власникам підприємства
5.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує
структуру капіталу
Зростання цього показника
- негативна тенденція
, яка означає
, що підприємство починає
все сильніше залежати від зовнішніх
інвесторів
6.
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів
Зростання цього показника в
динаміці
також свідчить про посилення залежності
підприємства від кредиторів
, тобто про зниження його фінансової
стійкості


9.4.
ОЦІНКА

ЛІКВІДНОСТІ

ТА

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Ліквідність підприємства
- це його здатність швидко продати активи й
одержати гроші
для оплати своїх зобов '
язань
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів
(
грошові
кошти та
їх еквіваленти
, ринкові
цінні
папери
, дебіторська заборгованість
)
і
короткострокової
заборгованості
Аналізуючи ліквідність
, доцільно оцінити не тільки поточні
суми ліквідних активів
, а
й майбутні
зміни ліквідності
Про незадовільний стан ліквідності
підприємства свідчитиме той факт
, що потреба підприємства в
коштах перевищує
їх реальні
надходження
Щоб визначити
, чи достатньо в
підприємства грошей для погашення його зобов '
язань
, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської
діяльності
і
формування залишку коштів після погашення зобов '
язань перед бюджетом та позабюджетними фондами
, а
також виплати дивідендів
Аналіз ліквідності
потребує
також ретельного аналізу структури кредиторської
заборгованості
підприємства
Необхідно визначити
, чи
є
вона "
стійкою "
(
наприклад
, борг постачальнику
, з
яким
існують довгострокові
зв '
язки
), чи
є
простроченою
, тобто такою
, термін погашення якої
минув
Аналіз ліквідності
здійснюється на підставі
порівняння обсягу поточних зобов '
язань
із наявністю ліквідних коштів
Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності
за
інформацією з
відповідної
фінансової
звітності
Як практичний приклад спробуємо
, використовуючи основні
показники табл
. 9.3, оцінити ліквідність певного умовного підприємства
(
табл
. 9.4).
Із таблиці
можна зробити висновок
, що в
ліквідності
підприємства сталися
істотні
зміни
Так
, наприкінці
поточного року проти його початку становище з
абсолютною ліквідністю відносно нормалізувалось
Однак фактичне значення коефіцієнта абсолютної
ліквідності
0,16 усе ще залишається нижчим за норму
(0,2-0,35).
Нормативний коефіцієнт покриття
, розрахований за даними підприємства
, діяльність якого аналізується
, суттєво збільшився за рахунок збільшення дебіторської
заборгованості
та матеріальних запасів у
межах необхідної
потреби

Порядок розрахунку нормативного коефіцієнта покриття подано у
табл
. 9.5.

Таким чином
, при зростанні
за рік суми матеріальних запасів у
межах необхідної
потреби
, безнадійної
(
довгострокової
) заборгованості
на
138,2 тис грн та при зниженні
короткострокової
кредиторської
заборгованості
на
140 тис грн нормативний коефіцієнт покриття збільшився на
0,52 пункта
Водночас фактичний коефіцієнт покриття збільшився на
1,3 пункта
, тобто більше ніж удвічі
Загальний коефіцієнт покриття по підприємству на початок минулого періоду був нижчим за нормативний на
0,41 відсоткового пункта
За період
, що аналізується
, він значно зріс
і
став вищим за нормативний коефіцієнт покриття на
0,37 відсоткового пункта
, що слід оцінити позитивно
Проміжний коефіцієнт покриття за поточний рік порівняно з
минулим зріс на
0,77 відсоткового пункта
і
перевищив мінімально допустиме значення
(0,7-0,8).
Коефіцієнт поточної
ліквідності
за цей період зріс
із
2,8 до
3,0
і
за обидва роки перевищив максимально допустиме нормативне значення
(2).
Як негативну можна оцінити ситуацію з
періодом
інкасації
дебіторської
заборгованості
, що
є
досить тривалим
(65 днів
).
Слід відзначити як позитивний фактор те
, що за рік сталося певне
(
хоч
і
незначне
) зменшення його тривалості
Показник обертання матеріальних запасів за аналізований період також знизився на
0,6 дня
, що слід оцінити позитивно
Проте в
нашого підприємства співвідношення довгострокових зобов '
язань перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування нижче за середньогалузеве
(1,0).
До того ж
це співвідношення
є
порівняно високим
і
має
тенденцію до збільшення
(
на
0,45 відсоткового пункта
).
Коефіцієнт поточної
заборгованості
поступово зростає
, що слід оцінити позитивно
Коефіцієнт співвідношення вхідних грошових потоків та заборгованості
збільшився
, що сприятиме підвищенню ліквідності
підприємства
Такого самого висновку можна дійти
, аналізуючи співвідношення вхідних грошових потоків та довгострокових зобов '
язань перед кредиторами
Аналіз ліквідності
доповнюється аналізом платоспроможності
, яка характеризує
спроможність підприємства своєчасно й
повністю виконати свої
платіжні
зобов '
язання
, які
випливають
із кредитних та
інших операцій грошового характеру
, що мають певні
терміни сплати
Аналіз платоспроможності
підприємства доцільно здійснювати як за поточний
, так
і
на прогнозований період

Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі
звітного балансу
, порівнюючи платіжні
засоби з
терміновими зобов '
язаннями з
використанням платіжного календаря
Розглянемо платоспроможність підприємства
, користуючись даними табл
. 9.6.
Із даних табл
. 9.6 можна зробити висновок
, що платоспроможність підприємства
є
небезпечно низькою
Про це свідчать незадовільний рівень показника співвідношення довгострокової
заборгованості
до акціонерного капіталу та тенденція до його дальшого зниження
Відношення надходження коштів до довгострокової
заборгованості
за рік
, що аналізується
, зросло на
2,7 пункта
, що слід оцінити позитивно
: підприємство має
досить коштів
, щоб задовольнити не тільки поточні
, а
й довгострокові
потреби
Наступний показник
- відношення суми прибутку
(
до сплати податків
)
і
постійних витрат до постійних витрат
- у
періоді
, що аналізується
,
є
нижчим за три попередні
показники
Це свідчить про те
, що підприємство має
можливість здійснювати постійні
витрати
Індикатором платоспроможності
підприємства
є
відношення суми надходжень коштів
і
постійних витрат
У
підприємства цей показник становить
4,8 за минулий рік
і
5,2 за поточний рік
, тобто він збільшився на
0,4 відсоткового пункта
Це свідчить про те
, що стан платоспроможності
підприємства відносно нормальний
Однак цей показник майже не збільшився
Доцільно оцінювати його в
динаміці
за триваліший період
Показник відношення активів до довго
- та середньострокової
заборгованості
в підприємства зріс на
0,4 відсоткового пункта за рік
Це свідчить про те
, що вся довгострокова заборгованість підприємства може бути оплаченою за рахунок його активів
Відтак захищеність одержаних підприємством кредитів можна визнати достатньою
Відношення чистого прибутку до всієї
суми активів має
в підприємства тенденцію
до зростання
, що свідчить про збільшення
(
хоч
і
невелике
) його прибутковості


9.5.
ОЦІНКА

ФІНАНСОВОЇ

СТІЙКОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Фінансову стійкість підприємства тісно пов '
язано
із перспективною його платоспроможністю
,
її
аналіз дає
змогу визначити фінансові
можливості
підприємства на відповідну перспективу
Оцінка фінансової
стійкості
підприємства має
на меті
об '
єктивний аналіз величини та структури активів
і
пасивів підприємства
і
визначення на цій основі
міри його фінансової
стабільності
й незалежності
, а
також відповідності
фінансово
- господарської
діяльності
підприємства цілям його статутної
діяльності
Відповідно до показника забезпечення запасів
і
витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі
типи фінансової
стійкості
підприємства
:
1) абсолютна фінансова стійкість
(
трапляється на практиці
дуже рідко
) - коли власні
оборотні
кошти забезпечують запаси й
витрати
;
2) нормально стійкий фінансовий стан
- коли запаси й
витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами
;
3) нестійкий фінансовий стан
- коли запаси й
витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів
, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів
і
позик
, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів
і
витрат
;
4) кризовий фінансовий стан
- коли запаси й
витрати не забезпечуються
джерелами
їх формування
і
підприємство перебуває
на межі
банкрутства
Фінансове стійким можна вважати таке підприємство
, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й
витрати
, не допустити невиправданої
кредиторської
заборгованості
, своєчасно розрахуватись за своїми зобов '
язаннями
Оцінку фінансової
стійкості
підприємства доцільно здійснювати поетапно
, на підставі
комплексу показників
Розглянемо на умовному прикладі
порядок розрахунку нормативних значень коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів
, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства
(
табл
. 9.7).
Нормативні
показники розраховують фінансові
аналітики підприємства

В
узагальненому вигляді
показники фінансової
стійкості
підприємства подано в
табл
. 9.8.

Із таблиці
видно
, що за відповідний період фінансова стійкість підприємства поліпшилась
Так
, якщо на початок періоду
, що аналізується
, значення коефіцієнта автономії
(
відношення власних коштів до вартості
майна
) становило
0,1 (10 %), то на кінець цього періоду воно збільшилось до
0,7 (70 %).
Збільшився коефіцієнт маневреності
власних коштів
Це слід розглядати як позитивну тенденцію
, оскільки таке збільшення супроводжувалось випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених
Особливу увагу слід приділити коефіцієнту співвідношення позикових
і
власних коштів як одному
із основних показників оцінки фінансової
стійкості
Як видно з
табл
. 9.6, на початок цього періоду обсяг позикових коштів у
9,6 раза перевищував обсяг власних коштів
, тоді
як згідно
із розрахованим раніше нормативним рівнем названого коефіцієнта позикові
кошти не повинні
були перевищувати
80 % власних коштів
На кінець періоду фактичний коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів дорівнював
0,59, що на
0,41 відсоткового пункта
(
майже вдвічі
) нижче за нормативний
(
максимально допустимий
) (0,98).
Отже
, підприємство за рік
, що аналізується
, трансформувалось
із фінансове нестійкого
, залежного підприємства у
підприємство з
певним запасом фінансової
стійкості
Перетворення підприємства на фінансово стійке дає
підстави вважати його надійним та перспективним діловим партнером
Ці
висновки можуть бути підтверджені
і
детальнішим аналізом обертання матеріальних оборотних коштів та коштів у
розрахунках
(
табл
. 9.9).
Як видно
із таблиці
, термін обертання матеріальних оборотних коштів по підприємству набагато повільніший за термін обертання коштів у
розрахунках
Відтак можна зробити висновок
, що у
звітному періоді
терміни обертання як матеріальних оборотних коштів
, так
і
обертання коштів у
розрахунках зросли
Дебіторська заборгованість перетворювалась на кошти частіше
, ніж закінчувався
виробничий цикл


9.6.
КОМПЛЕКСНА

ОЦІНКА

ФІНАНСОВОГО

СТАНУ

ПІДПРИЄМСТВА

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції
найбільш загальних показників
, які
з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства
Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути
: стійка платоспроможність
, ефективне використання капіталу
, своєчасна організація розрахунків
, наявність стабільних фінансових ресурсів
Показники та фактори незадовільного фінансового стану
: неефективне розміщення коштів
, брак власних оборотних коштів
, наявність стійкої
заборгованості
за платежами
, негативні
тенденції
у виробництві
До найзагальніших показників комплексної
оцінки фінансового стану належать показники дохідності
й рентабельності
Велике значення має
аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв '
язку прибутку з
показниками рентабельності
Важливо проаналізувати зв '
язок прибутку підприємства з
формуючими прибуток факторами
, що полегшує
практичну орієнтацію в
цих питаннях
Дохідність підприємства характеризується абсолютними й
відносними показниками
Абсолютний показник дохідності
- це сума прибутку або доходів
Відносний показник
- рівень рентабельності
Рівень рентабельності
підприємств
, пов '
язаних
із виробництвом продукції
(
товарів
, послуг
), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації
продукції
до
її
собівартості
:
Р
= (
П
/
С
) 100, де
Р
- рівень рентабельності
, %;
П
- прибуток від реалізації
продукції
, грн
.;
С
- собівартість продукції
, грн
Рівень рентабельності
підприємств торгівлі
та громадського харчування визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації
товарів
(
продукції
громадського харчування
) до товарообороту
Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку
, рівня рентабельності
та фактори
, які
впливають на них
Основними факторами
, що впливають на чистий прибуток
,
є
обсяг виручки від реалізації
продукції
, рівень собівартості
, рівень рентабельності
продукції
, фінансові
результати та витрати від операційної
звичайної
діяльності
, величина податку на прибуток та
інших податків
, що виплачуються з
прибутку
Аналіз дохідності
підприємства проводиться в
порівнянні
з планом та попереднім періодом
За умов
інфляції
важливо забезпечити об '
єктивність показників та запобігти
їх викривленню через постійне підвищення цін
Аналіз проводиться за даними роботи за рік
Торішні
показники треба привести у
відповідність
із показниками звітного року за допомогою
індексації
цін

За ринкових відносин
існує
персоніфікований
інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично досягнутого рівня рентабельності
, що суттєво впливає
на результативність господарської
діяльності
На підприємствах недержавних форм власності
для акціонерів та засновників найважливіше значення має
рентабельність
їхніх пайових
і
статутних внесків у
складі
загальних
інвестицій
Тому цьому аспекту оцінки фінансового стану підприємства треба приділити серйозну увагу
Практика рекомендує
для оцінки рентабельності
підприємства використовувати систему взаємозв '
язаних показників рентабельності
З
цією метою необхідно використовувати дві
основні
групи показників рентабельності
: а
) показники
, розраховані
на підставі
поточних витрат
(
вартості
продажу
); б
) показники
, розраховані
у зв '
язку з
використанням виробничого капіталу
(
виробничих активів
).
Для всебічної
комплексної
оцінки різних показників рентабельності
можна використати зарубіжний досвід оцінки цих показників
Показники рентабельності
групи "
а " розраховуються на базі
даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків
і
становлять систему таких коефіцієнтів
:
1) коефіцієнт граничного рівня валового прибутку
(
К
1)
К
1 =
Вп
/
Чоп
= 1 -
Впр
/
Чоп
, де
Вп
- сума валового прибутку
;
Впр
- вартість продажу
(
реалізації
продукції
, робіт
, послуг
);
Чоп
- чистий обсяг продажу
(
реалізації
);
2) коефіцієнт граничного рівня прибутку від основної
операційної
діяльності
(
К
2)
К
2 =
Под
/
Чоп
, де
Под
- сума прибутку
, отриманого від основної
операційної
діяльності
;
3) коефіцієнт граничного рівня прибутку від усієї
діяльності
підприємства
- операційної
, фінансової
,
інвестиційної
(
К
3)
К
3 =
П
/
Чоп
, де
П
- сума прибутку до виплат за довгостроковими зобов '
язаннями
і
податкових виплат
;
4) коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку
(K4)
К
4 =
Чп
/
Чоп
, де
Чп
- сума чистого прибутку після виплати відсоткових сум за довгостроковими зобов '
язаннями та сплати податків
; 5) критичний коефіцієнт рентабельності
(K5)
К
5 = (
Чоп
-
Зв
) /
Чоп
, де
Зв
- це сума змінних витрат у
складі
вартості
продажу
У
міжнародній практиці
вся підприємницька діяльність корпорацій
, фірм та
інших підприємств чітко поділяється на три види
: операційна
(
основна
);
інвестиційна
- вкладання грошей в
акції
,
інші
цінні
папери
, капітальні
вкладення
; фінансова
- облік отриманих
(
сплачених
) дивідендів
, відсотків тощо
Такий поділ видів діяльності
знаходить відображення у
відповідних формах звітності
Із наведених формул зрозуміло
, що всі
коефіцієнти мають ту саму базу обрахунку
- чистий обсяг продажу
(
валові
надходження за вирахуванням суми повернення
і
дисконтних знижок
).
Ці
, а
також наведені
нижче показники рентабельності
взаємодоповнюють один одного
і
дають змогу здійснити комплексну оцінку фінансового стану підприємства
Показники рентабельності
групи "
б " розраховуються як відношення прибутку
і
коштів
, вкладених у
підприємство засновниками
, акціонерами та
інвесторами
Зарубіжний досвід свідчить
, що за даними звіту щодо прибутків
(
збитків
)
і
балансового звіту доцільно розрахувати такі
коефіцієнти
:
1) коефіцієнт віддачі
на всю суму виробничих активів
(
К
6)
К
6 =
Чп
/
ВА
,
де
ВА
- середньорічна величина всіх виробничих активів підприємства
;
2) коефіцієнт віддачі
від
інвестованого капіталу
(
К
7)
К
7 =
П
/
СА
, де
СА
- середньорічна сума всіх активів підприємства за мінусом короткострокових зобов '
язань
, або середньорічна сума капіталізованих коштів
(
акціонерний капітал
+ довгострокові
зобов '
язання
);
3) коефіцієнт віддачі
на акціонерний капітал
(Kg)
К
8 =
Чп
/
СК
, де
СК
- середньорічна сума власного капіталу
, представлена акціонерним капіталом
Коефіцієнт віддачі
активів характеризує
величину дохідності
всього потенціалу
, яким володіє
підприємство
(
його називають показником майстерності
використання капіталу менеджерами підприємства
).
Цей показник для детальнішої
оцінки може обчислюватись у
різних модифікаціях
: в
чисельнику формули можуть використовуватись різні
показники прибутку
: валового
, операційного
, до вирахування податків
і
т д
Коефіцієнт віддачі
інвестицій характеризує
ефективність віддачі
тільки частини всього капіталу
- довгострокових
інвестицій
і
капіталізованого прибутку підприємства
Цей коефіцієнт характеризує
фінансовий стан підприємства в
цілому
Наприклад
, фінансова стійкість знижується
, коли відсоткова ставка на позикові
кошти перевищує
величину цього коефіцієнта
Важливу роль у
комплексній оцінці
фінансового стану підприємства
, особливо в
акціонованих підприємствах
, відіграє
третій
із розглянутих показників
- коефіцієнт віддачі
акціонерного капіталу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал