Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка22/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36
РОЗДІЛ
8
ФІНАНСОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІДТВОРЕННЯ

ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ

Основні
терміни
і
поняття
: амортизація
; амортизаційні
відрахування
; відтворювапьна структура капітальних вкладень
; знос основних засобів
; капітальні
вкладення
; капітальний дохід
; капітальний ремонт основних засобів
; коефіцієнт вибуття основних засобів
; коефіцієнт зносу основних засобів
; коефіцієнт оновлення основних засобів
; моральний знос основних засобів
; основні
засоби
; прискорена амортизація основних засобів
; просте відтворення основних засобів
; рентабельність основних засобів
; розширене відтворення основних засобів
; технологічна структура капітальних вкладень
; фізичний знос основних засобів
; фондовіддача основних засобів

8.1.
СУТНІСТЬ

ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ

ТА

ЇХ

ВІДТВОРЕННЯ

Підвищення ефективності
використання основних засобів підприємств
є
одним з
основних питань у
період переходу до ринкових відносин
Від вирішення цієї
проблеми залежить фінансовий стан підприємства
, конкурентоспроможність його продукції
на ринку
Основні
засоби
- це матеріальні
цінності
, що використовуються у
виробничій діяльності
підприємства понад один календарний рік з
початку введення
їх в
експлуатацію
, а
також предмети вартістю за одиницю понад
500 гривень
(
за ціною придбання
).
Основні
засоби підприємства включають основні
виробничі
засоби й
невиробничі
основні
засоби
Не належать до основних засобів
:
1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від
їх вартості
;
2) предмети вартістю до
500 гривень за одиницю
(
за ціною придбання
) незалежно від терміну служби
При цьому гранична вартість предметів
, що не належать до основних засобів
, може змінюватися
Міністерством фінансів
України
;
3) спеціальні
інструменти
і
спеціальні
пристосування підприємств серійного
і
масового виробництва певних виробів або для виготовлення
індивідуального замовлення незалежно від
їхньої
вартості
;
4) спеціальний одяг
, спеціальне взуття
, а
також постільні
речі
незалежно від
їхньої
вартості
і
терміну служби
;
5) формений одяг
, призначений для видачі
працівникам підприємства
, незалежно від вартості
й терміну служби
Виробничі
основні
засоби
є
частиною основних засобів
, яка бере участь у
процесі
виробництва тривалий час
, зберігаючи при цьому натуральну форму
Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово
, частинами
, у
міру використання
Поновлюються основні
виробничі
засоби через капітальні
інвестиції
Невиробничі
основні
засоби
- це житлові
будинки та
інші
об '
єкти соціально
- культурного й
побутового обслуговування
, які
не використовуються у
господарській діяльності
і
перебувають на балансі
підприємства
На відміну від виробничих основних засобів невиробничі
основні
засоби не беруть участі
в процесі
виробництва
і
не переносять своєї
вартості
на вироблений
продукт
Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку
, який залишається в
розпорядженні
підприємства
Незважаючи на те
, що невиробничі
основні
засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва
, збільшення цих засобів пов '
язане з
поліпшенням добробуту працівників підприємства
Це в
кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності
підприємства
, на зростанні
продуктивності
праці
Основні
виробничі
засоби з
урахуванням специфіки
їх виробничого призначення поділяються на такі
групи
:
A.
Будівлі
і
споруди
Б
Передавальні
пристрої
B.
Машини та устаткування
, у
тім числі
:
* робочі
машини та устаткування
;
* вимірювальні
та регулюючі
прилади
;
* лабораторне устаткування
;
* обчислювальна техніка
;
* транспортні
засоби
Г
Виробничий
і
господарський
інвентар
Д
Інші
основні
засоби
Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить
їх структуру
Поліпшення структури основних виробничих засобів
, передовсім підвищення питомої
ваги активної
їх частини
, сприяє
зростанню виробництва
, зниженню собівартості
продукції
, збільшенню грошових нагромаджень підприємства
На рис
8.1 наведено склад основних виробничих засобів підприємства
Для обчислення амортизаційних відрахувань основні
засоби поділяють на такі
групи
:
Група
1 - будівлі
, споруди
,
їхні
структурні
компоненти
, передавальні
пристрої
:
Група
2 - автомобільний транспорт та вузли
(
запасні
частини
) до нього
; меблі
; побутові
електронні
, оптичні
, електромеханічні
прилади та
інструменти
, включаючи електронно
- обчислювальні
машини
,
інші
машини для автоматичної
обробки
інформації
;
інформаційні
системи
; телефони
, мікрофони та рації
; різне конторське обладнання
, устаткування та приладдя
;
Група
3 -
інші
основні
засоби
, не включені
до груп
1
і
2, а
саме
: робочі
машини й
устаткування
, вимірювальні
й регулюючі
прилади
Підприємству не байдуже
, в
яку групу основних виробничих засобів укладати кошти
Воно заінтересоване в
оптимальному підвищенні
питомої
ваги машин
, устаткування
, тобто активної
частини основних засобів
, які
обслуговують процес виробництва
і
характеризують виробничі
можливості
підприємства

Ясна річ
, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних виробничих засобів необхідні
будівлі
, споруди
,
інвентар
, тобто пасивна частина основних засобів
Структура основних виробничих засобів
є
різною в
різних галузях промисловості
, народного господарства
Наприклад
, у
промисловості
України частка будівель у
загальній вартості
основних виробничих засобів найвища в
легкій та харчовій промисловості
(
близько
44%); споруд
- у
паливній промисловості
(17%); передавальних пристроїв
- в
електроенергетиці
(32%); устаткування та робочих машин
- на підприємствах машинобудівного комплексу
(45%).
Основними факторами
, які
впливають на структуру основних виробничих засобів підприємств
,
є
: рівень автоматизації
і
механізації
, рівень спеціалізації
і
кооперування
, кліматичні
та географічні
умови розміщення підприємств
Кожний фактор по
- різному впливає
на структуру виробничих засобів
Поліпшити структуру основних виробничих засобів можна за рахунок
: оновлення та модернізації
устаткування
, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі
; ліквідації
зайвого й
малоефективного устаткування
Відтворення основних виробничих засобів
- це процес безперервного
їх поновлення
Розрізняють просте та розширене відтворення
Просте відтворення основних засобів здійснюється в
тому самому обсязі
, коли відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна старого устаткування на аналогічне
, тобто тоді
, коли постійно відновлюється попередня виробнича потужність
Розширене відтворення передбачає
кількісне та якісне збільшення діючих основних засобів або придбання нових основних засобів
, які
забезпечують вищий рівень продуктивності
устаткування
Процес відтворення основних виробничих засобів має
низку характерних ознак
, зокрема
:
1) основні
виробничі
засоби поступово переносять свою вартість на вироблену
продукцію
;
2) у
процесі
відтворення основних виробничих засобів одночасно відбувається рух
їхньої
споживної
вартості
та вартості
;
3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється нагромадження в
грошовій формі
частково перенесеної
вартості
основних виробничих засобів на готову продукцію
;
4) основні
виробничі
засоби поновлюються в
натуральній формі
протягом тривалого часу
, що створює
можливість маневрувати коштами амортизаційного фонду
У
процесі
господарської
діяльності
кругооборот основних виробничих засобів проходить три стадії
На першій стадії
відбувається продуктивне використання основних виробничих засобів та нарахування амортизаційних відрахувань
На цій стадії
основні
виробничі
засоби в
процесі
експлуатації
зношуються й
нараховується сума зносу
Вона
є
підставою для списання суми амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу виробництва
На першій стадії
кругообрроту основних виробничих засобів втрачається споживна вартість засобів праці
,
їхня вартість переноситься на вартість готової
продукції
На другій стадії
відбувається перетворення частини основних виробничих засобів
, які
перебували в
продуктивній формі
, на грошові
кошти через нарахування амортизаційних відрахувань
На третій стадії
в процесі
виробництва відбувається поновлення споживної
вартості
частини основних виробничих засобів
Це поновлення здійснюється заміною зношених основних виробничих засобів на нові
за рахунок нарахованого зносу основних засобів
Оборот основних виробничих засобів показано на рис
. 8.2.
Просте відтворення основних виробничих засобів здійснюється у
двох формах
: 1) заміна зношених або застарілих основних виробничих засобів
; 2) капітальний ремонт діючих основних засобів
За простого відтворення у
кожному наступному циклі
відбувається створення основних виробничих засобів у
попередніх обсягах та з
однаковою якістю
Джерелом фінансування заміни зношених основних засобів
є
нарахована сума амортизації
За розширеного відтворення кожного наступного циклу здійснюється кількісне
і
якісне зростання основних виробничих засобів
Джерелом фінансування таких змін
є
використання частини створеного додаткового продукту
Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників
Саме конкуренція спонукує
підприємства здійснювати прискорене списання основних виробничих засобів з
метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладання коштів у
придбання більш прогресивного устаткування
, впровадження нових технологій та
іншого поліпшення основних виробничих засобів8.2.
ПОКАЗНИКИ

СТАНУ

ТА

ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ

ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ

Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе значення має
вивчення
їхнього стану та використання
Стан
і
використання основних виробничих засобів
є
важливим фактором підвищення ефективної
діяльності
підприємства
У
процесі
виробництва основні
засоби зношуються фізично
і
старіють морально
Ступінь фізичного зносу основних засобів визначається в
процесі
нарахування амортизації
Цей процес можна розглядати в
кількох аспектах
:
По
- перше
, як метод визначення поточної
оцінки не зношеної
частини основних засобів
По
- друге
, як спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на основні
засоби
По
- третє
, як спосіб нагромадження фінансових ресурсів для заміщення виведених з
виробничого процесу основних засобів або для вкладання коштів у
нові
виробництва
Показники стану й
ефективності
використання основних засобів можна об '
єднати в
три групи
, які
характеризують
: 1) забезпечення підприємства основними засобами
;
2) стан основних засобів
; 3) ефективність використання основних засобів
(
рис
8.3).
До показників
, які
характеризують забезпеченість підприємства основними засобами
, належать
: фондомісткість
, фондоозброєність
, коефіцієнт реальної
вартості
основних виробничих засобів у
майні
підприємства
Фондомісткість
є
величиною зворотною до фондовіддачі
Цей показник дає
можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої
продукції
і
характеризує
забезпеченість підприємства основними засобами
За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення
, а
фондомісткість
- до зменшення
Приклад
1.
Випуск товарної
продукції
за рік становив
3200 тис грн
., вартість основних виробничих засобів
- 1440 тис грн
Фондомісткість дорівнює
0,45 грн
* (1440 тис грн
./3200 тис грн
.), тобто на кожну гривню виробленої
продукції
припадає
45 коп основних виробничих засобів

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається рівнем фондоозброєності
праці
Останню розраховують як відношення вартості
основних виробничих засобів до чисельності
працівників підприємства
Приклад
2.
Вартість основних виробничих засобів на початок року
1165 тис грн
., а
чисельність працівників
85 осіб
На кінець року
- відповідно
1440 тис грн
і
80 осіб
Звідси фондоозброєність на початок року становить
13,7 тис грн
. (1165/85), на кінець року
- 18,0 тис грн
. (1440/80).
Отже
, збільшення рівня фондоозброєності
є
позитивним фактором
Коефіцієнт реальної
вартості
основних виробничих засобів у
майні
підприємства визначається як відношення вартості
основних виробничих засобів
(
за вирахуванням суми
їхнього зносу
) до вартості
майна підприємства
Приклад
3.
Вартість основних виробничих засобів на кінець звітного року становила
1440 тис грн
., сума зносу основних засобів
- 180 тис грн
., а
вартість майна
- 3100 грн
Відтак коефіцієнт реальної
вартості
основних виробничих засобів становитиме
0,41 ((1440-180)/3100).
Якщо коефіцієнт реальної
вартості
основних виробничих засобів у
майні
підприємства сягає
критичної
позначки
(0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємства буде низьким
і
треба терміново шукати кошти для виправлення становища
Стан основних виробничих засобів характеризують через такі
коефіцієнти
: зносу основних засобів
; придатності
; оновлення
; вибуття
(
приросту
) основних засобів
(
див рис
. 8.3).
Коефіцієнт зносу характеризує
частку вартості
основних засобів
, що
її
списано на
витрати виробництва в
попередніх періодах
Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до балансової
вартості
основних засобів
Кз
=
Зо
/
Фк де
Кз
- коефіцієнт зносу основних засобів
;
Зо
- сума зносу основних засобів
;
Фк
- балансова вартість основних засобів
Показник зносу основних засобів може визначатись також у
відсотках на початок
і
на кінець звітного періоду
і
дає
змогу оцінити стан основних засобів
Коефіцієнт придатності
основних засобів розраховується за формулами
:
Кп
=1-
Кз або
Кп
=100%-
Кз де
Кп
- коефіцієнт придатності
основних засобів
;
Кз
- коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт придатності
показує
, яка частина основних засобів придатна для експлуатації
в процесі
господарської
діяльності
Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами
:
Ко
=
Фу
/
Фк
;
Кв
=
Фв
/
Фк
, де
Ко
- коефіцієнт оновлення основних засобів
;
Фу
- вартість введених основних засобів за звітний період
;
Кв
- коефіцієнт вибуття основних засобів
;
Фв
- вартість виведених основних засобів за звітний період
Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує
інтенсивність уведення в
дію нових основних засобів
Він показує
частку введених основних засобів за визначений період у
загальній вартості
основних засобів на кінець звітного періоду

Фк
- балансова вартість основних виробничих засобів
;
Вп
- вартість виробленої
продукції
;
Фз
- залишкова вартість основних виробничих засобів
;
М
- вартість майна підприємства
;
Зо
- сума зносу основних виробничих засобів
; ч
- середньооблікова чисельність працівників
;
Фу
- вартість уведених основних виробничих засобів
;
Фв
- вартість виведених основних виробничих засобів
;
Кз
- коефіцієнт зносу основних виробничих засобів
;
Пз
- загальний прибуток підприємства
Коефіцієнт вибуття показує
інтенсивність вибуття основних засобів
, тобто ступінь вибуття тих основних засобів
, які
або морально застаріли
, або зношені
й непридатні
для дальшого використання
Позитивною в
діяльності
підприємства
є
ситуація
, коли вартість введених у
дію основних засобів перевищує
вартість вибулих основних засобів
Для цього розраховується коефіцієнт приросту основних засобів
Кр
= (
Фу
-
Фв
)/
Фк
,
До показників
, які
характеризують ефективність використання основних засобів
,
належать
: фондовіддача
, рентабельність основних засобів
, сума прибутку на одну гривню основних засобів
Найбільш загальним показником
, який характеризує
ефективність використання основних засобів
,
є
фондовіддача
Фв
=
Вп
/
Фк де
Фв
- фондовіддача основних засобів
;
Вп
- вартість виробленої
продукції
за звітний період
;
Фк
- балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду
Відносним показником ефективності
використання основних засобів
є
рентабельність
Цей показник визначається за формулою
:
Рф
= (
Пз
/
Фк
)*100%, де
Рф
- рентабельність основних засобів
;
Пз
- загальний прибуток за звітний період
;
Фк
- балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду
Абсолютним показником ефективності
використання основних засобів
є
сума прибутку на одну гривню основних засобів
До показників ефективності
використання основних засобів можна також віднести показник питомої
ваги активної
частини основних засобів у
їх загальній сумі
Формули розрахунку показників забезпечення стану й
ефективності
використання основних засобів та
їхню характеристику наведено в
табл
. 8.1.

8.3.
ЗНОС

І

АМОРТИЗАЦІЯ

ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ

Як уже було сказано
, розрізняють два види зносу основних засобів
- фізичний
і
моральний
Фізичний знос
- це поступова втрата основними засобами споживної
вартості
в процесі
експлуатації
, тобто суто матеріальний знос
їх окремих елементів
Фізичний знос залежить від багатьох факторів
, зокрема
: особливостей технологічного процесу
; якості
обслуговування основних засобів
; кваліфікації
робітників та
їхнього ставлення до основних засобів у
процесі
використання
,
інтенсивності
та умов
їх використання
Розрізняють повний
і
частковий знос основних засобів
Повний знос передбачає
повну заміну зношених основних засобів через нове капітальне будівництво або придбання нових основних засобів
Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних засобів
Моральний знос
- це знос основних засобів унаслідок створення нових
, більш прогресивних
і
економічно ефективних машин та устаткування
Поява досконаліших видів устаткування з
підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів
іще до
їх фізичного зносу
Несвоєчасна заміна морально застарілих основних виробничих засобів призводить до того
, що собівартість підвищується
, а
якість знижується порівняно з
продукцією
, виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні
Моральний знос зменшує
вартість основних виробничих засобів через скорочення суспільне необхідних витрат на
їх відтворення
Сума нарахованого зносу характеризує
стан основних виробничих засобів
Вирахуванням з
первісної
(
відновлюваної
) вартості
основних виробничих засобів суми зносу визначають залишкову вартість основних виробничих засобів
Зв
= [
В
(100-
І
)]:100, де
Зв
- залишкова вартість основних виробничих засобів
;
В
- відновлювальна
(
первісна
) вартість основних виробничих засобів
;
І
- ступінь зносу основних виробничих засобів
, %.

Сума нарахованої
амортизації
береться за вартість фізичного зносу
Амортизація
- це процес поступового перенесення вартості
основних виробничих засобів
і
нематеріальних активів з
урахуванням витрат на
їх придбання
, виготовлення або поліпшення згідно з
нормами амортизаційних відрахувань
, установленими законодавчими актами
Амортизаційні
відрахування включаються до складу валових витрат
, що беруться для обчислення оподатковуваного прибутку
За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати
:
* на придбання основних засобів та нематеріальних активів для власного виробничого використання
, у
тім числі
на самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб
(
включно з
витратами на виплату заробітної
плати працівникам
, які
були зайняті
на виготовленні
таких основних засобів
);
* на здійснення всіх видів ремонту
, реконструкції
, модернізації
та
інших способів поліпшення основних засобів
Безпосередньо відносяться до складу валових витрат звітного періоду
:
* витрати на придбання основних засобів або нематеріальних активів з
метою
їх наступної
реалізації
іншим підприємствам чи використання таких основних засобів у
виробництві
інших основних засобів
, призначених для такої
реалізації
;
* кошти та витрати на утримання основних засобів
, що перебувають на консервації
Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової
вартості
основних засобів
і
норм таких відрахувань
, а
також від методів
їх нарахування
Відповідно до чинного законодавства суб '
єктам підприємницької
діяльності
пропонується як базу для нарахування амортизації
застосовувати залишкову вартість основних виробничих засобів
, скориговану на суму капітального ремонту понад суми
, віднесені
на витрати виробництва з
поправкою на
індекс
інфляції
Підприємства мають право самостійно застосовувати метод прискореної
амортизації
Завдяки прискореній амортизації
зменшуються втрати від морального старіння основних виробничих засобів
Сутність прискореного методу нарахування амортизації
полягає
в тім
, що без скорочення встановлених нормативних строків служби основних засобів підприємствам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні
відрахування в
підвищених розмірах
, але з
відповідним зниженням
їх у
наступні
роки
Унаслідок зростання амортизаційних відрахувань знижується розмір оподатковуваного прибутку
, а
отже
,
і
величина податку на прибуток
Одночасно зменшується прибуток від реалізації
товарної
продукції
Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації
на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду
А
= (
Ба
*
Н
) / 100% , де
А
- сума амортизаційних відрахувань
, грн
.;
Ба
- балансова вартість відповідної
групи основних засобів на початок звітного періоду
, грн
.;
Н
- норма амортизаційних відрахувань до балансової
вартості
кожної
з груп основних засобів
, %.
Згідно з
чинним законодавством
України норми амортизації
встановлюються у
відсотках до балансової
вартості
кожної
з груп основних засобів на початок звітного періоду в
таких розмірах '.
На календарний рік
Група
1 - 5%

Група
2 - 25%
Група
3 - 15%
На квартал
Група
1 - 1,25% (5:4)
Група
2 - 6,25% (25:4)
Група
3 - 3,75% (15:4)
Балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду розраховується за формулою
:
Ба
=
Бз
+
Па
-
Ва
-
Аа
, де
Ба
- балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду
;
Бз
- балансова вартість групи основних засобів на початок періоду
, що передував звітному
;
Па
- сума витрат
, понесених на придбання основних засобів
, здійснення капітального ремонту
, реконструкцію
, модернізацію та
інші
поліпшення основних засобів протягом періоду
, що передував звітному
;
Ва
- вартість виведеної
з експлуатації
відповідної
групи основних засобів протягом періоду
, що передував звітному
;
Аа
- сума амортизаційних відрахувань
, нарахованих у
період
, що передував звітному
З
наведеної
формули випливає
, що витрати на придбання основних засобів збільшують балансову вартість відповідної
групи з
урахуванням транспортних
і
страхових платежів
, а
також
інших витрат
, понесених у
зв '
язку з
таким придбанням
, без урахування сплаченого податку на додану вартість
, коли підприємство зареєстроване як платник такого податку
У
разі
виведення з
експлуатації
окремих об '
єктів основних засобів групи
І
у зв '
язку з
їх продажем балансова вартість групи
І
зменшується на суму балансової
вартості
такого об '
єкта
Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об '
єктів основних засобів групи
І
та нематеріальних активів включається до валових доходів
, а
сума перевищення балансової
вартості
над виручкою від такого продажу включається до валових витрат підприємства
У
разі
виведення з
експлуатації
основних засобів груп
2
і
3 у
зв '
язку з
їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості
продажу таких основних засобів
Якщо сума вартості
основних засобів дорівнює
або перевищує
балансову вартість відповідної
групи
,
її
балансова вартість прирівнюється до нуля
, а
сума перевищення включається до валового доходу підприємства відповідного періоду
У
разі
виведення з
експлуатації
окремого об '
єкта основних засобів групи
І
у зв '
язку з
його ліквідацією
, капітальним ремонтом
, реконструкцією та консервацією з
рішення підприємства або
Кабінету
Міністрів
України балансова вартість такого об '
єкта для цілей амортизації
прирівнюється до нуля
При цьому амортизаційні
відрахування не нараховуються
У
разі
виведення з
експлуатації
окремих основних засобів груп
2
і
З
у зв '
язку з
їх ліквідацією
, капітальним ремонтом
, реконструкцією
, модернізацією та консервацією з
рішення підприємства або
Кабінету
Міністрів
України балансова вартість груп не змінюється
Уведення таких основних засобів в
експлуатацію після капітального ремонту
, реконструкції
та модернізації
збільшує
балансову вартість групи основних засобів тільки на суму витрат
, пов '
язаних з
цими роботами
Якщо підприємство приймає
рішення про ліквідацію окремого об '
єкта основних засобів групи
І
, балансова вартість такого об '
єкта не відноситься до валових витрат
і
відшкодовується за рахунок власних джерел підприємства
Нарахування амортизаційних відрахувань дає
можливість визначити поточну вартість не зношеної
частини основних засобів
, а
також вартість тієї
їх частини
,
яка відноситься на виробництво продукції
Одночасно визначається нагромаджувана частина фінансових ресурсів для наступного заміщення основних засобів
, які
вибувають з
виробничого процесу через зношення
Приклад
1.
Порядок визначення амортизаційних відрахувань
(
вихідні
дані
беремо з
табл
. 8.2).
Індекс
інфляції
за
1999 рік становив
108,3%.
На основі
наведених даних необхідно визначити амортизаційні
відрахування на
І
квартал
2000 р
Слід зазначити
, що
індексація основних виробничих засобів станом на
01.01.2000 р
на підприємстві
не проводиться
, оскільки
індекс
інфляції
за
1999 р
не перевищує
110%.
Крім того
, облік балансової
вартості
основних засобів групи
1 ведеться для кожної
окремої
будівлі
, споруди
, а
потім визначається балансова вартість у
цілому по групі
1.
1.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
1 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
1 = 498,4 + 28,9 - 9,5 - 6,0 = 511,8 тис грн
2.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
2 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
2 = 187,0 + 26,0 - 15,9 - 8,6 = 188,5 тис грн
3.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
3 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
3 = 561,2 + 59,5 - 21,9 - 14,6 = 584,2 тис грн
4.
Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за
І
кв
. 2000 р
для першої
групи основних засобів за формулою
:
А
1 = (
Бз
1*
Н
)/100%, звідси
А
1 = (511,8*1,25%)/100%=6,4 тис грн
5.
Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за
І
кв
. 2000 р
для другої
групи основних засобів
:
А
2 = (
Бз
2*
Н
)/100%, звідси
А
2 = (188,5*6,25%)/100%=11,8 тис грн
6.
Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за
І
кв
. 2000 р
для третьої
групи основних засобів
:
А
3 = (
Бз
3*
Н
)/100%, звідси
А
3 = (584,2*3,75%)/100% = 21,9 тис грн
Загальна сума амортизаційних відрахувань за
І
квартал
2000 р
становитиме
40,1 тис грн
. (6,4 + 11,8 + 21,9).
Підприємства всіх форм власності
мають право проводити щорічну
індексацію балансової
вартості
груп основних засобів та нематеріальних активів на коефіцієнт
індексації
, який визначається за формулою
:
Кі
= (
Іі
-10%):100%,
де
Кі
- коефіцієнт
індексації
балансової
вартості
основних засобів на початок звітного року
;
Іі
-
індекс
інфляції
року
, за результатами якого проводиться
індексація
Якщо значення
Кі
не перевищує
одиниці
,
індексація основних засобів не провадиться
У
разі
, коли підприємство застосувало коефіцієнт
індексації
, воно зобов '
язане визначити капітальний дохід у
сумі
, що дорівнює
різниці
між скоригованою балансовою вартістю відповідної
групи основних засобів та балансовою вартістю такої
групи основних засобів до
індексації
Сума капітального доходу включається до складу валових доходів кожного звітного кварталу
і
дорівнює
одній четвертій відсотка річної
норми амортизації
відповідної
групи основних засобів від суми капітального доходу такої
групи
Приклад
2.
Індекс
інфляції
за
1999 р
становив
116,0%.
Завдання розв '
язуємо в
такий спосіб
1.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
1 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
1 = 344 + 20 - 6 - 4 = 354 тис грн
2
Проводимо
індексацію балансової
вартості
основних засобів групи
1 згідно з
визначеним коефіцієнтом
індексації
за формулою
:
Кі
= (
Іі
-10%): 100%;
Кі
= (116,0 -
10): 100 = 1,06, звідси
Бз
, = 354 * 1,06 = 375,2 тис грн
3.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
2 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
2 = 129 + 18 - 11 - 6 = 130 тис грн
4.
Проводимо
індексацію балансової
вартості
основних засобів групи
2 згідно з
коефіцієнтом
індексації
:
Бз
2 = 130 * 1,06 = 137,8 тис грн
5.
Визначаємо балансову вартість основних засобів групи
3 станом на
01.01.2000 p.:
Бз
3 = 387 + 41 - 15 - 10 = 403 тис грн
6.
Проводимо
індексацію балансової
вартості
основних засобів групи
3 згідно з
коефіцієнтом
індексації
:
Бз
3 = 403 * 1,06 = 427,2 тис грн
7.
Визначаємо загальну балансову вартість основних засобів після
індексації
:
Ба
= 375,2 + 137,8 + 427,2 = 940,2 тис грн
8.
Визначаємо суму зміни первісної
вартості
основних засобів у
зв '
язку з
їх
індексацією
:
940,2 - 860,0 = 80,2 тис грн
На суму
80,2 тис грн буде збільшено вартість основних засобів станом на

01.01.99 р
9.
Визначаємо суму капітального доходу
, яка включається до складу валових доходів у
І
кв
. 2000 p., за групою
1:
((375.2-354.0)*1.25%)/100% = 0,3 тис грн
. 10.
Визначаємо суму капітального доходу
, яка включається до складу валових доходів у
І
кв
. 2000 р
за групою
2:
((137,8-130,0)*6,25%)/100% = 0,5 тис грн
11.
Визначаємо суму капітального доходу
, яка включається до складу валових доходів у
І
кв
. 2000 р
за групою
3:
((427,2 - 403.0) * 3,75)/100% = 0,8 тис грн
Загальна сума капітального доходу
, яку буде включено до складу валових доходів
І
кв
. 2000 p., становитиме
1,6 тис грн
. (0,3 + 0,5 + 0,8).
З
метою створення фінансових умов для прискорення впровадження у
виробництво науково
- технічних досягнень та підвищення заінтересованості
підприємств у
поновленні
активної
частини основних засобів підприємства мають право самостійно застосовувати прискорену амортизацію основних засобів
Слід зазначити
, що норми прискореної
амортизації
застосовуються тільки до групи
3 основних засобів
Це пояснюється тим
, що саме до третьої
групи включається активна частина основних засобів
, яка безпосередньо бере участь у
процесі
виробництва
і
зношується
інтенсивніше
, ніж
інші
основні
засоби
За застосування прискореного методу амортизації
коефіцієнт
індексації
основних засобів не використовується
Норми прискореної
амортизації
встановлюються залежно від строку експлуатації
основних засобів
:
1- й
рік
- 15%
2- й
рік
- 30%
3- й
рік
- 20%
4- й
рік
- 15%
5- й
рік
- 10%
6- й
рік
- 5%
7- й
рік
- 5%
Положення про прискорену амортизацію не поширюється на підприємства
, що випускають продукцію
, ціни на яку встановлюються державою
Облік основних засобів
, до яких застосовується прискорена амортизація
, ведеться окремо за кожним об '
єктом
При цьому амортизаційні
відрахування нараховуються на таку балансову вартість
, яка дорівнює
первісній вартості
цих об '
єктів
, збільшеній на суму витрат
, пов '
язаних
із поліпшенням таких засобів
Амортизація окремого об '
єкта основних засобів групи
1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об '
єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Тоді
залишкову вартість об '
єкта відносять до валових витрат за результатами відповідного податкового періоду
, а
надалі
вартість об '
єкта вважається нульовою
Амортизація основних засобів групи
2
і
3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значенняПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал