Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка21/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36
7.3.3.
ДЕРЖАВНЕ

КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

Державний кредит
- це економічні
відносини
, які
виникають між
; підприємством
і
державою внаслідок купівлі
першим державних цінних паперів
(
підприємство стає
кредитором держави
), а
також унаслідок одержання бюджетних
і
позабюджетних кредитів
(
підприємство стає
позичальником
).
Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних позик безпосередньо міністерствам
, відомствам
,
іншим центральним органам державної
виконавчої
влади для фінансування через банківські
установи
:
* пускових об '
єктів
;
* раніше розпочатих новобудов виробничого призначення
;
* технічного переозброєння
і
реконструкції
діючих підприємств незалежно від форм власності
Фінансування
інвестиційних потреб підприємств буває
цільовим
, прямим
, поворотним
, терміновим
, забезпеченим заставою чи гарантією
(
поручительством
).
Бюджетні
позики надаються на таких умовах
:

* обсяги бюджетних кредитів на відповідний рік доводяться до міністерств
, відомств
,
інших центральних органів державної
влади
, які
фінансуються
Міністерством економіки
, після затвердження
Державної
програми економічного й
соціального розвитку
України
;
* перелік будов
і
об '
єктів виробничого призначення
, які
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
, визначає
Міністерство економіки за погодженням з
Міністерством фінансів
і
подає
його на затвердження
Кабінету
Міністрів
України у
складі
Державної
програми економічного й
соціального розвитку
України на рік
, що планується
;
* терміни погашення бюджетних кредитів не перевищують трьох років
, а
в окремих випадках
- п '
яти років
;
* погашення бюджетних кредитів починається через рік після закінчення будівництва
, реконструкції
або технічного переозброєння об '
єкта кредитування
(
якоїсь його черги
, пускового комплексу
)
і
здійснюється щоквартально
;
* погашення бюджетних кредитів
, які
використовуються на придбання обладнання
, що не входить у
систему будівель
, починається наступного за плановим року
і
здійснюється щоквартально протягом не більше двох років
;
* за користування бюджетними позиками встановлюється відсоткова ставка
, яка визначається
Мінфіном
України щорічно під час формування державного бюджету
Організація роботи з
обслуговування бюджетних кредитів
,
їх обліку
і
проведення розрахунків з
позичальниками покладається на вповноважені
комерційні
банки
України
Механізм надання бюджетних позик підприємствам зображено нарис
. 7.13.
Уповноважені
банки використовують бюджетні
кредити відповідно до цільового призначення
Оплата виконаних робіт з
будівництва
, реконструкції
, технічного переозброєння підприємств
і
об '
єктів виконується вповноваженими банками в
межах бюджетної
позики за умови надходження від позичальника розрахунково
- грошових документів

1.
Перерахування на окремий рахунок коштів
, у
межах яких надасться бюджетна позика відповідно до
Державної
програми економічного
і
соціального розвитку
України
. 2.
Укладання кредитної
угоди з
визначенням умов надання позик
і
їх гарантованого повернення у
відповідний термін
. 3.
Порядок подання
інформації
про об '
єкти
, які
фінансуються
. 4.
Укладання кредитних договорів у
місячний термін з
моменту одержання замовником бюджетних позик
. 5, 5
а
Копії
кредитних договорів
і
додатків до них
, які
подаються у
двотижневий термін з
моменту
їх підписання банком
За користування бюджетним кредитом підприємства сплачують відсоток бюджету й
банку в
установлені
терміни
Зокрема
, кошти підприємств
, які
надходять у
банк за користування бюджетною позикою
, перераховуються в
державний бюджет в
обсязі
60%, а
коли до позичальника застосовано штрафні
санкції
- 70% від
загальної
суми сплачених підприємством відсотків
Решта суми поступає
в уповноважений банк для покриття витрат на обслуговування бюджетної
позики
Оплата відсотків здійснюється за рахунок власних коштів підприємства
Контроль за цільовим
і
ефективним використанням бюджетних кредитів покладається безпосередньо на банки
, що фінансують позичальника
До недисциплінованих позичальників
, що порушують кредитну угоду
, застосовують штрафні
санкції
Штрафні
санкції
до підприємств
- позичальників не застосовуються в
разі
несвоєчасного одержання позичальником бюджетної
позики у
передбачених обсягах
, а
також тимчасової
консервації
об '
єкта за браком коштів для продовження його будівництва
Державне кредитування підприємств може здійснюватися для забезпечення післяприватизаційної
фінансової
підтримки
Приватизовані
підприємства кредитуються
Фондом державного майна
України
Кредитування проводиться за рахунок коштів
Державного позабюджетного фонду приватизації
та коштів
, передбачених
Державною програмою приватизації
Фінансування здійснюється на умовах забезпечення повернення
, платності
і
цільового характеру використання коштів
Кредити за рахунок коштів
Державного позабюджетного фонду приватизації
надаються за таких умов
:
* у
статутному фонді
приватизованого підприємства державна частка не перевищує
25%;
* загальний обсяг кредиту не перевищує
33% загального обсягу надходження коштів від продажу майна відповідного підприємства
(
незалежно від його вартості
);
* приватизовані
підприємства не належать до об '
єктів комунальної
власності
;
* продаж підприємства не був здійснений за приватизаційні
папери
Розмір плати за кредит встановлюється на рівні
облікової
ставки
Національного банку
України
Для одержання цільових кредитів підприємства подають у
Фонд державного майна
України такі
документи
:
* заяву на одержання кредиту
із вказівкою його обсягу
, мети використання
, умов повернення
;
* копії
засновницьких документів підприємства
- засновника
;
* довідку комерційного банку про залишок коштів на рахунку підприємства
і
брак заборгованості
за одержаними раніше позиками
;
* довідку органів
Державної
податкової
адміністрації
про своєчасну сплату податків
;
* баланс
(
копію
) на останню звітну дату
, засвідчений податковою
інспекцією
;
* висновки останньої
аудиторської
перевірки фінансового стану підприємства
;
* техніко
- економічне обгрунтування використання кредиту у
вигляді
бізнес
- плану
;
* перелік майна
, яке служитиме заставою
і
є
власністю підприємства
- позичальника
;
*
інші
документи на вимогу
Фонду
Після експертизи документів
Фонд повідомляє
підприємство та відповідні
вповноважені
комерційні
банки про свою згоду та умови кредитування
Уповноважені
банки на підставі
вивчення кредитоспроможності
позичальників здійснюють кредитування за дорученням
Фонду
Підприємство після одержання повідомлення
Фонду про включення його у
списки підприємств
- позичальників звертається до вповноваженого комерційного банку для здійснення кредитування в
межах коштів
, виділених
Фондом
Комерційні
банки після перевірки кредитоспроможності
підпри
-
ємства
- позичальника мають право відмовитись від укладання договору кредитування
, якщо підприємство не має
достатніх гарантій повернення кредиту
Згода
вповноваженого комерційного банку
є
підставою для
Фонду укласти договір
із банком
і
переказати йому кошти
Державного позабюджетного фонду приватизації
для кредитування підприємства
Одержавши ці
кошти
, уповноважений комерційний банк
і
підприємство укладають кредитний договір
Для забезпечення гарантій повернення кредиту
і
відсотків за користування ним укладається також договір застави
Об '
єктом застави можуть бути ліквідні
активи підприємства
- позичальника
Контроль за цільовим використанням
і
своєчасним погашенням кредиту
і
відсотків за користування ним здійснює
комерційний банк
У
разі
несплати підприємством суми кредиту
, відсотків за користування ним чи відповідних комісійних переказ належних сум на рахунок
Фонду здійснюється в
межах вартості
заставного майна
, яке реалізується з
доручення банку

7.3.4.
КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

ЗА

РАХУНОК

КОШТІВ

МІЖНАРОДНИХ

ФІНАНСОВО
-
КРЕДИТНИХ

ІНСТИТУТІВ

Нині
комерційні
банки
України дуже рідко надають підприємствам довготермінові
кредити
Можливість отримати такий кредит
є
реальнішою через кредитні
лінії
Світового банку
і
Європейського банку реконструкції
та розвитку
(
ЄБРР
), що надаються уповноваженими банками
Головні
критерії
та обсяги фінансування підприємств по лінії
ЄБРР
:
* фінансуються тільки проекти підприємств з
приватною формою власності
, які
функціонують переважно у
галузях сільськогосподарського виробництва
, харчової
промисловості
та послуг
;
* допроектні
активи підприємств не повинні
перевищувати
2,5 млн доларів
США
за винятком вартості
споруд та будівель
;
* кількість працівників не повинна перевищувати
500 осіб
;
* частка приватної
власності
має
бути не меншою за
51 %;
* підприємство має
відповідати вимогам техніки безпеки
, екологічним
, санітарно
- гігієнічним
, а
також
іншим нормам охорони довкілля
, що встановлені
законодавством
України
;
* власний внесок позичальника в
проект не може бути меншим за
30% вартості
проекту
;
* коефіцієнт обслуговування боргу
(
відношення прибутку позичальника після сплати податків
, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату відсотків за всіма позиками до всієї
заборгованості
підприємства з
урахуванням кредиту
ЄБРР
) має
бути не меншим за
1,3.
За рахунок коштів
ЄБРР
здійснюються короткострокове та довгострокове фінансування проектів
, які
задовольняють вимоги
ЄБРР
Короткострокове кредитування надається для реалізації
експортних контрактів та придбання
імпортної
продукції
з метою подальшого використання в
процесі
виробництва
Довгострокове кредитування надається для фінансування основних засобів
(
придбання нового вітчизняного та
імпортного обладнання
).
Типові
умови кредитування такі
:
- мінімальна сума кредиту
- 50 тис дол
США
;
- максимальна сума кредиту
- встановлюється для кожного уповноваженого банку
індивідуально
;
- термін короткострокового кредиту
- від
6 до
12 місяців
;
- максимальний термін довгострокового кредиту
- 5 років
;
- максимальна відстрочка погашення основної
суми боргу
- 2 роки
(
тривалість пільгового періоду
);
- орієнтовна ставка відсотків за користування кредитом
- 15% річних

У
кредитному договорі
встановлюються терміни сплати відсотків за кредитом
ЄБРР
Протягом усього строку кредитування підприємство надсилає
в банк щомісячні
та щоквартальні
повідомлення про хід виконання робіт згідно з
бізнес
- планом
За рахунок коштів
ЄБРР
кредитуванню підлягають тільки фінансове скупні
та забезпечені
заставою проекти
При цьому вартість застави не повинна бути меншою
140% суми загальної
заборгованості
за кредитом за умови підтримування позичальником коефіцієнта обслуговування боргу
Кредитні
кошти не спрямовуються
: на рефінансування вже
існуючих зобов '
язань приватних підприємств або на фінансування придбання цінних паперів діючих підприємств
і
нерухомості
; на реалізацію проектів
, пов '
язаних з
ігорним бізнесом
, виробництвом або постачанням зброї
та
ін
Підприємство здійснює
платежі
згідно з
умовами кредитної
угоди
, укладеної
з банком
Для отримання кредиту за рахунок коштів
ЄБРР
, підприємство
- позичальник направляє
в уповноважений банк такі
пакети документів
(
рис
. 7.14):
- загальні
;
- установчі
;
- фінансові
;

- підтвердження щодо забезпечення кредиту
;
- спеціальні
Крім зазначених документів підприємство
- позичальник подає
в банк бізнес
- план
, на основі
якого оцінюється ефективність запропонованого проекту
За позитивної
оцінки фінансового стану підприємства та проекту укладається кредитна угода між уповноваженим банком та позичальником
Приклад
6.
Підприємство "
Альфа " на придбання обладнання просить в
уповноваженому банку кредит на суму
2 200 000 дол
США
під
16 % річних на
5 років з
пільговим періодом кредитування
1 рік
(
відстрочка погашення основної
суми боргу
).
На основі
прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства
(
табл
. 7.5) розраховується коефіцієнт обслуговування боргу
:
K
б
= (
П
-
Пп
+
Ав
+
Вк
)/
Зз
, де
Кб
- коефіцієнт обслуговування боргу
;
П
- прибуток
;
Пп
- податок на прибуток
;
Ав
- амортизаційні
відрахування
;
Вк
- відсотки за кредит за всіма позиками підприємства
;
Зз
- загальна заборгованість підприємства з
урахуванням кредиту
ЄБРР


Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу у
перший рік
(555 280 - 166584 + 115 000 + 352 000) /352 000 = 2,43.
У
перший рік не погашається сума основного боргу
, а
в наступні
періоди
(2-5 років
) основний борг погашається підприємством частинами
(
по
550000 дол
США
),
Підприємства
України мають можливість отримувати кредити за рахунок коштів
Світового банку
,
Агентства
США
з міжнародного розвитку
,
Фонду
Євразія
, а
також коштів урядів зарубіжних країн
Переважно кредити надаються малим та середнім підприємствам через уповноважені
банки
України
Загальний огляд кредитної
підтримки малих та середніх підприємств
України за рахунок коштів міжнародних організацій
, а
також коштів урядів окремих країн подано в
таблиці
7.6.


Ситуації
і
тести до розділу
7
Ситуація
№ 1.
У
комерційний банк надійшли заявки від підприємств на отримання кредиту за кредитною лінією
ЄБРР
У
заявках підприємства сповістили про себе такі
дані
(
табл
. 7.7):

Відсоткова ставка за кредит
- 15% річних
1.
Поясніть
, заявку якого клієнта уповноважений банк схильний буде задовольнити
2.
Розрахуйте для даного клієнта коефіцієнт обслуговування боргу
3.
Які
документи підприємство повинно подати в
банк для відкриття кредитної
лінії
?
Ситуація
№ 2.
Фінансово
- лізинговий дім
(
ФЛД
) здав майно вартістю
1 200 000 грн підприємству в
лізинг на умовах річної
норми амортизаційних відрахувань
20%.
Ставки комісійної
винагороди за лізингові
послуги
- 20%.
ФЛД
для фінансування лізингової
угоди залучив банківський кредит на суму
500 000 грн під
30% річних
Лізингові
платежі
сплачуються за кожне півріччя
ПДВ
на лізингові
платежі
не сплачується
ФЛД
ФЛД
уклав з
лізингоотримувачем договір фінансового лізингу терміном на
4 роки
Дата укладення лізингової
угоди
- 30.06.97 р
1.
Розрахуйте лізингові
платежі
, які
має
сплачувати підприємство
- лізингоодержувач за кожне півріччя та в
цілому за весь термін дії
лізингової
угоди
2.
Побудуйте графік виплат підприємством платежів
ФЛД
Для розрахунку лізингових платежів пропонується заповнити таку таблицю
(
табл
7.8).

ТЕСТИ

ДО

РОЗДІЛУ
7
Знайдіть правильну відповідь
ТЕСТ
І
Знайдіть правильне визначення кредитних відносин
:
1) грошові
відносини
, що пов '
язані
з процесом розподілу та перерозподілу капіталу
;
2) грошові
відносини
, що виникають у
сфері
виробництва продуктів для
їхнього використання
;
3) відносини
, що пов '
язані
із заборгованістю одного з
учасників економічної
чи фінансової
операції
;
4) відносини
, що пов '
язані
з необхідністю забезпечення безперервності
зміни форм вартості
валового національного продукту в
процесі
його руху
ТЕСТ
2.
Знайдіть правильне визначення економічної
сутності
кредиту
:
1) кредит
- це форма руху позичкового капіталу
, що надається на умовах повернення
;
2) кредит
- це економічні
відносини
, що виникають між кредитодав
- цем
і
кредитоодержувачем
;
3) кредит
- це рух вартості
у сфері
товарного обміну
;
4) кредит
- це позичка в
грошовій або товарній формах на умовах повернення
ТЕСТ
3.
Об '
єктами кредитування можуть бути
:
1) грошові
кошти
;
2) товарно
- матеріальні
цінності
;
3) виконані
роботи чи надані
послуги
;
4) банки
;
5) держава
;
6) підприємства та господарські
товариства
ТЕСТ
4.
Хто встановлює
відсоткову ставку за користування бюджетними позиками
?
1)
Національний банк
України
2)
Уповноважений комерційний банк
3)
Кабінет міністрів
України
4)
Верховна рада
України
5)
Міністерство фінансів
України
ТЕСТ
5.
На які
цілі
надається банківський кредит
?
1)
Фінансування оборотного капіталу
2)
Покриття збитків від господарської
діяльності
3)
Викуп приватизованого підприємства
4)
На збільшення статутного фонду банку
5)
Для внесення платежів у
бюджет
ТЕСТ
6.
До видів банківського кредиту належать
:
1) овердрафт
;
2) контокорентний кредит
;
3) обліковий кредит
;
4) акцептний кредит
;
5) авальний кредит
;
6) комерційний кредит
;

7) лізинг
;
8) державний кредит
ТЕСТ
7.
Об '
єктом лізингу можуть бути
:
1) машини та обладнання
;
2) транспортні
засоби
;
3) засоби обчислювальної
техніки
;
4) виробничі
будівлі
та споруди
;
5) земельні
ділянки та
інші
природні
об '
єкти
;
6) об '
єкти оренди державного майна
ТЕСТ
8.
Організація роботи з
обслуговування бюджетних кредитів
,
їхнього обліку й
проведення розрахунків позичальниками покладається на
:
1)
Національний банк
України
;
2)
Міністерство фінансів
України
;
3)
Державне казначейство
України
;
4) уповноважені
комерційні
банки
України
ТЕСТ
9.
Приватизовані
підприємства кредитуються
:
1)
Національним банком
України
;
2) уповноваженими комерційними банками
України
;
3)
Фондом державного майна
України
ТЕСТ
10.
Види кредиту
, що оформлюються векселем
:
1) державний
;
2) комерційний
;
3) банківський
;
4) споживчий
;
5) ломбардний
ТЕСТ
11.
Авальний кредит
- це
:
1) кредит
, який надається банками у
вигляді
гарантійної
послуги
;
2) офіційне повідомлення про виконання розрахункової
послуги
;
3) різновид споживчого кредиту
, де гарантами виступають члени колективу на засадах кругової
поруки
;
4) кредит
, який надається одним підприємством
іншому
ТЕСТ
12.
Ломбардний кредит
- це
:
1) кредит
, який надається фізичними особами одна одній
;
2) кредит під заставу депонованих у
банку цінних паперів
;
3) кредит
, який надається під заставу майна
;
4) різновид споживчого кредиту
ТЕСТ
13.
Факторинг
- це
:
1) купівля банком у
клієнта права на вимогу боргу
;
2) діяльність комерційного банку за дорученням
;
3) посередництво в
одержанні
клієнтом боргу
;
4) здача в
оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування
ТЕСТ
14.
Комерційний кредит
- це економічні
відносини
, які
виникають між
:
1) підприємствами
;
2) комерційними банками й
підприємствами
;
3) державою та комерційними банками
;
4) державою та підприємствами
ТЕСТ
15.
Консорціумний кредит
- це
:
1) кредит
, що надається великим об '
єднанням підприємств для здійснення господарської
діяльності
;
2) кредит
, що надається об '
єднанням банків суб '
єктам господарської
діяльності
;
3) кредит
, що надається банком суб '
єкту господарювання за умови
, що вони обидва
є
членами того самого об '
єднання
(
консорціуму
);

4) усі
відповіді
правильні
ТЕСТ
16.
Хто встановлює
розміри відсоткових ставок за видачі
кредиту комерційними банками
?
1)
Верховна
Рада
України
2)
Національний банк
України
3)
Комерційні
банки самостійно
4)
Позичальники
, виходячи зі
своїх
інтересів
ТЕСТ
17.
Кредитна лінія
- це
:
1) угода
, за якою банк зобов '
язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду
;
2) це згода
, але не зобов '
язання комерційного банку надати кредит позичальнику
;
3) межа
, яка встановлює
максимальні
й мінімальні
розміри та терміни видачі
кредиту одному позичальнику
;
4) ліміти видачі
кредитів
ТЕСТ
18.
Лізинговий кредит
- це
:
1) надання суб '
єктами господарювання взаємного кредиту у
вигляді
відстрочки платежу за продані
товари й
надані
послуги
;
2) надання суб '
єктами господарювання взаємної
відстрочки платежів за товарно
- матеріальні
цінності
;
3) взаємна передача суб '
єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди
;
4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу
;
5) правильної
відповіді
немає
ТЕСТ
19.
Погашення кредиту частинами
, що зменшуються
, називається
:
1) достроковим погашенням
;
2) одночасним погашенням
;
3) погашенням
із розстрочкою платежу
;
4) регресивним погашенням
ТЕСТ
20.
Кредитні
кошти
ЄБРР
спрямовані
на
:
1) придбання нового вітчизняного та
імпортного обладнання
;
2) придбання
імпортної
продукції
з метою дальшого
її
використання в
процесі
виробництва
;
3) придбання цінних паперів діючих підприємств
і
нерухомості
;
4) реконструкцію народногосподарського комплексу
ТЕСТ
21.
Що таке кредитоспроможність
?
1) здатність позичальника в
повному обсязі
і
в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов '
язаннями
;
2) здатність кредитора в
повному обсязі
в узгоджений строк надати кредит позичальнику
;
3) здатність кредитора в
повному обсязі
погасити свої
зобов '
язання перед клієнтами
;
4) правильної
відповіді
немає
ТЕСТ
22.
З
якого моменту повинні
нараховуватися відсотки за користування кредитом
?
1) з
моменту підписання кредитної
угоди
;
2) з
моменту надходження кредиту на рахунок позичальника
;
3) з
моменту погашення першої
частини кредиту позичальника
;
4) з
моменту отримання доходу за рахунок кредиту
ТЕСТ
23.
На які
цілі
забороняється видача кредитів
?
1) на покриття поточних витрат підприємств
;
2) на покриття збитків від господарської
діяльності
;
3) на придбання об '
єктів приватизації
;

4) на придбання цінних паперів
ТЕСТ
24.
Непряме кредитування
- це
:
1) надання кредиту небанківським установам
;
2) надання кредиту позичальникам через посередників
;
3) надання кредиту кредиторам на вимогу позичальника в
міру потреби в
ньому
;
4) надання кредиту у
вигляді
матеріальних цінностейПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал