Фахова майстерність вчителів іноземних мовСкачати 117.88 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір117.88 Kb.
Фахова майстерність вчителів іноземних мов

 Підвищена увага до навчання іноземних мов та очікування високих результатів учнів по закінченні школи вимагає високого професійного рівня вчителя.

У рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов» продовжується робота над розробкою кваліфікаційної рамки показників фахової майстерності вчителів іноземних мов. Цей рамковий документ розрахований у першу чергу на вчителів як дієвий інструмент визначення власного професійного рівня та чіткого розуміння шляхів безперервного професійного розвитку в атестаційний та міжатестаційний період.

 

Рамка показників фахової майстерності вчителів також слугуватиме орієнтиром для адміністрації шкіл, атестаційних комісій різних рівнів для встановлення відповідності професійної діяльності вчителя певній категорії.Рамковий документ складається з шести розділів: Планування уроків, Розуміння процесу учіння та учнів, Організація класу та навчальної діяльності, Оцінювання та аналіз навчальних досягнень, Знання предмета, Безперервний професійний розвиток. Кожний із розділів містить дескриптори професійної поведінки вчителя та їх показники, які будуть вимірюватися за відповідною шкалою. 

Запровадження рамкового документу сприятиме професійному розвитку вчителів упродовж усього життя через рефлексію власної фахової діяльності; долатиме усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі як ретранслятора інформації та сприятиме їхньому усвідомленню власної ролі як організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та навчальних досягненнях учнів; заохочуватиме використання інформаційних та комунікаційних технологій в класі та поза класом.

Рамка показників фахової майстерності вчителів іноземних мов є наступним кроком до покращення якості іншомовної освіти в Україні у контексті інтеграції в європейський простір.

На практичному рівні  мовною школою «International House» ,    спираючись на досвід європейських колег,  розроблений компактний, змістовний, доступний для широкої  аудиторії модульний курс із сучасної методики викладання англійської мови, яким доцільно частково замінити існуючі програми фахової перепідготовки  викладачів англійської мови. Схожий курс готується Гете-Інститутом для німецької мови та Посольством Франції в Україні для французької мови.

Основною особливістю модульних  курсів є їх практичне cпрямування та фокус на конкретні викладацькі техніки: планування занять за інтерактивними схемами, надання чітких та зрозумілих завдань у класі, моніторинг, корекція помилок, організація контрольованої та вільної практики; розвиток усіх видів речової діяльності (говоріння, читання, письма та сприйняття мови на слух); рефлексії на проведені уроки задля підвищення ефективності наступних занять.

Національно-патріотичне виховання у предметі іноземна мова.

Центральною у вітчизняній системі виховання є проблема національного виховання. Національне виховання за своїм характером є багатоетапним процесом, одним з яких є шкільна освіта, внаслідок якої формується система цінностей, набуваються знання й уміння, необхідні для самостійного життя в суспільстві.

     Комунікативна спрямованість предмету «ІМ» надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи. Вченими доведено, що вже у 6-7 років дитина отримує перші відомості про етнічну приналежність, а у 8-9 років – уже чітко ідентифікує себе зі своєю етнічною групою на основі національності батьків, місця проживання, рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються національні почуття, а в 10-11 років національна самосвідомість формується вже в повному обсязі. Зрозуміло, що ці періоди життя діти проводять у шкільних закладах освіти, від змісту навчання та виховання яких залежить формування таких національних рис, як патріотизм, громадянськість, національна свідомість. Зародження і розвиток цих почуттів у школярів визначає майбутнє всієї української нації та Української держави.

Перший етап. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї; матері, батька, бабусі, дідуся, родичів.

Провідною темою у вивченні іноземної мови у початковій школі є, безумовно, тема «Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції», молодших школярів знайомлять з елементами культури країни, мова якої вивчається. Але будь-які знання, що набуваються за допомогою іноземної мови, сприймаються тільки через призму знань, сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Тому, знайомлячись із святковими традиціями зарубіжних ровесників, учні, насамперед, вчаться обговорювати сімейні традиції, традиції святкування у власній родині, у дитячому колективі, в якому перебувають.Другий етап – це виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.

В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами інтернету чи проектної діяльності, в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал  навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси тощо.Третій етап – це формування власне патріотизму, виховання любові до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння репрезентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і т.п. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації.

                   Оцінювання навчальних досягнень учнів.     

       Здійснення  контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу  з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики.

         Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня володіння кожним видом  розроблені відповідні критерії.

         Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. 
Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота,  які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань. 

       Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

      Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання. 

         Основна функція поточного контролю - навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

        Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

       Наступною  ланкою в системі контролю є семестровий  контроль, що проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями  раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік. 

         Завдання для проведення семестрового  контролю складаються на основі програми,  охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання. 

         Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис:5.12.

Контроль


Аудіювання 

18.12.

Контроль


Говоріння 

22.12.

Контроль


Читання 

25.12.

Контроль


Письма

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і  може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

Звертаємо увагу, що семестровий контроль з аудіювання та читання проводиться у формі тестування, з письма у 2-4 класах – диктант; у 5-11 класах – лист або твір; з усного мовлення – усна розповідь теми на вибір. Причому семестрові контрольні роботи мають охоплювати всі теми, які вивчалися протягом семестру.

    Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Для навчальної роботи з іноземної мови в початкових класах використовуються два зошити, що відповідають чинним в Україні стандартам:


  • - зошити з друкованою основою, які разом з підручником, диском та книгою для вчителя становлять навчально – методичний комплекс;

  • зошити з горизонтальними лініями без похилих ліній (у зв’язку з тим, що шрифт який використовується при формуванні каліграфічних навичок з іноземної мови є писано-друкований (Print script).

У першому класі для полегшення процесу написання маленький букв між двома горизонтальними лініями проводити пунктирну лінію олівцем ( до цього процесу можна залучати батьків);

На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишається поле завширшки 2 см, відмежоване вертикальною лінією червоного кольору.

Кожна письмова робота, виконана учнем початкових класів у зошитах (у т. ч., в зошитах з друкованою основою), перевіряється до наступного уроку.

У 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-4 класах це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад

        При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний  варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

         В 5-9 класах зошити перевіряються  один раз на тиждень.

      В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

      Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

       Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».

      Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

      Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу  клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Права сторінка журналу буде мати наступний вигляд:

Дата

Зміст роботи

Домашнє завдання

01/09

Тема «Я, моя сімя і друзі».

Формування лексичних навичок по теміЗаписати слова по темі в словник. Читати нові слова

02/09

Формування лексичних навичок по темі.

P.3. Ex.4 вивчити слова.

08/09

Формування рецептивних граматичних навичок з теми Present Simple.

P.5. Ex.7 написати правильну форму дієслів.

09/09

Формування навичок аудіювання по темі

P.7. Ex.9 написати план12/10

Тема: «Охорона здоров`я» - формування лексичних навичок.

05/12

Контроль навичок аудіювання по темі

« Я, моя сім’я і друзі»Підготуватися до контрольної роботи з читання.

07/12

Контроль навичок читання по темі «Охорона здоров`я

Повторити схему написання твору.

12/12

Контроль навичок письма по темам

«Я, моя сім’я і друзі»,

«Охорона здоров`я» (твір на вибір).Повторити теми з усного мовлення.

16/12

Контроль навичок усного мовлення по темам «Я, моя сім’я і друзі»,

«Охорона здоров`я»


Учні перших класів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають іноземну мову в обсязі однієї години на тиждень. 35 годин поділено на два півріччя: 16 годин у першому – на засвоєння основ фонологічного аспекту та 19 годин у другому півріччі – на засвоєння звуко-буквенних співвідношень. В обох випадках оволодіння звуковою і буквеною системами іноземної мови відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, що повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції, запропоновані програмою.

У програмі з іноземної мови для 1 класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме:  • Особистісна – центром якої є сім`я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини;

  • Публічна - охоплює свята та традиції пов’язані з ними;

  • Освітня – сконцентрована навколо предметів шкільного буття.

Закінчується вивчення іноземної мови в першому класі святом букваря, на якому учні демонструють здобуті знання, уміння й навички на основі комунікативних завдань іноземною мовою.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів здійснюється вербально з усіх предметів інваріативної складової, в тому числі з іноземної мови. При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.Домашні завдання у першому класі учням не задаються.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал