European credit transfer system ects – інформаційний пакет галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 053 Психологія СпеціалізаціяСторінка2/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

25-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-24

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


6 . РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
7. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни

Навчальна дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням)

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2-3 рік, 3-5 семестри

Мета: формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Завдання: Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Оцінювання: залік (3с), залік (4с), іспит (5с)

Навчальна дисципліна: Історія України

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами сутності соціально-політичних процесів, що відбувалися і відбуваються в Україні. Вивчення явищ соціально-політичної історії ґрунтується на їх систематизації та періодизації в хронологічній послідовності. Студенти повинні знати стан основних проблем історичної науки; суспільний лад на різних етапах історичного розвитку української державності; загальне та особливе в історичному розвитку українських земель.

Оцінювання: іспит

Навчальна дисципліна: Історія української культури

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр

Анотація: Дисципліна орієнтована на формування системи знань з історії української культури, глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами предмету та завдань історії української культури, основних напрямів української художньої культури, феномену української культури в контексті європейської культурної традиції, сучасних проблеми розвитку української культури. Головним завданнями предмету є засвоєння студентами основних теоретичних аспектів вивчення культури; основні етапи розвитку української культури у хронологічній послідовності та характерні особливості кожного періоду зокрема; стилі, властиві культурним епохам, їх риси; історичний аспект культурних епох та явищ; провідних діячів української культури, їх найважливіші твори та здобутки.

Оцінювання: іспит (2 семестр)

Навчальна дисципліна: Іноземна мова

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1-2 рік, 1-4 семестр

Анотація: Навчальний курс має на меті формування комунікативних іншомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та загально-навчальної компетенції.

Основними завданнями курсу є формування правильного володіння усною мовою, правильне висловлювання думок у комунікативних ситуаціях; формування навичок письма; розвиток навички діалогічного та монологічного мовлення, читання; розвиток позитивного сприйняття інших культур та набуття вмінь долати соціокультурні відмінності.

Оцінювання: залік (1, 2, 3семестри), іспит (4 семетр)

Навчальна дисципліна: Філософія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр

Анотація: філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття. Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико- філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.

Оцінювання: іспит 4с.

Навчальна дисципліна: Політологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр

Анотація: Дисципліна орієнтована на засвоєння студентами політичних світових та вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Головними завданнями предмета є вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності і поведінки; формування уміння орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, давати характеристику українським політичним вченням; формувати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про права людини і громадянина, про процеси міжнародного політичного життя, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.

Оцінювання: іспит 6 семестр

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Нормативні дисципліни

Навчальна дисципліна: Філософія психології

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Мета: на основі поєднання фундаментальних професійних знань із сучасними філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини і можливості її самореалізації підготувати компетентних фахівців з розвиненою суспільною рефлексією.

Завдання: розкрити специфіку філософії психології як особливої галузі психологічної науки; сформувати адекватне уявлення про роль і значення методологічних знань в системі психологічного знання; допомогти студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають систему «людина-психологія-суспільство».

Оцінювання: іспит 3 семестр

Навчальна дисципліна: Сучасні інформаційні технології

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр

Мета: Навчальний предмет передбачає формування у фахівців теоретичної бази знань та практичних вмінь і навичок для ефективного використання інформаційних потоків та застосування інформаційних технологій і їх засобів для їх опрацювання, та формування у них інформаційної культури, як важливих складових необхідних для ефективної підготовки до роботи інформаційному середовищі.

Завдання: оволодіння теоретичними засадами, що стосуються: інформаційних процесів та ресурсів їх використання у професійній діяльності; технічних ресурсів та комп’ютерних систем, телекомунікаційних та інформаційних технологій, інформаційної культури та знань, умінь і навичок до роботи в інформаційному середовищі.

Оцінювання: залік 2 семестр

Навчальна дисципліна: Психофізіологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Мета: ознайомлення студентів з фізіологічними механізмами і процесами, що пов’язані з основними психічними процесами та станами. Формування у студентів знань і умінь у сфері психофізіології, яка відноситься до фундаментальних психологічних дисциплін і є однією з найважливіших галузей психологічної науки, яка інтенсивно розвивається.

Завдання: вивчення науково-теоретичних основ діяльності та взаємодії психіки і нервової системи та інших систем організму людини; пізнання психофізіологічних механізмів і закономірностей психічних явищ; ознайомлення з основними методами психофізіологічних досліджень; оволодіння доступними методиками дослідження психофізіологічних функцій організму людини; надання психофізіологічної характеристики основних психічних функцій людини.

Оцінювання: екзамен 3 с.

Навчальна дисципліна: Анатомія та еволюція нервової системи людини

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Мета: ознайомлення студентів із особливостями філогенетичного та онтогенетичного розвитку нервової системи та її морфо-функціональними характеристиками.

Завдання: вивчення особливостей еволюційного розвитку різних типів та відділів нервової системи , а також специфіки їх будови.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Етапи еволюційного розвитку нервової системи. Основні принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку. Спинномозкові нерви. Головний мозок. Ембріогенез і вікові зміни. Кінцевий мозок. Морфологія, філогенез великих півкуль. Черепні нерви. Кора, її мікроскопічна будова. Проблеми локалізації функцій. Автономна нервова система, її анатомічні і функціональні особливості.Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Педагогіка

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Мета: засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності.

Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально- виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.Оцінювання: іспит
Навчальна дисципліна: Теорія ймовірності та математична статистика

Статус: нормативна

Рік 1, семестр 1

Мета: показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у психологічних дослідженнях.

Завдання: ознайомити студентів з технологією застосування математичної статистики у психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи за допомогою ЕОМ; озброїти майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Математичні методи в психології

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр

Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами системи понять вимірювання, вибірка, цифрові характеристики розподілу, статистична гіпотеза, статистичні критерії відмінностей тощо; показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у психологічних дослідженнях.

Завдання: ознайомити студентів з методологією застосування математичних методів у психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи; озброїти майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Зоопсихологія та порівняльна психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Мета: дослідити особливості зоопсихології і практичної психології тварин, можливості їх до елементарного мислення.

Завдання: ознайомитися з успіхами в дослідженні зоопсихології тварин вітчизняних і зарубіжних вчених; дослідити здатність тварин до елементарного мислення та символізації; вивчення елементів свідомості тварин з генетичними основами елементарної розумової діяльності.

Оцінювання: залік
Навчальна дисципліна: Основи охорони праці

Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр

Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці.

Завдання: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.

Оцінювання: залік

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Навчальна дисципліна: Вступ до спеціальності

Статус: нормативна Рік, семестр: 1 рік, 1 семестрМета: сформувати у студентів загальне уявлення про зміст та особливості підготовки та професійної діяльності психологів.

Завдання: зорієнтувати майбутнього практичного психолога в наукових засадах психологічної практики, охарактеризувати основні соціальні, психологічні, моральні та духовні проблеми у діяльності психолога та вимоги до особистості фахівця, сприяти формуванню стійкого інтересу до психологічної професії.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Загальна психологія

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 1-2 рік, 1- 4 семестр

Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.

Завдання: Оволодіння теоретичними основами психологічної науки. Досягнення наукового розуміння студентами основ психологічної реальності, їх прояв у житті і діяльності людей. Розвиток професійної свідомості та самосвідомості. Активізація у студентів процесів самопізнання, самоаналізу і саморозвитку. Сприяння гуманітарному розвитку студентів, психологічного і педагогічного мислення, культури ставлення до себе і до людей, спілкування і поведінки. Формування уміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних фактів, явищ. Сприяння у формуванні і вдосконаленні вміння вчитися. Формування особистісної установки на використання у своєму житті і діяльності положень і рекомендацій наукової психології, а також потреби і інтересу щодо підвищення своєї психологічної підготовки.

Оцінювання: екзамен 1-4с.

Навчальна дисципліна: Практикум з загальної психології

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Мета: засвоєння студентами теоретико-методологічних знань, практичних умінь і навичок у процесі учбово-дослідницької діяльності; реалізація навчальних завдань і вдосконалення орієнтованості студентів у практичному напрямку; поглиблення і закріплення теоретичних знань на емпіричному рівні

Завдання: закріплення і поглиблення знань студентів із теоретично орієнтованого курсу загальної психології; формування практичних навичок у проведенні науково-дослідної роботи студентів, готовності до використання теоретичних знань та засвоєних умінь у процесі проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до проведення діагностичної роботи з використанням доступних методик дослідження психічних явищ.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Вікова психологія

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Мета: аналіз різних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології щодо розуміння психічного розвитку та становлення особистості людини на різних вікових етапах.

Завдання: сприяти формуванню у студентів системи знань про розгортання процесу вікового становлення особистості, розуміння його сутності, закономірностей, принципів.

Оцінювання: іспит

Навчальна дисципліна: Соціальна психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр

Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяти свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, надбанню навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності; засвоєння основних положень і проблематики соціальної психології.

Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу „Соціальна психологія”; проаналізувати історичний розвиток соціально-психологічних ідей; охарактеризувати основні напрямки прикладної соціальної психології; формувати навички опрацювання наукової літератури, вміння аналізувати існуючі соціально-психологічні теорії; формувати вміння підготовки, організації і проведення соціально-психологічного дослідження; формувати вміння застосовувати набуті знання для аналізу соціально-психологічних фактів, явищ; досягнути наукового розуміння студентами основ соціально-психологічної реальності, їх прояву у житті і діяльності людей; розвивати професійну свідомість та самосвідомість; активізувати у студентів процеси самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.

Оцінювання: іспит 4 сем.

Навчальна дисципліна: Експериментальна психологія

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр

Мета: ознайомити студентів із методологією психологічного експерименту, засвоєння нормативів наукового мислення, орієнтація в сучасних підходах щодо організації і проведення експериментальних досліджень психічних явищ і процесів.

Завдання: розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології; висвітлити типи, етапи й умови проведення експериментів у психології; сформувати навички висунення експериментальних гіпотез, виділення змінних і способів їх контролю, оцінювання валідності експерименту; навчити студентів підбирати найбільш адекватний до сформульованої гіпотези план дослідження.

Оцінювання: залік 4 семестр, іспит 5 семестр

Навчальна дисципліна: Диференціальна психологія

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр

Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної диференціальної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх адекватно застосовувати у повсякденній практичній діяльності.

Завдання: Знати предмет, завдання та методи диференціальної психології, володіти її понятійно - категоріальним апаратом, адекватно застосовувати різні методи та окремі психодіагностичні методики з метою вивчення індивідуальних відмінностей особистості; Засвоїти теоретичні принципи системного підходу до вивчення людської індивідуальності, обґрунтовані провідними вітчизняними психологами; вивчити основні властивості нервової системи, досліджені у передових експериментальних лабораторіях І.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небиліца, В.М.Русалова; оволодіти основними знаннями з психогенетики та нейрофізіології індивідуальних відмінностей, особливостей психофізіологічного дозрівання організму та індивідуально-типологічних властивостей особистості; Сформувати вміння використовувати методи системного дослідження індивідуальних психологічних особливостей особистості людини; методами діагностики властивостей нервової системи, вербальних та невербальних інтелектуальних здібностей, психологічних властивостей темпераменту, а також різних типологічних підходів до темпераменту, характерологічних особливостей особистості, акцентуацій характеру в підлітків та дорослих; оволодіти основними методами визначення соціонічного типу особистості. Здійснювати якісний та кількісний аналіз, інтерпретацію отриманих результатів методик, їх узагальнення і систематизацію та, за необхідності, добирати конкретні корекційні вправи, розробляти психологічні поради для батьків, вчителів у залежності від діагностованих властивостей.

Оцінювання: залік 4 семестр, іспит 5 семестр

Навчальна дисципліна: Педагогічна психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр

Мета: оволодіння студентами знаннями про психологічні закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі навчання і виховання; ознайомити з інноваційними педагогічними технологіями, методами та формами навчання і виховання; розкрити психологію педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Завдання: розкрити предмет, завдання та основні галузі педагогічної психології; обґрунтувати взаємозв’язок навчання і психічного розвитку особистості; охарактеризувати психологічні моделі навчання та структуру навчальної діяльності; навчити студентів здійснювати психологічний аналіз уроку, психологічну характеристику учня, класного колективу.

Оцінювання: залік 3 семестр, іспит 4 семестр

Навчальна дисципліна: Історія психології

Статус: нормативна Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр

Мета: на основі аналізу наукових систем минулого дати студентам знання про складний процес становлення наукових поглядів на предмет психології; формувати психологічний склад мислення майбутніх практичних психологів для аналізу і оцінки психологічних явищ; розвивати у студентів уміння практично керуватися науковими психологічними знаннями при реальній взаємодії з людьми; поглиблювати у майбутніх спеціалістів інтерес до науки, обраної професії.

Завдання: ознайомити студентів з основними напрямками та школами, які сформувалися у психології в різні епохи (від античності до сучасності); сформувати цілісне уявлення про взаємозв’язок психології з іншими науковими галузями, в руслі і під впливом яких вона розвивалася; розвивати вміння аналізувати наукову спадщину минулого крізь призму значущості зроблених відкриттів для сучасного етапу розвитку психологічної науки.

Оцінювання: іспит 1-2 семестр
Навчальна дисципліна: Психологія праці

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр

Мета: формування уявлень про психологічні закономірності становлення суб'єкта діяльності та розвиток особистості професіонала.

Завдання: опанування знаннями про індивідуально-психологічні особливості становлення професіонала, про відповідність самої праці, тобто змісту засобів, умов і організації діяльності, психологічним особливостям і можливостям людини, про закономірності взаємодії людини з виробничим середовищем; розвиток уявлень про особливості процесу взаємодії людини з об'єктом праці; формування умінь професійного відбору та вирішення конфліктів у трудовому колективі.

Оцінювання: залік 5 с., іспит 6 с.

Навчальна дисципліна: Юридична психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр

Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи юридичної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі „людина – право”; індивідуально-психологічні особливості особистості та використання знань про них в правозахисній діяльності; психологію злочинної поведінки особистості злочинця та злочинної групи; психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх; психологічні основи полеміки у судовому процесі; динаміку особистості засудженого і виховний процес; адаптацію звільненого до умов життя на волі; особливості проведення судово-психологічної експертизи.

Завдання: формування умінь на основі наукових принципів юридичної психології робити аналіз проблем, які розглядає юридична психологія з метою покращення ефективності правозахисної діяльності, чіткого дотримання законності, успішного здійснення завдань правосуддя та перевиховання осіб, які скоїли злочин; вільно орієнтуватися в питаннях кримінальної, судової, виправно-трудової психології та психології особистості; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

Оцінювання: іспит

Навчальна дисципліна: Психологія управління

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестрМета: сприяти свідомому засвоєнню студентами основних теоретичних положень курсу; ознайомити із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.

Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями управлінського та ділового спілкування; формувати у студентів вміння застосувати різноманітні управлінські типи, стилі та ролі; озброїти майбутніх психологів основними технологіями профілактики та подолання комунікативних бар‘єрів в організації, формування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Оцінювання: залік 5с., іспит 6 с.

Навчальна дисципліна: Інженерна психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр : 3 рік, 6 семестр

Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи інженерної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі «людина-технічний пристрій»; у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного впливу різних компонентів систем «людина-машина-середовище» при її проектуванні, створенні та експлуатації.

Завдання: формування умінь на основі наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає інженерна психологія з метою покращення ефективності експлуатації систем «людина-машина-середовище» (СЛМС); приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків; вивчення процесів сприймання, переробки і збереження інформації людиною оператором, прийняття відповідальних управлінських рішень в умовах дефіциту часу, виявлення психологічних факторів надійності і ефективності роботи системи «людина–машина».

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Психодіагностика

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр

Мета: розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки та сформувати адекватне уявлення про роль і значення психодіагностичних методів в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про можливості, переваги та недоліки кожного методу.

Завдання: визначити основні сфери застосування психодіагностичних знань; розкрити основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі; ознайомити з найбільш відомими та якісними методиками психодіагностики, з правилами проведення психодіагностичних обстежень, зі способами обробки, аналізу та інтерпретації результатів методик; формувати вміння адекватно оцінювати психодіагностичні методики, правильно підбирати їх відповідно до мети дослідження та вміння проводити комплексні психодіагностичні обстеження і адекватно аналізувати та інтерпретувати отримані дані.

Оцінювання: іспит 5 с.

Навчальна дисципліна: Основи психокорекції залежності

Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр

Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі психокорекційної практики, особливості складання корекційно-розвивальних програм.

Завдання: Ознайомлення студентів з теоретичними основами психокорекції; надання інформації щодо особливостей організації корекційно-розвивальної роботи з різними віковими категоріями, використання нових технологій психологічної допомоги у практиці; формування у студентів вміння та навички застосування корекційно-розвивальних технологій з метою вирішення психологічних проблем.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Клінічна психологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр

Мета: ознайомлення студентів з відповідними сучасному рівню розвитку науки уявленнями про психічний розвиток людини, закономірностями і законами психічної діяльності та поведінки людини при нейропсихологічних, патопсихологічних та психосоматичних порушеннях; забезпечення професійного оволодіння студентами теоретичними та методичними принципами відновлення у хворого не тільки соматичного здоров’я, але і оптимального психологічного і соціального функціонування.

Завдання: визначити прикладне значення клінічної психології, сформулювати мету, основні завдання та напрямки надання психологічної допомоги населенню, проаналізувати та критично оцінити сутнісні характеристики основних завдань клінічної психології, охарактеризувати експериментально-психологічні і клінічні методи, розмежувати поняття «клінічна» і «медична» психологія; навчитися підбирати комплекс методик щодо клінічного обстеження особистості; сформулювати критерії діагностики та ефективності психотерапії.

Оцінювання: іспит 6 с.

Навчальна дисципліна: Методика викладання психології

Статус: Нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр

Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню методики викладання психологічних дисциплін, теорії навчання та виховання школярів.

Завдання: формування навичок й умінь професійної педагогічної діяльності; розвиток стійкого інтересу до психологічних знань й оволодіння методикою їх викладання, а також формування умінь їх адекватно застосовувати у процесі викладання психологічних дисциплін в умовах школи..

Оцінювання: іспит 8с.

Навчальна дисципліна: Основи психологічного консультування

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3-4 рік, 6-7семестр

Мета: засвоєння студентами основних понять та положень психологічного консультування як окремого виду діяльності психолога; формування у студентів системи знань з питань організації та проведення психологічного консультування; забезпечення умов для оволодіння конкретними уміннями та навичками застосування основних процедур і технік психологічного консультування на практиці.

Завдання: ознайомити майбутніх практичних психологів з основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психологічного консультування; розвивати конкретні вміння та навички, необхідні для подальшої успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів.

Оцінювання: іспит 7 с.

Навчальна дисципліна: Основи психотерапії

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3-4 рік, 6-7 семестр

Мета: ознайомити студентів із основними науковими положеннями, поняттями, теоретичними підходами, методами, прийомами, техніками психотерапії.

Завдання: Навчити студентів професійній етиці. Навчити студентів налагоджувати психологічний контакт з клієнтом. Навчити технологій отримання достовірної інформації від клієнта. Навчити визначати суть психологічної проблеми клієнта. Навчити студентів екстраполювати в практичну діяльність основні технології психотерапевтичної бесіди. Навчити адекватно проблемі підбирати та застосовувати психотерапевтичні ігрові техніки.

Оцінювання: іспитПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал