Електронни й підручни к Київ 2015 2Pdf просмотр
Сторінка3/14
Дата конвертації06.02.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Структура
та
компоненти
національної
інфраструктури
геопросторових
даних.
Загальна
структура.
Національна інфраструктура геопросторових даних формується як складова Національної інформаційної
інфраструктури
України.
На сферу
інфраструктури геопросторових даних поширюється дія нормативно- правових актів, нормативно-технічних документів, технічних регламентів і технологічних угод, що чинні в інформаційній сфері країни відносно створення та використання
інформаційних ресурсів.
В
інфраструктурі геопросторових даних використовується
інформаційне середовище, засоби телекомунікації та зв’язку, програмно-технічні комплекси та організаційно-технологічні структури, які були створені при формуванні Національної інформаційної інфраструктури.
У свою чергу на сферу формування національних
інформаційних ресурсів у частині геоінформаційного забезпечення органів державного управління, засобів доступу та використання геопросторових даних, поширюється дія нормативно-правових актів, нормативно- технічних документів, технічних регламентів і технологічних угод, які будуть прийняті при створенні інфраструктури геопросторових даних.
Національна інфраструктура геопросторових даних складається з комплексу уніфікованих регіональних, галузевих і міжгалузевих інформаційних систем, що
ґрунтуються на геоінформаційних технологіях, використовують та виробляють уніфіковані геоінформаційні ресурси із застосуванням єдиної цифрової топографо- геодезичної основи (базового набору геопросторових даних) та єдиної системи технічних регламентів, стандартів, класифікаторів і кодифікаторів даних.
В інфраструктурі геопросторових даних визначаються такі основні компоненти:

нормативно-правове та інституційне забезпечення;

базові набори геопросторових даних;

профільні набори геопросторових даних;

метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку і доступу до геопросторових даних;

технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, метадані та геоінформаційні сервіси;

22

програмно-технологічні засоби формування і актуалізації геопросторових даних,
WEB- картографування та забезпечення доступу, використання і розповсюдження геопросторових даних в інформаційних мережах.
Базові набори геопросторових даних.
Базовий набір геопросторових даних утворює ядро геоінформаційних ресурсів інфраструктури, завдяки якому просторово і тематично об’єднуються всі інші геопросторові та негеопросторові (атрибутивні, профільні, тематичні) дані, що спільно виробляються та використовуються в
інтегрованому геоінформаційному середовищі
інфраструктури.
Базові геопросторові дані формуються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
Склад базових наборів геопросторових даних встановлюється нормативо-правовими актами України.
Органи державної влади регіонального рівня та органи місцевого самоврядування наділяються правом розширення складу базових наборів геопросторових даних, що використовуються в
інтересах регіонів та
інших адміністративно-територіальних утворень
До базового набору включаються геопросторові дані, які відповідають як мінімум одному з таких критеріїв: придатні для використання в процесі інтеграції інформаційних ресурсів; забезпечують точну
(просторову та/або атрибутивну) прив’язку тематичних даних або інших просторових об’єктів; мають підвищену стійкість до змін в просторі та часі; забезпечують зниження обсягів атрибутивних даних постійного зберігання та скорочують витрати на їхнє введення і актуалізацію.
Типовий базовий набір геопросторових даних визначається у такому складі: топографічна основа, кадастрові дані про об’єкти нерухомості, реєстри вулиць та адрес населених пунктів, аерофото- та космічні зображення.
Вони розміщуються як загальнодоступні геопросторові дані для відкритого використання в глобальній інформаційній мережі усіма зацікавленими організаціями та громадянами.
Базові набори геопросторових даних призначені для обов’язкового використання усіма органами державного управління та місцевого самоврядування й організаціями, що беруть участь у створенні геопросторових даних за рахунок відповідних бюджетів.
Військові картографи
збирають дані
геоінформації

23
Базові набори геопросторових даних є доступним державним або комунальним інформаційним ресурсом відкритого опублікування.
Вони надаються усім зацікавленим особам на умовах
і в порядку, установлюваному відповідними законодавчими
і нормативно-правовими актами України. Умови та вартість надання базових наборів геопросторових даних мають стимулювати їхнє широке використання.
Створення базових геопросторових даних має носити послідовний характер, що забезпечує перехід від використання цифрових карт, як базової інформації про місцевість, до використання базових наборів геопросторових даних у стандартизованій цифровій формі подання .
Профільні набори геопросторових даних.
До профільних наборів геопросторових даних належать усі види географічних даних, що створюються з використанням базових наборів даних і відповідають вимогам стандартів на географічну інформацію та метадані, розміщені в інформаційному середовищі інфраструктури з дотриманням принципів і правил доступу та використання геоінформаційних ресурсів.
Такі набори можуть створюватися органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами.
Черговість створення профільних наборів геопросторових даних визначається з урахуванням першочергових потреб суспільства, органів державної та місцевого самоврядування для забезпечення сталого розвитку, раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Склад базових та профільних наборів геопросторових даних доцільно гармонізувати з вимогами
Європейської
інфраструктури геопросторових даних (INSPIRE).
Метадані геопросторових даних.
Метадані містять упорядковані формалізовані набори спеціальних даних («даних про дані»), в яких описуються структура та властивості елементів географічної інформації, що зберігається і пропонується в цифровому і нецифровому виді.
Метадані призначені для ведення каталогів геоінформаційних ресурсів та забезпечення процесів автоматизованого пошуку й оцінки придатності геопросторових даних потенційними користувачами і системами.

24
Наявність метаданих є необхідною умовою створення ринку геопросторових даних та сталого функціонування
інфраструктури геопросторових даних.
Організація формування, зберігання і доступу до метаданих є державним завданням.
Ведення баз та каталогів метаданих, їх розміщення в глобальних
інформаційних мережах здійснюється уповноваженими центрами формування базових наборів геопросторових даних відповідно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
Стандарти та технічні регламенти.
Забезпечення
інтероперабільності компонентів
інфраструктури ґрунтується на створенні та дотриманні
єдиної системи національних стандартів і технічних регламентів у сфері виробництва, зберігання, постачання та використання геопросторових даних.
Така система національних стандартів має створюватися на основі гармонізації відповідних міжнародних стандартів, включи каталоги наборів геопросторових даних та метаданих, правила цифрового опису, формати подання та обміну для наборів геопросторових даних і метаданих, вимоги до якості та процедури оцінки відповідності наборів геопросторових даних і метаданих.
Організаційні структури та нормативно-правове
забезпечення.
Удосконалювання
інституційного та нормативно- правового забезпечення є визначальним чинником створення
інфраструктури геопросторових даних України і має проводитися в таких напрямах:

створення міжвідомчого координаційного органу з формування та розвитку національної
інфраструктури геопросторових даних;

розроблення та прийняття загальнодержавної цільової науково-технічної програми «Створення та розвиток національної
інфраструктури геопросторових даних України».

прийняття Закону України «Про національну
інфраструктуру геопросторових даних»;

зняття зайвих обмежень на використання геодезичних та картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі;

внесення змін і доповнень у законодавство України з метою нормативного врегулювання
Карти міст та
містопроектних робіт –
один з різновидів
інфраструктури ГД

25 правовідносин зі створення і використання геопросторових даних у всіх сферах;

розроблення технічних регламентів з питань створення, ведення, зберігання і використання базових геопросторових даних, а також відповідних національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами;

гармонізація галузевих нормативно-технічних документів у частині обов’язкового використання базових геопросторових даних та надання з галузевих
інформаційних ресурсів даних, віднесених до базових наборів.
Організаційно національна
інфраструктура геопросторових даних утворює мережу геоінформаційних центрів, спеціалізованих підприємств та окремих підрозділів на території країни. Ця мережа охоплює органи державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки і сфери діяльності, в яких виробляється та використовується географічна інформація.
Для забезпечення геопросторовими даними діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, окремих галузей економіки та окремих суб’єктів господарювання можуть створюватися та розвиватися відповідні інфраструктури геопросторових даних за територіальними
(регіональні, міські, районні) або галузевими ознаками (кадастрові, екологічні, транспортно- навігаційні тощо). Усі такі інфраструктури утворюються як складові Національної інфраструктури геопросторових даних з обов’язковим виконанням технічних регламентів і технологічних угод на створення, постачання та використання геопросторових даних, а також щодо задоволення потреб зацікавлених організацій і громадян в геопросторових даних на загальноприйнятих умовах щодо збереження авторських прав, забезпечення гарантованого рівня якості даних та справедливої системи ціноутворення на послуги.
Технологічне забезпечення.
Програмно-технологічний комплекс інфраструктури геопросторових даних будується на основі загальної
інфраструктури обміну даними в глобальних інформаційних мережах, розвиток яких передбачено відповідними положеннями цільової програми «Електронна Україна» та
Національною програмою інформатизації.

26
Для функціонування інфраструктури геопросторових даних першочергово необхідно створити:

систему взаємодіючих серверів базових та профільних наборів геопросторових даних, що формуються, підтримуються, актуалізуються та постачаються уповноваженими центрами в організаціях топографо-геодезичного профілю та центрами (операторами) профільних галузевих
інформаційних ресурсів відповідно на державному, регіональному та місцевому рівнях;

систему взаємодіючих серверів метаданих, через яку користувачі зможуть знаходити геопросторові дані та їх виробників і постачальників;

мережу геоінформаційних порталів для обслуговування широкого кола споживачів готовою геоінформаційною продукцією в електронних форматах, включаючи електронні атласи національного, регіонального та місцевого рівнів, геоінформаційні ресурси системи «е- урядування» на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування у всіх сферах для задоволення щоденних потреб громадян в
інформації про стан навколишнього природного середовища, ринку нерухомості, транспорту та надання
інших
інформаційно-довідкових
і пізнавальних геоінформаційних послуг.
Основні
заходи
по
реалізації
Національної
інфраструктури геопросторових даних.
Створення Національної інфраструктури геопросторових даних України (УкрНІГД) віднесено до ключових напрямів
Державної науково-технічної програми розвитку топографо- геодезичної діяльності та національного картографування на
2003-2020 рр. (надалі Програма), розробленої на виконання
Указу
Президента
України
«Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в
Україні» від 1 серпня 2001 року, № 575/2001 та затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р.
№ 37.
У
Програмі
УкрНІГД визначена як система організаційних структур, механізмів правового регулювання, стандартів, геоінформаційних ресурсів, метаданих, технологій, програмних і технічних засобів та людських ресурсів, необхідних для збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження та ефективного використання
Емблема Державної
служби з питань
геодезії, картографії та
кадастру – орган, що
акумулює
інфраструктуру
геопросторових даних
про Україну

27 геопросторових даних на основі забезпечення широкого доступу до них органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств і громадян.
Організаційно національна
інфраструктура геопросторових даних утворює мережу геоінформаційних центрів, спеціалізованих підприємств та окремих підрозділів на території країни, яка охоплює органи державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки і сфери діяльності, в яких продукується та (або) використовується географічна інформація. Для забезпечення потреб в геопросторових даних діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, окремих галузей економіки та окремих суб’єктів господарювання можуть створюватися та розвиватися як складові НІГД відповідні
інфраструктури геопросторових даних за територіальними
(регіональні, міські, районні) або галузевими ознаками
(кадастрові, екологічні, транспортно-навігаційні тощо).
Державною службою геодезії, картографії і кадастру
Мінприроди України у 2014-2020 рр. на виконання завдань
Програми щодо створення НІГД виконані такі основні завдання:
1.
Розроблено та затверджено Техніко-економічну доповідь по формуванню
Національної
інфраструктури геопросторових даних, в якій передбачаються детальні конкретні етапи та заходи.
2.
Розроблено та погоджено
із зацікавленими міністерствами та відомствами проект Концепції формування національної
інфраструктури геопросторових даних України, в якій визначено склад, структуру, основні етапи та завдання створення УкрНІГД. Проект Концепції та стратегія розвитку
Національної
інфраструктури геопросторових даних розглянуто та схвалено на розширеній міжвідомчій нараді, яка проведена в
Мінприроди за участі представників Національної
Академії наук, Міноборони України та інших зацікавлених відомств і організацій.
Завершено роботи з модернізації Державної геодезичної мережі України, що забезпечило виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року №1259 про впровадження з 1 січня 2007 року Державної геодезичної референцної системи координат УСК – 2000, яка відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення єдиної високоточної координатної основи для базових та профільних наборів

28 геопросторових даних УкрНІГД (топографічні дані, ортофотозображення, дані
інвентаризації земель та
Державного земельного кадастру тощо).
За поданням Мінприроди наказом Держспоживстандарту затверджено Положення та склад Технічного комітету ТК
103 «Географічна інформація/геоматика», яким у 2006 році розроблено узгоджену з Укргеодезкартографією Програму гармонізації та впровадження в Україні комплексу міжнародних стандартів
ISO
19100:
Географічна
інформація/геоматика як основи нормативно-технічного забезпечення УкрНІГД.
Підприємствами
Укргеодезкартографії заверешено створення наборів геопросторових даних на територію країни з роздільною здатністю масштабу 1 : 500 000 у відповідності з програмою участі України в міжнародних проектах глобального картографування EuroGlobalMap та
Global Map.
Підприємствами Укргеодезкартографії створено набори геопросторових даних на територію країни з роздільною здатністю масштабу 1 : 200 000 як основи для геоінформаційних систем загальнодержавного
і регіонального значення, а також на територію великих міст з роздільною здатністю масштабу 1 : 10 000 та/або 1 : 2 000 як основи для ведення містобудівного та земельного кадастрів.
Створено картографічний
Web-сервер дослідної
Української картографічної мережі для публікації та підтримки електроних карт на територію України в цілому, областей та окремих міст в Інтернет, послугами якої користується більшість Web-порталів України, підприємства та громадяни.
Налагоджено серійний випуск вітчизняних Цифрових фотограмметричних станцій «Дельта», що забезпечило підприємства Укргеодезкартографії та інших відомств сучасною технологією оброблення аеро- і космічних знімків та створення цифрових ортофотозображень.
В окремих областях та містах розроблені й реалізуються регіональні/міські науково-технічні програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та формування регіональних інфраструктур геопросторових даних.
З метою поширення концептуальних та методичних засад УкрНІГД серед зацікавлених фахівців в 2006 році
Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії підготовлено і видано монографію «Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в
Сучасна цифрова
фотограмметрична
станція обробки
аеро- та космічної
знімальної
інформації

29
Україні» НДІГК, 2006. – 108с.: іл. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”) ISBN 966-8503-00-7 (Серія); ISBN
966-95853-9-2”. Крім цього, різним аспектам проблеми формування УкрНІГД присвячено десятки праць вітчизняних науковців, що опубліковані в наукових фахових виданнях, а поточні результати та завдання створення
НІГД систематично обговорюються на науково-технічних конференціях та нарадах.
21 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету
Міністрів №1021 схвалено концепцію проекту Закону
України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», що включає:

законодавчу, нормативно-технічну та організаційну основу для впровадження ефективної державної політики у сфері виробництва, постачання та використання геопросторових даних;

формування єдиного геоінформаційного простору
України на основі застосування
єдиних координатно-інформаційних моделей та базових наборів геопросторових даних на територію країни;

створення та розвиток сумісних інформаційних банків геопросторових даних у різних галузях та предметних сферах;

оптимізацію витрат на виробництво і використання геоінформаційних ресурсів;

суттєве поліпшення доступу до баз геопросторових даних, налагодження прозорого та оперативного обміну геопросторовими даними, ефективної взаємодії та координації діяльності виробників і користувачів геопросторових даних на будь-яких можливих просторових, масштабних та проблемних рівнях;

стимулювання росту
інвестицій у сферу виробництва даних і геоінформаційних послуг, а також у суміжні галузі (виробництво знімальної апаратури,
іншого технічного забезпечення процесів збору, обробки й обміну даними); узгодження коротко - і довгострокових планів реалізації геоінформаційних проектів на рівні відомств і територій;

інтегрування України у світовий геоінформаційний простір та світовий ринок геоінформаційних послуг.

30
Розширюється міжнародне співробітництво та інтеграція національних інфраструктур геопросторових даних у загальні міжнаціональні та глобальні
інформаційні
інфраструктури. Зокрема, Європейським парламентом і
Радою ЄС затверджена програма INSPIRE зі створення у
2005-2023 рр. європейської інфраструктури геопросторових даних, за сприяння ООН реалізуються проекти Глобального картографування та створення Глобальної інфраструктури просторових даних (GSDI).
Контрольні запитання

1.

Дайте сучасне визначення картографії. З якими
науками картографія стикається в першу чергу?
2.

Хто є засновником картографічної науки?
3.

Які памятки картографічної спадщини України ви
знаєте?
4.

Розкрийте основні хронологічні етапи розвитку
світової картографії.
5.

Дайте визначення інфраструктурі геопрострових
даних.
6.

Розкрийте сутність інфраструктури даних.
7.

Перерахуйте види географічної інформації.31
РОЗДІЛ 2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА
УСТАТКУВАННЯ
2.1.

Прилади для польових картографічних робіт.

Прилади для польових картографічних робіт називаються геодезичними. Геодезія - наука яка знайшла широке застосування в будівництві і вирішує такі основні завдання: отримання геодезичних даних на стадії проектування споруди (інженерно-геодезичні вишукування); винос у відповідності з проектом і закріплення на місцевості основних осей і кордонів споруд (геодезичні роботи); забезпечення правильних геометричних форм і розмірів елементів споруди на стадії будівництва, визначення відхилень побудованих елементів споруди від проектних
(виконавчі зйомки), спостереження за деформаціями земної поверхні або самої споруди за допомогою лазерних геодезичних приладів. Розглянемо геодезичні прилади.
Теодоліт. Згідно загальноприйнятим визначенням, за його допомогою проектують напрямки (від лат. projectus
«кинутий» або «витягнутий вперед»), оптичний прилад у вигляді вертикальної зорової труби, застосовуваний у маркшейдерському справі для передачі дирекційного кута
(напрямку) з земної поверхні на що орієнтується горизонт в підземній гірничій виробці. В основу конструкції покладено принцип подвійного зображення, що використовується в оптичних далекомірах; подвійне зображення досягається за допомогою оптичного клина або біпризми, що закріплюються в насадці, що надівається на зорову трубу.
Оптичне орієнтування супровлджується помилками від рефракції повітря в стовбурі шахти, тому існуючі прилади забезпечують необхідну точність орієнтування на глибину до
300 м. Оптичне орієнтування за допомогою. Відрізняєняється від гіроскопічного орієнтування.
Нівелір - геодезичний прилад призначений для визначення перевищення між точками (нівелювання), а також їх висот відносно заданої рівневої поверхні.
Нівелювання застосовують при вивченні форм рельєфу, будівництві та експлуатації споруд та інших геодезичних роботах.
Найбільш поширений тип нівелірів - оптичні нівеліри.
Основними частинами нівеліра є: зорова труба - призначена для проведення спостережень (візування ), вісь труби називається візирної віссю. Круглий, циліндричний рівень -
Сучасний
оптичний теодоліт
Сучасний
оптичний нівелір з
інфварною
нівелірною рейкою

32 служить для установки приладу в горизонтальне положення.
Підставка (трегер) - призначена для установки приладу на штатив, а також для приведення в горизонтальне положення за допомогою підйомних гвинтів трегера.
Більшість сучасних оптичних нівелірів забезпечені автоматичним компенсатором кута нахилу, який при грубої установці, призводить візирну вісь приладу в горизонтальне положення.
Принцип вимірювання перевищень оптичним нівеліром досить простий і полягає в наступному: за допомогою підйомних гвинтів трегера прилад приводиться в горизонтальне положення, потім спостерігач по черзі бере відліки по инварной рейці має сантиметрові поділу, яка встановлюється на спостережуваних точках, різниця в отсчетах і дасть перевищення між що спостерігаються точками.
Найбільш поширені нівеліри марки: Topсon, Sokkia,
Vega, Setl а також нівеліри вітчизняного виробництва марки
УОМЗ.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал