Електронни й підручни к Київ 2015 2Pdf просмотр
Сторінка1/14
Дата конвертації06.02.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

0

1
Шевченко Р.Ю.
К А Р Т О Г Р А Ф І ЯЕ л е к т р о н н и й
п і д р у ч н и к
Київ – 2015

2

УДК 528.9
ББК 225
Ш 5
ISBN
978-617-651-103-9Шевченко Р. Ю. Картографія: Електронний підручник / Шевченко
Роман Юрійович. — К.: ЦНМВ «Кий», 2015. — 230 с.
Автор: Р. Ю. Шевченко, кандидат географічних наук
Рецензенти: Дідух М.Д., доктор технічних наук, професор
Немашаєва Н.П., доктор географічних наук

ISBN
978-617-651-103-9

Підручник «Картографія» розкриває основні актуальні напрямки сучасної картографічної науки, яка є інтегральною із астрономією, геодезією, географією, інформатикою, космонавтикою. Наведено визначення картографії, обґрунтовані математичні засади науки,
інструментарне забезпечення знімальних робіт, проаналізовані картографічні ресурсу Інтернету, властивості GPS-технологій в туризмі, наведений широкий аналіз та порівняльна технологічна та функціональна характеристика туристичних навігаторів, значення карт у сфері суспільного обслуговування.
Тематика розділів підручника відповідає навчальній та робочій програмі дисципліни «Картографія» для здобувачів вищої освіти галузі знань
«Сфера обслуговування», спеціальностей
«Туризм/Туризмознавство» та «Менеджмент туристичного бізнесу» у
КНТЕУ.


ISBN
978-617-651-103-9


© Шевченко Р.Ю., 2015

3

ВСТУП

Передмова
РОЗДІЛ 1. КАРТОГРАФІЯ – ГАЛУЗЬ НАУКИ, ТЕХНІКИ,
ВИРОБНИЦТВА………………………………………………………….4
1.1.
Визначення сучасної картографії………………………………..4 1.2.
Історія української та світової картографії……………………..6 1.3.
Національна інфраструктура геопросторових даних…………15
РОЗДІЛ 2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА УСТАТКУВАННЯ..21
2.1.
Прилади для польових картографічних робіт………………....21 2.2.
Прилади для камеральних робіт………………………………..27 2.3.
Фотограмметричне устаткування………………………………28 2.4.
Маркшейдерські інженерні прилади…………………………...42
РОЗДІЛ 3. КАРТА ЯК МОДЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТА ВІРТУАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ……………………………………………………………49
3.1.
Визначення, призначення карти та класифікація картографічних моделей та картографічних творів…………...49 3.2.
Елементи карти…………………………………………………. 52 3.3.
Способи та прийоми орієнтування на місцевості за допомогою карти……………………………………………………………...57 3.4.
Геоіконіка………………………………………………………...69 3.5.
Карти для людей з особливими потребами: тактильні карти...70
РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КАРТОГРАФІЇ…………...72
4.1.
Сучасні уявлення про форму та розміри Землі………………..72 4.2.
Картографічні проекції………………………………………….74 4.3.
Координатні системи……………………………………………79
РОЗДІЛ
5.
КАРТОГРАФІЧНІ
УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ.
КАРТОСЕМІОТИКА……………………………………………………89
5.1.
Сутність умовних позначень……………………………………89 5.2.
Інтелектуальна мова карти………………………………...…..105
РОЗДІЛ 6. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ107
6.1.
Визначення ГІС………………………………………………...107 6.2.
Структура та архітектура ГІС…………………………………117 6.3.
Сучасні програмні продукти ГІС та провідні виробники геоінформаційних картографічних пакетів………………..... 121
РОЗДІЛ
7.
КАРТОГРАФІЧНІ
РЕСУРСИ
ТА
СЕРВІСИ
ІНТЕРНЕТУ. ГЕОПОРТАЛИ………………………………………...151
7.1.
Визначення картографічного ресурсу………………………...151 7.2.
Огляд геопорталів Інтернету…………………………………. 158 7.3.
Поняття про геоматику. Ландмарки.………………………… 166

4
РОЗДІЛ
8.
ГЛОБАЛЬНІ
НАВІГАЦІЙНІ
СУПУТНИКОВІ
СИСТЕМИ…………………………………………………………...… 168
8.1.
Поняття про супутникову навігацію………………………….168 8.2.
Супутникові туристичні навігатори…………………………..175 8.3.
Навігатори на планшетах, смартфонах та айфонах……...…. 182
РОЗДІЛ 9. ПРОЕКТУВАННЯ, ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ОФОРМЛЕННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИДАННЯ КАРТ………………………………..185
9.1.
Технологічний процес укладання карти…………………….. 185 9.2.
Товари картографічного виробництва на ринку туристичних послуг…………………………………………………………...190
РОЗДІЛ
10.
КАРТОГРАФІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ…………...202
10.1.
Призначення і застосування карт в роботі підприємств сфери обслуговування…………………………………………………202 10.2.
Дрожньо-логістичні карти (шляхові карти)…………………..206 10.3.
Навігаційні плани та схеми торговельних приміщень………208
ПІСЛЯМОВА…………………………………………………………...214
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………216
ДОДАТКИ………………………………………………………………220

ПЕРЕДМОВА

Для підготовки фахівців в галузі туристичного обслуговування неабияке значення набувають знання з картографії, науки, яка формує геопросторову грамотність та географічну, соціально-економічну, краєзнавчу компетенцію, яке великим чином і формує фундаментальні туризмознавчі знання фахівця відповідного економічного напрямку.
Знання з картографії набуваються послідовно, із ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасного визначення картографії як високотехнологічної науки, її
інтеграції із новітніми нано- і космічними технологіями, динамічним її розвитком і представлення відповідної продукції, головним чином, туризмознавчої, екскурсійної, краєзнавчої в мережі Інтернет. У підручнику надається новітнє обґрунтування власне карти як інтелектуальної і технологічної моделі місцевості, явища в контексті туристичного та екскурсійного забезпечення, вивчаються класифікаційні ознаки картографічних моделей: планів, карт, атласів.
При вивчення відповідної дисципліни обов’язковим є наголос на інженерні основи картографування загально- географічного так і туристичного. Запроваджуються розділи
із вивчення роботи та функціонування геодезичних приладів, основ фотограмметричної обробки космічних, аеро- та фототеодолітних зйомок місцевості та унікальних та ексклюзивних туристичних об’єктів, як природних так й антропогенних. Вивчаючи математичну основу туристичних карт – картографічні проекції, формується просторове уявлення про 3-D об’єктне картографування, а формування сучасних наукових уявлень про форму та розміри Землі є теоретичним підґрунтям укладання карт для потреб космічного та навколоземного туризму.
Для правильного читання карт укладаються спеціалізовані та тематичні картографічні банки та бази даних (бібліотеки) умовних позначень. Особливості їх конструювання, проектування та моделювання у середовищі тематичного навантаження карти розглядаються в картосеміотичному розділі підручника.
Сучасним технологічним напрямком сучасної картографії є геоінформаційні системи та технології, супутникові системи навігації, робота туристичних навігаторів та геолокаційні особливості роботи гаджетів.
Розглядається питання роботи і формування туристичного
«Картушка» – емблема картографії та географії, має ще назву «роза вітрів»

1 змісту картографічних ресурсів та сервісів мережі Інтернет,
їх інтеграція із прикладними аспектами забезпечення функціонування сфери туристичного забезпечення.
Важливою технічною складовою є вивчення процесу ескізування, проектування, дизайнерського оформлення та видання сучасних туристичних атласів та карт: аналогових, електронних та віртуальних.
Актуальність вивчення науки полягає у формуванні картографічних вмінь та компетентності у спеціалістів галузі знань «Сфера обслуговування», яка ґрунтується у можливостях картографічної інтерпретації і моделюванні транспортної, комерційної, торговельної, ресторанно- готельної кон’юнктури у відповідному секторі національної економіки.
Підручник «Картографія» спрямований на те, щоб дати здобувачам вищої освіти технологічні знання теоретичних основ картографування та застосування здобутих знань, набутих умінь і навичок на практиці. Не випадково, що жодний в світі торговельний маршрут не міг прокладатися і проходити без широкого картографічного забезпечення трафіку.
Тому, запровадження дисципліни «Картографія» у
Київському національному торговельно-економічному університеті є логічним і затребуваним часом, закріплення дисципліни на кафедрі туризму та рекреації КНТЕУ дозволить створити навчально-методичну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахівців з вищою освітою у сфері туристичного, рекреаційно-рекреологічного й курортного менеджменту, а саме, формування в них картографічних вмінь та геопросторової компетентності за допомогою геоінформаційних систем та технологій, дозволить вільне володіння
інженерно-технічним
інструментарієм картографічної науки.
Картографічна підготовка фахівців з спеціальностей
«Туризм/Туризмознавство» має на меті дати здобувачам вищої освіти:

теоретичні знання та виробити в них практичні навички із традиційного й сучасного орієнтування на місцевості за допомогою новітніх технічних засобів (навігаторів);

опрацювання та обґрунтування конкретних картографічних пропозицій розробки нових туристичних маршрутів при організації

2 туристичних подорожей (укладання туристичних та маршрутних карт);

розуміти, читати та застосовувати в свої практичній діяльності ресурси картографічних сервісів та геопорталів мережі Інтернет, які стосуються визначенню, наприклад, найбільш привабливих регіонів із оптимальною мережею торговельно-логістичних маршрутів, що буде сприяти формуванню глибокого розуміння картографічної форми подання знань про реальний світ, її можливостей у розкритті особливостей і закономірностей просторового розміщення об’єктів світу, відображенні їх якісних і кількісних ознак, виявленні зв’язків між складовими навколишнього середовища.
Однією з сучасних ознак картографічної компетентності є навики роботи в геоінформаційних системах та вмінні маніпулювати базами та банками просторових даних. Ці знання є підґрунтям для вивчення за картографічними моделями реальної економіки світу, застосування набутих методик у польових і камеральних дослідженнях під час навчальних і виробничих практик, у подальшій професійній діяльності.
Основним методичним завданням підручника з дисципліни «Картографія» є сформувати картографічне світосприйняття у майбутніх спеціалістів сфери обслуговування, дати їм знання про способи відображення навколишнього світу, про просторовий аналіз та моделювання, що забезпечить базові навички для роботи з географічними картами, атласами та
іншими картографічними творами, познайомить з перспективами розвитку картографічної науки та виробництва.
Тематичні складові підручника
«Картографія» наступні:

картографія як важлива галузь науки, техніки та виробництва, що формувалася протягом усієї
історії суспільства;

карта як просторова образно-знакова модель дійсності, віртуальної реальності, а також джерело інформації про навколишній світ;

сучасні види і способи створення картографічних моделей;
Фрагмент карти
України
Гійома Левассера де Боплана, 1648 р.

3

математичне обґрунтування побудови основи карти;

принципи моделювання картографічного зображення;

поняття про етапи і методи створення картографічних банків умовних позначень;

створення електронних GPS-карт;

картографічний метод дослідження, його застосування для вирішення наукових
і практичних проблем суспільства.
Особливу увагу в тематиці приділено теоретико- методологічним засадам картографії, картографічній генералізації, ролі
інформатизації, в тому числі геоінформаційних технологій, державним стандартам картографічних термінів і визначень, картографічній архітектурі ГІС. Крім цього, тематичне забезпечення посібника висвітлює особливості становлення та розвитку соціально-економічної, маркетингової картографії, але зроблений глибинний наголос на туристській картографії, де розглядаються основні принципи, методи та підходи складання туристських карт в ГІС, картографічне моделювання туристичних маршрутів, засоби і способи картографування атракцій та дестинацій.
Вивчення предмета та набуття картографічної культури обов’язково передбачають широке використання вітчизняних
і зарубіжних загально-географічних та тематичних карт, комплексних атласів, а також знайомство з комп’ютерними картографічними програмами, роботою з геопорталами, картографічними сервісами мобільних операторів, принципи
LBS-навігації під час виконання практичних робіт.
Підручник «Картографія» написаний з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик роботи (настільні ГІС, смартфонні навігатори, автонавігатори, туристичні навігатори), а також із наочним матеріалом аналогового та цифрового формату (азимутальні розрахунки на місцевості, демонстрація предметів історичної картографії), а також передбачатимуть екскурсію в музей рукописної та сучасної картографії при Національній бібліотеці імені Володимира
Вернадського та на картографічне виробництво.4
РОЗДІЛ 1.
КАРТОГРАФІЯ – ГАЛУЗЬ НАУКИ, ТЕХНІКИ,
ВИРОБНИЦТВА

1.1.

Визначення сучасної картографії

Картографія – це науково-технічна дисципліна, яка розробляє технологічні прийоми створення геопросторових моделей об’єктів, процесів та явищ, а також вивчає способи, прийоми та методи укладання та видання карт за допомогою електронних засобів візуалізації.
Картографія поділяється на наступні тематичні навчальні розділи: картознавство (види та класифікація карт, планів, атласів, в т.ч. електронних), математична
картографія (методи розрахунків проекцій фізичної поверхні на площині та визначення спотворень паралелей та меридіанів, в т.ч. картометричні роботи – розрахунок площ та відстаней, зняття координатних даних), укладання та
оформлення карт (розробка бібліотеки умовних позначень, дизайнерські підходи маркетологічного вигляду продукції),
цифрова картографія (комп’ютерна обробка просторових даних в геоінформаційних системах, розробка GPS-карт для туристичних та спеціалізованих навігаторів), інженерна
картографія (картографування будівельних майданчиків, створення мінікарт приміщень торговельних залів),
туристська картографія (розробка планів, карт та атласів туристичних маршрутів, рекреаційно-туристичних зон),
космічна картографія (картографування поверхонь небесних тіл та зоряного неба), картосеміотика (складання образно- знакових систем карти) та географічна картографія
(картографування фізико-географічних, суспільно- економічних, в.ч. маркетологічне картографування та картографування політичних процесів).
Предметом вивчення картографії – є докладне дослідження об’єктів земної поверхні в геометричному відношенні і розробка способів моделювання цієї поверхні для одержання інформації про об’єкти, предмети та процеси на місцевості.
Картографія — це стародавня наука. Самі картографи не мають єдності в розумінні термінологічного визначення картографії. Одні — і їх більшість, — вважають картографію наукою про пізнання світу за допомогою карт, інші підкреслюють, що це, насамперед, галузь техніки і виробництва, що займається виготовленням карт. Є й такі,
Герард Меркатор
(Крамар) – автор першого атласу та картографічної проекції, яка викориристовується в аеронавігації та морському судовождінні

5 які наполягають на тому, що картографія — це галузь
інформатики, інформаційна наука, оскільки будь-яка карта служить засобом передачі інформації між людьми.
Трапляються думки, що картографія — мовна, лігвіністична наука, оскільки вона користується системою мовних знаків, особливою картографічною мовою.
У науковій картографії найбільше визнання завоювала думка, згідно з якою картографія — це наука про відображення й дослідження просторового розміщення і взаємозв'язків природних та суспільних явищ, а також їх змін у часі через образно-знакові моделі (картографічні зображення), які відтворюють ті чи інші сторони дієздатності.
У цьому визначенні, яке належить видатному картографу К. О. Саліщеву, відзначені найважливіші особливості картографії. По-перше, підкреслено, що вона містить не лише зображення, тобто власне наповнення карт, але і дослідження, й отже, належить до числа пізнавальних наук (має власні засоби для наукового пізнання навколишнього світу). По-друге, в цитованому визначенні звернуто увагу на дослідження природи і суспільства, тому якраз з природничими і соціально-економічними науками картографія має найбільш міцні зв'язки і спільний предмет дослідження. По-третє, карта розглядається як просторова образно-знакова модель, а відтак до неї застосовуються загальні принципи і правила моделювання.
Картографія – це наука, яка займається вивченням, розробкою і створенням географічних карт. Вона поділяється на цілий ряд науково-технічних дисциплін: картознавство, математичну картографію, складання, оформлення карт, і видавництво карт. Ці дисципліни тісно пов'язані між собою в загальному комплексі питань по складанню карт, але кожна з них має свої особливості.
Картознавство – вивчає географічні карти, їх елементи, властивості, види і розвиток, а також методи використання карт.
Математична картографія розглядає математичні способи відображення сфероїдної земної поверхні на площини. Практично це питання зводиться до вирахування і побудови на папері картографічної сітки, яка відповідає сітці паралелей і меридіанів. В подальшому при складанні карт картографічна сітка служить основою для правильного розміщення елементів змісту карти. Картографічні сітки бувають різні по виду і по своїх властивостях.
Костянтин Саліщев – доктор географічних наук, професор, фундатор сучасної картографічної науки

6
Складання карт, якщо не говорити про топографічні знімання, полягає в заповненні картографічної сітки елементами змісту карти, які беруться з картографічних матеріалів. Цей процес треба розуміти як механічне перенесення змісту з готової карти на іншу картографічну сітку. Для того щоб скласти нову карту, приходиться вирішувати складне завдання правильного відображення території земної поверхні у відповідності з тими вимогами, які ставляться до цієї карти, а від масштабу визначається характер і повнота її змісту, умовні знаки, методи і способи складальних робіт. Результатом складальних робіт є викреслена від руки, або при допомозі комп'ютера, в певних умовних знаках карта, яку називають видавничим оригіналом карти.
Оформлення карт полягає у виготовленні авторського оригіналу карти, який є точною копією видавничого оригіналу і виконаного чистовим кресленням в строгій відповідності з прийнятими умовними знаками.
Видавництво карт полягає у відтворенні оригіналу карти і одержанні необхідної кількості відбитків листів карти у повній відповідності з прийнятими умовами її естетичного оформлення.
Картографія тісно пов'язана з географією, геодезією, аерофототопографією (фотограмметрією), астрономією і гравіметрією. В результаті астрономічних, гравіметричних і геодезичних робіт картографи одержують дані про форму і розміри Землі, про географічне положення окремих
(опорних) точок на земній поверхні. Ці дані необхідні для побудови математичної основи карт.
Різні види знімань дають карти великих масштабів, які
є вихідним матеріалом для складання інших карт.
1.2.

Історія української та світової картографії.
Перші карти — «дорожні путівники», карбувалися на металі (античних щитах) чи шкурах та викреслювалися на папірусі ще в III тис. до н. е. Власні картографічні школи
існували в Давньоєгипетському, Критському, Хетському,
Вавилонському царствах, Китайській та Ассирійській
імперіях. У Стародавній Греції з розвитком мореплавства з'явилися спеціалізовані каботажно-морські карти-періпли, які поряд з графічним зображенням містили текстову частину опису віддалених земель, портів та відстаней між ними.
Чандарська карта – літологічна 3-D-карта артефакт, має назву
«Карта Творця»

7
Найдавнішою картою в світі вважається Чандарська карта, яка є картографічним феноменом. На карті показана територія Південного Уралу і була знайдена експедицією у
1999 р. Це карта на камені. Карта складається із сотень плит, на яких показані ріки та гори, астрономічні дані для даної місцевості. Технологія створення такої карти є надсучасною – 3D-технологія прострового картографування.
Карта-феномен має ще назву як «Карта Творця».
В Україні картографічними артефактами є карта, яка знаходиться у Київському обласному археологічному музеї в с. Трипілля, де показані материки та океани, моря та міста та
Межиріцька кам’яна карта, яка демонструє навколишні території поселень первісних людей на території України.
Початки наукової картографії закладені великим ученим античного світу Клавдієм Птолемеєм (II ст. до н. е.).
Він, щоправда, називав її географією, але завдання розумів по-сучасному. У «Керівництві з географії» К. Птолемей вчив, що «…географія є лінійним зображенням всієї нині відомої
нам частини Землі з усім тим, що на ній знаходиться... Вона
зображає положення і обриси з допомогою одних тільки
ліній і умовних знаків... Усе це з допомогою математики дає
нам можливість побачити Землю в одній картині подібно до
того, як ми можемо оглянути небесне склепіння в його
обертанні над нашою головою…».
Багато століть поняття «картографія» і «географія» були нерозлучними. Лише в XIX ст. відбулося відокремлення картографії як науки. Це було пов'язано з активною розробкою математичних аспектів картографії, теорії проекцій, аналітичних методів.
В
Україні термін
«картографія» з'явилося в середині XIX ст. як технічний термін.
У XIX ст. в розвитку сучасної картографії намітилося дві головні тенденції, 3 одного боку, вона вдосконалюється як інженерно-технічна галузь знань, а з іншого — як наука пізнавальна, яка має тісні зв'язки з загальною теорією пізнання, природничими і соціально-економічними науками.
Один із найбільш перспективних напрямків розвитку сучасної картографії — географічна картографія, основу якої складає вивчення за допомогою карт географічних систем: природних, економічних, соціальних.
До завдань географічної картографії належать:

картографічна інтерпретація географічних даних;

картографічне моделювання географічних явищ і процесів;
Трипільська карта
світу із експозицій
Київського обласного музею с. Трипілля
Київської області
Межиріцька карта –
перша палеокарта знайдена на території
України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал