Екзаменаційні питанняСкачати 57.09 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір57.09 Kb.
Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії культури


Екзаменаційні питання
 1. Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки.

 2. Предмет історії української культури.

 3. Джерела формування української культури.

 4. Періодизація історії української культури.

 5. Автохтонна та міграційна теорії походження українського народу.

 6. Трипільська культура ІV-ІІІ тис. до н.е.

 7. Зарубинецька та Черняхівська культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі.

 8. Київська Русь як соціокультурна система.

 9. Розвиток писемності, освіти та літератури в добу Київської Русі.

 10. Іларіон Київський “Слово про Закон, Благодать та істину”: зміст, значення та основні проблеми твору.

 11. Архітектура Київської Русі.

 12. Образотворче мистецтво та іконопис Київської Русі.

 13. Галицько-Волинська Русь як культурна спадкоємниця Київської Русі.

 14. Поширення ідей раннього гуманізму в Україні (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський).

 15. Зміст та основні проблеми праці Станіслава Оріховського “Напущення польському королеві Сігізмунду Августу”.

 16. Діяльність І.Вишенського на ниві полемічної літератури.

 17. Скульптура і живопис України ХVІ ст.

 18. Діяльність Острозького культурно-освітнього осередку.

 19. Культурно-просвітницька діяльність братських шкіл.

 20. Культура Запорізької Січі та її самобутні риси.

 21. Музична культура і театральне мистецтво України епохи Ренесансу.

 22. Львівський архітектурний Ренесанс.

 23. Українське бароко в літературі, архітектурі та образотворчому мистецтві.

 24. Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури.

 25. Класицизм в архітектурі та живописі українського Просвітництва.

 26. Дворянський період національно-культурного відродження, його особливості.

 27. Народницький період національно-культурного відродження, його характерні риси та ознаки.

 28. Просвітницька діяльність громадівських організацій в Україні.

 29. Модерністський період національно-культурного відродження, його характерні риси та ознаки.

 30. Ю.Бачинський та М.Міхновський – виразники української національної ідеї.

 31. Національно-культурне відродження у Галичині.

 32. Культурно-просвітницька діяльність “Руської Трійці”.

 33. Літературна та громадсько-політична діяльність Т.Г.Шевченка.

 34. М.Костомаров “Закон Божий”. Книга буття українського народу” – програмний документ “Кирило-Мефодіївського товариства”.

 35. Львівський, Харківський, Київський університети та їх значення для української культури ХІХ ст.

 36. Розвиток музичної культури і театрального мистецтва в Україні ХІХ ст.

 37. Періодизація духовної культури ХХ ст., головні тенденції і розвитку.

 38. М.Грушевський і процеси державотворення в Україні у період національно-демократичної революції 1917-1918 рр.

 39. Постать Івана Франка в українській культурі.

 40. Львівський університет – історія та сучасність.

 41. “Розстріляне відродження” 20-30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури

 42. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність “шістдесятників”.

 43. Лесь Курбас – визначний діяч українського театрального мистецтва.

 44. Олександр Довженко – основоположник українського кіномистецтва.

 45. Головні чинники, тенденції та риси сучасної української культури.

 46. Художня культура та її особливості.

 47. Феномен масової культури.

 48. Розвиток сучасних національних музичних традицій, театру та кіномистецтва.

 49. Розвиток освіти і наукових знань в Україні наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст.

 50. І.Нечуй-Левицький. «Світогляд українського народу».

II.Домашнє завдання: Відвідати музей Івана Франка і написати есе (дві сторінки) про роль Івана Франка в українській культурі

ІІІ. Звернути увагу на головні поняття:

Розкрийте суть поняття: ( культура, автохтонна теорія, міграційна теорія, ренесанс, бароко, рококо,класицизм, масова культура, модерн, постмодерн, Відродження, “шістдесятники”, “Розстріляне відродження”, Просвітництво, Україна…)

Нормативний курс “Історія української культури”, запроваджений Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вузів у 2010 р. як обов’язковий предмет зі складання іспиту наприкінці семестру, схвально оцінений педагогічною громадськістю вищих навчальних закладів. Разом з іншими філософсько-гуманітарними дисциплінами цей курс сприятиме формуванню наукового світогляду студентів, виробленню у них активної життєвої позиції, утвердженню високих моральних принципів та ідеалів.

Історія української культури викладається на першому курсі впродовж першого або другого семестру обсягом 72 год, з яких на лекції відведено – 18 год., семінарські заняття – 18 год., самостійну роботу студентів для вивчення першоджерел – 36 год.

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із закономірностями виникнення та джерелами формування української культури, особливостями її розвитку на різних етапах історії України, з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури нашого народу, її гуманістичну спрямованість, відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер. Навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

Предмет навчальної дисципліни.

Закономірності виникнення та розвиток української культури на різних етапах вітчизняної історії.


Студенти повинні знати:

 • цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • сутність українських національно-культурних проектів;

 • світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним характером;

 • основні етапи формування художніх стилів в українській культурі.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати різноманітні явища української культури;

 • оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України;

 • охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі;

 • узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних

тенденцій розвитку української культури.

Наприкінці навчальної програми подані модульні завдання № 1 та № 2, тематика контрольної роботи, що рекомендовані студентам за вибором викладача, одночасно сформульовані теми колоквіуму, які за наявності годин визначають викладачі лекційних курсів з історії української культури.


Структура курсу:
Лекції.

1. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивчення (2 год)

2. Витоки української культури (2 год)

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (2 год)

4. Культура періоду становлення української народності (XIV–XV ст.) (2 год)

5. Український Ренесанс на ниві духовної культури (XVI – перша половина XVII ст.) (2 год)

6. Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII-XVIII ст.) (2 год)

7. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII – початку XX ст. Український романтизм (2 год)

8. Духовна культура України ХХ ст. (2 год)

9. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90-і роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2 год)Семінарські заняття:


 1. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади

вивчення історії культури України (2 год)

2. Історичні передумови виникнення та джерела формування української культури (2 год)

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (2 год)

4. Культура українського народу XVI – першої половини XVII ст. Український Ренесанс, його особливості (2 год)

5. Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII–XVIII ст.) (2 год)

6. Національно-культурне відродження в Україні . Українська культура кінця ХУІІІ – початку ХХ ст. (4 год)

7. Духовна культура України ХХ ст. (2 год)

8. Сучасна українська культура, перспективи її розвитку (2 год)
Історія української культури: навч. посіб. / [В. П.Мельник, М.В. Кашуби, А. В. Яртися та ін.] – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал