Економіка праці мета І завдання дисципліниСкачати 75.24 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір75.24 Kb.
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

1. Мета і завдання дисципліни


В наш час в зв”язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, зачіпаючи інтереси мільйонів людей - суб”єктів цих відносин. Це висуває підвищені вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі і складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях. Відповідно виникає потреба якісно нового підходу до викладання економіки праці.
Мета курсу полягає в тому, щоб створити умови студентам для глибокого засвоєння теоретико-методологічних та практичних соціально-економічних питань трудових відносин на всіх рівнях суспільства.

Головними завданнями курсу є:

• Навчання студентів основам економіки праці;

• Вироблення у студентів практичних навичок поведінки на ринку праці, підготовка їх до самореалізації в сфері праці;

• Освоєння студентами практичних вмінь та навичок щодо управління працею на мікро- та макрорівнях;

• Сприяння науково-дослідницькій діяльності, розвиткові самостійності, творчості, відповідальності студентів.

Завдання викладача - допомогти студентам: чітко засвоїти матеріал курсу, виробити практичні навички поведінки на ринку праці, підготуватися до самореалізації в сфері праці і, разом з тим, осягнути та навчитися творчо вирішувати проблеми, що постають перед економістами та менеджерами в галузі соціально-трудових відносин на всіх рівнях.
1. Зміст курсу
Тема 1. Людські ресурси і трудовий потенціал

Предмет і метод сучасної економіки праці. Цілі курсу, його структура і логіка. Зв”язок курсу з суміжними дисциплінами.

Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Економічно активне населення і трудові ресурси. Характеристика трудових ресурсів України.

Формування трудових ресурсів. Характер відтворення населення і чисельність трудових ресурсів.

Відтворення населення і ресурсів для праці. Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства. Регіональні особливості відтворення і використання трудових ресурсів.

Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України. Загальна характеристика соціально-трудових відносин. Якість трудового життя як критерій оцінки соціально-трудових відносин Формування і регулювання системи соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки.

Тема 2. Ринок праці.

Поняття та особливості ринку праці. Особливості робочої сили як товару. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці. Взаємодія попиту і пропозиції на ринку праці. Механізм дії ринку праці.

Стратегія регулювання ринку праці. Пасивна та активна політика на ринку праці. Інфраструктура ринку праці. Сегментація ринку праці.

Соціальне партнерство на ринку праці.Зміст, принципи і організація соціального партнерства. Об”єднання підприємців на ринку праці. Роль профспілок у соціально-трудових відносинах. Держава в системі соціального партнерства. Міжнародний досвід розвитку системи соціального партнерства.


Тема 3. Зайнятість населення і безробіття.

Соціально-економічна суть зайнятості. Показники і види зайнятості. Повна, раціональна і ефективна зайнятість. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики.

Безробіття, його показники і види. Фрикційне, структурне, циклічне безробіття. Приховане, застійне і добровільне безробіття. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.

Сучасні проблеми зайнятості в Україні. Падіння попиту на робочу силу у зв”язку із скороченням виробництва. Низький рівень життя і зростання пропозиції робочої сили. Традиційні проблеми зайнятості в західних і східних регіонах України. Структурні проблеми зайнятості. Приховане безробіття і неефективна зайнятість. Психологічна неготовність населення до ринкових відносин, низка територіальна та професійна мобільність.

Законодавство України про зайнятість населення.

Міжнародний досвід регулювання зайнятості.


Тема 4. Людина на ринку праці.

Поняття якості та конкурентоспроможності робочої сили. Якість робочої сили і кваліфікація працівника.Складові якості робочої сили, її показники. Нові вимоги до якості робочої сили. Вдосконалення якості робочої сили.

Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія.

Технологія пошуку роботи. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи. Самомаркетинг. Формування позитивного іміджу про себе як про високовкаліфіковану, високоморальну, працьовиту людину, яка вміє працювати в колективі. Використання всіх можливостей при пошуку роботи.

Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме.

Трудова кар’єра: поняття, значення, види, планування та реалізація.

Трудовий контракт: переваги, структура, значення в ринковій економіці. Неповний і неявний характер трудового контракту. Способи подолання інформаційної асиметрії при укладанні трудового контракту. Надання трудовому контракту самозабезпечуючого характеру.
Тема 5. Людський капітал.

Розвиток концепції людського капіталу. Людський капітал в системі соціально-економічних категорій. Соціально-економічне значення розвитку концепції людського капіталу.

Сутність людського капіталу на макро-, мезо-, мікроекономічному та особистісному рівні. Єдність та відмінності людського і речового капіталу.

Інвестиції в людський капітал як соціально-економічна категорія. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях. Визначення ефективності інвестування. Роль держави у інвестуванні людського капіталу.Соціальні аспекти інвестування освіти.

Освіта та професійна підготовка. Система освіти в інфраструктурі ринку праці. Реформування системи освіти. Система безперервної освіти. Фінансування системи освіти.
Тема 6. Організація праці.

Поняття, зміст, фактори організації праці. Економічна та соціальна доцільність вдосконалення організації праці. Завдання організації праці на макро-, мезо-, мікроекономічному рівні та на конкретному робочому місці.

Поділ і кооперування праці на підприємстві. Функціональний, технологічний, професійний та кваліфікаційний поділ праці.

Організація робочих місць як система заходів по їх оснащенню, плануванню, розміщенню, обслуговуванню, атестації і раціоналізації.

Трудовий процес і його складові: технологічна операція, трудовий рух, трудова дія, трудовий прийом. Раціоналізація трудових процесів.

Умови праці і фактори їх формування. Охорона та безпека праці.

Дисципліна праці як елемент її організації. Організація праці як соціотехнічна система.
Тема 7. Нормування праці як основа її організації

Суть і значення нормування праці. Наукова обгрунтованість норм.

Об”єкти нормування праці: робочий час, чисельність персоналу, обсяг роботи, зона обслуговування, витрати фізичної і нервової енергії працівників.

Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу. Робочий час. Режими праці і відпочинку.

Нормативні матеріали для визначення норм праці. Методи нормування трудових процесів.

Організація нормування праці на підприємствах.


Тема 8. Ефективність праці.

Ефективність праці: суть, значення, показники. Поняття продуктивності та її зв”язок з продуктивністю праці. Характер зміни продуктивності на сучасному етапі. Продуктивність і ефективність виробництва.

Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності. Суть і соціально-економічне значення зростання продуктивності праці. Методика визначення показників ефективності праці. Продуктивність індивідуальної і суспільної (сукупної) праці. Показники рентабельності коштів, витрачених на оплату праці.

Показники продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Методи вимірювання виробітку: натуральний, умовно-натуральний, трудовий, вартісний. Види трудомісткості.

Фактори зростання продуктивності праці, їх класифікація та характеристика. Матеріально-технічні, соціально-економічні та організаційні фактори. Науково-технічний прогрес як вирішальний фактор зростання продуктивності суспільної праці. Поняття резервів росту продуктивності праці. Зв”язок факторів і резервів росту продуктивності праці. Класифікація резервів підвищення продуктивності праці.

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

Проблеми вимірювання продуктивності праці у невиробничій сфері.
Тема 9. Оплата праці.

Вартість робочої сили і заробітна плата. Статистичне поняття витрат на робочу силу. Міжнародна стандартна класифікація витрат на робочу силу. Поняття вартості робочої сили для її власника, для роботодавця і для держави.

Структура вартості робочої сили для підприємства. Тарифний заробіток, посадовий оклад, преміальні виплати, надбавки за профмайстерність, доплати за важкі і шкідливі умови праці. Додаткові пільги, що надаються працівникам підприємцями. Витрати роботодавців по соціальному страхуванню. Виплати працівникам у зв”язку із хворобою. Вартість медичного обслуговування. Вихідна допомога. Витрати на професійну підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Податки, які розглядаються як витрати на робочу силу.

Заробітна плата, принципи її організації і функції у ринковій економіці.

Елементи організації оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Тарифна система оплати праці.

Безтарифна модель організації оплати праці, її зростаюче значення в сучасних умовах. Методологія розробки безтарифної моделі організації оплати праці для малого підприємства. Методи нарахування заробітної плати при безтарифній її організації.

Державне регулювання заробітної плати. Ринкове регулювання заробітної плати. Колективно-договірне регулювання заробітної плати.

Політика в галузі доходів і рівень життя. Доходи населення. Джерела їх формування та напрямки використання. Поняття та показники рівня життя. Формування системи соціальних гарантій.


Тема 10. Планування і аналіз трудових показників.

Методичні основи планування і аналізу трудових показників.

Планування продуктивності праці. Методи кількісної оцінки впливу нової техніки і прогресивної технології на зростання продуктивності праці і економію чисельності працівників.

Планування і аналіз чисельності працівників. Використання трудових нормативів при плануванні і аналізі чисельності працівників. Розрахунок потреби у різних категоріях персоналу.

Планування і аналіз заробітної плати. Плановий фонд заробітної плати (годинний, денний, місячний, річний). Аналіз витрачання фонду заробітної плати.
Література
1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. 313 с.

2. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999.

3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 1998.

4. Данюк В.М., Колот А.М. Управління трудовими ресурсами (Навч-метод.посіб) Ч.1,2. К., 1995

5. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.

6. Кодекс законів про працю України / Кодекси України у 2-х томах. Т.1. К.: “Ін Юре”, 1997. С. 149-224.

7. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 224 с.

8. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. - М.: Аспект Пресс, 1995.

9. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. Житомир, 2000. 304 с.

10. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.

11. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. - М.: Экономика, 1988.

12. Про зайнятість населення. Закон України // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999р. - К.: Істина, 1999.

13. Рофе А.И. Экономика и социология труда: Учеб. пособие.- М.: Издательство “МИК”, 1996

14. Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб.пособие / Под ред. проф. А.И.Рофе. - М.:Издательство“МИК”, 199715. Экономика труда и социально-трудовые отношения/ Под ред. Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой.- М.: Изд-во МГУ, Изд-во ЧеРо, 1996.

16. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика.- М. Изд-во МГУ, 1996.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал