Економіка і організація фірмиСкачати 60.56 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір60.56 Kb.
ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІРМИ

1. Мета та завдання курсу


Спецкурс "Економіка і організація фірми" узагальнює теоретичні і практичні знання основних розділів економіки, організації та господарювання на мікрорівні, пов'язує ці знання з розв'язанням сучасних проблем функціонування і розвитку підприємницької діяльності фірми, виступає як теоретична база для набуття практичних навичок організації та здійснення господарської діяльності фірми як основної структурної ланки сучасної ринкової економіки.

Мета навчального курсу - поглибити знання студентів щодо сутності, організаційно-правових форм, структури, ресурсів, механізмів управління та ефективного господарювання фірми як основного суб'єкта підприємницької діяльності за сучасних умов. Головна задача викладання курсу - забезпечити ґрунтовне розуміння студентами особливостей господарської діяльності фірми у сучасній ринковій економіці, оволодіння ними ефективними способами управління ресурсами, необхідними для організації раціонального господарювання фірми з метою отримання найвищих результатів. До основних проблем, які розглядаються у курсі, належать загальна характеристика фірми як суб'єкта господарювання, її організаційно-правових форм, структури та організації управління, особливості формування та використання ресурсів, які забезпечують господарську діяльність фірми, висвітлення складових елементів механізму досягнення та оцінки її результатів.


2. Зміст курсу
Тема 1. Фірма як суб’єкт господарювання.

Поняття “фірма”. Підприємницька діяльність: поняття, цілі і завдання. Фірма як суб’єкт підприємництва. Основні цілі її діяльності. Класифікація фірм за формами власності, за організаційно-правовими формами діяльності, за галузевою належністю і за розмірами. Переваги малих фірм і проблеми їх розвитку в Україні.

Порядок створення і ліквідації фірми.
Тема 2. Фірма і зовнішнє середовище господарювання.

Загальна характеристика зовнішнього середовища господарювання.

Правова інфраструктура функціонування фірми. Господарське та екологічне законодавство.

Фінансове забезпечення діяльності фірми. Банківська система.

Податкова система і податкові органи. Податки: їх функції, види, ставки. Роль податкової політики у державному регулюванні діяльності фірм.

Митна система і зовнішньоекономічні зв’язки фірм. Тарифна митна політика держави.

Організація постачання і збуту. Біржі.

Забезпечення безпеки діяльності фірми. Комерційна таємниця. Страхування майна та ділових операцій фірми.


Тема 3. Структура і організація діяльності фірми.

Фірма як складна система. Методологічні принципи систематичного дослідження фірми.

Організаційна структура фірми: наявність, функції та склад її структурних підрозділів. Фактори, що впливають на організаційну структуру фірми. Виробничі та управлінсько-обслуговуючі підрозділи фірми.

Структура виробничих підрозділів фірми. Типи виробничої структури.

Організація процесів управління фірмою. Типи структур управління.

Економіко-технологічна модель виробничого процесу. Виробнича діяльність фірми як процес перетворення вихідних ресурсів у кінцевий результат.


Тема 4. Персонал фірми.

Персонал фірми та його структура. Поняття персоналу фірми, його категорії. Кваліфікація працівників фірми.

Характеристика наявності персоналу фірми та його змін. Показники наявності і руху кадрів. Оптимізація структури та чисельності працівників фірми.

Продуктивність праці персоналу фірми. Показники продуктивності праці. Методи виміру продуктивності праці. Оцінка економічної ефективності використання трудових ресурсів на фірмі.


Тема 5. Основний капітал фірми.

Поняття основного капіталу фірми. Визначення основного капіталу як економічної категорії. Терміни “основні фонди” та “основні засоби”.

Класифікація елементів основного капіталу: за призначенням і сферою застосування, у відповідності з їх функціями у виробництві. Структура основного капіталу. Види оцінки основного капіталу. Переоцінка основного капіталу.

Амортизація та зношення основного капіталу. Фізичне та моральне зношення основного капіталу та його відтворення. Амортизаційний фонд. Амортизаційні відрахування. Норми амортизації. Методи нарахування амортизації. Характеристика наявності, стану, руху і використання основного капіталу.

Виробнича потужність фірми. Чинники, що впливають на виробничу потужність. Визначення виробничої потужності фірми. Шляхи покращання її використання.
Тема 6. Оборотний капітал фірми.

Склад і структура оборотного капіталу фірми. Оборотний капітал у виробництві. Оборотний капітал в обігу. Нормований та ненормований оборотний капітал. Джерела утворення елементів оборотного капіталу фірми.

Оцінка використання оборотного капіталу у виробництві. Політика ресурсозбереження. Нормування елементів оборотного капіталу. Визначення проблеми фірми в оборотному капіталі.

Характеристика оборотності оборотного капіталу. Показники, що характеризують швидкість обороту оборотного капіталу. Шляхи прискорення оборотності оборотного капіталу.


Тема 7. Інвестиційна та інноваційна діяльність фірми.

Інвестиції: поняття, структура, напрямки використання. Фінансові і реальні інвестиції. Інвестиції в основний капітал фірми: нетто і брутто інвестиції, екстенсивні інвестиції, реінвестиції.

Інноваційний процес. Основні напрямки нововведень. Інвестування нововведень.Інноваційний лізинг. Економічна ефективність інвестицій та нововведень. Оцінка інвестиційних проектів.
Тема 8. Планування діяльності фірми.

Планування діяльності фірми: необхідність, функції, завдання. Система планів. Цільова орієнтація системи планів.

Планово-економічні методи реалізації підприємницької стратегії. Стратегічне планування: його суть та основні функції. Структура стратегічного плану.

Довгострокове, поточне і оперативне планування: відмінності і взаємозв”язок.

Бізнес план: поняття, значення, структура. Зміст і порядок розробки бізнес-плану.
Тема 9. Мотивація і оплата праці.

Мотивація праці як функція менеджменту фірми. Стимули і мотиви. Основні форми мотивації працівників фірми. Сучасні теорії мотивації.

Оплата праці: поняття, значення, принципи організації. Форми і системи оплати праці.

Фонд заробітної плати. Методи його розрахунку.

Безтарифна система оплати праці. Державне регулювання трудових відносин.
Тема 10. Витрати виробництва і обігу фірми.

Поняття і склад витрат виробництва і обігу. Собівартість продукції (робіт, послуг) як узагальнюючий показник діяльності фірми. Характеристика витрат фірми: прямих, непрямих, конверсійних, невиробничих. Класифікація витрат за економічними елементами і статтями калькуляцій. Змінні, умовно-постійні і частково-змінні витрати.

Калькуляція собівартості та її значення. Поняття калькуляції(робіт, послуг). Фактори і джерела зниження собівартості продукції.
Тема 11. Ціни і ціноутворення на продукцію фірми.

Економічний зміст і функції цін. Місце і роль цін в управлінні фірмою. Цінова система.

Диференціація цін за ступенем участі держави у ціноутворенні, за стадіями ціноутворення, за транспортною складовою в ціні, за характером цінової інформації.

Цінові методи. Затратні методи ціноутворення. Параметричні методи ціноутворення. Цінова стратегія фірми.


Тема 12. Доход, прибуток і рентабельність фірми.

Поняття доходу. Валова виручка фірми. Валовий і чистий доход. Їх визначення і розподіл.

Поняття прибутку. Валовий і чистий прибуток. Фактори, що впливають на отримання прибутку. Розподіл прибутку фірми.

Рентабельність як показник ефективності діяльності фірми. Види рентабельності. Характеристика системи показників рентабельності.


Література
1. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм. – М., 2000.

2. Айкс б., Риттерман О. От предприятия к фирме Вопросы экономики. – 1994.- №8.

3. Бизнес – план или как повысить доходность вашего предприятия. Американская школа управления. – М., 1992.

4. Бляхман Л.С. Экономика фирмы. – СПб, 2000.

5. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів, 1998.

6. Верхан П.Х. Предприниматель. Его економическая функция и общественно-политическая ответственность. – Минск, 1992

7. Вихрущ В.П. Бізнес-план – основа успіху.- Тернопіль, 1996.

8. Вихрущ В.П., Харів П.С. Макроекономічне регулювання підприємницької діяльності: теорія і практика. – Тернопіль, 1996.

9. Вихруш В.П., Типак І.В. Економіка нових форм господарювання. – Бучач, 1994.

10. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М., 1997

11. Государственная власть и предприятие: от команды к партнерству // Под ред. Ю.М.Осипова. – М., 1991

12. Диксон Д.Е. Совершенствуйте свой бизнес. – М., 1994.

13. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М., 1998

14. Зубовський В.М. Економіка підприємства. – К., 1999

15. Киселев А.П. Предпринимательство и его роль в развитии экономики. - К ., 1993

16. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса ( или как создать фирму и работать на себя). – К., 1995

17. Котлер Ф. Основы маркетинга . – М., 1991

18. Петрович І.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г. Економіка виробничого підприємництва._ Львів, 1996

19. Федоровський В. Аналитическая экономика современного предприятия. – Николаев, 1996

20. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. – М., 1997

21. Экономика предприятия // Под ред. О.И. Волкова. – М., 2000.

22. Экономика предприятия // Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара. – М., 1998

23. Економіка підприємства //За ред. В.П.Вихруща, П.С.Харіва.- Тернопіль, 1995

24. Економіка підприємства // За ред. С.Ф.Покропивного. – К.,2000Экономическая стратегия фирмы. // Под ред. А.П.Грозова. – СПб, 1998.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал