Економічна психологіяСкачати 106.63 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір106.63 Kb.
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Економічна психологія» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про психологічні явища, пов’язані з виробничими відносинами людей. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна психологія» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань, вирішення проблемних ситуацій, відповідь на запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.

Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 10 сторінок тексту, написаного від руки.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Скласти термінологічний словник: цикл управління, методи дисциплінарного впливу, стимули праці, атестація кадрів, метод відповідності формальним критеріям, професіонограма, селекція кадрів, конус кар’єри, метод «кнута та пряника», вербування кадрів.

3. Підготувати реферативне повідомлення за темами:

 1. Співвідношення економічної теорії та економічної психології, їх взаємозв’язок.

 2. Основні методи досліджень у економічній психології.

 3. Психологічні закони економічної поведінки індивідів.

 4. Перспективи розвитку економічної психології.

 5. Моделі економічної поведінки та їх еволюція у економічних та психологічних теоріях.

 6. Вплив потреб та інтересів на економічну поведінку індивідів.

 7. Психологічні аспекти підприємницької діяльності.

 8. Психологічні аспекти діяльності менеджера.

 9. Психологія сприйняття боргів.

 10. Психологічні особливості кредитування та поетапної оплати.

 11. Закономірності економічної поведінки в умовах інфляції та економічної кризи.

 12. Психологічний вплив грошей на особистість.

 13. Психологічні аспекти сприйняття доходів та заощаджень.

 14. Психологія ризику в економічній діяльності.

 15. Психологія економічної нерівності.

 16. Психологія економічного страху.

 17. Сприймання економічної політики держави різними шарами населення.

 18. Психологічна характеристика девіантних форм економічної поведінки (шантаж, підкуп, зговір, рекет та ін.).

 19. Уявлення населення про рівень економічного благополуччя.

 20. Психологічні проблеми тіньової економіки.

 21. Психологічне сприймання державних прибутків та витрат.

 22. Психологічні моделі поведінки при ухиленні від сплати податків.

 23. Психологія матеріального стимулювання праці в умовах ринкових відносин.

 24. Механізми регулювання поведінки персоналу в ринкових умовах господарювання.

 25. Економіко-психологічні підходи до регулювання чисельності персоналу.

 26. Психологічні аспекти організаційної культури.

 27. Психологічні особливості сприймання та оцінки товарів споживачами.

 28. Поведінка різних шарів населення на ринку споживчих товарів.

 29. Психологічні механізми та методи рекламного впливу на споживача.

4. Підготувати мультимедійні презентації по кожній теми навчальної дисципліни.
Проблемні ситуації:

1. Уявіть, що Ви займаєте посаду менеджера у фірмі, що виготовляє одяг для жінок. Ваше завдання полягає у тому, щоб закупити партію фурнітури для колекції «весна-літо 2013». Ви маєте 8 пропозицій від виробників та місяць на роздуми. Відповідно до якої моделі буде прийняте Ваше рішення? Поясніть чому.

2. Уявіть аналогічну ситуацію: Ви займаєте посаду менеджера у фірмі, що виготовляє одяг для жінок. Ваше завдання полягає у тому, щоб закупити партію фурнітури для колекції «весна-літо 2013». У Вас є дві пропозиції від виробників та обмаль часу для прийняття рішення. Відповідно до якої моделі буде прийняте Ваше рішення? Поясніть чому.

3. Уявіть аналогічну ситуацію: Ви займаєте посаду менеджера у фірмі, що виготовляє одяг для жінок. Ваше завдання полягає у тому, щоб закупити партію фурнітури для колекції «весна-літо 2013». У Вас дуже скрутна фінансова ситуація та лише одна пропозиція від виробника, що погодився продати товар за зниженою ціною. Відповідно до якої моделі буде прийняте Ваше рішення? Поясніть чому.

4. Якщо у кошику А міститься такий же товар як і у кошику Б, проте у кошику Б товару на одну одиницю більше. Який кошик, на Ваш погляд, обере споживач?

5. Дайте відповідь на запитання: «Чому Ви надасте перевагу 100% ймовірності провести тиждень відпустки у Англії чи 50% ймовірності виграти тритижневий тур по Англії, Франції та Італії?»; «Чому Ви надасте перевагу 10% шансові виграти однотижневу відпустку у Англії чи 5% шансові виграти тритижневий тур по Англії, Франції та Італії?».

6. Явіть собі, що Ви маєте шанс 90% виграти в лотерею 3000 $ або 45% виграти 6000 $. Що Ви оберете?

7. У Вас є 90% ймовірність програти 3000 $ або 45% ймовірність програти 6000 $. Що Ви оберете?

8. Уявіть, що Ви вирішили подивитися спектакль, вхід на який коштує 10 $. Коли Ви підійшли до театру, то виявили, що загубили купюру 10$. Чи підете Ви дивитися спектакль?

9. Уявіть, що Ви вирішили подивитися спектакль, білет на який коштує 10 $. Білет Ви купили, проте він ніде не зареєстрований. Ви підійшли до театру та виявили, що загубили білет. Чи купите Ви ще один білет?


Творчі завдання:

1. Заповнити таблицю:Особистий стиль менеджера у процесі прийняття управлінського рішенняМетод прийняття рішення

Характеристика стилю менеджера

1

Рішення приймається врівноважено
2

Рішення приймаються імпульсивно
3

Рішення приймаються інертно
4

Рішення приймаються ризиковано
5

Рішення приймаються обережно
2. Заповнити таблицю:

Особливості економічної соціалізації (ЕС)ЕС дошкільників

ЕС

молодших школярівЕС

дорослих


ЕС

осіб передпенсійного та пенсійного віку3. Заповнити таблицю:Етапи процесу підбору кадрівНазва етапу

Характеристика етапу

Основне завдання

1

Попередній етап2

Селекція кадрів4. Зобразити вектори взаємозв’язку понять: економіка, політика та психологія.

5. Пояснити своїми словами твердження «людина від природи є корисною». Висловити власну точку зору з приводу даного твердження.

6. Відобразити морфологічний зв’язок понять «власність» та «особистість».

7. Пояснити у чому полягає негативний морально-психологічний вплив власності на особистість?

8. Пояснити чому власність називають інструментом для отримання прибутку?

9. Розкрити емоційну складову почуття власності.

10. Описати рисунки:

Л1

Р1

Л2

Рисунок 1.

Л1

Л2

Р1

Рисунок 2.

11. Пояснити своїми словами: «Інформація, яка не рухається, існує лише потенційно».

12. Пояснити чому інформація підлягає загибелі.

13. Розкрити позитивний та негативний вплив оцифрування на інформацію як на власність.


Запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки:

 1. До основних моделей прийняття економічних рішень належать наступні: …

 2. Ситуацію, у якій відбувається прийняття рішень, характеризують такі головні риси…

 3. Економічна психологія – це…

 4. Предмет дослідження економічної психології – це…

 5. Економічною поведінкою називають…

 6. Економічна свідомість – це…

 7. Економічне мислення – це…

 8. Об’єктом економічної психології є…

 9. Предмет економічної психології – це…

 10. Взаємозв’язок політики, економіки та психології ґрунтується на понятті…

 11. Взаємозв’язок економічної та педагогічної психології полягає у …

 12. Взаємозв’язок економічної та політичної психології можна коротко окреслити як…

 13. Дослідження у економічній психології проводяться за допомогою таких методів…

 14. «Теорія ігор» - це…

 15. Центральним напрямком досліджень у зарубіжній економічній психології є…

 16. Основними методами досліджень у економічній психології є…

 17. Зв’язок власності та політики можна охарактеризувати наступним чином…

 18. Інтенсивність розвитку економічної психології (90-ті рр. ХХ ст.) визначають наступними причинами…

 19. Дослідження економічної психології проводять на двох рівнях: …

 20. Термін «Економічна психологія» вперше був використаний….

 21. Економічна психологія має тісний зв’язок з такими науками…

 22. Назвіть основні проблеми економічної психології (не менше 3-х).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал