Ефективність використання народних ігор у формуванні ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностейСкачати 244.88 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір244.88 Kb.


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Маєвський М.І.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотації:

Мета:встановити ефективність розробленої структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей. Матеріал: дівчата педагогічних спеціальностей, які були віднесені до контрольної групи (28 осіб) та експериментальної (30 осіб). Для встановлення ефективності моделі формування ціннісних орієнтацій застосовувалось соціологічне анкетування, тестування фізичної та теоретичної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати: Встановлено, що оптимальним в технології реалізації структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру в майбутніх вчителів української філології в процесі занять фізичним вихованням є поєднанням чотирьох блоків (теоретичного, методичного, практичного і управлінського), що забезпечує вплив на фізичну та духовно-інтелектуальну сторони студенток. Висновки: Доведено, що через активне пізнавальне включення в традиції і звичаї українського народу відбувається утвердження психологічної і соціальної готовності дівчат до проведення культурних заходів з елементами рухової активності в особистій і майбутній фаховій практиці.

Ключові слова: цінності, фізична культура, змістова модель, студентки.

Маевский Н.И.Эффективность использования народных игр в формировании ценностных ориентаций на физическую культуру студенток педагогических специальностей. Цель: установить эффективность разработанной структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую культуру студенток педагогических специальностей. Материал: студентки педагогических специальностей, которые были отнесены к контрольной группе (28девушек) и экспериментальной (30 девушек). Для установления эффективности модели формирования ценностных ориентаций применялось социологическое анкетирование, тестирование физической и теоретической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Результаты: Установлено, что оптимальным в технологии реализации структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую культуру в будущих филологов является сочетание четырех блоков (теоретического, методического, практического и управленческого). Это обеспечивает воздействие на физическую и духовно-иинтеллектуальную сторону студенток. Выводы: Доказано, что из-за активного познавательного включения в традиции и обычаи украинского народа происходит утверждение психологической и социальной готовности девушек к проведению культурных мероприятий с элементами двигательной активности в личной и будущей профессиональной практике.

Ключевые слова: ценности, физическая культура, содержательная модель, студентки.

Mayevsky M.I. The efficiency in the formation of people's games value orientations for physical culture students of pedagogical specialties. Objective: To establish the efficiency of the developed structural-content model of the formation of value orientations on physical training for students of pedagogical specialties. Material: students of pedagogical specialties: the control group (28 women) and the experimental group (30 women). Sociological survey, physical testing and theoretical preparation, pedagogical experiment, mathematical statistics methods were used to establish the effectiveness of the model of formation of valuable orientations. Results: was found the best technology in the implementation of structural and substantial model of formation of valuable orientations on physical education in the future philologists: it was combination of theoretical, methodological, and practical management. It provides effect of physical, spiritual and intellectual action on the student. Conclusions: It is proved that active learning to traditions and customs of the Ukrainian people conducts to psychological and social readiness of girls for carrying out cultural actions with elements of physical activity in future professional practice.

Keywords: values, Physical Education, meaning fulmodel, student.

Вступ. У сучасному педагогічному просторі України відкритою залишається проблема орієнтації студентської молоді нефізкультурного профілю на цінності фізичної культури, адже стан здоров’я майбутніх педагогічних працівників давно свідчать про погані тенденції. Особливих підходів до організації та побудови занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей потребує жіноча стать, яка переважно відсторонена від систематичної рухової активності і найбільш критична до засобів, форм і методів організації заняття. Така відстороненість вимагає від фахівців сфери фізичної культури і спорту шукати дієві підходи для зацікавлення молодих людей у фізкультуро-спортивній активності, враховуючи інтереси та побажання студентів.

Наукові дослідження вітчизняних вчених, зокрема Н.А. Деделюк, С.В. Ніколаєва, В.В. Захожого (2013) [19]; Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхньої (2010) [6]; В.О. Сутули, П.М. Кизіма, В.В. Шутєєва, Ю.О. Фішева, Л.С. Луценко (2014) [11]; С.М. Футорного  (2015) [14]; А. Цьося, А. Шевчук, О. Касарди (2014) [16] та зарубіжних держав: Chatzisarantis N.L.D., Hagger M.S. (2009) [18]; Standage M., Gillison F.B., Ntoumanis N., Treasure D.C.(2012)[21]; Aelterman N., Vansteenkiste M., VanKeer H., Vanden BergheL., DeMeyer J., Haerens L. (2012). [17]; How Y.M., Whipp P.R., Dimmock J.A., Jackson B. (2013) [20]; Koka A. (2013) [21] вказують на те, що підвищити рівень рухової активності студентів неможливо без формування в них інтересів та стимуляції потреб і мотивів займатися фізичними вправами, що в загальному пролягає в площині ціннісних орієнтацій на сферу фізичної культури. Використання народних ігор в практиці фізичного виховання студентської молоді та школярства апробовувалося різними авторами, зокрема В.М. Вакуленко [3], Кулік, Т.І. Кудряшова [7], О. Ткаченко [12], втім етнопедагогічний потенціал даних вчених не містив цілеспрямованого впливу на формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру в студентів. Дисертаційним дослідженням М.М. Саїнчук доведено ефективність народних ігор у вирішенні такого роду завдання, однак робота присвячена старшокласникам. Робіт же по формуванню ціннісних орієнтацій на фізичну культуру у студенток педагогічних спеціальностей засобами народних ігор не було досі заявлено, що обумовлює актуальність теми дослідження.Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Мета роботи:встановити ефективність авторської структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей.

Завданнями дослідження було виявлення змін в показниках фізичної підготовленості, фізичного здоров’я, теоретичної підготовленості, відношення до предмету «фізична культура», самостійної залученості до фізкультурно-спортивної діяльності після впровадження структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей.

Методи роботи: теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної наукової літератури, педагогічне спостереження, соціологічне анкетування, тестування фізичної та теоретичної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати досліджень.

Педагогічний експеримент полягав у впровадженні структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей у процес фізичного виховання засобами етнопедагогіки (народних ігор). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини був базою проведення даних педагогічних досліджень. На початку формувального експерименту були сформовані контрольна (КГ – 28 студенток факультету дошкільної освіти) і експериментальна (ЕГ – 30 студенток філологічного факультету) групи із студенток ІІ курсу. За станом здоров’я дівчата ІІ курсу ЕГ і КГ відносилися до основної групи, якихось протипоказань чи обмежень до занять вони не мали.

Експериментальна робота з формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток ЕГ проводилась в процесі навчальних занять протягом декількох семестрів (ІІІ-IV). Особливий акцент на заняттях з фізичної культури робився на внутрішню установку дівчат через відтворення в рухливості етнокультурної системи цінностей, що дозволяє засвоювати життєвий і духовний досвід предків у призмі сучасного культурного процесу. В КГ заняття з фізичної культури проводилися за звичною програмою навчального закладу.

Структурно-змістова модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру в майбутніх вчителів української філології в процесі занять фізичним вихованням складалася із таких блоків як теоретичний, методичний, практичний і управлінський, які більш детально були проаналізовані в одній із авторських статей [8]. Ігри підбиралися таким чином, щоб здійснювався вплив на збереження і зміцнення здоров’я студенток шляхом розкриття духовних, психічних і фізичних їх можливостей формуючи тим самим ціннісні орієнтації на фізичну культуру на базі народної рухової культури.

Ефективність втілення структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру зі студентками філологічного факультету перевірялась через операції співставлення змін (до і після експерименту в ЕГ і КГ) в показниках фізичної підготовленості, фізичного здоров’я, теоретичної підготовленості, відношення до предмету «фізична культура», самостійної залученості до фізкультурно-спортивної діяльності.

Показники фізичної підготовленості студенток КГ і ЕГ до впровадження педагогічного експерименту (табл. 1) з формування ціннісних орієнтацій свідчать про те, що фізичні якості дівчат не фізкультурних спеціальностей розвинені досить слабко (низький рівень) і фактично в одних і тих же діапазонах даних. До експерименту різницю в спритності (у КГ 11,20±0,11 с. і у ЕГ 11,21±0,11 с.) та гнучкості (17,3±0,78 см. у КГ і 17,1±0,70 см. у ЕГ) взагалі можна вважати не виявленою. Результати тесту на швидкість (6,14±0,12 с. у КГ та 5,97±0,09 с.), власне силові здібності (згідно динамометрії в КГ 19,8±0,46 кг. та 20,8±0,49 кг. у ЕГ ), силову витривалість (12,4±0,77 раз у КГ та 14,2±0,92 раз у ЕГ) і вибухову силу (160,9±3,77 см. у КГ і 158,4±4,14 см. у ЕГ) вказують теж на близькі до однорідності значення між обома групами. Лише у швидкісно-силовій якості (підйом тулуба за 30 с.) дівчата ЕГ показали кращі результати ніж в КГ (у КГ 23,6±1,55 раз проти 29,3±1,86 разів у ЕГ).Таблиця 1.

Показники фізичної підготовленості студенток ЕГ і КГ до та після педагогічного експерименту

Фізична якість

показники результатів

контрольна група

(n=28)


експериментальна група

(n=30)


до експ.

після експ.

до експ.

після експ.m

δm

δm

δm

δ

швидкість (біг 30 м.), м/с

6,14

0,12

0,62

6,05

0,14

0,53

5,97

0,09

0,38

5,47

0,11

0,41

спритність (човниковий біг 4 по 9 м.), с.

11,20

0,11

0,59

11,16

0,12

0,52

11,21

0,11

0,59

9,31*

0,12

0,49

сила

вибухова (стрибок у довжину з місця), см.

160,9

3,77

20,9

165,9

2,95

11,9

158,4

4,14

26,3

171,3*

3,15

20,1

динамометрія кисті, кг.

19,8

0,46

2,28

20,5

0,41

2,91

20,8

0,49

2,39

25,6*

0,41

2,25

віджимання, кількість разів

12,40

0,77

4,32

14,1

0,75

4,82

14,2

0,92

5,17

18,5

0,83

4,37

підйом тулуба за 30 с.

23,60

1,55

8,20

24,2

1,60

8,35

29,3

1,86

9,23

31,7

1,68

8,75

гнучкість (нахил тулуба вперед), см.

17,30

0,78

4,41

17,8

0,71

4,32

17,1

0,70

4,11

19,01

0,65

3,94

Примітка: *(Р<0.05)

Після формувального педагогічного експерименту лише фізична підготовленість студенток ЕГ (табл. 1.) зазнала достовірних змін за окремими тестами з оцінки фізичних якостей (спритність і силові здібності), тоді як в КГ фактичні результати за тестуванням залишились на тому ж рівні. Це свідчить про те, що типова структура занять з фізичної культури, яка була у студенток КГ, не сприяє покращенню фізичної підготовки. Нами не виявлено в КГ жодного суттєвого приросту у фізичних якостях. Найбільше досягнення, втім не достовірне, встановлено у вибуховій силі, де у порівнянні із попередніми 160,9±3,77 см. кінцевий результат склав 5 см (165,9±2,95 см.).

Таким чином, аналіз показників фізичної підготовленості студенток ЕГ і КГ до та після педагогічного експерименту виявив суттєвіше покращення фізичних якостей у дівчат ЕГ. Втім, рівень їх фізичної підготовленості відповідає лише середньому рівню розвитку фізичних якостей учнів старших класів. У КГ рівень фізичної підготовленості як був низьким, так і залишився.

Після педагогічного експерименту зміни відбулися у фізичному здоров’ї ЕГ, тоді як до втілення експериментальної програми достовірної різниці між КГ і ЕГ не було. По звершенню дослідження рівень фізичного здоров’я студенток КГ залишився на тому ж нижче середнього рівні (5 балів). Жоден із індексів у КГ суттєво і достовірно не змінився, фактично залишилися дуже близькі до початкових даних показники. УЕГ після експерименту фізичне здоров’я покращилося на 2 рівні: із низького (3 бали) до середнього (9 балів). Це відбулося за рахунок достовірного (р<0,05) покращення показників силового індексу та відновлення ЧСС. Силовий індекс із 35,8±1,11% на початку експерименту зріс до 42,3±1,23 % на момент його завершення. Цей результат (покращення) співвідноситься із попередніми даними по фізичній підготовленості, де було виявлено беззаперечний розвиток сили як фізичної якості. Стосовно відновлення ЧСС після 20 присідань, то результат дівчат ЕГ покращився із низького рівня (3,11±0,22 хв.) до середнього (1,52±0,36 хв.), що інформує про краще функціонування серцево-судинної системи.Тестування рівня теоретичної підготовленості студенток КГ і ЕГ з фізичної культури (табл. 2) на початку педагогічного експерименту показало, що дівчата ЕГ мали домінування низького рівня теоретичних знань – 73,4%, переважаючи більш ніж вдвічі студенток КГ (32,1%) з таким рівнем. Середній рівень був виявлений у більшості студенток КГ (67,9%) і лише в 23,3% студенток ЕГ. Втім у дівчат ЕГ була одна студентка (3,3%) із достатнім рівнем знань фізичної культури.

Таблиця2.

Рівень теоретичної підготовленості студенток КГ і ЕГ з фізичної культури

Рівні знань

контрольна група (n=28)

експериментальна група (n=30)

до експ.

після експ.

до експ.

після експ.

n

%

n

%

n

%

n

%

низький

9

32,1

8

28,6

22

73,4

3

10

середній

19

67,9

20

71,4

7

23,3

17

63,3

достатній

-

-

-

-

1

3,3

10

26,7

Після формувального експерименту ситуація із теоретичною підготовленістю кардинально змінилася в кращу сторону виключно у студенток ЕГ, тоді як в КГ практично нічого не відбулося (лише одна студентка покращила свій рівень теоретичних знань, перейшовши із низького рівня в середній). Так, структурно-змістова модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток факультету української філології (ЕГ) в ході якої стимулювалася самостійність і вироблення зацікавленості до сфери фізичної культури сприяла зменшенню частки дівчат із низьким рівнем знань (вона скоротилася до 10%) і збільшенню із середнім (63,3%) і достатнім (26,7%) рівнями, що свідчить про серйозний прорив в свідомості на фізичну культуру дівчат ЕГ.

У ціннісних орієнтаціях (відношенні) до предмету фізичне виховання якісні зміни відбулися лише у студенток ЕГ. Для них предмет «фізичне виховання» став цікавішим, а заняття, відповідно,більш привабливими (в цих питання дівчата покращили оцінки з 1,9-2,0 балів до 1,4 бала). Оцінка в 1 бал – найкращий результат. Заняття із фізичного виховання пробудили бачення необхідності самостійної рухової активності (із нейтральної оцінки 2,5 балів покращення до 1,6 бала) і бажання займатися додатково в спортивній секції (із 3,4 балів на початку формувального експерименті до 1,5 після нього), що вплинуло на систематичність занять фізичними вправами студенток ЕГ, які долучились до видів спорту і фізичної активності, що несуть здоров’язберігаючий зміст, зокрема це аеробіка і ритмічна гімнастика (із 3,3% на початку стало 16,7%), спортивні танці (стало 6,7%), легка атлетика (із 13,3% стало 20%) і така форма як спортивно-культурне дозвілля – стало 23,3%. У КГ ситуація із залученістю до систематичних занять фізичними вправами мало змінилась.

Отже, структурно-змістова модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру збагатила студенток філологічного факультету руховим досвідом народної фізичної культури через отримані ними знання, уміння і навички використання ігор в професійній і самостійній діяльності.

Дискусія.

Отримані в процесі формувального етапу експерименту дані підтверджують результати інших науковців (О.Ю. Марченко, 2010; О.О. Біліченко, 2014) [2, 9] щодо ефективності використання зі студентками жіночої статі підходу по врахуванню стимулюючих і лімітуючих факторів для покращення мотивації до занять фізичною культурою. Підтвердження також знайшли результати різних науковців (В.М. Вакуленко, 2010; І.Г. Кулік, Т.І. Кудряшова, 2009; М.М. Саїнчук, 2012; О. Ткаченко 2013) стосовно дієвості застосування засобів етнопедагогіки (народних ігор) у практиці фізичного виховання з учнівською і студентською молоддю для формування у них мотиваційно-ціннісних установок на рухову активність[3, 7, 10, 12].Доповнено та розширено наукові дані В.Б. Базильчук [1], Н.І. Турчиної [13], Г.І. Гончар [4], О.Г. Гладощук [5], В.В. Цибульської [15], що на формування ціннісних орієнтацій та позитивної мотивації до систематичних занять руховою активністю і спортом у позанавчальний час студенток впливають організаційно-методичні умови навчально-виховного процесу ВНЗ.

Вперше теоретично обґрунтовано та розроблено структурно-змістову модель формування ціннісних орієнтацій студенток на фізичну культуру засобами етнопедагогіки, яка складалася із таких блоків як теоретичний, методичний, практичний і управлінський, які логічно і послідовно впливають на фізичну і інтелектуально-духовну сторону особистості утверджуючи в них позитивне ціннісне ставлення до фізичної культури. Також встановлено лімітуючі та стимулюючі фактори, що впливають на формування ціннісних орієнтацій студентів до занять фізичним вихованням студентів жіночої статі. Стримуючими факторами визначено: теоретична підготовленість, стан здоров’я, мотиваційні установки в плані навчання і успіху та до занять фізичною культурою і спортом, а позитивними – аксіологічний фактор, фактор орієнтації на здоровий спосіб життя, фактор образу фізично культурної людини, комунікативний фактор, фактор врахування інтересів студенток до видів спорту та фізичних вправ і фактор опори на ігрові традиції українського народу;Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі:

 1. Технологія реалізації структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру в майбутніх вчителів української філології в процесі занять фізичним вихованням була пов’язана з оптимальним поєднанням чотирьох блоків – теоретичного, методичного, практичного і управлінського. Це дозволило забезпечити вплив на фізичну та духовно-інтелектуальну сторони студенток через активне пізнавальне включення в традиції і звичаї українського народу та утвердження психологічної і соціальної готовності дівчат до проведення культурних заходів з елементами рухової активності.

 2. У студенток ЕГ змінилося бачення цінності фізичної культури як особисто для них самих, так і для суспільства, зокрема вони покращили свої оцінки в значущості предмету «фізичне виховання» для майбутньої роботи на 0,8 бала – із 2,4 балів до 1,6 бала (1 – найкращий бал). Таж якісна динаміка (із 2,1 балів до 1,5 бала) виявлена у визнанні потенціалу фізичної культури забезпечувати розвиток загальної культури.

 3. Структурно-змістова модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру вплинула на фізичну сторону студенток філологічного факультету, що проявилося зміцненням їх здоров’я (із низького рівня він став середнім) та кращому розвитку фізичних якостей (особливо силових здібностей). Інтелектуально-духовна сторона студенток також збагатилася знаннями організації рухливих культурних заходів в практичній роботі та зробила їх теоретично готовими до самостійних занять, адже базовий рівень знань правил здорового способу життя, методики виховання фізичних якостей та методів самоконтролю під час занять фізичними вправами забезпечує їм таку можливість (із 36,7% залучених до різних форм фізичної активності і спорту стало 86,7%).

Перспективою подальших досліджень може бути впровадження в процес фізичного виховання додаткових стимулів, серед яких найбільш впливовим є самоконтроль фізичного стану.

Література:

 1. Базильчук В.Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу : Автореф. дис.. канд. наук з фіз. виховання: 24.00.02 / В.Б.Базильчук: ЛДУФК, 2004. - 22 с.

 2. Біліченко О.О. Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів: автореф. канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / О.О. Біліченко. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с.

 3. Вакуленко В.М. Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів / В.М. Вакуленко, О.О. Стягунова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2010. – № 2 (37). – С. 44-54.

 4. Гончар Г.І. Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки: : автореф. канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Г.І. Гончар. – Дніпропетровськ, 2013.–20 с.

 5. Гладощук О.Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : автореф. канд. пед. наук :13.00.02 / О.Г. Гладощук. – К., 2008. – 20 с.

 6. Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

 7. Кулік І.Г. Українські народні рухливі ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студенства / І.Г. Кулік , Т.І. Кудряшова // Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2009. – №. 3. – С. 85-87.

 8. Маєвський М.І. Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей / М.І. Маєвський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІІ. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – C. 210-213.

 9. Марченко О.Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді : автореф. канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 /О.Ю.Марченко. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

 10. Саїнчук М.М. Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання: : автореф. канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / М.М. Саїнчук. – К., 2012. – 22 с.

 11. Сутула В.О. Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді / В.О. Сутула, П.М. Кизім, В.В. Шутєєв, Ю.О. Фішев, Л.С. Луценко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 6(44). – С.106-111.

 12. Ткаченко. О. Деякі аспекти формування ігрової культури педагога (на прикладі організації українських народних ігор) / О. Ткаченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. Випуск 120. – С. 286-288.

 13. Турчина Н. І. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів ВНЗ на різних курсах навчання : дис. канд. наук з фізичного вих. і спорту : 24.00.02 / Турчина Наталія Ігорівна. – Київ, 2009. – 204 с.

 14. Футорний С.М. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання: автореф. канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / С.М. Футорний – Київ, 2015. – 43 с.

 15. Цибульська В.В. Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання : дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Цибульська. – Умань, 2014. – 252 с.

 16. Цьось  А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільств. – 2014. – № 4. – С. 83-87.

 17. Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Van Keer, H., Van den Berghe, L., De Meyer, J., &Haerens, L.Students’ Objectively Measured Physical Activity Levels and Engagement asa Function of Between-Class and Between-Student Differences in Motivation Toward Physical Education. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2012, 34(4), 457-480

 18. Chatzisarantis, N.L.D. and Hagger, M.S. ‘Effects of an intervention based on self-determination theory on self-reported leisure-time physical activity participation’ // Psychology and Health., 2009. – №24: 29–48.

 19. Dedeliuk N., Nikolayev S., Zakhozij V., Comparative analysis of female students physical fitness state and physical activity. Human and Health, 2013. – Volume VII, Issue 2. – p. 3-7.

 20. How, Y.M., Whipp, P.R., Dimmock, J.A., & Jackson, B.The Effects of Choice on Autonomous Motivation, Perceived Autonomy Support, and Physical Activity Levels in High School Physical Education. // Journal of Teaching in Physical Education, 2013, 32(2), 131-148.

 21. Koka A. The effect of teacher and peers need support on students’ motivation in physical education and its relationship to leisure time physical activity // ActaKinesiologiae/ Universitatis Tartuеnsis, 2013. Vol. 19, pp. 48–62http://dx.doi.org/10.12697/akut.2013.19.0.

 22. Standage, M., Gillison, F.B., Ntoumanis, N., & Treasure, D.C. Predicting students' physical activity and health-related well-being: a prospective cross-domain investigation of motivation across school physical education and exercise settings // Journal of Sport & Exercise Psychology, 2012, 34(1), 37-60.


Reference:

 1. Базильчук ВБ. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу. Cand.Diss. [Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу. Cand.Diss.], LDUFK; 2004 (in Ukrainian)

 2. Біліченко ОО. Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів. Cand.Diss. [Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів. Cand.Diss.], Dnipropetrovsk; 2014 (in Ukrainian)

 3. Вакуленко ВМ, Стягунова ОО. Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів. [Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів]. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2010; 2; 44-54 (in Ukrainian)

 4. Гончар Г.І. Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки. Cand.Diss. [Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки. Cand.Diss.], Dnipropetrovsk; 2013 (in Ukrainian)

 5. Гладощук ОГ. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Cand.Diss. [Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Cand.Diss.], Kiev; 2008 (in Ukrainian)

 6. Круцевич ТЮ, Безверхня ГВ. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення [Рекреація у фізичній культурі різних груп населення], Kiev, Olympus. l-ra; 2010 (in Ukrainian)

 7. Кулік ІГ, Кудряшова ТІ. Українські народні рухливі ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студентства. [Українські народні рухливі ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студентства]. Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2009; 3; 85-87 (in Ukrainian)

 8. Маєвський МІ. Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей. [Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей]. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Вип. 129; Т. ІІІ.; Чернігів, ЧНПУ, 2015; 210-213(in Ukrainian)

 9. Марченко О.Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді. Cand.Diss. [Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді. Cand.Diss.], Dnipropetrovsk; 2010 (in Ukrainian)

 10. Саїнчук ММ. Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання. Cand.Diss. [Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання. Cand.Diss.], К.; 2012 (in Ukrainian)

 11. Сутула ВО, Кизім ПМ,  Шутєєв ВВ,  Фішев ЮО,  Луценко ЛС.  Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді [Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді], Слобожанський науково-спортивний вісник; 2014; 6(44); 106-111 (in Ukrainian)

 12. Ткаченко О. Деякі аспекти формування ігрової культури педагога (на прикладі організації українських народних ігор). [Деякі аспекти формування ігрової культури педагога (на прикладі організації українських народних ігор).], Наукові записки. Серія: Педагогічні науки; Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка; 2013; Випуск 120; 286-288 (in Ukrainian)

 13. Турчина НІ. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів ВНЗ на різних курсах навчання. Cand.Diss. [Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів ВНЗ на різних курсах навчання. Cand.Diss. ], Kyiv; 2009 (in Ukrainian)

 14. Футорний СМ. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання. Cand.Diss. [Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання. Cand.Diss.], Kyiv; 2015 (in Ukrainian)

 15. Цибульська ВВ. Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання. Cand.Diss. [Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання. Cand.Diss.], Uman; 2014. (in Ukrainian)

 16. Цьось  А, Шевчук А, Касарда О. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів. [Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів.], Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільств; 2014; 4; 83-87 (in Ukrainian)

 17. Aelterman N., Vansteenkiste M., Van Keer H., Van den Berghe L., De Meyer J., &Haerens L. Students’ Objectively Measured Physical ActivityLevels and Engagement asa Function of Between-Class and Between-Student Differences in Motivation Toward Physical Education. [Students’ Objectively Measured Physical ActivityLevels and Engagement asa Function of Between-Class and Between-Student Differences in Motivation Toward Physical Education], Journal of Sport & Exercise Psychology; 2012; 34(4); 457-480

 18. Chatzisarantis N.L.D. and Hagger M.S. ‘Effects of an intervention based on self-determination theory on self-reported leisure-time physical activity participation’. [‘Effects of an intervention based on self-determination theory on self-reported leisure-time physical activity participation’.], Psychology and Health; 2009; 24; 29–48.

 19. Dedeliuk N., Nikolayev S., Zakhozij V., Comparative analysis of female students physical fitness state and physical activity. [Comparative analysis of female students physical fitness state and physical activity.], Human and Health; 2013; Volume VII, Issue 2; 3-7.

 20. How YM, Whipp PR, Dimmock JA & Jackson B. The Effects of Choice on Autonomous Motivation, Perceived Autonomy Support, and Physical Activity Levels in High School Physical Education. [The Effects of Choice on Autonomous Motivation, Perceived Autonomy Support, and Physical Activity Levels in High School Physical Education.], Journal of Teaching in Physical Education; 2013; 32(2); 131-148.

 21. Koka A. The effect of teacher and peers need support on students’ motivation in physical education and its relationship to leisure time physical activity. [The effect of teacher and peers need support on students’ motivation in physical education and its relationship to leisure time physical activity], ActaKinesiologiae / Universitatis Tartuеnsis; 2013; 19; 48–62; http://dx.doi.org/10.12697/akut.2013.19.0.

 22. Standage M, Gillison B, Ntoumanis N & Treasure DC. Predicting students' physical activity and health-related well-being: a prospective cross-domain investigation of motivation across school physical education and exercise settings. [Predicting students' physical activity and health-related well-being: a prospective cross-domain investigation of motivation across school physical education and exercise settings.], Journal of Sport & Exercise Psychology; 2012; 34(1); 37-60.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал