Дюі лдувс ім. Е. О. Дідоренка Донецьк 2009Pdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
двоскладові (є підмет і присудок) повні (без пропуску головних членів) речення:
Апеляційний суд Житомирської області ухвалою від 29 серпня 2006 р.
вирок щодо Б. залишив без змін.
У касаційній скарзі позивач просить рішення у справі скасувати,
позовні вимоги задовольнити.

2.
В українській мові порядок слів у реченні вважається вільним, тобто певне місце за тим чи іншим членом у реченні не закріплено (пор. порядок слів у німецькій, англійській мовах). В юридичних текстах переважають речення з прямим порядком слів (підмет, присудок, другорядні члени речення): Асоціація використовує кошти, що надходять, на розсуд
загальних зборів членів асоціації; Суд визнав доведеним, що П., перебуваючи
в стані неосудності, вчинив такі суспільно небезпечні діяння.
Однак від порядку слів може залежати смисл повідомлення. Відповідно до логіки побудови висловлення в українській мові те, що хочуть повідомити (мету), розташовують у кінці речення: пор. Дощ ішов зранку / Зранку йшов дощ. Отже, розташування підмета після присудка (непрямий порядок слів, або інверсія) акцентує увагу саме на підметі: пор. На час розгляду цієї справи набрав чинності
Кримінальний кодекс 2001 р. Інверсією є також розташування на початку речення другорядних елементів: пор. інверсійна обставина у реченні У касаційному
порядку справа не розглядалася. У наведеному реченні акцент робиться на дії
«
не розглядалася».
Якщо перед іменником є означення, виражені якісним і відносним прикметником, то якісний ставлять перед відносним: активне виборче право,
тяжкі тілесні ушкодження. Якщо іменнику передують два відносних прикметники, то першим ставиться той, який виражає більш вузьке поняття: середня заробітна плата, особисте підсобне господарство, а також перша
медична допомога, другий міжнародний конгрес. Неузгоджене означення розташовують після означуваного слова: стан алкогольного спяніння, людина
похилого віку.
Якщо порядок слів у реченні не продуманий, смисл висловлювання може бути викривлений: пор. Особливості встановлення психологічного

56 контакту з неповнолітніми працівниками міліції / Особливості
встановлення працівниками міліції психологічного контакту з
неповнолітніми.

3.
У реченнях юридичних текстів, як загалом в офіційно-діловому та науковому стилях, часто використовуються дієприслівниковий та дієприкметниковий звороти, які дозволяють оптимальним чином виразити складну думку:
Т. по суті справи дав аналогічні показання, заперечуючи свою
причетність до замаху на вбивство.
Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та
обговоривши доводи, наведені у касаційному поданні прокурора, колегія
суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України
визнала, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.
Будуючи речення з дієприслівниковим зворотом, необхідно пам’ятати, що присудок і дієприслівник у звороті повинні мати один суб’єкт дії.
Наприклад, речення Гроші повинні перераховуватись, не відходячи від каси побудовано неправильно. Дієприслівниковий зворот не відходячи від каси тут може стосуватися лише людини, а підметом у головному реченні виступає слово гроші, що спричиняє логічну і синтаксичну помилку. Правильно:
Перераховуйте гроші, не відходячи від каси. Така помилка є дуже поширеною, особливо в усному мовленні.
Дієприкметниковий зворот, який є означенням, не можна відривати від головного слова: пор. Внесення змін потребує конкретних висновків і
рекомендацій учених, побудованих на міцній науковій основі / Внесення змін
потребує конкретних, побудованих на міцній науковій основі висновків і
рекомендацій учених.
Те саме стосується і складнопідрядних речень. Невдало побудовано, наприклад, таке речення: Держави здавна вели і ведуть боротьбу зі
злочинністю, що складає їхню суверенну юрисдикцію. Така фраза може бути сприйнята двозначно: суверенною юрисдикцією може бути і злочинність, і боротьба з нею. Правильно цю думку можна сформулювати так: Держави
здавна вели і ведуть боротьбу зі злочинністю. Це (або ця боротьба) складає
їхню суверенну юрисдикцію.
Дієприслівниковий і дієприкметниковий звороти можуть виступати синтаксичними синонімами до підрядних речень. Вибір варіанта повинен бути зумовлений прагненням якнайточніше і простіше виразити думку: пор.
Повертаючи майно в неробочому стані, орендар відшкодовує завдані
збитки / Якщо орендар повертає майно в неробочому стані, він
відшкодовує завдані збитки. Завдання виконано в терміни, які було
визначено рішенням зборів / Завдання виконано в терміни, визначені
рішенням зборів.

57 4.
Пасивні і безособові синтаксичні конструкції акцентують увагу на дії, а не на її виконавцеві і надають висловлюванню офіційного характеру, тому активно використовуються в юридичних текстах:
Оплата здійснюється в триденний термін після підписання Договору.
Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх
обовязків у разі виникнення обставин непереборної сили.
Відповідно до ст. 38 Кримінального кодексу України до необхідної
оборони прирівнюються дії, вчинені під час правомірного затримання та
доставлення відповідним органам влади особи, яка вчинила злочин.
Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання має
бути належним чином мотивоване.
Потерпілого було доставлено в лікарню і прооперовано.
У поданні суддів порушено питання про скасування судових рішень
щодо С.
Пасивні і безособові синтаксичні конструкції дозволяють уникнути категоричності і зберегти нейтральний тон: пор. Ви не виконали умов
договору / Вами не виконано умов договору; Ми передаємо справу до суду /
Справу буде передано до суду.
Безособові речення з незмінною дієслівною формою на -но, -то є однією з основних рис української мови, що відрізняють її від інших слов’янських мов. Тому у виборі між синонімічними синтаксичними конструкціями з дієприкметниковим присудком та безособовими дієслівними формами перевагу віддають другому варіанту: пор. Ваша претензія визнана
безпідставною / Вашу претензію визнано безпідставною; Конференція була
організована на гідному рівні / Конференцію було організовано на гідному
рівні. Проте у складних синтаксичних конструкціях ці синонімічні засоби можна чергувати: Експертизою встановлено, що постріл, яким його було
поранено, здійснений з близької відстані.

Завдання 1. Змініть порядок слів у пропонованих реченнях усіма можливими способами. З’ясуйте мету повідомлення в кожному з отриманих варіантів.
1.
Прокурор дав згоду на проведення обшуку.
2.
Крадіжку скоїв невідомий.
3.
Інформація про ціни на товари має бути доступною і достовірною.
4.
Десять спеціалістів допомагали розслідуванню.
5.
Суди повинні регулярно вивчати й узагальнювати практику
призначення кримінального покарання.
6.
Наведений у ст. 246 Кримінально-процесуального кодексу перелік
таких підстав є вичерпним.
Завдання 2. Виправте помилки у поєднанні дієприслівникового звороту з основним реченням.
1.
Розглядаючи зазначене питання, увага звертається на такі
моменти. 2. Враховуючи останні технічні досягнення, експертами робиться

58 такий висновок. 3. Операція затримання правопорушника проводилась,
дотримуючись усіх заходів безпеки. 4. Вивчаючи організації, соціологами був
описаний ряд соціальних феноменів. 5. Враховуючи пропозиції контрольної
перевірки, на юрисконсульта групи юридичного забезпечення покладено
обовязки підготовки договорів. 6. Предявляючи обвинувачення дорослим
особам за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, не завжди
належним чином збираються і закріплюються докази для розкриття цього
злочину.
Завдання 3. Відредагуйте речення. Кваліфікуйте виявлені помилки
1.
Профілактично-виховну роботу, що проводиться в підрозділах,
визнати такою, що неповною мірою відповідає вимогам Міністерства,
проте потребує корегування та постійного контролю. 2. Цей договір про
матеріальну відповідальність укладено на строк роботи в названій посаді пана
Берегового М.Ф. і набуває сили з моменту його підписання обома сторонами.
3.
З метою виконання визначених завдань поліпшення фінансування цієї сфери
суспільної діяльності насамперед потрібна ліквідація прогалин у чинному
законодавстві шляхом прийняття відповідних нормативних актів. 6. Працівник
ДАІ затримав на проспекті Миру у нетверезому стані громадянина Петренка.
7.
Із вироку має бути виключена кваліфікуюча ознака, передбачена п. «і» ст. 93
КК 1960 р.
Завдання 4. Перебудуйте подані речення у пасивні або безособові синтаксичні конструкції.
1.
Рішенням від 26.09.2008 арбітражний суд м. Києва задовольнив
позов. 2. Свідок у своїх показаннях підтвердив ці факти. 3. У справах про
злочини, відповідальність за які визначає ст. 246 Кримінального кодексу
України, шкоду слід визнати істотною, коли знищені певні види дерев у тій
чи іншій місцевості, сталася ерозія ґрунту тощо. 4. Ваше підприємство не
дотрималося строків поставки продукції, визначених у п.6 нашого договору.
5.
Якщо Ви не сплатите вказаної суми до 07.08.2009, ми передамо справу до
арбітражного суду.

Контрольні запитання
1.
Дайте загальну характеристику речень офіційно-ділового стилю.
2.
Чи впливає порядок слів на смисл висловлювання? Обґрунтуйте свою відповідь.
3.
Яких помилок слід уникати у реченнях із дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами?
4.
Чому в офіційно-діловому стилі часто використовуються пасивні та безособові конструкції?
5.
Які типові синтаксичні помилки допускають у текстах документів?

59
Тема 16. Письмова контрольна робота(орієнтовні завдання)

1.
Лише юридичні кліше наведено у ряду:
а) порушити кримінальну справу, згідно з постановою, мають місце недоліки; б) розслідуванням встановлено, запрошено у якості понятих, у відповідності до постанови; в) визнати потерпілим, запрошено понятими, із дотриманням вимог закону.
2.
В юридичних текстах використовуються:
а) лише розповідні речення; б) розповідні і питальні; в) розповідні, питальні, окличні.
3.
Основною ознакою речення є:
а) наявність підмета і присудка; б) композиційна завершеність; в) предикативність.
4.
У реченні Усі триста пятдесят один депутат підтримав /
підтримали законопроект правильною формою присудка є:
а) лише однина; б) лише множина; в) і однина, і множина.
5.
Одна із функцій пасивних і безособових синтаксичних
конструкцій у тексті документа:
а) уникнути категоричності викладу і зберегти нейтральний тон висловлювання; б) передати причинно-наслідкові зв’язки; в) оформити припис до виконання.
6.
Використовуючи
словосполучення
науково-практична
конференція, порядок роботи, умови участі, проблеми, які виносяться на
розгляд складіть текст (8-10 речень), який починається словами:

Шановний Іване Петровичу!
Повідомляємо Вам, що

60
Завдання
для індивідуально-дослідної роботи (реферат) за модулями 3, 4

1.
Суржик: особливості утворення та функціонування.
2.
Історія розвитку мови права.
3.
Мовностилістичні вимоги до юридичних текстів.
4.
Морфологічні синоніми та паралельні форми.
5.
Стилістичні можливості словотвору та словозміни.
6.
Стилістичні особливості загальних і власних іменників.
7.
Дієслово як один з основних засобів надання динаміки висловлюванню.
8.
Стилістична характеристика займенника.
9.
Числівники в складі фразеологізмів.
10.
Стилістика службових слів.
11.
Морфологічні помилки в офіційно-ділових текстах.
12.
Стилістика словосполучень.
13.
Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень.
14.
Стилістика односкладних речень.
15.
Ускладнені прості речення і їх функції.
16.
Синтаксичні помилки в офіційно-ділових текстах.
17.
Культура ділового мовлення юриста.
18.
Стилістичні можливості рідної мови.

61
Запитання до заліку
1.
Стилістика як наука. Об’єкт і предмет вивчення стилістики.
2.
Основні підрозділи стилістики як науки. Теоретична і практична стилістика.
3.
Поняття стилістичної норми.
4.
Витоки практичної стилістики ділового спілкування.
5.
Зв’язок стилістики з іншими науками.
6.
Основні підходи до визначення поняття тексту.
7.
Ознаки тексту.
8.
Типи текстів.
9.
Принципи складання текстів офіційно-ділового стилю мовлення.
10.
Вимоги до оформлення текстів офіційно-ділового стилю мовлення.
11.
Класифікатор помилок: загальна характеристика.
12.
Типологія помилок за співвіднесеністю їх із рівнем мовної системи:
13.
Типологія помилок за співвіднесеністю їх із створенням і прийняттям текстових повідомлень:
14.
Явище синонімії в сучасній українській мові.
15.
Поняття синонімічного ряду.
16.
Класифікація синонімів.
17.
Особливості вживання синонімів у ділових паперах.
18.
Особливості помилок щодо вживання синонімів.
19.
Термінологія як складова лексики сучасної української мови.
20.
Поняття терміна. Види юридичних термінів.
21.
Юридична термінологія (терміносистема).
22.
Шляхи творення термінів.
23.
Проблемні аспекти у розвитку термінології права.
24.
Професійна лексика.
25.
Жаргонна та арготична лексика.
26.
Стилістичні функції професійної лексики, жаргонізмів та арготизмів
27.
Стилістичне використання морфологічних засобів
28.
Стилістичні особливості іменників:
29.
Абревіатури в діловому мовленні.
30.
Правила скорочування слів.
31.
Морфологічна сутність прикметників.
32.
Стилістичне використання повних і коротких форм прикметників.
33.
Уживання форм вищого та найвищого ступенів порівняння в ділових паперах.
34.
Інші зауваження до стилістичного використання прикметників у діловому мовленні.
35.
Розряди числівників за значенням та будовою.
36.
Правила запису цифрової інформації.
37.
Стилістика числівників.
38.
Дієслівні форми української мови.
39.
Стилістичні властивості дієслівних форм:

62 40.
Типові помилки в мовностилістичному використанні дієслів.
41.
Групи прийменників за будовою.
42.
Стилістика прийменників.
43.
Синонімія прийменникових конструкцій.
44.
Порівняння прийменникових конструкцій української і російської мов.
45.
Типові помилки у використанні прийменників.
46.
Типи підрядного зв’язку слів у словосполучення.
47.
Лексична сполучуваність слів. Поняття фразеологізму.
48.
Стандартні словосполучення в офіційно-діловому стилі.
49.
Речення і його основні ознаки.
50.
Складні випадки координації головних членів речення.
51.
Загальна характеристика речень офіційно-ділового стилю.
52.
Порядок слів у реченні.
53.
Дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти.
54.
Пасивні та безособові синтаксичні конструкції.
55.
Типові синтаксичні помилки.

63
Навчальне видання
Практична стилістика ділового спілкування методичні рекомендації для студентів факультету права
ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал