Дюі лдувс ім. Е. О. Дідоренка Донецьк 2009Pdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
ятдесят шість одиниць
електротоварів було придбано.

Для позначення великих числових даних використовують змішаний запис: 568 тис., 780 млн., 24 млрд.

Навчальний
і фінансовий рік записуються за зразком:
2009/10
навчальний рік (н.р.). У записі грошових сум цифровий спосіб часто дублюється словесним: 809 тис. (вісімсот девять тисяч) грн.

Порядкові числівники записуються цифрою із додаванням відмінкового закінчення: товари 1-го ґатунку. Якщо дається перерахування, закінчення вказують лише один раз після останньої цифри: товари 1,2,3-го ґатунку. Якщо порядковий числівник записується римською цифрою, відмінкове закінчення не додається: пор. 1-й етап конкурсу / І етап конкурсу.

Складні слова, де перша частина – числівник, записуються комбінованим способом: 7-річний, 80-кілометровий. Дозволяється скорочений запис одиниць вимірювання: пор. 50 кг (пятдесят
кілограмів) / 50-кг (пятдесятикілограмовий).

У складних словах

39
- числівники девяносто, сто мають форму називного відмінка: девяностокілометровий, столітній;
- числівники сорок, двісті – девятсот мають форму родового відмінка: сорокакілометровий, двохсоттонний;
- числівник тисяча виступає у формі тисячо-: тисячорічний;

Приблизну кількість можна передавати за допомогою слів більше,
менше, понад, зверх, приблизно, близько:

Не використовуйте для позначення приблизної кількості прийменник біля; він має просторове значення: пор. близько 250 тис. слів (а не біля 250 тис.слів) / біля дороги.
Завдання 1. Замініть числівник іменником. Прокоментуйте можливість використання цих іменників в юридичних текстах.
Десять, дванадцять, сто, одна друга, одна третя, одна четверта.
Завдання 2. Напишіть твір-мініатюру про своє місто (село, селище) за поданим нижче планом. У творі використайте різні типи числівників та способи їх запису
1.
Час (дата, період) заснування, вік населеного пункту.
2.
Площа і кількість жителів.
3.
Кількість шкіл, підприємств та інших закладів.
4.
Найдовша вулиця (або найбільший район)
5.
Відстань до інших населених пунктів.
6.
Досягнення у розвитку населеного пункту, які можна виразити числовим значенням.

Контрольні запитання
1.
Які розряди числівників є найуживанішими для ділових паперів?
Наведіть приклади.
2.
Проаналізуйте правопис числових конструкції на позначення приблизної кількості.
3.
Які основні особливості вживання числівників та конструкцій з числівниками у діловому мовленні?
4.
Якими сполучення послуговуються в діловому мовленні для відповіді на запитання котра година? Наведіть приклади.
5.
Проаналізуйте стилістичні особливості вживання числівників.

40
Тема 11. Стилістичні аспекти дієслівних категорій

План
1.
Дієслівні форми української мови.
2.
Стилістичні властивості дієслівних форм:
-
інфінітива;
- особових дієслів;
- безособових дієслів.
3.
Типові помилки в мовностилістичному використанні дієслів.

Ключові поняття теми: дієслівні форми, інфінітив, особові дієслова,
безособові дієслова, дієприкметник, дієприслівник, синонімія дієслівних
форм.

Основна література
1.
Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови. – Львів:
ПАІС, 2007.
2.
Дудик П.С. Стилістика української мови : навчальний посібник. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2005.
3.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., 2005.
4.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : навчальний посібник. – К.:
МАУП, 2002.
5.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль:
Навч. книга – Богдан, 2000.
6.
Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. –
Львів: Світ, 2003.
7.
Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008.
Додаткова література
1.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні.
Модульний курс : навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,
2006.
2.
Зубков М.Г. Сучасна українська мова. – Харків, 2005.
3.
Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. – К., 2002.
4.
Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Вища шк., 1987.

Теоретичний мінімум
1.
У кожній розвиненій мові дієслова становлять найчисленнішу (після
іменників і прикметників) групу лексем.
У сучасній українській літературній мові п’ять дієслівних форм:
-
інфінітив: виконувати, виконати;

41
-
особова: виконую, виконуйте, виконайте, виконував (би), виконав (би),
виконуватиму, виконаю та ін.;
-
дієприкметник: виконуваний, виконаний;
-
дієприслівник: виконуючи, виконавши;
-
безособова: виконано, прийнято.
Як засіб відтворення динаміки життя дієслово найчастіше використовується в усно-розмовному і художньому мовленні, значно рідше в офіційно-діловому і науковому стилях.

2.
Стилістична потужність дієслів міститься і в їх семантиці, і в розгорнутій системі морфологічних форм (спосіб, час, особа та ін.).
Багатство, розгалуженість дієслівних форм зумовлюють багатство й розгалуженість функцій, властивих дієслівним формам.
Інфінітив
Інфінітив, або неозначена форма дієслова в сучасній українській мові закінчується на -ти (інфінітивний суфікс). Форми складать, говорить є просторічними і в юридичних текстах неприпустимі.
Інфінітив в офіційно-діловому стилі часто вживається як частина складеного присудка: прошу вжити суворих заходів, прошу надати чергову
відпустку, наказую звільнити з посади, пропонуємо продовжити терміни.
Інфінітив може вживатися у значенні різних способів дієслова, а саме:
- у ролі дійсного способу: Мені цього не здолати;
- у значенні умовного способу: знати б, те впасти;
- у ролі наказового способу: Мовчати і слухати! (див.
А.О. Капелюшний).

Особові дієслова
Змінна дієслівна форма. Зміна можлива за різними граматичними категоріями: час, спосіб, число, особа, рід.
У формах теперішнього часу стилістично різними є пари говоримо – говорим, складаємо – складаєм і под., складає – склада, доповідає – доповіда.
Друга форма в наведених парах притаманна розмовному стилю.
Поширеними і стилістично вагомими можуть бути такі мовленнєві процеси:
- стилістична заміна в системі дієслівно-часових, способових і числових форм: Пишемо! замість Пиши! чи Пишіть!;
- заміна однієї часової форми іншою: Потяг відправляється через годину
(
теп. час замість майб. часу); Потяг відправлявся через годину (мин. час замість майб.).
- використання простої і складеної форм майбутнього часу недоконаного виду (робитимубуду робити). Проста форма є стилістично нейтральною, складена має книжне забарвлення, тому є характерною для офіційно-ділового і наукового стилів.


42
Для уникнення помилок в особових формах дієслова потрібно вміти визначати дієвідміну (спосіб зміни дієслів за особами і числами).
Форми просе, носе, робе є діалектними. Літературною є норма просить, носить, робить.
Для української мови є характерною проста форма наказового способу у першій особі множини: робімо, бережімо, складаймо, читаймо. Деякі дієслова у наказовому способі мають паралельні стилістично нейтральні форми: визначитивизнач /визначи, креслитикресль/кресли і под.

Безособові дієслова
Безособові форми дієслів утворюються від пасивних форм дієприкметників за допомогою суфікса -о-: викладений – викладено, підписаний – підписано, прийнятий – прийнято, взятий – взято. Безособові дієслівні форми складають граматичну основу безособових речень.

Завдання 1. Утворіть форми наказового способу від інфінітивів.
Зверніть увагу на правильний наголос та наявність паралельних форм.
Бачитися, винишпорити, куховарити, підтвердити, підсилити,
повідомити, поводитися, поладити, помовчати, пристрелити, свідчити..

Завдання 2. Визначте дієвідміну поданих дієслів. Утворіть І особу множини та ІІ особу однини теперішнього часу.
Гнати, шити, їсти, доповісти, бути, гуркотіти, гуркотати, нищити,
донести, сопіти.

Завдання 3. Прокоментуйте значення часових форм у наведених реченнях.
1.
Ти залишишся, а я поїхав. 2. Іде, іде і стане. 3. Поїзд прибуває
завтра. 4. Ми стояли тихо, нікого не чіпали, і раптом до нас підходить
суворий правоохоронець. 5. Згаєш деньне наздоженеш і за місяць.
Контрольні запитання
1.
Які дієслівні форми і категорії можуть вживатися із стилістичною метою?
2.
Прокоментуйте вживаність дієслів у різних функціональних стилях.
3.
Наведіть приклади синонімії часових форм дієслова.
4.
Наведіть приклади синонімії способів дієслова.
5.
Яких помилок слід уникати в стилістичному використанні дієслів?

43
Модуль 4. Стилістичний синтаксис

Тема 12. Особливості вживання прийменників

План
1.
Групи прийменників за будовою.
2.
Стилістика прийменників.
3.
Синонімія прийменникових конструкцій.
4.
Порівняння прийменникових конструкцій української і російської мов.
5.
Типові помилки у використанні прийменників.

Ключові поняття теми: прийменник, модальність ,первинні і
вторинні прийменники, прийменникова конструкція.

Основна література
1.
Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови. – Львів:
ПАІС, 2007. – С. 302-310.
2.
Дудик П.С. Стилістика української мови : навчальний посібник. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2005.
3.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : навчальний посібник. – К.:
МАУП, 2002.
4.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., 2005.
5.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова. – Донецьк: ТОВ ВКФ
«
БАО», 2007.
Додаткова література
1.
Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Вища шк., 1987.
2.
Зубков М.Г. Сучасна українська мова. – Харків, 2005.
3.
Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. – К., 2002.

Теоретичний мінімум
1.
Прийменник разом із відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників служить для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні.
Отже, значення прийменників релятивне (відносне), його сутність полягає у вираженні прийменником певних семантичних відношень між повнозначними словами. Стилістичні можливості прийменників (як і сполучників, часток, вигуків) ґрунтуються на здатності їх сприяти відтворенню різних типів модальності.
Модальність (від лат. спосіб) – граматична категорія, що виражає відношення мовця до змісту висловлювання, а також змісту висловлювання до об’єктивної дійсності.

44
Прийменникам властива значна динаміка розвитку, їх стає дедалі більше внаслідок зневиразнення й ослаблення значення деяких повнозначних слів, переважно іменників і прислівників, які все частіше використовуються із службовою функцією.
Розрізняють такі групи прийменників за будовою:
- первинні, у тому числі прості (без, у (в), для, між, на, над, через, під та
ін.) і складені (задля, з-за, з-під, проміж, щодо та ін.). Ученими підраховано, що первинних простих прийменників в українській мові понад 50, а первинних складених – близько 40 слів;
- вторинні. Так само прості (вглиб, вздовж, близько, довкола, мимо,
наперед, поряд, стосовно, шляхом, всупереч та ін., загалом понад 80 слів) і складені, або прийменникові конструкції (в імя, за винятком, за рахунок, з
боку, на випадок, на адресу, на зразок, залежно від, подібно до, стосовно до,
починаючи з, незважаючи на, з огляду на та ін.; найчисленніша група – понад
100 слів) (кількість подано за П.С. Дудик).
Прийменниковою конструкцією є також сполучення прийменника з повнозначними словами.
2.
Кожен прийменник якоюсь мірою фонетично й стилістично особливий, зовсім адекватно не може бути замінений іншим. Як правило, вибір прийменника зумовлений традицією: у Карпатина Кавказ, у вихідні

на цьому тижні тощо.
Вживаючи прийменники, важливо враховувати їх стилістичну характеристику. Зокрема, багато вторинних складених прийменників має виразно книжний, нерозмовний відтінок, тому вони є характерними для книжних стилів (наукового, офіційно-ділового): пор. у зв’язку з, внаслідок, з огляду на, відповідно до та ін. Натомість функціонування вторинних прийменників проміж, насупроти, попри обмежена розмовним мовленням.
Первинні прийменники теж можуть стилістично різнитися: пор. алергія до ліків, алергія на ліки – нейтральне значення, алергія від ліків – розмовне; розповідати про себе – нейтральне, розповідати за себе – діалектне (Г.Й. Волкотруб).
3.
Важливо також знати, які прийменники служать для вираження тих чи інших смислових відношень

Відношення мети:
Для, на предмет, в інтересах, задля, заради, в імя, щодо, до та ін.
Відношення відповідності:
Відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з та ін.
Обєктні відношення:
Стосовно, стосовно до, щодо та ін.
Відношення причини:
Через, завдяки, у силу, унаслідок та ін.

Нижче подано стилістично нейтральні прийменники або такі, що використовуються в офіційно-діловому та науковому стилях. Див.: Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.

45
Часові відношення:
Після, під час, у ході, у процесі, не пізніше, не пізніше ніж та ін.
Просторові відношення:
При, поряд, біля, близько, уздовж та ін.
Відношення умови:
У разі, у випадку, за умови та ін.
4.
Функціонування прийменників в українській мові, у порівнянні з російською, є більш конкретизованим і точним. У цьому переконує функціонування прийменника по в російській та українській мовах.
Порівняй:
Російська мова
Українська мова
по приказу, по правилам, по
указанию, по адресу (проживать), по
призванию
за наказом, за правилами, за
вказівкою або згідно з наказом,
правилами, вказівкою / відповідно до
наказу, правил, вказівки, за адресою,
за покликанням
по случаю, по инициативе, по вине, по
вопросам торговли, по уважительной
причине,
исследования
по
криминалистике, лекции по уголовному
праву, заместитель по научной работе
з нагоди, з ініціативи, з вини, з
питань торгівлі, з поважної
причини,
дослідження
з
криміналістики,
лекції
з
кримінального права, заступник з
наукової роботи
по заказу, по требованию, по
просьбе, по адресу (прислать), по
предложению
на замовлення, на вимогу, на
прохання, на адресу, на пропозицію
комиссия
по
делам
несовершеннолетних, прийти по делу,
по выходным, по всем направлениям
комісія у справах неповнолітніх,
прийти у справі, у вихідні, у всіх
напрямах
меры
по
предупреждению
правонарушений, курсы по изучению,
пособие по подготовке
заходи для (щодо) запобігання
правопорушенням, курси для (з)
вивчення, посібник для (до, з)
підготовки
по истечении сорока, по прибытии
після закінчення строку, після
прибуття
по улице, по телефону, по почте, по
объему,
старший
по
званию,
старший по возрасту
вулицею,
телефоном,
поштою,
обсягом,
старший
званням,
старшого віку
дежурный по району, приказ по
институту, по закону
черговий по району, наказ по
інституту, по закону (відповідно до
закону)
Отже, не можна зловживати прийменником по в юридичних текстах, укладених українською мовою.
5.
Типовими помилками у вживанні прийменників є:

46 1) неврахування смислових відношень, які виражаються прийменниковими конструкціями: пор. із-за тебе (неправильно, із-за – просторове значення) – через тебе (правильно, через – значення причини), при виконанні (неправильно, при – просторове значення) – під час виконання
(
правильно, під час – значення часу), при виникненні пожежі (неправильно, при – просторове значення) – у разі виникнення пожежі (правильно, у разі – значення умови) тощо.
2) використання прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: пор. зрікатися від ідеалів (неправильно) – зрікатися ідеалів (правильно), відступатися ідеалів (неправильно) – відступатися від ідеалів (правильно), оплачувати за проїзд (неправильно) – оплачувати проїзд (правильно);
3) неправильний відмінок повнозначного слова у прийменниковій конструкції: пор. всупереч зауважень (неправильно) – всупереч зауваженням
(
правильно);
4) нагромадження однакових прийменників на невеликому відрізку мовлення: пор. На наступному тижні на честь свята на сценах театрів,
на відкритих майданчиках, на Центральному стадіоні відбудуться
найрізноманітніші концерти, на які ми запрошуємо киян і гостей нашої
столиці (приклад взято з Г.Й. Волкотруб).
Завдання 1. Виправте помилки у словосполученнях.
Вітер десять метрів на секунду, враження про виставу, дотичний з
проблемами, застерігати про небезпеку, знатися в психології, подібний з
наведеним, контроль за виконанням..

Завдання 2.
Відредагуйте речення, усунувши нагромадження прийменника на.
На наступному тижні на честь свята на сценах театрів, на
відкритих майданчиках, на Центральному стадіоні відбудуться
найрізноманітніші концерти, на які ми запрошуємо киян і гостей нашої
столиці.

Завдання 3. Виправте помилки у словосполученнях, які виражають час. Зверніть увагу на правильний вибір прийменника.
Пятнадцять хвилин пятої, десять хвилин першої, пів восьмої, без
пятнадцяти сім, у сімнадцять годин сорок хвилин, біля вісімнадцятої.

Контрольні

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал