Довідка про навчальний заклад Варковицька гімназія Дубенської районної ради Рівненської областіСторінка1/9
Дата конвертації17.01.2017
Розмір1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
І. Вступна частина

Інформаційна довідка про навчальний заклад

Варковицька гімназія Дубенської районної ради Рівненської області • ідентифікаційний код - ;

 • ознака особи - юридична особа;

 • місце знаходження - 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Варковичі,

вул. Шкільна,1;

• форма власності - комунальна власність

Навчальний заклад реорганізований із загальноосвітньої школи в гімназію у 2000році, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Положенням про загальний навчальний заклад та керується Статутом навчального закладу.

Головною метою Варковицької гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних
  переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Відповідно до освітнього рівня у гімназії функціонують ІІ ступені здобуття освіти:

II ступінь - основна школа (5-9 кл.) - термін навчання 5 років;

III ступінь - старша (профільна) школа - (10-11 кл..) - термін навчання 2 роки.

Кількість учнів у навчальному закладі станом на 01.09.2016 - 126 .

Учні навчаються у 8 класах (5-9 - 5 класів; 10-11 -2 класи).Середня наповнюваність учнів у класі – 20.

Викладання навчальних предметів у гімназії ведеться державною українською мовою. Навчання проходить у І зміну. Функціонує у школі 1 ГПД (для учнів 5-6 класів).

Згідно штатного розпису та тарифікаційного списку педагогічних працівників склад працівників гімназії становить: 26 педагогічних працівників, 26 з них мають основну роботу, 13 - допоміжний обслуговуючий персонал.

Для забезпеченнянавчально-виховногопроцесу у Варковицькій гімназії працює 26педагогічнихпрацівників. Даний контингент педпрацівників закладу складаєстовідсотковезабезпеченняйогопедагогічними кадрами.

Середоблікуючих26педагогічнихпрацівниківвсімаютьповнувищуосвіту, що становить 100відсотків.

Освітній рівень

Освіта

Кількість педагогічних працівників

%

Вища

26

100

Бакалавр

-

-

Середня спеціальна

-

-

Середня

-

-

Рівень педагогічної майстерності

Категорія

Кількість педагогічних працівників

%

Вища категорія

12

46

Перша категорія

5

19

Друга категорія

5

19

Спеціаліст

4

16

Знаком «Відмінник освіти України» нагороджено вчителя фізики Бондарука В.А. та вчителя української мови та літератури Шабаду Т.І.

За результатами атестації педагогічне звання «Вчитель-методист» присвоєно вчителю фізики Бондаруку В.А., вчителю історії Бондарук В.П. та вчителю української мови і літератури Шабаді Т.І.


Кількість педагогічних працівників

Відмінник освіти України

2

Вчитель - методист

3

II. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні завдання, що забезпечують

реалізацію права на освіту

у 2015-2016 н.р.

Педагогічний, учнівський, батьківський колектив Варковицької гімназії з метою реалізації відповідно до Конституції України права на освіту у 2015-2016 н.р. визначив пріоритетні завдання на навчальний рік, а саме: • посилити контроль за стовідсотковим охопленням навчанням та обліком у встановленому порядку дітей шкільного віку;

 • реалізація проблеми підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • створення оптимальних психолого-педагогічних умов для здійснення особистісного підходу в процесі навчання;

 • організація навчально-виховного процесу на високому рівні, результатом якого є самостійна, активна, науково-пошукова, дослідницька діяльність учнів;

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання.

 • забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання;

 • активізування спортивно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу ;

 • збільшення відсоток охоплення дітей шкільного віку гуртковою роботою та позашкільною освітою;

 • діагностувати профільні інтереси учнів та формувати на її підставі профільні класи;

 • створення освітньої моделі профільного особистісно орієнтованого навчання;

 • формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності, виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя;

 • визначити основні напрями та науково-методичне забезпечення профільного навчання (суспільно-гуманітарного);

 • приведення діяльності методичної служби у відповідність до завдань профільного навчання;

Адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом напрацьована певна система роботи щодо реалізації даних завдань через усі структурні ланки організації методичної, навчально-виховної роботи.

Методична робота з педагогічними кадрами гімназії у 2015-2016 навчальному році спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних національних програм «Освіта України ХХІ ст.», Національної доктрини розвитку освіти, наказів міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, виконання обласних, регіональних та районних програм, а також відповідно до структури затвердженої радою гімназії.

Згідно з річним планом роботи гімназії методична робота навчального закладу з 2015-2016 навчального року, враховуючи діагностування педагогічного колективу, керуючись рекомендаціями експертної комісії, підпорядкована науково-методичній проблемній темі «Створення психолого – педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів».

У гімназіїфункціонують три предметнікафедри: суспільно-гуманітарних, природничо-математичних, загальнорозвиваючих наук. Планироботи кафедр складені на основіматеріалівдіагностики, вступміститьґрунтовнийаналіздіяльностікафедри за минулийнавчальнийрік, засіданнякафедрипроходять у різноманітних формах, зокрема, засіданняпроходять у формікруглихстолів, диспутів, творчихзвітів, виступів-презентацій, конференцій. Питання, якірозглядаються на засіданняхвідображаютьпроблемну тему, над якоюпрацює кафедра та наукова-методичну проблему тема навчального закладу, наведено перелікрекомендованоїлітератури для опрацювання в рамках самоосвітньоїдіяльності.

На І етапі над науково-методичною проблемною темою в гімназіїпрацювалитакож клуб класнихкерівників «Творчість», семінар-практикум, проводилисяпсихолого-педагогічнітренінги, фестиваль педагогічнихідей та знахідок, науково-практична конференція, психолого-педагогічнийсемінар, випускалисяметодичнібюлетені, вчителізаймалисясамоосвітою.

На початку року була створена методична рада гімназії на чолі з заступником директора з науково-методичної роботи Коцюк Г.Ф. До її складу увійшли заступник директора з навчально-виховної роботи Вовчик О.Г., з виховної роботи Тимошишина С.В., голови кафедр Комарець Н.П., Новосадюк Г.М., Парфенюк О.О., вчитель-методист Шабада Т.І., вчитель-методист Бондарук В.А. Протягом навчального року відбувалися засідання за темами: «Підсумки науково-методичної роботи в гімназії за минулий навчальний рік»;«Про затвердження плану роботи методичної ради та структури методичної роботи на 2015-2016 н.р.»; «Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою»; «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій. Ефективність застосування електронних засобів навчання»; «Про роботу з учнями, які мають девіантну поведінку»; «Заходи з управління самоосвітою педагогів»; «Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі;про підготовку учнів до участі у шкільних,районних, обласних предметних олімпіадах, конкурсі учнівських науково-досліднцьких робіт МАН»;«Про організаціюі проведення предметних тижнів, про участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року - 2016.».

Методичнийкабінетпоповнивсяновимиматеріалами: тематичнимирозробкамивчителів, доповідями на засіданнях МО, матеріаламизібранимипід час ярмарку педагогічнихідей та технологійтощо.

Протягом року працювалипредметнікафедри. Кафедрою суспільно-гіманітарних наук на засіданняхрозглядалисяпитання про шляхи підвищення мовної активності на уроках англійської мови, пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня, педагогіку співробітництва учня і вчителя на уроках як шлях до оволодіння предметом навчання, інноваційні технології, підготовку до зовнішнього тестування, використання ситуативних завдань як засіб активізації пізнавальної діяльності учня на уроці та під час підготовки до ЗНО.

Кафедра природничо- математичних наук на своїх засіданнях роглядала питання про використання дослідницьких робіт як засіб розвитку пізнавальної активності обдарованих дітей, активізація пізнавального інтересу на уроках біології, створення ситуації зацікавленості на урокаї під час вивчення нового матеріалу, застосування технологій формування творчої особистості на уроках географії, створення ситуації зацікавленості на уроках під час вивчення нового матеріалу, про участь учнів у міжнародному конкурсах «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», міжнародній грі «Геліантус

На кафедрі загально-розвиваючих наук піднімалися питання про формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації в суспільстві, підвищення якості навчальних досягнень на основі впровадження проектно-технологічних методів, систему роботи з обдарованими і здібними учнями, формування цілісного світогляду школярів у процесі вивчення предметів загально-розвиваючих наук, допомогу школярам в оволодінні стратегіїю життєвого проектування та реалізації особистості.

У рамках семінару-практикуму на протязінавчального року проводилисязаняття з метою успішноговикористання у навчально-виховномупроцесіінформаційно-комунікативнихтехнологій, використання веб-технологій у підвищенніефективностідіяльностівчителів та розвиткупізнавальногоінтересуучнів,використання веб-ресурсів у підготовцівчителя до уроків, використаннякомп’ютернихтехнологій при оцінюваннізнаньучнів .

Плідноюбула робота клубу класнихкерівників «Творчість». Засідання проходили у виглядісемінару-тренінгу, круглого столу, виступів-презентацій. Члени клубу працювали над моделюваннямфрагментів годин спілкування, проводилисявідкритівиховні заходи.

В рамках інноваційноїдіяльностіпсихологічною службою гімназіїпроводилисяпсихологічніігри, тренінги, тести.

У 2015-2016 навчальномуроцівчителігімназії брали участь у районному ярмарку «ОсвітянськіобріїДубенщини - 2016». Конкурс проходив у 11 номінаціях. Але участь педагоги гімназії взяли лише в трьох: хімія (вчитель Кирило Н.О.), основи здоров’я (вчитель Кондратюк В.А), практична психологія (вчитель Данильчук С.В.). Лише робота Кирило Н.О. здобула призове місце на районному етапі і була представлена на обласному етапі, де була відзначена. Не були представлені роботи в номінаціях біологія (вчитель Якута М.М.), екологія (вчитель Кирило Н.О.), трудове навчання (вчитель Мілясевич І.А), образотворче мистецтво, музичне мистецтво (вчитель Квітка О.С.), фізична культура (вчитель Марченко В.В.), соціальна педагогіка (вчитель Мінчук О.К.).

Також вчитель англійської мови Козачук А.М. була учасником районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2016», де представила на розсуд журі власний блог. Але деякі технічні недоробки не дозволили продовжити участь у другому етапі.

У гімназії відпрацьована система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Адміністрацією забезпечуються належні умови для підвищення фахової майстерності педагогів відповідно до п’ятиріного плану – графіка проходження курсів підвищення кваліфікації. У визначенітермінивидаютьсянаказипростворенняатестаційноїкомісії та наказивідповідно до протоколів по прийнятихрішенняхкомісієюнавчального закладу і відділуосвіти. За підсумкамиатестації(атестаціюпройшло6педагогів) 2 вчителіпідтвердилиприсвоєнуранішеїмкваліфікаційнувищукатегорію (Якута М.М.– вчитель біології та Литвинець.А І. – вчитель української мови ), двомвчителям, зокрема, педагогу-організаторуПарфенюк О.О та вчителю англійської мови Козачук А.М.присвоєновищу кваліфікаційнукатегорію.Вчителю зарубіжної літератури Комарець К.Г. та практичному психологу Данильчук С.В . присвоєно ІІ кваліфікаційнукатегорію

У навчальномузакладістворений банк інноваційнихтехнологій, за якими працюютьвчителі.

При підготовці та проведенніуроківвчителівикористовуютьелектронніпрограмнізасобинавчання (укладенореєстрнавчальнихкомп’ютернихпрограм, щовикористовуються у навчально-виховномупроцесі). Такі уроки проводяться в комп’ютерномукабінеті, кабінетіфізики та кабінеті хімії, які обладнаниймультимедійними системами.

Протягомнавчального року в гімназіїпроводилисяпредметнітижні, в ходіякихвчителі проводили багатоцікавихпозакласнихзаходівзісвого предмета, стимулювализацікавленістьучнів.

Нажаль, порядізздобутками та досягненнями є і проблеми, надвирішеннямякихпотрібнопрацювати в новому навчальномуроці: • низькаактивністьвчителіввметодичнійроботігімназії;

 • низькийпоказникучасті в районнихметодичних заходах.

Відповідно до державної програми роботи з обдарованою молоддю реалізація якої передбачає орієнтацію системи освіти на гуманістичні, індивідуально орієнтовані освітні технології змінюється ставлення до учнів, які виявляють неординарні здібності. Одним з основних напрямків в системі роботи є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

У гімназії проводиться робота з метою пошуку обдарованих дітей і розвитку їх розумових та творчих здібностей.

З метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах.

Система роботи з обдарованими дітьми полягає у: • Організації роботи гуртків;

 • Самоосвітній діяльності учнів – реферати, виступи, конференції, підготовка до олімпіад і конкурсів;

 • Роботі в мережі Інтернет;

 • Роботі в науковому товаристві «Думка» та МАН;

 • Участі в районних,обласних, міжнародних конкурсах;

 • Проведенні консультацій як складової частини центру культури і розвитку учнів.

Учні гімназії активні учасники районних та обласних олімпіад з базових дисциплін. Так у 2015-2016н.р. за участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні гімназії посіли ІV місце у рейтингу серед шкіл І-ІІІ ступенів (у порівнянні з минулорічним ІІ, позаминулорічне І). Участь у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад брало33 гімназисти, з них 15 призерів, 5переможців, зокрема, маємо 5 перших місць, 9 – других, 6 - третіх.

Слід відзначити таких учнів та вчителів:Українська мова і літератураІ- перше – Сергеєва Юля (Матвіюк Г.М.), 2- других Карпюк О., Собіпан А. (Матвіюк Г.М.)

Англійська мова 1 друге – Пушинська Марина (Козачук А.М).

Математика1 друге – Швая Марія (Новосадюк Г.М.), 2-треріх – Омелянюк Марина, Карпюк Олександр (Новосадюк Г.М.)

Фізика 1третє - Рибчинчук Роман (Бондарук В.А.)

Інформатика 1-перше - Рибчинчук Роман (КоцюкГ.Ф.)Інформаційні технології 1 третє – Коцюк Михайло (Коцюк Г.Ф.)

Географія1перше – Кравчук Галина (Кирило Н.О)

Обслуговуюча праця 1 третє – Кравчук Галина (Мілясевич І.А.)

Технічна праця 1 перше – Коцюк Михайло, 1 друге – Стребчук Михайло (Мілясевич І.А.)

Історія 1 друге – Пушинська Марина (Бондарук В.П).

Астрономія 1 друге – Рибчинчук Роман (Бондарук В.А.).

Хімія 1 друге – Зелінська Аліна (Кирило Н.О.).

Біологія 1 перше – Швая Марія, 1 друге – Сорока Тетяна (Якута М.М.).

На третьому етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін наші учні теж досягли результатів, зокрема з біології призером стала учениця 11 класу Швая Марія, посівши третє місце.

У гімназії працює наукове товариство «Думка», де займаються юні науковці у 6 секціях з шести відділень:

Гливчук Катерина - відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція світова література (науковий керівник Комарець Н.П..);

Омелянюк Марина - відділення математика, секція – математика (науковий керівник Новосадюк Г.М.)

Барабаш Олена –відділення екології та аграрних наук, секція охоронадовкілля та раціональнеприродокористування(науковий керівник Кирило Н.О.);

Коцюк Михайло – відділення комп’ютерних наук, секція веб-дизайн (науковий керівник Коцюк Г.Ф.)

Козачук Наталія - відділення філософії та суспільствознавства, секція Правознавство (науковий керівник Тимошишина С.В.)

Сергеєва Юлія - відділення відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція українська література (науковий керівник Матвіюк Г.М.).

Участь в І етапі конкурсу-захисту МАН брало всі6 учнів . Учні захищали роботи 5 відділеннях і посіли: • Відділення філософії та суспільствознавства (1 учасник Козачук Н., яка посіла ІІІ місце, керівник – Тимошишина С.В.);

 • відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавствамовознавства (2 учасники , ІІ місце – Сергеєва Ю. – Матвіюк Г.М.; ІІ місце - Гливчук К. – Комарець Н.П.);

 • відділення комп’ютерних наук (1 учасник, ІІ місце – Коцюк М., керівник – Коцюк Г.Ф. );

 • відділення математики (1 учасник, ІІ місце – Омелянюк М., керівник – Новосадюк Г.М.);

 • відділення екології та аграрних наук (1 учасник, ІІІ місце – Барабаш О., керівник – Кирило Н.О.).

Нажаль, в порівнянні з попередніми роками, жоден з членів наукового товариства «Думка»не став переможцем І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, хоча в загальнокомандному заліку команда гімназії зайняла І місце в районі.

Брали участь гімназисти і в різноманітних конкурсах. Зокрема, учениця 8 класу Собіпан Анастасія (І місце), учениця 9 класу Сергеєва Юлія (І місце), учениця 5 класу Євтух Вікторія (ІІІ місце) брали участь у мовному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка. Також у конкурсі з української мови ім. П. Яцика переможцем стала :Сергеєва Юлія ( 9 клас) – І місце.

Учень 9 класу Коцюк Михайло посів ІІІ місце по Варковицькому округу в районному конкурсі читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»

Учениці 5 класу Мартовицька Єлизавета та Квітка Дарина брали участь у конкурсі «Люби та знай свій рідний край». Учні гімназії брали участь у двох міжнародних конкурсах: фізичний «Левеня», історичний «Лелека» .

Вихованці спортивного гуртка «Волейбольний» (дівчата) посіли ІІІ місце в районних змаганнях з волейболу та баскетболу(керівник Марченко В.В.).

Проте поряд із здобутками і досягненнями є певні проблеми над вирішення яких потрібно працювати педагогічному колективу у новому навчальному році. Зокрема, має покращитися підготовка до олімпіад, оскільки багато призових місць у районі не всі підтвердилися на обласному етапі, а деякі учні займали майже останні місця в турнірній таблиці. Мала кількість членів МАН. Низькою і майже безрезультатною була участь учнів гімназії у спортивних змаганнях та конкурсах художньо-естетичного циклу.

На виконання річного плану гімназії, планом контролю за діяльністю класних керівників та педагога – організатора на виконання Державної стратегії й основних напрямів розвитку освіти у XXІ столітті, викладених у Національній доктрині та державних програмах, Законі України «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, розпоряджень голови районної державної адміністрації від 20 березня 2008 року № 136 «Про районну програму національного виховання учнівської молоді Дубенського району на 2008 – 2020 роки» та від 3 липня 2008 року № 326 «Про затвердження заходів з реалізації районної програми національного виховання учнівської молодіДубенського району на 2008 – 2020 роки» протягом 2015 -2016 навчального року реалізовувались завдання виховної роботи.

У гімназії є виховний кабінет з необхідною навчально-матеріальною та методичними базами, працює 7 класних керівників, 1 педагог – організатор,

1 практичний психолог, 1 соціальний працівник.

Установлено, що класні керівники Комарець Н., Козачук А.,М.,Володько Р.В.,Кирило Н.О., Бондарук В.А, Кондратюк В.А, Марченко В.В. мають достатній рівень теоретичної, методичної, психологічної підготовки, логічно будують виховні заходи, використовують різноманітні форми і прийоми з активізації діяльності учнів на виховних заходах.

Класний керівник Комарець Наталя Павлівна працює над реалізацією виховної теми: «Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків середнього шкільного віку» паралельно виховуючи всі сім ціннісних ставлень, створюючи доброзичливий мікроклімат в класному колективі, уміє зацікавити дітей, формуючи особистість.

Класний керівник Козачук Алла Миколаївна працює над реалізацією виховної теми: «Формування ціннісних ставлень особистості до держави і суспільства» приділяє багато уваги диференціації та індивідуалізації виховання. Її виховні заходи дають змогу дітям висловлювати свою думку, розвивати вміння й навички усного мовлення, адекватно відповідати на запитання співрозмовників.

Класний керівник Марченко В.В. працює над реалізацією виховної теми «Формування ціннісного ставлення особистості до людей,сім’ї, родини». Велику увагу вона приділяє розвитку творчих здібностей вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, виховує любов до України, повагу до рідної мови, культури, традицій українського народу. Його вихованці є дуже обдаровані діти щорічно є учаниками районних та обласних конкурсів, де займають призові місця.

Класний керівник Володько Руслана Володимирівна працює над реалізацією виховної теми: «Розвиток у підлітків інтересу до власного внутрішнього світу». Володько має порівняно невеликий педагогічний досвід,але до виховних годин готується відповідально: використовує комп’ютер та додаткову літературу.

Класний керівник Бондарук Володимир Андрійович працює над реалізацією виховної теми: «Формування у школярів основних громадянських цінностей». Велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом різноманітних виховних заходів, екскурсій.

Класний керівник Кондратюк Валентина Анатолівна працює над реалізацією виховної теми: «Інтерактивні технології формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства». В основу роботи Кондратюк В.А. закладено народознавчі аспекти, на виховних заходах реалізовуються між -предметні зв’язки з народознавством, українознавством, історією, мистецтвом. Завдяки цьому забезпечується системність виховання учнів, формуються ціннісні ставлення до всіх семи розділів, а опанування виховати культурну особистість підкріплюється поїздками до театру, екскурсіями на території України. Але слід відзначити нерегулярну систему контролю за роботою класу в цілому і кожного учня зокрема та необхідність посилити роботу учнівського врядування класу.

Класний керівник Кирило Наталя Олександрівна працює над реалізацією виховної теми «Формування у школярів історичних і культурних цінностей рідного краю». В основу роботи класного керівника закладено народознавчі аспекти, на виховних годинах реалізовуються між предметні зв’язки з народознавством, українознавством, історією, мистецтвом. Її виховні заходи відрізняються творчим підходом та зацікавленістю дітей. Класний керівник володіє рідкісним умінням подання мовного матеріалу.

Класні керівники співпрацюють з практичним психологом, соціальним педагогом, що свідчить про розширення кола учасників виховного процесу.Педагог – організатор гімназії Парфенюк Олена Олександрівна працює над проблемною темою «Формування національної свідомості учнівської молоді, виховання їх громадянських якостей». Вона застосовує у своїй роботі активні форми виховної роботи її заходи емоційні, відрізняються мовною культурою, точністю, логічністю. Всі заходи завжди естетично оформлені, продумані музичні композиції, що спонукає учнів слідкувати за своєю мовою і виразністю. Варто відзначити, що всі ланки учнівського самоврядування, яким курує Олена Олександрівна, працюють злагоджено, виконують поставлені вимоги, забезпечують самообслуговування. Органи учнівського самоврядування залучаються до контролю за успішністю учнів, за станом відвідування занять учнями гімназії, до випуску газети, до проведення загально гімназійних заходів та благодійних справ.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал