Довідка про формування ключових та предметних компетенційСкачати 140.22 Kb.
Дата конвертації18.06.2017
Розмір140.22 Kb.
ТипДовідка
ДОВІДКА

ПРО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ

Згідно з річним планом роботи школи з 18.11.13 р. по 22.11.13 р. адміністрацією школи вивчалося питання формування ключових та предметних компетенцій на уроках математики. З цією метою були відвідані уроки вчителів, проведені співбесіди з учителями, учнями.

Освітню підготовку з математики в школі проводять такі вчителі: Торопова Ольга Петрівна, освіта вища, стаж роботи 26 роки, категорія перша; Новікова Вікторія Леонідівна освіта вища, стаж роботи – 13 років, категорія вища; Шклярик Валентина Володимирівна – освіта вища, стаж роботи 3 роки, спеціаліст другої категорії; Сєрікова Ганна Іванівна – освіта вища, стаж роботи 1 рік, спеціаліст; Обозна Ала Миколаївна – освіта вища, стаж роботи – 45 років, перша категорія.

Вчителі математики за рівнем фахової освіти відповідають займаній посаді.

Кількість годин на викладання математики відповідає робочому навчальному плану школи.

Однією з умов вирішення сучасних завдань освіти є формування ключових освітніх компетенцій учнів . Велика роль при цьому відводиться математиці. Під ключовими компетенціями розуміється цілісна система універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів.  Перед шкільним учителем математики гостро стоїть проблема необхідності використання таких моделей навчання предмета, які дозволять випускнику школи отримати систему знань відповідну сучасним вимогам. До теперішнього часу розроблені і використовуються в освітній практиці технології трансформування знань, умінь і навичок, проблемного, програмованого, різнорівневого, адаптивного, модульного навчання. Від педагога вимагається навчити дітей тим знанням, навчити тим умінням і розвинути ті навички, якими сучасний учень зможе скористатися у своєму подальшому житті.

Останнім часом все частіше висловлюється ідея про те, що учень повинен не взагалі отримувати освіту, а досягти деякого рівня компетентності в засобах життєдіяльності в людському суспільстві, щоб виправдати соціальні очікування нашої держави про становлення нового працівника, який володіє потребою творчо вирішувати складні професійні завдання. Прискорення темпів розвитку суспільства вимагає від сучасної освіти істотних змін. Сьогоднішній випускник повинен самостійно шукати інформацію, орієнтуватися в ній, ставити проблеми і активно шукати шляхи їх вирішення. Сьогодні цьому необхідно вчити, а навчання – це вид суспільної діяльності, засіб передачі соціального досвіду від старшого покоління до молодшого. І цілі навчання, таким чином, виходять громадськими, тобто є соціальним замовленням.  Мета: використовуючи компетентнісний підхід, наповнити математичну освіту знаннями, вміннями та навичками, пов'язаними з особистим досвідом і потребами учня з тим, щоб він міг здійснювати продуктивну і усвідомлену діяльність по відношенню до об'єктів реальної дійсності.   Завдання:

• Вчити ставити цілі і планувати діяльність по їх досягненню.

• Вчити добувати потрібну інформацію, використовуючи доступні джерела (довідники, підручники, словники, інтернет), передавати її.

• Удосконалювати навички роботи в команді, вчити висловлювати і аргументовано відстоювати свою думку.

• Вносити посильний внесок у досягнення загального результату.

• Навчати брати на себе відповідальність за керівництва міні- групою.

• Прищеплювати навички самостійної творчої роботи.• Вчити грамотно використовувати в мові математичні терміни.

• Вчити застосовувати математичні знання та вміння в реальних ситуаціях.

• Прищеплювати навички самоконтролю і взаємоконтролю.

• Пропагувати здоровий спосіб життя.

Вчителі школи виділяють наступні групи ключових компетенцій :

• Ціннісно - смислові компетенції

• Загальнокультурні компетенції

• Інформаційні компетенції

• Комунікативні компетенції

• Соціально- трудові компетенції

• Компетенції особистісного самовдосконалення

Які умови необхідні для оволодіння ключовими компетенціями ?

• Перш за все, орієнтація навчального процесу повинна йти на розвиток самостійності і відповідальності учня за результати своєї діяльності.

• Це можна домогтися за рахунок збільшення частки самостійних робіт творчого та пошукового, дослідницького та експериментального характеру.

• Створення умов для набуття досвіду та досягнення мети

• Посилення практичної спрямованості викладання предмета

• Застосування таких технологій викладання, в основі яких лежать самостійність і відповідальність вчителя за результати своїх учнів (проектна методика, реферативний підхід, рефлексія, диференційоване навчання та ін )

• Навчання техніці і способам самостійного вчення.

Методика формування ключових компетенцій, яку вчителі школи використовують у робот , включає в себе п'ять етапів:

1 етап - ввідно- мотиваційний. На цьому етапі учні повинні усвідомити, чому і для чого їм потрібно вивчати дану тему, і вивчити яка основна навчальна завдання майбутньої роботи. Ефективними є методичні прийоми, які привертають мимовільну увагу учнів, збуджують у них позитивне емоційне ставлення до досліджуваного матеріалу і внутрішньої потреби його пізнань.

2 етап - відкриття знань з предмета. На даному етапі вирішальне значення мають прийоми, що стимулюють ріст пізнавальної потреби, що вимагають концентрацію уваги, проведення самостійних досліджень .

3 етап - формалізація знань. Основне призначення прийомів на цьому етапі - організація діяльності учнів, спрямованої на всебічне вивчення встановленого факту, на застосування аналітико - систематичного методу пошуку.

4 етап - додаток отриманих знань. Прийоми створінь проблемних ситуацій повинні активізувати дослідницьку діяльність учнів і сприяти глибокому засвоєнню навчального матеріалу.

5 етап - узагальнення та систематизація знань . На цьому етапі прийоми повинні встановлювати зв'язок між вивченими фактами, привести знання в систему, здійснити управління самоосвітою учнів.

Всі дані компетенції реалізуються на уроках математики.

Для реалізації ціннісно - смислової компетенції проводяться предметні олімпіади, конкурси, які включають в себе нестандартні завдання, що вимагають застосування учнем предметної логіки, а не матеріалу шкільного курсу.

Реалізувати загальнокультурну компетенцію можливо, використовуючи завдання з прихованою інформаційної частиною.

Становленню навчально- пізнавальної компетенції сприяють різні практичні прийоми організації роботи учнів. Одним із способів реалізації даної компетенції є проведення робіт у формі тесту. Навчально- пізнавальна компетенція має практичну спрямованість у творчості учнів, в дослідницькій діяльності. У позаурочний час організовується робота по створенню навчальних проектів з предмета. Оволодінню навчально- пізнавальної компетенцією сприяє і практична робота на уроці. Виконуючи її, учень відкриває деякий математичний факт , висуває гіпотезу. Приклад . При вивченні з геометрії в 7 класі теми «Сума кутів трикутника» , «Зовнішні кути» у моделей трикутників з щільного паперу відрізають кути, потім певним чином прикладають один до одного. Робиться висновок . Виявлений факт оформляється як теорема і доводиться.

Інформаційна компетенція передбачає використання учнем різних інформаційних ресурсів . Головним завданням буде вдосконалення умінь роботи з інформаційними джерелами.

Наприклад . При вивченні тем «Кругові діаграм » і «Стовпчасті діаграми» з математики в 5-6 класах створюються умови для інформаційної компетенції учнів . Виконуючи побудова кругових і стовпчастих діаграм , учні виробляють здатність відбирати і обробляти необхідну інформацію. Їм можуть бути запропоновані завдання творчого характеру: « Скласти діаграми розподілу сімейного бюджету на місяць , свого часу протягом доби тощо». Далі робота на уроці будується на основі цієї інформації , добутої дітьми. Проаналізувавши отримані діаграми , учні помічають як найбільш раціонально використовувати свій час , витрачати сімейний бюджет.

Реалізація комунікативної компетенції увазі використання різних колективних прийомів роботи (таких як дискусія , групова робота , парна робота , сюжетно -рольова гра та ін.) Приклад . Алгебра в 9 класі. Тема: «Побудова графіка квадратичної функції». Форма роботи групова. Кожна група отримує своє завдання , де вказано , що необхідно використовувати для побудови графіка квадратичної функції , заданої однієї і тієї ж формулою. Одна група будує графік по точках , інша використовує точки перетину з віссю ОХ , вісь симетрії , координати вершини , додаткові точки . Результати демонструються на дошці. Після обговорення використаних способів побудови графіків , вносяться пропозиції , оцінюються переваги і недоліки кожного способу . Робиться висновок . За такої організації діяльності в учнів формується вміння ставити запитання , вислуховувати інших , здатність працювати разом.

Соціально-трудова компетенція може бути реалізована на уроках або позакласних заходах , де учень виконує роль громадянина , покупця , клієнта , члена сім'ї і т.д., тобто з застосуванням знань на практиці. Добре реалізується при відпрацюванні навичок усного рахунку. Застосовуючи усні вправи, вчителя формують і закріплюють у дітей свідомі і міцні обчислювальні навички. Проводячи таку роботу в системі і вдосконалюючи її , можна домогтися , що в учнів не буде проблем при підрахунку здачі при купівлі товару , при визначенні кількості бензину, необхідного для поїздки і т.д. Цікаво вивчення теми «Відсотки » в шкільному курсі . Уміння здійснювати відсоткові розрахунки в даний час необхідні кожній людині. Вивчення даної теми демонструє учням застосування математичного апарату до вирішення повсякденних побутових проблем людини , питань ринку, економіки і виробництва. А це означає , що формується в учнів інтерес до процесу та діяльності .

Компетенція особистісного самовдосконалення передбачає оволодіння учнем тими способами діяльності , які знадобляться йому в певній життєвій ситуації. Завдання для самостійного рішення по декількох рівнях складності реалізують дану компетенцію. Вибір рівня обов'язково повинен здійснюватися самим учнем. Тут відбувається оцінювання власних сил і можливостей. Для формування ключових освітніх компетенцій учителі використовують такі засоби, форми і прийоми навчання , як:

- інтерактивні технології;

- метод співпраці;

- методики проектування;

- використання ІКТ;

- діяльнісний підхід;

- робота за алгоритмом та ін..

У науці немає загального підходу до поняття компетентність, кожен вчитель розуміє його по-своєму. Плануючи систему уроків і позаурочну роботу з математики , учителі школи використовують такі засоби, форми і прийоми навчання , які б не тільки формували предметні ЗУН, а й забезпечували досягнення загальноосвітніх цілей:

♦ Уміння адаптуватися до життя.

♦ Розвиток інтересу до безперервної освіти та самоосвіти.

♦ Розвиток мислення і самостійності у прийнятті рішення.

♦ Виховання відповідальності , незалежності в судженнях , громадянської позиції.

Але людина , тим більше дитина , не в змозі засвоїти весь накопичений людством досвід , втілений у знаннях , уміннях , у творчості і ставленні до світу. Для того , щоб допомогти учням освоїти деяку частину цього досвіду , яка стане досягненням його особистості дозволить розвиватися далі , ефективний компетентнісний підхід .З позиції компетентнісного підходу основним результатом освітньої діяльності стає формування ключових компетенцій. Компетенція - «готовність учнів використовувати засвоєні знання , навчальні вміння та навички , а також способи діяльності в житті для вирішення практичних і теоретичних завдань». Компетенції - узагальнені способи дій , що забезпечують реалізацію своєї компетентності . Математична компетенція - це здатність структурувати дані (ситуацію), виокремлювати математичні відносини, створювати математичну модель ситуації, аналізувати і перетворювати її , інтерпретувати отримані результати. Іншими словами , математична компетенція учня сприяє адекватному застосуванню математики для рішення виникаючих у повсякденному житті проблем. Ключові компетенції - це компетенції широкого спектру використання. На уроках математики створюються умови для формування таких ключових компетенцій :

1 . Комунікативних - уміння вступати в діалог з метою бути зрозумілим.

2 . Інформаційних - володіння інформаційними технологіями.

3 . Автономізаціонних - здатність до самовизначення і самоосвіти.

Ці компетенції розглядаються , як готовність учнів використовувати засвоєні знання , уміння, способи діяльності в реальному житті для вирішення практичних завдань. Придбання цих компетенцій базується на досвіді діяльності учнів у конкретних ситуаціях. Оволодіння ключовими компетенціями дозволяють людині бути успішним і затребуваним суспільством. Інформаційно- комунікаційні технології стали невід'ємною частиною суспільства і впливають на процеси навчання і систему освіти в цілому . Для того щоб створити оптимальні умови учням для розвитку їхніх потенційних можливостей , духовного начала , формування самостійності , здатності до самоосвіти , самореалізації , учителями в процесі навчання застосовуються інформаційно- комунікаційні технології . Використання їх в освітньому процесі дозволяє підвищити наочність навчання і мотивацію до нього. Це дозволяє реалізувати цілі і завдання з формування ключових компетенцій учнів .

Інформаційно -комунікаційні технології сприяють :

1 . Активізації пізнавальної діяльності учнів .

2 . Розвитку варіативності мислення , математичної логіки.

3 . Спрямованості розумової діяльності учнів на пошук і дослідження .

Саме тому ІКТ викликають інтерес і апробуються кафедрою математики в практичній діяльності.   За даними сучасних досліджень , в пам'яті людини залишається ¼ частина почутого матеріалу; ⅓ частина побаченого ; ½ частина почутого і побаченого одночасно; ¾ частини матеріалу , якщо до всього іншого учень залучений в активні дії в процесі навчання. Комп'ютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання , розсовує вікові можливості навчання. Програмне забезпечення навчальних дисциплін у школі дуже різноманітно : програми - підручники , програми- тренажери , словники , довідники , енциклопедії , бібліотеки електронних наочних посібників. Учителями математики можливості комп'ютера використовуються в навчанні математики в наступних варіантах:

- фрагментарне , вибіркове використання додаткового матеріалу ;

- використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

- підвищення якості наочності і доступності при викладі матеріалу через використання презентацій на уроках;

- виконання домашніх самостійних і творчих завдань ;

- використання комп'ютера для обчислень , побудови графіків , перерізів багатогранників ;

- розробки матеріалів до уроку за допомогою програми SMARTBOARD;

- формування інформаційної компетентності учнів , тобто вміння отримувати інформацію з різних джерел , у тому числі електронних .

Застосовуючи інформаційні технології на уроках математики вдалося:

1 . Індивідуалізувати навчальний процес , за рахунок надання можливості учням як поглиблено вивчати предмет , так і відпрацьовувати елементарні навички та вміння. У класах, як правило 10-15 учнів, які володіють різними знаннями та вміннями , темпом пізнання і іншими індивідуальними якостями. Використання комп'ютера дозволило кожному учневі працювати самостійно , з урахуванням диференціації .

2 . Створити умови для розвитку самостійності учнів . Учень вирішує ті чи інші завдання самостійно (НЕ копіюючи рішення з дошки або у товариша) , при цьому підвищується його інтерес до предмета , впевненість у тому , що він може засвоїти предмет .

3 . Підвищити якість наочності в навчальному процесі . Інформаційні технології підвищують інформативність уроку, ефективність навчання , надають уроку динамізм і виразність. Підсумком введення ІКТ в освітній процес є позитивна динаміка зміни мотивації учнів. За даними анкетування спостерігається позитивна динаміка зміни рівня мотивації учнів до предмета математики. Формуються ключові компетенції через застосування методу навчального проекту - це одна з особистісно - орієнтованих технологій , спосіб організації самостійної діяльності учнів, спрямована на вирішення завдання навчального проекту , інтегруюча в собі проблемний підхід, групові методи, рефлексивні, дослідницькі та інші методики. Участь дітей у проектній діяльності дозволяє формувати здатність брати відповідальність на себе, спільно приймати рішення , самостійно займатися своїм навчанням , вчить відстоювати свою думку. Використання інформаційних технологій при проектній діяльності учнів , дозволило збільшити швидкість розробки проекту і якість його виконання . На погляд вчителів, вирішальною ланкою впровадження проектного навчання в навчально -виховний процес школи є вчитель . З носія знань та інформації вчитель перетворюється на організатора діяльності, консультанта за рішенням поставленого завдання, добування необхідних знань та інформації з різних джерел. Відносно формованих проектних дій і діяльності в цілому дотримуються головних психолого- педагогічних принципів: від простого до складного , поступове збільшення ступеня самостійності , рівнів складності. Практика показує , що автори кращих проектів володіють значно вищим рівнем ключових компетентностей . Рівні компетентності , які учні виявляють і розвивають в проектуванні , різні, проте безперервна включеність в процес дозволяє , при бажанні , з успіхом вдосконалюватися. Проектне навчання створює позитивну мотивацію для самоосвіти . Це, мабуть , його найсильніша сторона . Пошук потрібних матеріалів , комплектуючих вимагає систематичної роботи з довідковою літературою. Виконуючи проект , як показують спостереження , понад 70 % учнів звертаються до підручників та іншої навчально -методичної літератури, інтернету. Таким чином, включення проектної діяльності в навчальний процес сприяє підвищенню рівня компетентності учня в області вирішення проблем і комунікації . Цей вид роботи добре вписується в навчальний процес , здійснюваний у вигляді практикуму , ефективний при дотриманні всіх етапів проектної діяльності , обов'язково включають презентацію . У методичної скарбничці кафедри математики зібрані такі проектні роботи як « Дивовижний світ чисел» , «Таємниця золотого перетину» , «Теорема Піфагора » , « Це загадкове число пі» , « Фрактали навколо нас» , «Історія календаря» , « Фігурні числа» , «Римські числа », тематичні презентації та інше. Проектна та дослідницька робота реалізується також при вивченні курсів і в позакласній роботі в період підготовки до тижня математики.

Для полегшення запам'ятовування часто пропонують учням скористатися мнемонічними прийомами.  

1 . « Піфагороі штани всі сторони рівні » , або «Фата нареченої » - для запам'ятовування теореми Піфагора «У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів »

2 . Чи змінюється функція на кофункцію в формулах приведення ? НІ - поворот голови вліво і вправо асоціюється з кутами 0 і 180 , ТАК - кивок головою вгору і вниз - 90 і 270 - для запам'ятовування формул приведення.

3 . Яка рука більше працює ? ПРАВА. Зігніть її в лікті і покладіть на стіл ( парту ) і ви побачите знак > «більше» .

4 . « Портрети дільника і кратного чисел». Дільник : Я ділю , я справедливий ; Кратне: Я ділюся , я добрий .

5 . Застосовується метод - переглянути , поставити питання , прочитати , відтворити , розглянути всі повністю . При цьому : прочитайте текст , сформулюйте питання за матеріалом , ретельно обміркуйте , що означає прочитане , відтворіть по пам'яті матеріал наскільки можна повністю , розставте орієнтири і запам'ятайте їх.

6 . Дослідження підтвердили істинність стародавнього вислову: «Коли я слухаю , я забуваю ; коли я бачу - я розумію ; коли я дію - я вчуся ».

Таким чином, формування ключових компетенцій учнів створює в школі умови, що стимулюють навчальний процес , сприяє поглибленню і розширенню сфери пізнавальної діяльності учнів . Учні з великим бажанням вивчають математику , беруть участь у предметних олімпіадах і конкурсах. Ключові компетенції , які формуються на уроках математики , застосовуються ними в інших областях , тому що математика - та база, без якої не можна вивчити ні одну з точних наук.

Результативність :

• Діти використовують знання , вміння та навички , отримані на уроках математики , в практичній діяльності.

• Діти освоюють комунікативний , аналітичний , проектувальний , творчий типи діяльності .

• Учні опановують математичними знаннями , вміннями та навичками різного рівня складності: від мінімальних , відповідних обов'язковим результатами навчання , до підвищених , що дозволяють продовжити навчання в математичному , фізичному класах .

• У учнів формується уявлення про математику як про предмет , де кожному є можливість висловитися .

• Розвивається навик роботи з довідковою літературою , проводяться необхідні вимірювання , підбираються доступні приклади , аналізуються отримані результати.

• Учні адекватно оцінюють діяльність однокласників.

• Змінюється поведінка дітей у колективі : вони починають прислухатися до думки інших , без боязні висловлюють свою власну думку .

Рекомендації:  1. Питання перевірки обговорити на засіданні методичного об’єднання вчителів математики.

  2. Голові методичного об’єднання провести бесіду з молодими спеціалістами та надати рекомендації.

  3. Продовжити формувати ключові та предметні компетенції на уроках математики засобами ІКТ.

Заступник директора з НВР В.В.Шклярик

Ознайомлені:

Новікова О.П.

Торопова О.П.

Сєрікова А.І.Кіреєва – Бакликова І.Є.

Обозна А.М.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал