Досвід роботи Татарінцевої Олени ВалеріївниСторінка1/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2


Проектна пошукова діяльність молодших школярів як інноваційна технологія формування життєвої компетенції

Досвід роботи

Татарінцевої Олени Валеріївни,

учителя вищої категорії

Первомайського НВК

ЗОШ І-ІІ ст. №15-колегіум”
І. Актуальність проблеми

Проектна пошукова діяльність

єдиний спосіб ставитись до дітей таким чином,

щоб пробудити у них усе найкраще,

а потім дозволити їм повірити у себе

якомога сильніше.

 В.Х. Кілпатрік

Сучасна школа – це школа швидкого і гнучкого реагування на стрімкі, динамічні, а інколи й драматичні зміни в суспільстві. Сьогодні школа має допомогти дитині вижити в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми.

Розвиток життєвої компетенції учня протягом його навчання в 1-4 класах передбачає формування в нього здатності планувати свій час, прогнозувати та діагностувати певні життєві ситуації, проектувати варіанти їхнього розв'язання. Основним елементом життєтворчої компетенції, який потрібно сформувати у цей період, є ціннісне ставлення дитини до власної життєдіяльності. Воно включає розуміння дитиною своїх вчинків та їх впливу на життя. На допомогу учням у формуванні життєвих компетенцій приходять інтерактивні технології навчання, ігрові, тренінгові, проектні технології.

Не стане відкриттям той факт, що сучасний світ спілкується «мовою проектів». Людина на будь-якому рівні (навіть на побутовому) будує та реалізовує життєві проекти. Годі говорити про новітню професійну сферу діяльності. Так, у кінці ХХ ст. склався новий тип організаційної культури діяльності – проектно-технологічний, у зв’язку з чим такі інноваційні форми діяльності, як проектна, стали своєрідним атрибутом часу. Отже, питання «чи потрібно до такої діяльності готувати дітей?» стає риторичним.
Користь методу проектів для початкового навчання складно переоцінити. Це передусім пов’язано з тим, що споконвіку метод проектів будується на засадах гуманістичної та дитиноцентричної педагогіки, де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами. На сучасному етапі його впровадження втілює в реальність ідею індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання, а також позитивно впливає на різні сфери педагогічної діяльності, зокрема, – загальноосвітню: знання перестають бути метою, а стають засобом освіти; пошук розв’язання практичних задач актуалізує необхідність набуття знань; у поєднанні пізнавальної, дослідницької і перетворювальної діяльності учнів підвищується рівень засвоєння навчальних умінь; навчальний матеріал сприймається цілісно та з орієнтацією на створення певного продукту; учні отримують нові, нетрадиційні для школи знання, вміння та навички; учні виходять із звичного дидактичного середовища, зустрічаючись із завданнями, в яких відсутнє єдине правильне рішення; навчальні предмети природним чином втрачають свій ізольований характер, користування знаннями та вміннями відбувається на рівні міжпредметних зв’язків; пошук необхідної спонукає школярів до систематичної роботи з довідниковою літературою.
Варто зауважити, що метод проектів нині не розглядається як альтернатива класно-урочній системі, натомість – як додатковий засіб, що підвищує якість навчання, розвиває пізнавальну сферу та особистісні якості молодшого школяра.

Про необхідність розвитку творчих здібностей йдеться у державних нормативних документах, зокрема в основних положеннях Закону України «Про освіту» (1991р.), Закону України «Про загальну середню освіту» (1999р.), Національної доктрини розвитку освіти (2002р.), новому Державному стандарті початкової загальноосвітньої школи. У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») зазначається, що одним із стратегічних завдань реформування освіти є формування творчої особистості, забезпечення пріоритетності розвитку життєвої компетенції учня сучасної школи.

Починаючи ще з античної системи виховання, навчально-виховний процес орієнтується на розвиток креативності особистості. Велику увагу приділяли йому К. Ушинський, С.Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Аналіз рівня професійної підготовки вчителя початкових класів в Україні сьогодні дозволяє зробити висновки про посилення технологічного аспекту підготовки вчителя, на накопичену палітру освітніх технологій, напрацьовані підходи до гуманізації педагогічної взаємодії педагога з дитиною. Це стосується і проектної технології.

Теоретичне обґрунтування проектної технології здійснили відомі науковці В. Зверєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В. Лазарєв, Г. Селевко, І. Сисоєва та ін. Зокрема, проблема організації навчальної проектної діяльності в початковій школі висвітлюється в роботах Т. Башинської, Л. Коваль, О. Онопрієнко, В. Тименко та ін.ІІ. Основна частина


 1. Сутність проектного навчання

Слово “проект” європейськими мовами було запозичене з латини й означає «викинутий уперед», «той, що висувається», «той, хто «впадає в очі». Пізніше проект починають розглядати як ідею, за якою суб’єкт може і має право розпоряджатися власними думками.Метод проектів не є принципово новим в світовій педагогіці. Він виник ще в 20–ті роки ХХ сторіття в США. Його ідеї знайшли широкого поширення і набули великої популярності внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань і їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де і як я можу ці знання застосувати – ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка і приваблює багато освітніх систем, прагнучи знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними уміннями.

«Уявіть собі дівчину, яка пошила плаття. Якщо вона вклала душу в свою роботу, працювала з натхненням, любов’ю, самостійно зробила викрійку і придумала фасон плаття, самостійно його зшила, то це і є зразок типового проекту». Так писав у 1918 році один із основоположників «методу проектів», послідовник Джона Дьюї, професор педагогіки учительського коледжу при Колумбійському університеті Уільям Херд Кілпатрик.

Метод проектів (від грецької – шлях дослідження) – це система навчання, у процесі якої учні здобувають знання шляхом планування і виконання практичних завдань (проектів), які поступово ускладнюються.

У основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншої, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, "відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, якщо практична, конкретний результат, готовий до впровадження.
Основні вимоги до використання методу проектів.

 1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми (задачі), яка вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її розв’язування.

 2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

 3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

 4. Визначення кінцевих цілей спільних або індивідуальних проектів.

 5. Визначення базових знань з різних областей науки, необхідних для роботи над проектом.

 6. Структурування змістовної частини проекту ( із зазначенням поетапних результатів).

 7. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, задач дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези їх розв’язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки

 8. 8.Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформлені деяким чином (відеофільм, презентація, альбом, бортжурнал "подорожей", комп'ютерна газета, альманах, Web–сторінка тощо).

Технологія проектного навчання - альтернативна технологія, яка протиставляється класно-урочній системі, при якій не даються готові знання, а використовується технологія захисту індивідуальних проектів.

Ефективність застосування проектної діяльності полягає в тому, що:

1) відбувається розвиток творчого мислення як обов'язкової умови реалізації проектної діяльності;

2) якісно змінюється роль педагога: усувається його домінуюча роль в процесі присвоєння знань і досвіду, йому доводиться не тільки і не стільки навчати, скільки допомагати дитині вчитися, направляти її пізнавальну діяльність;

3) вводяться елементи дослідницької діяльності;

4) формуються особистісні якості вихованців, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально (у групових проектах, коли «працює» невеликий колектив і в процесі його спільної діяльності з'являється спільний продукт, звідси розвивається вміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, здатність відчувати себе членом команди - підпорядковувати свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи);

5) відбувається включення вихованців у «добування знань» та їх логічне застосування (формуються особистісні якості - здатність до рефлексії та самооцінки, вміння робити вибір і осмислювати як наслідки цього вибору, так і результати власної діяльності). 1. Типологія проектів:

Тип проекту визначається за такими типологічними ознаками:
  1. Домінуючий у проекті вид діяльності:

*дослідницький;

*пошуковий;

*творчий;

*рольовий;

*практично-діяльнісний;

*ігровий;

*інформаційний;

*навчально-телекомунікаційний проект.2.Предметно-змістовий напрямок:

* монопроект (у межах однієї галузі знань);

* міжпредметний

* надпредметний проект.

3.Характер координування проекту:

*безпосередній;

*прихований.

4.Характер взаємозв’язків

*серед учнів одного класу;

* із залученням учнів інших шкіл району, міста, регіону, країни;

* із залученням людей різних професій та вподобань тощо5.Кількість учасників проекту.

6.Тривалість проекту:.

* короткотривалі;

* середньої тривалості;

* довготривалі.*До уваги вчителів

Як показує досвід роботи, при застосуванні методу проектів у початковій школі ефективною є наступна послідовність його модифікацій: від короткотривалих (1 – 2 уроки) однопредметних проектів до довготривалих, міжпредметних, від особистих до групових і загальнокласних.


 1. Види проектів:


Дослідницькі проекти:

- добре обміркована структура;

- визначеність мети;

- актуальність предмета дослідження для всіх учасників;

- соціальна значущість;

- продуманість методів дослідження та експериментальної обробки результатів.Творчі проекти:

- відсутня детально опрацьована структура спільної діяльності учасників;

- спільна діяльність перебуває в розвитку;

- завчасна домовленість учнів про результати і форму їх представлення ( рукописний журнал, свято тощо);

- необхідність мати сценарій свята, макет журналу.

Ігрові проекти:

- учасники беруть на себе певні ролі;

- вигадують, імітують соціальні й ділові стосунки своїх персонажів;

- домінуючий вид діяльності – гра.Інформаційні проекти:

- збір інформації про певний об’єкт, явище;

-ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів;

- потреба добре продуманої структури;

- систематична корекція у ході роботи над проектом;

- структура включає: мету, актуальність, методи отримання та обробки інформації, результат (замітка, стаття, реферат, доповідь, відеофільм), презентація.Практично-орієнтовані проекти:

- результат діяльності чітко визначено з самого початку;

- орієнтація результату на соціальні інтереси учасників (проект шкільного саду);

- потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників;

- визначення функцій кожного з них;

- наявність чіткої координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень;

- презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.

Навчально-телекомунікаційні проекти:

- спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів;

- підґрунтям є комп’ютерна телекомунікація, яка має спільну мету дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення спільного результату діяльності;

- проекти такого виду завжди мають міжпредметні зв’язки та більш глибоку інтеграцію знань.


* До уваги вчителів

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.


 1. Вибір тематики проекту


Шляхи вибору тематики проекту:

*порада фахівців;

*пропозиція вчителя, батьків;

*ініціатива дітей.Основні джерела інформації при виборі тематики проекту:


 • програмовий матеріал;

 • події у світі;

 • місцеві події;

 • історія регіону, в якому живуть діти.

Організовуючи проектну діяльність у початковій школі, вчитель має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дитина цього шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих проблем, з якими вона могла зустрітися, вузьке і уявлення її про такі проблеми малодиференційовані, однопланові. Разом з тим, проблема проекту, яку вчитель пропонує молодшому школяру, має бути соціально знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей.

 • До уваги вчителівОтже, забезпечити мотивацію включення молодших школярів в самостійну роботу над проектом можна за умови, коли проблема проекту відповідає пізнавальним інтересам учнів і знаходиться в зоні їхнього найближчого розвитку.

Звичайно, з віком дитини буде розширюватися і коло тем для проектів.

Пам’ятка для вчителя

Плануючи тематику проекту, подумайте, чи:

* тема вибрана у відповідь на питання дітей?

* зможуть діти досягти успіху при виконанні проекту?

* заохочує проект творче мислення, уяву?

* засвоять діти основні навички?

* зможуть діти краще зрозуміти предмети, явища навколишнього світу?

* відповідає проект спробам дітей самостійно осмислити та зрозуміти нову інформацію?

 1. Вимоги до навчального проекту • Метою роботи над проектом є розв’язання конкретної, соціально-значущої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.

 • Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту.

 • Обов’язкова умова кожного проекту – дослідницька робота, яка полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи.

 • Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої проблеми.

 • Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту.
 • До уваги вчителів

Таким чином, проект – це „п’ять П”: проблема – планування – пошук інформації – продукт – презентація. Шоста „П” проекту – це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.


 1. Етапи і зміст проектної роботи

1. Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження.

2. Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.

3. Практичний: виконання запланованих кроків.

4. Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, „захист” проекту.

5. Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.Пам’ятка для вчителя

Перш ніж планувати певний проект, дайте відповідь на три головні запитання: • Які навчальні завдання ви ставите?

 • Якими знаннями повинні оволодіти діти?

 • На яких уміннях ви збираєтеся концентрувати увагу?

Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначити мету і завдання даного проекту.


 1. Організаційні форми робіт, характерні для навчальних проектів
 1. групове обговорення, “мозкова атака”, “круглий стіл”;

 1. самостійна робота учнів;

 1. консультації з керівником проекту;

 1. консультації з експертами;

 1. екскурсії;

 1. лабораторна робота;

 2. творчий звіт, „захист” проекту. 1. Характерні ознаки методу проектів:

 1. наявність певної значущої для учнів проблеми;

 2. вихідний момент - інтереси дітей;

 1. домінування принципу  самостійності у діяльності учнів;

 2. використання різноманітних форм діяльності учнів: індивідуальна, парна, групова;

 3. зв’язок теорії з практикою;  

 4. зв’язок з реальним життям;

 5. забезпечення  максимальної  пізнавальної  активності учнів;

 6. розвиток творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію;

 7. використання різноманітних методів, засобів навчання;

 8. здійснення  монопредметних, міжпредметних  та надпредметних зв’язків;

 9. інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва;

 10. створення матеріалів, які є різними за змістом і формою, але готові до застосування на практиці;

 11. із об’єктів навчання учні перетворюються на суб’єктів навчання;

 12. включає в себе елементи особистісно-орієнтованого навчання, педагогіки співробітництва, діяльнісного підходу у навчанні;

 13. є однією із сучасних форм  особистісно  орієнтованого навчання. 1. До уваги вчителів


Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, але і на розвиток особистості учня – важлива риса проектного підходу. 1. Професійна позиція учителя

 1. із носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної, пошукової діяльності учнів;

 2. переорієнтовує свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів;

 3. стає організатором пошукової, дослідницької, творчої діяльності учнів;

 4. виступає у ролі організатора, консультанта, ведучого дискусії;

 5. стає демократичним, рівноправним партнером учні 1. Структура діяльності учителя і учнів під час роботи над навчальним проектом


Етапи діяльності

Учні

Учитель

Способи організації взаємодії

1

Підготовка. Визначення теми та мети проекту

Обговорення,

пошук інформаціїРозповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Навчальний діалог

2

Планування

Формулюють

завдання, обговорюють їхКоригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Навчальний діалог

3

Прийняття рішень

Обирають

оптимальний

варіант


Спостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору, дискусія

4

Збір інформації

Збирають

інформаціюСпостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору

5

Аналіз інформації, формулювання висновків

Аналізують інформацію,

готують виробиСпостерігає, коригує, радить

Ситуація вільного вибору, навчальний діалог

6

Захист проектів, колективний аналіз

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Обговорює разом з дітьми

Навчальний діалогПроектна діяльність вчителя

1. Обирає тему, об’єкт проектування

2.Формулює мету проекту

3. Розробляє сюжет та етапи проектування

4. Структурує змістові та технологічні компоненти проекту

5. Ставить проектну проблему (задачу) перед учнем

6. Формулює загальне завдання та передбачає результати проектування

7. Планує методи роботи учнів і заходи, спрямовані на вирішення завдань

8. Готує ресурси (виконавців, обладнання, інформаційні матеріали тощо)

9. Розробляє правила, систему заохочення, оцінювання, корегування проектної діяльності учнів

10. Готує методичні рекомендації та правила індивідуальної чи спільної роботи учнів

11. Координує (контролює) діяльність учнів

12. Узагальнює отримані результати
Проектна діяльність учня

1. Обирає тему індивідуального (групового) проекту

2. Визначає мету власної діяльності

3. Ознайомлюється з основними етапами проектування

4. З’ясовує, усвідомлює та аналізує проектну задачу

5. Висуває припущення (ідеї) щодо вирішення проектної задачі

6. Визначає етапи спільної та індивідуальної діяльності

7. Вибирає способи та засоби власної діяльності

8. Ознайомлюється з можливими ресурсами, пропонує власні

9. Відкриває нові знання

10. Самостійно описує індивідуальну частину проекту

11. Консультується з учителем

12. Оформлює проект, аналізує та оцінює результати групової проектної діяльності

11. Роль батьків на кожному етапі виконання проекту

Участь у проектній діяльності – складна праця і для учня, і для батьків. Проект передбачає самостійну діяльність учня, однак завдання батьків – знати суть цієї проектної діяльності, її етапів, вимог до процесу та результату виконання, щоб бути готовими у разі потреби допомогти своїй дитині. Пам’ятайте: ви граєте роль джерела інформації нарівні з іншими – такими, як книги, фільми, Інтернет та інші. Право вільного вибору джерела інформації надається дитині!


Етапи роботи над проектомРоль батьків на даному етапі

1. Висунення попередніх ідей та вибору кращої з них.

Допомогти дитині знайти якомога більше ідей; записати їх на аркуші паперу врозсип, щоб не виділяти ці ідеї порядком запису у стовпці. Нехай ці ідеї будуть найрізноманітнішими. Чим більше ідей, тим більшим буде вибір.

2. Вибір та формулювання теми проектної роботи.

Допомогти обрати найкращу ідею та обґрунтувати вибір.

3. Формулювання завдань проекту.

Може бути потрібною допомога у правильному формулюванні завдань.

4. Розробка плану та структури виконання проекту.

Допомогти спланувати роботу із врахуванням зайнятості дитини.

5. Обговорення можливих результатів.

Підібрати з дитиною можливі шляхи вирішення кожної з проблем; розбити об’єм роботи на невеликі частини і визначити строки виконання кожної.

6. Складання програми виконання робіт.

Допомогти скоригувати план із врахуванням особистої зайнятості дитини і допомогти створити умови для виконання цього плану.

7. Вивчення необхідного матеріалу до теми проекту.

Переглянувши список літератури, батьки можуть порадити доповнити чи забрати якість джерела, які не зовсім відповідають обраній темі. Дорослі супроводжують дитину до бібліотеки, музею, виставок, допомагають зорієнтуватися у книжкових магазинах у пошуку джерел додаткової інформації. Джерелами інформації можуть бути опитування, бесіда, інтерв’ю, спостереження, експеримент, а також періодичні видання, Інтернет.

8. Підведення підсумків.


Готується звіт та публічна презентація.

На етапі підготовки висновків за результатами роботи над проектом дітям може знадобитися допомога у вигляді граматичного та стилістичного контролю.

За результатами виконання проекту готується звіт та публічна презентація. На цьому етапі батьки можуть допомогти провести останню перевірку перед презентацією, провести репетицію виступу, зняти хвилювання перед виступом.

І, нарешті, робота над проектом закінчується оцінкою його результатів і самого процесу. Батьки дають поради, які допоможуть скоригувати діяльність дітей у наступному проекті.


Таким чином, в ході роботи над проектом батьки можуть виступати одначасно у декількох ролях. Вони:

 • консультують;

 • слідкують за виконанням плану;

 • вирішують оперативні питання;

 • допомагають з попередньою оцінкою проекту;

 • беруть участь у підготовці презентації;

 • забезпечують найбільш оптимальний режим роботи та відпочинку.

В результаті сумісної проектної діяльності діти дізнаються багато нового один про одного, поповнюють дефіцит спілкування з дорослими, їх батьками, у них формується значуще ставлення до поняття „сім’я”.

 1. Оцінка учнівського проекту


Оцінка вчителем:

 1. проміжних та кінцевих результатів;

 2. вибору способів дослідження;

 3. риторичних умінь;

 4. значимість виготовленого продукту

Оцінка запрошеними на презентацію (однолітки, адміністрація школи, громадськість, батьки)

  • уміння представити проект;

  • значимість проекту

Самооцінка:

  • чого навчився;

  • особистісний внесок;

  • що вдалося (аргументація);

  • що не вдалося(аргументація);

  • що можна було зробити інакше.

Форми самооцінки:

  • чи сподобався мені мій проект?

  • чи робив я найулюбленішу роботу?

  • чи використовував різні ідеї?

  • чи потребував допомоги?

  • чи можу я зробити більше з цієї теми?

 • До уваги вчителів

Щось пізнаючи, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати” – такою є філософія сучасного розуміння методу проектів.

Тому так важливо, щоб діти відчули потребу у тих виробах, що вони виготовили, і отримали задоволення від своєї праці.

Оцінка виконаних проектів має носити стимулюючий характер!

У початковій школі має бути відзначений кожний учень, який брав участь у виконанні проекту!
Для цього найкраще визначити декілька номінацій і постаратися зробити так, щоб кожний проект став „переможцем”.
Орієнтовні номінації проектів: „Оригінальний проект”, „Незвичайний проект”, „Проект-сюрприз”, „Веселий проект”, „Добрий проект”, „Проект-велетень”, „Дружний проект”, „Солодкий проект” тощо.
Результати проектної діяльності молодших школярів
Абетка, альбом, бабусині рецепти, бібліотечка, веб-сторінка, вірш, газета, гербарій, годівничка, довідник, екскурсія, журнал, загадка, зелений куточок, іграшка, ігротека, казка, календар, картина, книжка, колаж, колекція, костюм, листівка, макет, малюнок, модель, музична добірка, навчальний посібник, наочний матеріал, пам’ятка, плакат, план, похід, реферат, родинне свято, серія ілюстрацій, словник, сувенір, сценарій свята, театр, фотоальбом.


 1. Оцінка вчительського проекту


Оцінка запрошеними на презентацію (адміністрація школи, колеги)

 • науково-методична обґрунтованість;

 • ефективність;

 • застосування;

 • психолого-педагогічна відповідальність.

Представники громадськості

 • корисність для громади

Самооцінка

 • науково-методичне обґрунтування;

 • аналіз проектної діяльності;

 • цінність проектного продукту


Критерії оцінювання проекту:

1) аргументованість вибору теми, практична спрямованість і значимість.

2) Обсяг і повнота розробки, самостійність, закінченість, застосування в діяльності (як застосовано).

3) Аргументованість пропонованих рішень, висновків.

4) Рівень творчості, оригінальність підходів.

5) Структура.

6) Якість виробу. Виконаний проект спочатку оцінював сам автор, а потім обране для цього журі.


Успіх
Отже, робота над проектом – це динамічний рух до розвитку, до пізнання,удосконалення набутих умінь та навичок учнів, до інновацій у сучасній освіті.
Оцінювання

Синтез

Аналіз

Використання

Розуміння

Знання 1. Короткий словник „проектних” термінів.

  Актуальність – показник дослідницького етапу проекту. Визначається декількома факторами: необхідністю доповнення теоретичних побудов, які мають відношення до явища, що вивчається; потребою в нових даних; потребою практики. Обгрунтувати актуальність – означає пояснити, чому дану проблему потрібно вивчати на даний час.

  Гіпотеза – обов’язковий елемент у структурі дослідницького проекту; припущення, при якому на основі ряду фактів робиться висновок про існування об’єкту, зв’язку або причини явища, причому цей висновок не можна вважати повністю доведеним.

  Захист проекту – найбільш тривала і глибока форма презентації проекту, яка включає в себе етап запитання – відповіді та дискусійний етап.

  Питання проекту – питання, на які потрібно відповісти учасникам проектної групи, щоб достатньою мірою усвідомити і розкрити тему проекту.

  Проблема – соціально значиме протиріччя, вирішення якого є прагматичною метою проекту. Проблемою може бути, наприклад, протиріччя між потребою і можливістю її задоволення, нестача інформації про що – небудь або протирічний характер цієї інформації, відсутність єдиної думки про подію, явище.

  Проект – метод навчання, оснований на постановці соціально значимої мети і її практичному досягненні.

  Структура проекту – послідовність етепів навчального проекту. Обов’язково включає в себе постановку соціально значимої проблеми, планування діяльності, пошук необхідної інформації, виготовлення з опорою на неї продукта, презентацію продукта, аналіз і оцінку проведеного проекту.


ІІІ. Висновки
Переваги методу проектів:

        розвиваються пізнавальні інтереси;

        використовуються різні форми роботи: дискусії, робота з літературою, збір інформації;

        відбувається мотивування, з’являється задоволення від діяльності, діти бачать результат своєї праці;

        відсутній формалізм знань;

        у випадку використання групових проектів розвивається вміння співробітництва;

        встановлюється зв’язок із життєвим досвідом;

        розвивається вміння ставити мету й саморегуляція в діяльності.

Метод проектів є однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься на процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в компетенції. За своєю сутністю робота над проектом має інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися.

Отже, можна зазначити, що системне запровадження проектної технології в школі (починаючи з початкової ланки) призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння само-стійно вчитися, критично мислити, але також як метод організації та планування своєї подальшої життєдіяльності. Врешті це сприяє підготовці молоді, яка грунтує свою діяльність на основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна бути конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та на ринку праці.ІV. Список використаної літератури

 1. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти. - К.:Грамота, 2012 – 504с.

 2. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять. Упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк.- К. Шк. Світ, 2007. (Бібліотека «Шкільного світу»)

 3. Метод проектів у початковій школі.  Упор.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк, ТОВ Видаництво «Шкільний світ», 2009.

 4. «Проекти у початковій школі» Тематика та розробка занять. Упор.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк, Київ «Шкільний світ» 2008 р.

 5. Проекти в початковій школі. Київ. «Редакція газет з дошкільної та початкової освіти» 2012 р.

 6. Полат Е.С. Нові педагогічні технології /Допомога для вчителів – М., 1997.

 7. Метод проектів: особливості застосування в початковій школі: Посіб. для вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. - Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. – 2009. - 42 с.

 8. www.iteach.com.ua – програма „Intel® Навчання для майбутнього” в Україні.

 9. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії учителя та учнів// Початкова школа – 2003. - № 6-7.

 10. Доненко О. Створюємо колективний проект// Завуч. – 2003 - № 29.

 11. Додусенко Н.О. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів.// Початкове навчання та виховання – 2010. - № 24.

 12. Додусенко Н.О., Нетужилова І.В. Проектна діяльність в початковій школі. Х.: ВГ «Основа», 2010.

 13. Мелашенко К. Технологія проектного навчання// Завуч. – 2006. - № 12.

 14. Нетужилова І.В. Проектна діяльність на уроках у початковій школі// Початкова школа – 2009. - № 6.

 15. Петровська Н.В. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспективи// Початкове навчання та виховання. – 2009. –№ 25.

 16. Соценко Г., Стребна О. метод проектів: сутність, вимоги до використання, етапи роботи// Початкова освіта. – 2006. - № 40.

 17. Телячук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі. Х.: ВГ «Основа», 2008.

Додатки


Пам’ятка для учителя № 1

 1. Робота над дослідженням методу проектів повинна бути цілеспрямованою та систематичною.

 2. Робота повинна бути особистісно значущою для школяра. Необхідно допомагати учням бачити можливість реалізації своїх можливостей, спосіб саморозвитку і самовдосконалення.

 3. Учитель повинен створити середовище, атмосферу для проектної діяльності, підтримувати інтерес до цієї діяльності, ситуацію успіху.

 4. Створити психологічний комфорт: а) діти не повинні боятися допустити помилку; б) не притискати бажання, а підтримувати і направляти; в) доти можливість розкритися, повірити у себе кожному учневі.

 5. Учитель повинен бути прикладом для дітей. Він повинен показувати своє прагнення до всього нового, бажання пізнавати світ.

 6. Необхідне врахування вікових особливостей та педагогічних умов при проектній діяльності. Проект має бути цікавим, посильним, корисним.

 7. В початковій школі повинен переважати індивідуальний проект, коли дитина проходить усі етапи самостійно.Пам’ятка № 2

 1. Успішність здійснення проектної діяльності залежить від професійної та мотиваційної готовності учителя.

 2. Велика кількість проектів, одночасно організованих учителем, значно понижує їх якість.

 3. Учитель повинен чітко пояснити дитині суть майбутньої роботи.

 4. Батьки, які будуть допомагати дитині в роботі над проектом, теж повинні бути ознайомлені із суттю проектного методу.

 5. Об’єм теоретичного матеріалу повинен бути обмеженим. Наголос ставиться на практичну діяльність, яка дає корисні новоутворення.

 6. Презентація повинна бути обмеженою у часі, оригінальною. В початковій школі доцільно залучати батьків до роботи над проектом.


Пам’ятка для батьків

 1. Покажіть приклад дітям у своєму прагненні до нового, невідомого, прагнення вирішувати різноманітні проблеми, задачі із задоволенням.

 2. Залучайте дітей до сумісного вирішення інформаційних проблем.

 3. Прислухайтеся до дітей. Не залишайте їх запитання без уваги.

 4. Допомагайте дітям засвоювати нові знання, але не намагайтеся все зробити замість них.

 5. Поменше настанов, прямих інструкцій.

 6. Не стримуйте ініціативу.

 7. Не бійтеся витратити час на роботу з дитиною у бібліотеці, вдома з книгою.

 8. Не дратуйтеся.

 9. Ніяких негативних суджень, якщо щось не виходить.

 10. Вчіть доводити справу до кінця.Пам’ятка для вчителів та батьків

 1. Ставте перед дитиною чітку мету його роботи.

 2. Робота повинна бути цікавою не батькам чи учителю, а дітям. Краще обирати тему із змісту навчальних предметів.

 3. Давайте учневі цікаву справу, результати якої він може передбачити.

 4. Прагніть самі підходити до усього творчо і навчайте цьому дитину.

 5. Відкривати у кожній дитині її індивідуальні нахили та здібності.

 6. Учіть здобувати інформацію, а приймати її у готовому вигляді.

 7. Учіть дітей діяти незалежно.

 8. Навчіть дітей відчувати брак інформації і не боятися про це заявити.

 9. Вчіть прогнозувати.

 10. Створюйте ситуації, де дитина зможе застосувати отримані навички у вирішенні пізнавальних завдань.

 11. Потрібно пам’ятати: пізнавальна активність – це успішна навчальна мотивація. Особливої уваги у початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) проекту.


Правила презентації для учня

 1. Знайди зручне положення тіла і місце для рук.

 2. Спокійно дивися на слухачів.

 3. Назви тему.

 4. Зацікав слухачів виступом.

 5. Говори вільно. Слідкуй за жестами та мімікою.

 6. Підкреслюй важливі думки у своїй роботі, змінюючи тон голосу. Тон створює музику виступу.

 7. Роби паузи, щоб слухачі могли усвідомити те, що почули.

 8. Логічно закінчи свій виступ.Пам’ятка для учителя при підготовці до презентації

 1. Допоможіть учням провести самооцінку проекту:

  • Чому розпочали роботу над проектом?

  • Чи вирішили проблему?

  • Як оцінили вашу роботу люди, які знайомилися з нею?

  • Що не дороблено, а що хотілося б змінити?

 2. Допоможіть оцінити процес проектування.

 3. Допоможіть учням підготувати проект до презентації. Розробіть план виступу.

 4. Не варто із презентації робити виставу, це відволікає від суті.

 5. Оцінка проекту повинна носити стимулюючий характер.

 6. Не варто перетворювати презентацію проектів у змагання. Краще виділити номінації.

Тема уроку: Промисли України. Професії.

Мета уроку:

 • поширити уявлення учнів про промисли України та професії людей, результатами праці яких найчастіше користуються у повсякденному житті;

 • сформувати переконання, що будь-яка професія важлива и потрібна;

 • розвивати комунікативну та соціальну компетентності учнів;

 • розвивати кругозір учнів, мислення, увагу, спостережливість,

 • виховувати любов до праці та шанобливе ставлення до людей праці

a)Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок


Форма проведення: урок з презентацією міні-проекту «Аукціон професій»

Завдання :

- дати уявлення про існуючий світ професій;

- зорієнтувати учнів у сучасних моделях вибору майбутньої професії;

- вчити працювати в команді, виконувати різні ролі та обов'язки, продуктивно взаємодіяти з іншими, поважати різні думки;

- навчати використовувати різні форми опитування та інформаційні ресурси Internet,

- розвивати логічне мислення, уміння аргументовано доводити власну думку, узагальнювати і робити висновки,- виховувати соціально активну особистість

Обладнання: мультимедійна панель, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація «Професії», стенд «Ким бути», ілюстративний та дидактичний матеріал
Хід уроку:

І. Організаційний момент.

Дзвоник вже сигнал нам дав.

Працювати час настав.

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

Щоб кожна хвилинка не втратилась марно.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

- Скажіть, будь ласка, звідки на Землі взялися будинки, кораблі, машини, залізниці? А іграшки, взуття, одяг, меблі?-  Їх створили люди.


Хто нам шиє черевики
І маленькі, і великі?
Хто будинки збудував?
Залізницю хто проклав?

Хто зробив для школи парти,

Хто книжки друкує, карти?
Хто кує метал для плугів,
Шиє нам пальто та брюки?
Відгадали ми: майстри
Трудяться для нас завжди.- Нічого не з’являється в світі без труда. Усе, що нас оточує, - від складних механізмів до простих іграшок, від великих будинків до маленьких ґудзиків, це творіння людських рук, людей різних професій.
- А які професії існують?

- Як називалися раніше професії?

- Чим займалися народні майстри в давнину і чим займаються тепер?

- На ці питання ми повинні відповісти протягом уроку.
ІІІ. Оголошення теми і мети

- Отже, діти, сьогодні у нас урок з курсу «Я у світі» на тему «Промисли України. Професії».

- Чого ви очікуєте від уроку?

Вправа «Очікування» (діти по черзі висловлюють свої очікування від уроку, а вчитель прикріплює на дошку дитячі долоньки у вигляді сонечка).

Презентувати дослідження Зв’язно висловлювати думки

Працювати в групах Цей урок навчить нас Бачити красу праці

Свідомо читати текст Розрізняти професії

- А чому на дошці з`явилися долоньки?

- Які руки ми називаємо «золотими»? (відповіді учнів)

- Ось таку сонячну картину створили ваші очікування. Я також маю теплу долоньку , вона не тільки доповнить картину, але й підкаже, чого очікую я:

• ви будете наполегливо і старанно виконувати завдання;

• будете правильно та точно висловлювати свої думки;

• будете злагоджено працювати на уроці.

І найголовніше, презентуєте свої міні-проекти «Аукціон професій», над якими, я сподіваюсь, старанно попрацювали вдома. • На уроці працюємо за планом:

План уроку

 1. Робота з підручником

 2. Робота в групах

 3. Гра «Добери слово»

 4. Захист проекту «Аукціон професій»

 5. Фізкультхвилинка

 6. Гра «У якому світі живе професія?»

 7. Тест «Ким бути?»

 8. Алгоритм (парна робота)

 9. Цікаве дослідження

 10. Домашнє завдання

ІV. Робота над темою

Учитель: З давніх-давен люди навчилися виготовляти речі, якими користувалися у побуті, прикрашали своє житло. Цим займалися вправні – майстри, яких називали ремісниками. Звідси пішло слово «ремесла» .

 1. Робота за підручником Бібік Н.М. «Я у світі»для 3 класу с.150

Бесіда:

- Подивіться на малюнок у підручнику і назвіть ремесла, якими займалися люди в давнину .

- Чи залишились ці заняття у наш час? Як вони називаються? (народні ремесла).Висновок: Уміння в малярстві, вишиванні, різьбленні по дереву, виготовленні посуду та дитячих іграшок, розмальовуванні писанок, прикрашанні оселі – все це належить до досвіду, який передавався в Україні від діда-прадіда.

Багато сучасних професій мають давнє коріння, змінилися тільки умови і знаряддя праці. 1. Створення алгоритму-переліку професій, які беруть участь у створенні предметів (Технологія групової діяльності)

- Перелічить назви професій представники яких беруть участь у створенні продукту.

Хлібина

(І група)

Художній фільм

(ІІ група)

Учнівський зошит

(ІІІ група)

сівач

тракторист

комбайнер

агроном


водій

пекар


сценарист

режисер


оператор

актор


акторка

звукорежисер

каскадер

піротехнік

аніматор


лісоруб

робітник паперової промисловості

інженер

оператор


друкар

художник3. Гра «Добери слово»

 • Трактор водить …(тракторист).

 • Електричку…(машиніст)  .

 • Стіни фарбував …(маляр).

 • Меблі вистругав …(тесляр).

 • В шахті трудиться …(шахтар).

 • Пошту нам привіз …(поштар).

 • Цілий день нам  шиє …(швець).

 • Хто все знає - … (молодець).


4. Презентація міні-проектів «Аукціон професій»

-У сучасному суспільстві за предметом праці умовно виділяють такі типи професій: «людина – людина», «людина – техніка», «людина – природа», «людина – знакова система», «людина – художній образ». На минулому уроці ми розглянули значення цих понять.

Ви отримали групові завдання – дібрати інформацію про кожен з цих типів професій і презентувати її у вигляді міні-проекту. Надаємо слово представникам творчих груп.

1 група

Командир: Ми енциклопедії та довідники вивчали.

Про світ професій «Людина-техніка»

науковий матеріал готували.

Мультимедійна презентація «Людина-техніка»

Світ професій «Людина-техніка» пов'язаний з обслуговуванням техніки, управлінням нею та ремонтом. Сучасна техніка надзвичайно різноманітна: транспорт, комп'ютери, станки, побутові прилади. Інженер створює нову техніку, токар використовує техніку в своїй роботі, електрик-ремонтує. Отже, слюсар, токар, монтажник, електрик, водій, інженер – професії світу «Людина-техніка».2 група Презентація робіт учнів у вигляді серії малюнків, виконаної в програмі графічний редактор Paint «Всі професії важливі, обирай на смак»

Командир: Ми довідкову літературу читали,

І світ «Людина-знакова система» пізнавали.

Тип «Людина-знакова система». Об'єктом праці тут є різні знаки, цифри, хімічні та фізичні символи, карти, схеми, креслення. Це, наприклад,телефоніст – він набирає телефонні номери абонентів, бухгалтер - він нараховує заробітну платню робітникам, оператор - він працює з текстом на комп'ютері. До світу професій «Людина-знакова система» відносимо касира, бухгалтера, економіста, математика, програміста, оператора3 група Презентація робіт учнів у вигляді збірки дитячих оповідань «Професії, які нас годують»

Командир: Ми в бібліотеці разом працювали,

оповідання про професії «Світ природи» підготували.

Тваринник і агроном, зоотехнік, лісник і садівник – це професії світу «Людина – природа». Вони пов'язані з рослинним та тваринним світом. Це дуже важливі професії, тому що вони забезпечують людей продуктами харчування и допомагають оберігати природу.4 група Презентація «Людина-людина»

Командир: Ми в комп`ютерному класі працювали.

Про світ професій «Людина-людина» презентацію готували.

Професії світу «Людина-людина» спрямовані на виховання, навчання, інформування, побутове, медичне, торгівельне обслуговування людей. Надає людям медичну допомогу лікар і медсестра. Учитель вчить дітей читати і писати. Захищає права та свободи людей адвокат. Отже, учитель, лікар, продавець, секретар, журналіст, адвокат – професії світу «Людина – людина».5 група Презентація робіт учнів у вигляді серії малюнків «Світ професій «Людина-художні образи»

Командир: Ми малюнки малювали,

Фарбами і пензлем працювали.

За професіями спостерігали.

Промисли художні відображали.

Багатьом подобаються професії , пов'язані з музичною, художньою, літературною, акторською діяльністю. Це професії світу «Людина-художні образи». Актор грає на сцені театру. Поети і письменники пишуть літературні твори. Композитор – музику. До світу професій «Людина-художні образи» відносимо перукаря, модельєра, художника, архітектора, фотографа, композитора.5. Фізкультхвилинка (музичний супровід і відео фрагмент мультфільму)

Столярики-молодці

Тешуть столики й стільці.

Пилочками чики-чики,

Молотками туки-туки.

Чик-тук-туки, чик-тук-туки,

В нас до праці здібні руки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал