Дослідницька робота в математиціСкачати 90.05 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір90.05 Kb.
Дослідницька робота в математиці

Дорошенко С.О., учитель математики Новоодеської гуманітарної гімназії

Не секрет, що математика завжди вважалася і вважається одним із найскладніших предметів, однак не можна переоцінити її особливу роль у розвитку мислення, формуванні творчої особистості. Повноцінне навчання математики у сучасному розумінні має за мету не лише отримання дітьми ґрунтовних знань, але й озброєння їх умінням застосовувати знання творчо, нестандартно, постійно поповнювати систему знань; знаходити оригінальні методи, способи, прийоми розв’язування завдань та проблем; критично оцінювати результати власної діяльності. Математична освіта є стратегічним ресурсом розвитку цивілізації, оскільки під час вивчення саме цього предмету закладаються основи для того, щоб школяр у майбутньому став активним, самостійним і відповідальним суб’єктом власної професійної діяльності.

Визначення НДД

Науково-дослідницька діяльність у школі – це творча праця учня під керівництвом учителя, яка полягає у відкритті нових знань на основі науки та особистого досвіду дитини.Значення НДД

Дослідницька діяльність – потужний засіб розвитку компетентності дитини, ефективна форма пізнання та самоосвіти учня.Основна особливість дослідження в освітньому процесі - воно є навчальним.

Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не отримання об’єктивно нового результату, як в "великій" науці.Послідовність навчального дослідження

 • Визначення проблеми

 • Формулювання дослідницьких завдань

 • Висунення гіпотез

 • Визначення методів дослідження

 • Проведення дослідження

 • Аналіз отриманих даних

 • Оформлення висновків та кінцевих результатів

Роль учителя математики

 • допомога у виборі напрямку та об’єкта дослідження;

 • спрямування на вибір першоджерел з обраної теми;

 • контроль та корекція щодо відповідності одержаних висновків законам математики;

 • систематизація одержаних висновків;

 • орієнтування на практичне використання;

 • консультування та допомога щодо захисту результатів НДД.

Загальні етапи досліджень

 • на рівні учнів 5-9 класів:

- спостереження;

- експеримент;

- опис;

- класифікація;- формування висновку.

 • на рівні знань і досвіду учнів 9-11 класів:

- спостереження і вивчення фактів;

- постановка проблеми;

- висування гіпотези;

- складання плану;

- підбір джерел;

- опис розв’язання або доведення гіпотези;

- написання роботи;

- рецензування, доопрацювання;

- захист (презентація).

Пропедевтика передбачає ознайомлення учнів з:


 • дослідженням, як методом розв’язування задач;( задачі практичного змісту, як засіб формування уявлень про поняття довжини, площі, об’єму, швидкості, часу і т.д.)

 • виконанням практичних робіт з елементами дослідження та наступним узагальненням.

Практична робота, як один з ключових видів дослідження в 5-7 класах

 • практична робота – це діяльність учнів, пов’язана з вимірюванням, малюванням, моделюванням, кресленням, спрямованим на отримання результату та узагальнення очікуваного висновку.

 • практична робота, виконана проблемно-пошуковим методом, розвиває теоретичне, критичне та практичне мислення.

Клас

Тема

Очікуваний результат

5

Вимірювання кутів трикутника

Сума кутів трикутника - 180

5

Знаходження довжини кола

Довжина кола більша від діаметра в одне й те саме число

Форми НДД в 8-9 класах

До форм роботи, застосованих в 5-7 класах, додаються: • підготовка рефератів;

 • проектна діяльність.

НДД в 9-11 класах

До попередньо зазначених форм додаєтьсяКожна людина народжується талановитою. Це аксіома педагогіки. Метою позакласної роботи є всебічне розкриття дитячої обдарованості. Дуже важливо побачити, в якій саме галузі талановита дитина може зреалізувати свій творчий потенціал.

Розкрити та розвинути математичні здібності дитини - завдання непросте. Для більшості учнів математика сприймається як система стандартних обчислюваних дій і задач. Тому необхідно сформувати відношення до розв’язування задач непросто як до задач з предмета, а як до основного виду діяльності, або ж практичної необхідності. У позакласній роботі перед учнем ставляться нові для нього вимоги: мислити абстрактно, а не наочно, вміти самостійно доводити твердження, робити логічні висновки, аналізувати та вносити свої пропозиції.

Одне з непростих завдань, які ставить перед собою МО вчителів математики – участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН та інших конкурсах та турнірах.

МАН.

У реалізації цих завдань велику роль відіграє Мала академія наук учнівської молоді, на яку покладено завдання забезпечити інтелектуальний розвиток молоді, її підготовку до активної наукової діяльності для подальшого самовизначення у майбутній професії.

Малу академію наук створено з метою розвитку творчої обдарованості школярів, залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності. Учні, яких не задовольняють знання з шкільного курсу математики, мають змогу брати участь в роботі гуртків та секцій МАН, де навчаються за авторськими інноваційними програмами, поглиблено вивчаючи окремі теми. Підсумком роботи секції є наукове дослідження слухача, яке виростає в науково-дослідницьку роботу. Навички і розвинуті здібності, набуті учнями під час виконання науково-дослідницької роботи, є беззаперечною основою для успішної роботи з написання рефератів, курсових і дипломних робіт у ВНЗ.

На відміну від підготовки до олімпіад базових дисциплін – це довготривала і кропітка праця. І тому дуже важливо, щоб учень вмів не тільки отримувати певні результати, а й грамотно висловлювати свою думку і під час дослідження, і під час наукової дискусії, і під час захисту своїх досліджень. Отож все більшого значення набуває напрямок, який передбачає участь учнів у науково-дослідницькій роботі.

Саме цей напрям і формує в учнів уміння та навички практичного застосування теоретичних знань: розвиває мислення, логіку,вчить постановці цілей, завдань і пошуку способів їх досягнення засвоєнням різних методів. Все це формується на основі власного досвіду, що сприяє більш глибокому осмисленню матеріалу навчальних предметів.

Науково-дослідницька робота з математики, яка представляється на конкурс-захист МАН,обмежується рамками певних тематик. В основі роботи має лежати певна наукова ідея, а автор повинен відобразити в ній власну позицію дослідника.

Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки.

Дослідницька тема повинна бути:

– актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору;

– посильною для виконання за період 2–3-річної роботи в МАН;

– перспективною для подальшого продовження роботи в цьому напрямку в студентському науковому товаристві;

– достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом; • безумовно, цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу.

Якісне виконання роботи передбачає:

– обґрунтування теми, вибір об’єкта і визначення мети дослідження;

– добір і аналіз наукової літератури з обраної теми, розробку гіпотези;

– складання плану та структури роботи, розробку програми і підбір методів дослідження;

– використання інформації міжнародної мережі INTERNET тощо;


 • проведення дослідження й узагальнення його результатів, висновки;

– оформлення пошуково-дослідницької роботи;

– рецензування роботи, захист отриманих результатів.

Написання науково роботи вимагає, передусім, чіткого уявлення про рівень розробки теми, яка досліджується в науці.

Дуже важливою є роль справжнього кваліфікованого спеціаліста, спроможного сформулювати завдання та організувати непросту дослідницьку діяльність учня.ТЮМ

Головна мета турніру – створення умов для реалізації та розвитку творчих здібностей школярів, формування в учнів інтересу до прикладної математики, пошук школярів, схильних до наукової діяльності та здатних, застосовуючи знання з математики, знаходити оригінальні технічні рішення.

Турнір юних математиків є командним змаганням учнів в їх спроможності вирішувати складні математичні проблемні завдання, представляти рішення в переконливій формі та захищати їх в науковій дискусії (математичному бої).

Турнір юних математиків проводиться в три етапи: • І етап – заочний;

 • ІІ етап – регіональний очний (міський, обласний);

 • ІІІ етап – Всеукраїнський очний.

На І етапі (заочному) в школах створюються творчі учнівські колективи, до роботи яких потрібно долучати учителів, студентів, аспірантів, які працюють над розв’язанням подібних задач. Така співпраця дає змогу школярам успішно проводити науковий пошук, дає можливість самостійно ознайомитися з математичною літературою, принциповими математичними фактами, набути навичок колективної творчої праці.

Запорукою успіху є активна робота над розв’язуванням задач заочного туру. Одержавши відповідний комплект задач, необхідно ознайомити з ним якомога ширше коло учнів, відобразивши ідею турніру, зацікавити та захопити учнів. З цією метою доцільно провести тиждень математики, випустити спеціальну газету, оформити стенд. Учитель, проаналізувавши зміст і рівень задач, можливі напрямки дослідження, збирає всіх охочих випробувати свої сили в розв’язуванні запропонованих завдань.

Ознайомивши учнів на першій зустрічі зі специфікою турніру, доцільно підкреслити дослідницький характер задач, зосередити їх увагу на власне бачення запропонованої моделі, можливих напрямів дослідження, ігровий дискусійний характер презентації та захисту своїх напрацювань. Далі необхідно детально розібрати завдання з метою розуміння їх умов учнями, надати методичні рекомендації щодо теоретичного опрацювання необхідного матеріалу.

Готуючись до змагань, учасники опиняються у тих же умовах, у яких знаходяться зазвичай дослідники. Ні розв’язок задачі, ні хід розв’язування заздалегідь не відомі. Від учасників вимагається здобути необхідну інформацію (набути знання), опрацювати її (дослідити) та зробити необхідні висновки (розв’язати). При цьому вміння організувати діяльність, навички роботи в команді відіграють дуже важливу роль. Для успішного виступу на турнірі також дуже важливим є ще один вид діяльності – вміння презентувати зроблене. Членам команди потрібно підготувати структуровану доповідь у якій переконливо викласти всю необхідну інформацію та результати дослідження напрацьовані у процесі розв’язання конкретної задачі.

Значення турнірного руху з точки зору його впливу на інтелектуальне становлення молодої особистості важко переоцінити, оскільки розвиток здібностей обдарованої молодої людини, рівень інтелектуального розвитку, коло навчальних, а згодом наукових інтересів визначається середовищем спілкування, рівнем завдань, які людина ставить перед собою та можливостями досягнення поставлених цілей. Жодна з інших форм роботи з обдарованою молоддю практично зовсім не передбачає колективну працю щодо здобуття знань, пошуку шляхів вирішення наукової (навчальної) проблеми, дослідження певного явища, процесу тощо. Підготовка та участь у турнірах передбачає, як обов’язковий компонент, спілкування з однолітками, педагогами, науковцями, виробничниками. Обдаровані учні вчаться самостійно планувати свою роботу, розподіляти напрямки діяльності, обмінюватися думками, дискутувати, приймати спільні рішення щодо поставлених проблем. Фактично учні само розвиваються, самовдосконалюються, набуваючи відповідні знання, вміння та навички здобуття нових знань та співпраці у процесі дослідження та розв’язання проблеми.

Особлива складність полягає в тому, що учні вивчають математику згідно з програмою звичайної загальноосвітньої школи, а задачі математики, для розв’язування яких потрібен науково-дослідницький підхід, передбачають застосування програми поглибленого вивчення математики, використання багатьох спеціальних тем. Наукою математикою займаються, як показує досвід, ті учні, які мають достатні здібності та сильну внутрішню мотивацію, тобто по справжньому захоплені серйозною академічною математикою, проявляють інтерес до дослідницької роботи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал